PROS THESSALONIKEIS B΄ 3
Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

1to loipon proseuchesthe adelphoi peri ēmōn ina o logos tou kuriou trechē kai doxazētai kathōs kai pros umas 2kai ina rusthōmen apo tōn atopōn kai ponērōn anthrōpōn ou gar pantōn ē pistis 3pistos de estin o kurios os stērixei umas kai phulaxei apo tou ponērou 4pepoithamen de en kuriō eph umas oti a parangellomen poieite kai poiēsete 5o de kurios kateuthunai umōn tas kardias eis tēn agapēn tou theou kai eis tēn upomonēn tou christou

6parangellomen de umin adelphoi en onomati tou kuriou ēmōn iēsou christou stellesthai umas apo pantos adelphou ataktōs peripatountos kai mē kata tēn paradosin ēn parelabosan par ēmōn 7autoi gar oidate pōs dei mimeisthai ēmas oti ouk ētaktēsamen en umin 8oude dōrean arton ephagomen para tinos all en kopō kai mochthō nuktos kai ēmeras ergazomenoi pros to mē epibarēsai tina umōn 9ouch oti ouk echomen exousian all ina eautous tupon dōmen umin eis to mimeisthai ēmas 10kai gar ote ēmen pros umas touto parēngellomen umin oti ei tis ou thelei ergazesthai mēde esthietō 11akouomen gar tinas peripatountas en umin ataktōs mēden ergazomenous alla periergazomenous 12tois de toioutois parangellomen kai parakaloumen en kuriō iēsou christō ina meta ēsuchias ergazomenoi ton eautōn arton esthiōsin 13umeis de adelphoi mē enkakēsēte kalopoiountes

14ei de tis ouch upakouei tō logō ēmōn dia tēs epistolēs touton sēmeiousthe mē sunanamignusthe autō ina entrapē 15kai mē ōs echthron ēgeisthe alla noutheteite ōs adelphon

16autos de o kurios tēs eirēnēs dōē umin tēn eirēnēn diapantos en panti tropō o kurios meta pantōn umōn

17o aspasmos tē emē cheiri paulou o estin sēmeion en pasē epistolē outōs graphō 18ē charis tou kuriou ēmōn iēsou christou meta pantōn umōnparakalesai umōn tas kardias kai stērixai en panti ergō kai logō agathō

Greek NT: Tischendorf 8th Ed. Transliterated

Bible Hub

2 Thessalonians 2
Top of Page
Top of Page