Joshua 12
Indonesian Terjemahan Lama

1Bermula, maka inilah segala raja negeri-negeri yang dialahkan oleh bani Israel dan yang dirampasnya tanahnya di seberang Yarden arah ke matahari terbit, dari pada anak sungai Arnon datang ke pegunungan Hermon, dan seluruh padang yang di sebelah timur. 2Yaitu Sihon, raja orang Amori yang duduk di Hezbon, kerajaannya dari Aroer, yang di tepi anak sungai Arnon lalu ke pertengahan anak sungai itu dan setengah Gilead datang ke anak sungai Yabok, perhinggaan tanah bani Ammon; 3dan padang yang di sebelah timur sampai ke tasik Kinerot dan sampai ke tasik yang di padang, yaitu Tasik-Masin, arah ke timur pada jalan ke Bait-Yesimot dan arah ke selatan di bawah Asdod-Pisga. 4Dan lagi perhinggaan tanah Og, raja Bazan, dari pada peninggal orang Refai, yang duduk di Astarot dan di Ederei, 5yang kerajaan di atas pegunungan Hermon dan di Salkha, dan di seluruh Bazan, sampai ke perhinggaan tanah orang Gesuri dan orang Maakhati, dan setengah Gilead, perhinggaan tanah Sihon, raja Hezbon. 6Maka dialahkan oleh Musa, hamba Tuhan, dan oleh bani Israel akan mereka itu, lalu diberi Musa, hamba Tuhan, akan dia kepada orang Rubin dan orang Gad dan setengah suku Manasye akan milik pusaka.

7Maka sekalian inilah raja-raja negeri yang dialahkan oleh Yusak dan segala bani Israel pada sebelah barat Yarden, dari pada Baal-Gad yang di lembah Libanon, sampai ke bukit gundul, yang naik ke Seir, maka diberi Yusak akan dia kepada segala suku Israel akan milik pusaka sekadar segala pasukannya; 8di pegunungan dan di tanah datar dan di padang dan di kaki gunung-gunung dan di padang belantara dan pada sebelah selatan: Segala orang Heti dan Amori dan Kanani dan Ferizi dan Hewi dan Yebuzi. 9Raja Yerikho seorang, raja Ai, yang di sebelah Bait-el, seorang, 10raja Yeruzalem seorang, raja Heberon seorang, 11raja Yarmut seorang, raja Lakhis seorang, 12raja Ejlon seorang, raja Gezer seorang, 13raja Debir seorang, raja Geder seorang, 14raja Horma seorang, raja Arad seorang, 15raja Libna seorang, raja Adulam seorang, 16raja Makeda seorang, raja Bait-el seorang, 17raja Tapuah seorang, raja Hefer seorang, 18raja Afek seorang, raja Lasaron seorang, 19raja Madon seorang, raja Hazor seorang, 20raja Simron Meron seorang, raja Akhsaf seorang, 21raja Taanah seorang, raja Megido seorang, 22raja Kedes seorang, raja Yokneam dekat dengan Karmel seorang, 23raja Dor yang di benua Dor seorang, raja orang Goyi yang di Gilgal seorang, 24raja Tirza seorang. Maka jumlah segala raja itu tiga puluh satu orang.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Joshua 11
Top of Page
Top of Page