Ezra 2
Romanian: Cornilescu
1Iată oamenii din ţară, cari s'au întors din robie, şi anume aceia pe cari îi luase Nebucadneţar, împăratul Babilonului, robi la Babilon, şi cari s'au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare în cetatea lui. 2Au plecat cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum, Baana. Numărul bărbaţilor din poporul lui Israel: 3fiii lui Pareoş, două mii o sută şaptezeci şi doi; 4fiii lui Şefatia, trei sute şaptezeci şi doi; 5fiii lui Arah, şapte sute şaptezeci şi cinci; 6fiii lui Pahat-Moab, din fiii lui Iosua şi lui Ioab, două mii opt sute doisprezece; 7fiii lui Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 8fiii lui Zatu, nouă sute patruzeci şi cinci; 9fiii lui Zacai, şapte sute şase zeci; 10fiii lui Bani, şase sute patruzeci şi doi; 11fiii lui Bebai, şase sute două zeci şi trei; 12fiii lui Azgad, o mie două sute douăzeci şi doi; 13fiii lui Adonicam, şase sute şase zeci şi şase; 14fiii lui Bigvai, două mii cincizeci şi şase; 15fiii lui Adin, patru sute cincizeci şi patru; 16fiii lui Ater, din familia lui Ezechia, nouăzeci şi opt; 17fiii lui Beţai; trei sute douăzeci şi trei; 18fiii lui Iora, o sută doisprezece; 19fiii lui Haşum, două sute douăzeci şi trei; 20fiii lui Ghibar, nouăzeci şi cinci; 21fiii lui Betleem, o sută douăzeci şi trei; 22oamenii din Netofa, cincizeci şi şase; 23oamenii din Anatot, o sută douăzeci şi opt; 24fiii lui Azmavet, patruzeci şi doi; 25fiii lui Chiriat-Arim, Chefirei şi Beerotului, şapte sute patruzeci şi trei; 26fiii Ramei şi ai Ghebei, şase sute douăzeci şi unu; 27oamenii din Micmas, o sută douăzeci şi doi; 28oamenii din Betel şi Ai, două sute douăzeci şi trei; 29fiii lui Nebo, cincizeci şi doi; 30fiii lui Magbiş, o sută cincizeci şi şase; 31fiii celuilalt Elam, o mie două sute cincizeci şi patru; 32fiii lui Harim, treisute douăzeci; 33fiii lui Lod, lui Hadid şi lui Ono, şapte sute douăzeci şi cinci; 34fiii Ierihonului, trei sute patru zeci şi cinci; 35fiii lui Senaa, trei mii şase sute treizeci.

36Preoţi: fiii lui Iedaeia, din casa lui Iosua, nouăsute şaptezeci şi trei; 37fiii lui Imer, o mie cincizeci şi doi; 38fiii lui Paşhur, o mie două sute patruzeci şi şapte; 39fiii lui Harim, o mie şaptesprezece.

40Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia, şaptezeci şi patru. 41Cîntăreţi: fiii lui Asaf, o sută douăzeci şi opt. 42Fiii uşierilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acub, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi o sută treizeci şi nouă.

43Slujitorii Templului: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 44fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon 45fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan, 47fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia. 48fiii lui Reţin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam. 49fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, 50fiii lui Asna, fiii lui Mehunim, fiii lui Nefusim, 51fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 52fiii lui Baţlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harşa, 53fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah, 54fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.

55Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda, 56fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel. 57fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.

58Toţi slujitorii Templului şi fiii robilor lui Solomon erau trei sute nouăzeci şi doi.

59Iată ceice au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adan, din Imer şi cari n'au putut să-şi arate casa lor părintească şi neamul, ca să facă dovada că erau din Israel. 60Fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda, şase sute cincizeci şi doi.

61Şi dintre fiii preoţilor: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai, care luase de nevastă pe una din fetele lui Barzilai, Galaaditul, şi a fost numit cu numele lor. 62Şi-au căutat însemnarea în cărţile spiţelor de neam, dar n'au găsit -o. De aceea, au fost îndepărtaţi dela preoţie, 63şi dregătorul le -a spus să nu mănînce lucruri prea sfinte, pînă cînd un preot va întreba pe Urim şi Tumim.

64Toată adunarea era de patruzeci şi două de mii trei sute şasezeci de inşi, 65afară de robii şi roabele lor, în număr de şapte mii trei sute treizeci şi şapte. Între ei se aflau două sute de cîntăreţi şi cîntăreţe. 66Aveau şapte sute treizeci şi şase de cai, două sute patruzeci şi cinci de catîri, 67patru sute treizeci şi cinci de cămile, şi şase mii şapte sute douăzeci de măgari.

68Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului în Ierusalim, au adus daruri de bună voie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s'o aşeze din nou pe locul unde fusese. 69Au dat la vistieria lucrării, după mijloacele lor, şasezeci şi una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint, şi o sută de haine preoţeşti.

70Preoţii şi Leviţii, oamenii din popor, cîntăreţii, uşierii şi slujitorii Templului s'au aşezat în cetăţile lor. Tot Israelul a locuit în cetăţile lui.Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Ezra 1
Top of Page
Top of Page