2 Chronicles 28:18
Text Analysis
Strong'sHebrewEnglishMorphology
6430 [e]וּפְלִשְׁתִּ֣ים
ū-p̄ə-liš-tîm
And the PhilistinesConj-w | N-proper-mp
6584 [e]פָּשְׁט֗וּ
pā-šə-ṭū,
had invadedV-Qal-Perf-3cp
5892 [e]בְּעָרֵ֨י
bə-‘ā-rê
the citiesPrep-b | N-fpc
8219 [e]הַשְּׁפֵלָ֣ה
haš-šə-p̄ê-lāh
of the lowlandArt | N-fs
5045 [e]וְהַנֶּגֶב֮
wə-han-ne-ḡeḇ
and of the NegevConj-w, Art | N-proper-fs
3063 [e]לִֽיהוּדָה֒
lî-hū-ḏāh
of JudahPrep-l | N-proper-ms
3920 [e]וַֽ֠יִּלְכְּדוּ
way-yil-kə-ḏū
and had takenConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
853 [e]אֶת־
’eṯ-
-DirObjM
  בֵּֽית־
bêṯ-
inPrep
1053 [e]שֶׁ֨מֶשׁ
še-meš
Beth ShemeshN-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
357 [e]אַיָּל֜וֹן
’ay-yā-lō-wn
AijalonN-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1450 [e]הַגְּדֵר֗וֹת
hag-gə-ḏê-rō-wṯ,
GederothArt | N-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
7755 [e]שׂוֹכ֤וֹ
śō-w-ḵōw
SochohN-proper-fs
1323 [e]וּבְנוֹתֶ֙יהָ֙
ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā
and with its villagesConj-w | N-fpc | 3fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
8553 [e]תִּמְנָ֣ה
tim-nāh
TimnahN-proper-fs
1323 [e]וּבְנוֹתֶ֔יהָ
ū-ḇə-nō-w-ṯe-hā,
and with its villagesConj-w | N-fpc | 3fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1579 [e]גִּמְז֖וֹ
gim-zōw
GimzoN-proper-fs
853 [e]וְאֶת־
wə-’eṯ-
andConj-w | DirObjM
1323 [e]בְּנֹתֶ֑יהָ
bə-nō-ṯe-hā;
with its villagesN-fpc | 3fs
3427 [e]וַיֵּשְׁב֖וּ
way-yê-šə-ḇū
and they dweltConj-w | V-Qal-ConsecImperf-3mp
8033 [e]שָֽׁם׃
šām.
thereAdv





















Hebrew Texts
דברי הימים ב 28:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְלִשְׁתִּ֣ים פָּשְׁט֗וּ בְּעָרֵ֨י הַשְּׁפֵלָ֣ה וְהַנֶּגֶב֮ לִֽיהוּדָה֒ וַֽ֠יִּלְכְּדוּ אֶת־בֵּֽית־שֶׁ֨מֶשׁ וְאֶת־אַיָּלֹ֜ון וְאֶת־הַגְּדֵרֹ֗ות וְאֶת־שֹׂוכֹ֤ו וּבְנֹותֶ֙יהָ֙ וְאֶת־תִּמְנָ֣ה וּבְנֹותֶ֔יהָ וְאֶת־גִּמְזֹ֖ו וְאֶת־בְּנֹתֶ֑יהָ וַיֵּשְׁב֖וּ שָֽׁם׃

דברי הימים ב 28:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את־בית־שמש ואת־אילון ואת־הגדרות ואת־שוכו ובנותיה ואת־תמנה ובנותיה ואת־גמזו ואת־בנתיה וישבו שם׃

דברי הימים ב 28:18 Paleo-Hebrew OT: WLC (Font Required)
ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את־בית־שמש ואת־אילון ואת־הגדרות ואת־שוכו ובנותיה ואת־תמנה ובנותיה ואת־גמזו ואת־בנתיה וישבו שם׃

דברי הימים ב 28:18 Hebrew Bible
ופלשתים פשטו בערי השפלה והנגב ליהודה וילכדו את בית שמש ואת אילון ואת הגדרות ואת שוכו ובנותיה ואת תמנה ובנותיה ואת גמזו ואת בנתיה וישבו שם׃

Parallel Verses
New American Standard Bible
The Philistines also had invaded the cities of the lowland and of the Negev of Judah, and had taken Beth-shemesh, Aijalon, Gederoth, and Soco with its villages, Timnah with its villages, and Gimzo with its villages, and they settled there.

King James Bible
The Philistines also had invaded the cities of the low country, and of the south of Judah, and had taken Bethshemesh, and Ajalon, and Gederoth, and Shocho with the villages thereof, and Timnah with the villages thereof, Gimzo also and the villages thereof: and they dwelt there.

Holman Christian Standard Bible
The Philistines also raided the cities of the Judean foothills and the Negev of Judah and captured Beth-shemesh, Aijalon, Gederoth, Soco and its villages, Timnah and its villages, Gimzo and its villages, and they lived there.
Treasury of Scripture Knowledge

Philistines

Ezekiel 16:27,57 Behold, therefore I have stretched out my hand over you, and have …

Beth-shemesh

Joshua 15:10 And the border compassed from Baalah westward to mount Seir, and …

1 Samuel 6:9 And see, if it goes up by the way of his own coast to Bethshemesh, …

Ajalon

2 Chronicles 11:10 And Zorah, and Aijalon, and Hebron, which are in Judah and in Benjamin …

Aijalon
Gederoth

Joshua 15:41 And Gederoth, Bethdagon, and Naamah, and Makkedah; sixteen cities …

Socoh
Timnah

Judges 14:1 And Samson went down to Timnath, and saw a woman in Timnath of the …

Timnath

Links
2 Chronicles 28:182 Chronicles 28:18 NIV2 Chronicles 28:18 NLT2 Chronicles 28:18 ESV2 Chronicles 28:18 NASB2 Chronicles 28:18 KJV2 Chronicles 28:18 Bible Apps2 Chronicles 28:18 Biblia Paralela2 Chronicles 28:18 Chinese Bible2 Chronicles 28:18 French Bible2 Chronicles 28:18 German BibleBible Hub
2 Chronicles 28:17
Top of Page
Top of Page