משלי 2

<< משלי 2 >>
Proverbs 2 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בני אם־תקח אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2 להקשיב לחכמה אזנך תטה לבך לתבונה׃

3 כי אם לבינה תקרא לתבונה תתן קולך׃

4 אם־תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה׃

5 אז תבין יראת יהוה ודעת אלהים תמצא׃

6 כי־יהוה יתן חכמה מפיו דעת ותבונה׃

7 [וצפן כ] (יצפן ק) לישרים תושיה מגן להלכי תם׃

8 לנצר ארחות משפט ודרך [חסידו כ] (חסידיו ק) ישמר׃

9 אז תבין צדק ומשפט ומישרים כל־מעגל־טוב׃

10 כי־תבוא חכמה בלבך ודעת לנפשך ינעם׃

11 מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה׃

12 להצילך מדרך רע מאיש מדבר תהפכות׃

13 העזבים ארחות ישר ללכת בדרכי־חשך׃

14 השמחים לעשות רע יגילו בתהפכות רע׃

15 אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם׃

16 להצילך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

17 העזבת אלוף נעוריה ואת־ברית אלהיה שכחה׃

18 כי שחה אל־מות ביתה ואל־רפאים מעגלתיה׃

19 כל־באיה לא ישובון ולא־ישיגו ארחות חיים׃

20 למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר׃

21 כי־ישרים ישכנו־ארץ ותמימים יותרו בה׃

22 ורשעים מארץ יכרתו ובוגדים יסחו ממנה׃ פ


<< Proverbs 2 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible