משלי 11

<< משלי 11 >>
Proverbs 11 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 מאזני מרמה תועבת יהוה ואבן שלמה רצונו׃

2 בא־זדון ויבא קלון ואת־צנועים חכמה׃

3 תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים [ושדם כ] (ישדם׃ ק)

4 לא־יועיל הון ביום עברה וצדקה תציל ממות׃

5 צדקת תמים תישר דרכו וברשעתו יפל רשע׃

6 צדקת ישרים תצילם ובהות בגדים ילכדו׃

7 במות אדם רשע תאבד תקוה ותוחלת אונים אבדה׃

8 צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו׃

9 בפה חנף ישחת רעהו ובדעת צדיקים יחלצו׃

10 בטוב צדיקים תעלץ קריה ובאבד רשעים רנה׃

11 בברכת ישרים תרום קרת ובפי רשעים תהרס׃

12 בז־לרעהו חסר־לב ואיש תבונות יחריש׃

13 הולך רכיל מגלה־סוד ונאמן־רוח מכסה דבר׃

14 באין תחבלות יפל־עם ותשועה ברב יועץ׃

15 רע־ירוע כי־ערב זר ושנא תקעים בוטח׃

16 אשת־חן תתמך כבוד ועריצים יתמכו־עשר׃

17 גמל נפשו איש חסד ועכר ארו אכזרי׃

18 רשע עשה פעלת־שקר וזרע צדקה שכר אמת׃

19 כן־צדקה לחיים ומרדף רעה למותו׃

20 תועבת יהוה עקשי־לב ורצונו תמימי דרך׃

21 יד ליד לא־ינקה רע וזרע צדיקים נמלט׃

22 נזם זהב באף חזיר אשה יפה וסרת טעם׃

23 תאות צדיקים אך־טוב תקות רשעים עברה׃

24 יש מפזר ונוסף עוד וחושך מישר אך־למחסור׃

25 נפש־ברכה תדשן ומרוה גם־הוא יורא׃

26 מנע בר יקבהו לאום וברכה לראש משביר׃

27 שחר טוב יבקש רצון ודרש רעה תבואנו׃

28 בוטח בעשרו הוא יפל וכעלה צדיקים יפרחו׃

29 עוכר ביתו ינחל־רוח ועבד אויל לחכם־לב׃

30 פרי־צדיק עץ חיים ולקח נפשות חכם׃

31 הן צדיק בארץ ישלם אף כי־רשע וחוטא׃


<< Proverbs 11 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible