משלי 1

<< משלי 1 >>
Proverbs 1 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 משלי שלמה בן־דוד מלך ישראל׃

2 לדעת חכמה ומוסר להבין אמרי בינה׃

3 לקחת מוסר השכל צדק ומשפט ומישרים׃

4 לתת לפתאים ערמה לנער דעת ומזמה׃

5 ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה׃

6 להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם׃

7 יראת יהוה ראשית דעת חכמה ומוסר אוילים בזו׃ פ

8 שמע בני מוסר אביך ואל־תטש תורת אמך׃

9 כי ׀ לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך׃

10 בני אם־יפתוך חטאים אל־תבא׃

11 אם־יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃

12 נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃

13 כל־הון יקר נמצא נמלא בתינו שלל׃

14 גורלך תפיל בתוכנו כיס אחד יהיה לכלנו׃

15 בני אל־תלך בדרך אתם מנע רגלך מנתיבתם׃

16 כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך־דם׃

17 כי־חנם מזרה הרשת בעיני כל־בעל כנף׃

18 והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם׃

19 כן ארחות כל־בצע בצע את־נפש בעליו יקח׃ פ

20 חכמות בחוץ תרנה ברחבות תתן קולה׃

21 בראש המיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר׃

22 עד־מתי ׀ פתים תאהבו פתי ולצים לצון חמדו להם וכסילים ישנאו־דעת׃

23 תשובו לתוכחתי הנה אביעה לכם רוחי אודיעה דברי אתכם׃

24 יען קראתי ותמאנו נטיתי ידי ואין מקשיב׃

25 ותפרעו כל־עצתי ותוכחתי לא אביתם׃

26 גם־אני באידכם אשחק אלעג בבא פחדכם׃

27 בבא [כשאוה כ] (כשואה ׀ ק) פחדכם ואידכם כסופה יאתה בבא עליכם צרה וצוקה׃

28 אז יקראנני ולא אענה ישחרנני ולא ימצאנני׃

29 תחת כי־שנאו דעת ויראת יהוה לא בחרו׃

30 לא־אבו לעצתי נאצו כל־תוכחתי׃

31 ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו׃

32 כי משובת פתים תהרגם ושלות כסילים תאבדם׃

33 ושמע לי ישכן־בטח ושאנן מפחד רעה׃ פ


<< Proverbs 1 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible