משלי 10

<< משלי 10 >>
Proverbs 10 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משלי שלמה פ בן חכם ישמח־אב ובן כסיל תוגת אמו׃

2 לא־יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

3 לא־ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃

4 ראש עשה כף־רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

5 אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃

6 ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

7 זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃

8 חכם־לב יקח מצות ואויל פתים ילבט׃

9 הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

10 קרץ עין יתן עצבת ואויל פתים ילבט׃

11 מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

12 נאה תעורר מדנים ועל כל־פשעים תכסה אהבה׃

13 בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר־לב׃

14 חכמים יצפנו־דעת ופי־אויל מחתה קרבה׃

15 הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃

16 פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

17 ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

18 מכסה נאה שפתי־שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

19 ברב דברים לא יחדל־פשע וחשך שפתיו משכיל׃

20 כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

21 שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר־לב ימותו׃

22 ברכת יהוה היא תעשיר ולא־יוסף עצב עמה׃

23 כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃

24 מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃

25 כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃

26 כחמץ ׀ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃

27 יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

28 תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

29 מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

30 צדיק לעולם בל־ימוט ורשעים לא ישכנו־ארץ׃

31 פי־צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃

32 שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃


<< Proverbs 10 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible