משלי 12

<< משלי 12 >>
Proverbs 12 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 אהב מוסר אהב דעת ושנא תוכחת בער׃

2 טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃

3 לא־יכון אדם ברשע ושרש צדיקים בל־ימוט׃

4 אשת־חיל עטרת בעלה וכרקב בעצמותיו מבישה׃

5 מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה׃

6 דברי רשעים ארב־דם ופי ישרים יצילם׃

7 הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד׃

8 לפיש־כלו יהלל־איש ונעוה־לב יהיה לבוז׃

9 טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר־לחם׃

10 יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי׃

11 עבד אדמתו ישבע־לחם ומרדף ריקים חסר־לב׃

12 חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן׃

13 בפשע פתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק׃

14 מפרי פי־איש ישבע־טוב וגמול ידי־אדם [ישוב כ] (ישיב ק) לו׃

15 דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם׃

16 אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום׃

17 יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה׃

18 יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא׃

19 שפת־אמת תכון לעד ועד־ארגיעה לשון שקר׃

20 מרמה בלב־חרשי רע וליעצי שלום שמחה׃

21 לא־יאנה לצדיק כל־און ורשעים מלאו רע׃

22 תועבת יהוה שפתי־שקר ועשי אמונה רצונו׃

23 אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת׃

24 יד־חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס׃

25 דאגה בלב־איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה׃

26 יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃

27 לא־יחרך רמיה צידו והון־אדם יקר חרוץ׃

28 בארח־צדקה חיים ודרך נתיבה אל־מות׃


<< Proverbs 12 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible