1 Chronicles 8
Indonesian Terjemahan Lama

1Bermula, maka Benyamin beranaklah Bela, anak sulungnya, dan Asybel, yang kedua, dan Ahrah, yang ketiga, 2dan Noba, yang keempat, dan Rafa, yang kelima. 3Maka bani Bela itulah Adar dan Gera dan Abihud, 4dan Abisua dan Naaman dan Ahoah, 5dan Gera dan Sefutan dan Huram. 6Sekalian inilah bani Ehud dan penghulu suku-suku orang isi Geba adanya, maka dipindahkannya mereka itu ke Manahat; 7bersama-sama dengan Naaman dan Ahia dan Gera dipindahkannya mereka itu dan iapun beranaklah Uza dan Ahihud (dan Saharayim). 8Maka di padang-padang Moab Saharayim itu beranaklah, setelah sudah disuruhkannya mereka itu pergi, yaitu Husim dan Baara, kedua orang bininya. 9Maka beranaklah ia dengan Hodesy, bininya, akan Yobab dan Zibya dan Mesa dan Malkham, 10dan Yeus dan Sokhya dan Mirma; sekalian inilah anaknya laki-laki, semua penghulu bangsa-bangsanya. 11Maka dengan Hisum beranaklah ia akan Ahitub dan Elpaal. 12Maka bani Elpaal itulah Heber dan Misam dan Semer, ia juga yang membuat negeri Ono dan Lod dengan segala daerahnya, 13dan Beria dan Sema, sekalian ini penghulu bangsa-bangsa orang isi Ayalon; maka mereka itupun sudah menghalaukan segala orang isi Gat. 14Dan lagi Ahyo dan Sasak dan Yeremot, 15dan Zebaja dan Arad dan Eder, 16dan Mikhail dan Yispa dan Yoha, itulah bani Beria. 17Maka Zebaja dan Mesulam dan Hizki dan Heber, 18dan Yismerai dan Yizlia dan Yobab, itulah bani Elpaal. 19Maka Yakim dan Zikhri dan Zabdi, 20dan Elyunai dan Ziletai dan Eliel, 21dan Edaya dan Beraya dan Simrat, itulah bani Simai. 22Maka Yispan dan Eber dan Eliel, 23dan Abdon dan Zikhri dan Hanan, 24dan Hananya dan Elam dan Anetotia, 25dan Yifdeya dan Penuil, itulah bani Sasak. 26Maka Samserai dan Seharya dan Atalya, 27dan Yaaresya dan Elia dan Zikhri, itulah bani Yeroham. 28Maka sekalian ini penghulu suku-suku dan kepala bangsa-bangsanya, maka duduklah mereka itu di Yeruzalem.

29Maka di Gibeon duduklah bapa Gibeon dan nama bininya itulah Maakha. 30Dan anak sulungnya itulah Abdon, kemudian Zur dan Kisy dan Baal dan Nadab, 31dan Gedor dan Ahio dan Zekhir. 32Maka Mikelot beranaklah Simea; sekalian inipun duduklah di Yeruzalem hampir dengan segala saudaranya dan bersama-sama dengan segala saudaranya.

33Maka Ner beranaklah Kisy dan Kisy beranaklah Saul dan Saul beranaklah Yonatan dan Malkhisua dan Abinadab dan Esybaal. 34Maka anak laki-laki Yonatan itulah Merib-baal dan Merib-baal beranaklah Mikha. 35Maka bani Mikha itulah Piton dan Melekh dan Taareya dan Akhaz; 36maka Akhaz beranaklah Yehoada, dan Yehoada beranaklah Alemet dan Asymawet dan Zimri, dan Zimri beranaklah Moza; 37maka Moza beranaklah Bina, yang beranak Rafa, yang beranak Elasa, yang beranak Azel. 38Maka pada Azel itu adalah enam orang anaknya laki-laki, yang bernama Azrikan dan Bokhru dan Ismail dan Searya dan Obaja dan Hanan. Sekalian ini anak-anak Azel. 39Maka bani Esek, saudaranya, itulah Ulam, yang sulung, dan Yeusy, yang kedua, dan Elifelet, yang ketiga. 40Maka segala bani Ulam itu orang perwira perkasa yang pandai membentang panah dan pada mereka itu adalah beberapa berapa anaknya dan cucunya, seratus lima puluh orang banyaknya. Sekalian inilah bani Benyamin adanya.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

1 Chronicles 7
Top of Page
Top of Page