เอสรา 2
Thai: from KJV
1ต่อไปนี้เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และกลับไปยังเยรูซาเล็มและยูดาห์ ต่างก็ไปยังเมืองของตน 2เขาทั้งหลายมากับเศรุบบาเบลคือ เยชูอา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จำนวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 3คนปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน 4คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน 5คนอาราห์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคน 6คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน 7คนเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน 8คนศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน 9คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 10คนบานี หกร้อยสี่สิบสองคน 11คนเบบัย หกร้อยยี่สิบสามคน 12คนอัสกาด หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองคน 13คนอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบหกคน 14คนบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน 15คนอาดีน สี่ร้อยห้าสิบสี่คน 16คนอาเทอร์คือของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน 17คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสามคน 18คนโยราห์ หนึ่งร้อยสิบสองคน 19คนฮาชูม สองร้อยยี่สิบสามคน 20คนกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน 21คนชาวเบธเลเฮม หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน 22ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน 23ชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน 24คนอัสมาเวท สี่สิบสองคน 25คนชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 26คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน 27ชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน 28ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิบสามคน 29คนชาวเนโบ ห้าสิบสองคน 30คนชาวมักบีช หนึ่งร้อยห้าสิบหกคน 31คนเอลามอีกคนหนึ่ง หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน 32คนชาวฮาริม สามร้อยยี่สิบคน 33คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าคน 34คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน 35คนเสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน

36บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดายาห์ วงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 37คนอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน 38คนปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 39คนฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

40คนเลวีคือ คนเยชูอาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน 41พวกนักร้องคือ คนอาสาฟ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน 42ลูกหลานคนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา และคนโชบัย รวมกันหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคน

43คนใช้ประจำพระวิหาร คือคนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 44คนเคโรส คนสีอาฮา คนพาโดน 45คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอักขูบ 46คนฮากาบ คนชัลมัย คนฮานัน 47คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอายาห์ 48คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม 49คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ คนเบสัย 50คนอัสนาห์ คนเมอูนิม คนเนฟิสิม 51คนบัคบูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52คนบัสลูท คนเมหิดา คนฮารชา 53คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 54คนเนซิยาห์ และคนฮาทิฟฟา

55ลูกหลานข้าราชการของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุดา 56คนยาอาลาห์ คนดารโคน คนกิดเดล 57คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม และคนอามี

58คนใช้ประจำพระวิหารและลูกหลานของข้าราชการของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็นสามร้อยเก้าสิบสองคน

59ต่อไปนี้เป็นบรรดาผู้ที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อสายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ 60คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเนโคดา รวมหกร้อยห้าสิบสองคน

61และจากลูกหลานของปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส และคนบารซิลลัย ผู้ได้ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ชื่อตามนั้น 62คนเหล่านี้เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียนที่เขาขึ้นไว้ในสำมะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต 63ผู้ว่าราชการเมืองสั่งเขามิให้รับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน

64ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 65นอกเหนือจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน 66ม้าของเขามีเจ็ดร้อยสามสิบหกตัว ล่อของเขาสองร้อยสี่สิบห้าตัว 67อูฐของเขาสี่ร้อยสามสิบห้าตัว และลาของเขาหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว

68ประมุขของบรรพบุรุษบางคน เมื่อเขามาถึงที่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศขึ้นในที่เดิม 69เขาถวายตามกำลังของเขาแก่กองทรัพย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคำหกหมื่นหนึ่งพันดาริค เงินห้าพันมาเน และเครื่องแต่งกายปุโรหิตหนึ่งร้อยตัว

70บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนส่วนหนึ่ง นักร้อง คนเฝ้าประตู และคนใช้ประจำพระวิหารอยู่ตามเมืองของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ตามเมืองของเขาThis Bible is a translation of the English KJV into the Thai language by Philip Pope, BIMI missionary to Thailand since 1978. This Bible translation project was begun in 1983 and finished in 2001. It will be printed in early 2003. You can visit Philip Pope’s website at one of the following URL's -- http://thaipope.org/ -- http://reachtheworld.cjb.net/ -- http://koratbaptistchurch.cjb.net/

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page