משלי 5

<< משלי 5 >>
Proverbs 5 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בני לחכמתי הקשיבה לתבונתי הט־אזנך׃

2 לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו׃

3 כי נפת תטפנה שפתי זרה וחלק משמן חכה׃

4 ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃

5 רגליה ירדות מות אול צעדיה יתמכו׃

6 ארח חיים פן־תפלס נעו מעגלתיה לא תדע׃ פ

7 ועתה בנים שמעו־לי ואל־תסורו מאמרי־פי׃

8 הרחק מעליה דרכך ואל־תקרב אל־פתח ביתה׃

9 פן־תתן לאחרים הודך ושנתיך לאכזרי׃

10 פן־ישבעו זרים כחך ועצביך בבית נכרי׃

11 ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך׃

12 ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃

13 ולאש־מעתי בקול מורי ולמלמדי לא־הטיתי אזני׃

14 כמעט הייתי בכל־רע בתוך קהל ועדה׃

15 שתה־מים מבורך ונזלים מתוך בארך׃

16 יפוצו מעינתיך חוצה ברחבות פלגי־מים׃

17 יהיו־לך לבדך ואין לזרים אתך׃

18 יהי־מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃

19 אילת אהבים ויעלת־חן דדיה ירוך בכל־עת באהבתה תשגה תמיד׃

20 ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נכריה׃

21 כי נכח ׀ עיני יהוה דרכי־איש וכל־מעגלתיו מפלס׃

22 עוונותיו ילכדנו את־הרשע ובחבלי חטאתו יתמך׃

23 הוא ימות באין מוסר וברב אולתו ישגה׃ פ


<< Proverbs 5 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible