משלי 3

<< משלי 3 >>
Proverbs 3 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בני תורתי אל־תשכח ומצותי יצר לבך׃

2 כי ארך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך׃

3 חסד ואמת אל־יעזבך קשרם על־גרגרותיך כתבם על־לוח לבך׃

4 ומצא־חן ושכל־טוב בעיני אלהים ואדם׃ פ

5 בטח אל־יהוה בכל־לבך ואל־בינתך אל־תשען׃

6 בכל־דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך׃

7 אל־תהי חכם בעיניך ירא את־יהוה וסור מרע׃

8 רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך׃

9 כבד את־יהוה מהונך ומראשית כל־תבואתך׃

10 וימלאו אסמיך שבע ותירוש יקביך יפרצו׃ פ

11 מוסר יהוה בני אל־תמאס ואל־תקץ בתוכחתו׃

12 כי את אשר יאהב יהוה יוכיח וכאב את־בן ירצה׃

13 אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה׃

14 כי טוב סחרה מסחר־כסף ומחרוץ תבואתה׃

15 יקרה היא [מפניים כ] (מפנינים ק) וכל־חפציך לא ישוו־בה׃

16 ארך ימים בימינה בשמאולה עשר וכבוד׃

17 דרכיה דרכי־נעם וכל־נתיבותיה שלום׃

18 עץ־חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאשר׃ פ

19 יהוה בחכמה יסד־ארץ כונן מים בתבונה׃

20 בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו־טל׃

21 בני אל־ילזו מעיניך נצר תשיה ומזמה׃

22 ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך׃

23 אז תלך לבטח דרכך ורגלך לא תגוף׃

24 אם־תשכב לא־תפחד ושכבת וערבה שנתך׃

25 אל־תירא מפחד פתאם ומשאת רשעים כי תבא׃

26 כי־יהוה יהיה בכסלך ושמר רגלך מלכד׃

27 אל־תמנע־טוב מבעליו בהיות לאל [ידיך כ] (ידך ק) לעשות׃

28 אל־תאמר [לרעיך כ] (לרעך ׀ ק) לך ושוב ומחר אתן ויש אתך׃

29 אל־תחרש על־רעך רעה והוא־יושב לבטח אתך׃

30 אל־ [תרוב כ] (תריב ק) עם־אדם חנם אם־לא גמלך רעה׃

31 אל־תקנא באיש חמס ואל־תבחר בכל־דרכיו׃

32 כי תועבת יהוה נלוז ואת־ישרים סודו׃

33 מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃

34 אם־ללצים הוא־יליץ [ולעניים כ] (ולענוים ק) יתן־חן׃

35 כבוד חכמים ינחלו וכסילים מרים קלון׃ פ


<< Proverbs 3 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible