משלי 4

<< משלי 4 >>
Proverbs 4 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 שמעו בנים מוסר אב והקשיבו לדעת בינה׃

2 כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל־תעזבו׃

3 כי־בן הייתי לאבי רך ויחיד לפני אמי׃

4 וירני ויאמר לי יתמך־דברי לבך שמר מצותי וחיה׃

5 קנה חכמה קנה בינה אל־תשכח ואל־תט מאמרי־פי׃

6 אל־תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך׃

7 ראשית חכמה קנה חכמה ובכל־קנינך קנה בינה׃

8 סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה׃

9 תתן לראשך לוית־חן עטרת תפארת תמגנך׃

10 שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים׃

11 בדרך חכמה הרתיך הדרכתיך במעגלי־ישר׃

12 בלכתך לא־יצר צעדך ואם־תרוץ לא תכשל׃

13 החזק במוסר אל־תרף נצרה כי־היא חייך׃

14 בארח רשעים אל־תבא ואל־תאשר בדרך רעים׃

15 פרעהו אל־תעבר־בו שטה מעליו ועבור׃

16 כי לא ישנו אם־לא ירעו ונגזלה נתם אם־לא [יכשולו כ] (יכשילו׃ ק)

17 כי לחמו לחם רשע ויין חמסים ישתו׃

18 וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד־נכון היום׃

19 דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃ פ

20 בני לדברי הקשיבה לאמרי הט־אזנך׃

21 אל־יליזו מעיניך מרם בתוך לבבך׃

22 כי־חיים הם למצאיהם ולכל־בשרו מרפא׃

23 מכל־משמר נצר לבך כי־ממנו תוצאות חיים׃

24 הסר ממך עקשות פה ולזות פתים הרחק ממך׃

25 עיניך לנכח יביטו ועפעפיך יישרו נגדך׃

26 פלס מעגל רגלך וכל־דרכיך יכנו׃

27 אל־תט־ימין ושמאול הסר רגלך מרע׃


<< Proverbs 4 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible