משלי 6

<< משלי 6 >>
Proverbs 6 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בני אם־ערבת לרעך תקעת לזר כפיך׃

2 נוקשת באמרי־פיך נלכדת באמרי־פיך׃

3 עשה זאת אפוא ׀ בני והנצל כי באת בכף־רעך לך התרפס ורהב רעיך׃

4 אל־תתן שנה לעיניך ותנומה לעפעפיך׃

5 הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃ פ

6 לך־אל־נמלה עצל ראה דרכיה וחכם׃

7 אשר אין־לה קצין שטר ומשל׃

8 תכין בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה׃

9 עד־מתי עצל ׀ תשכב מתי תקום משנתך׃

10 מעט נות מעט תנומות מעט ׀ חבק ידים לשכב׃

11 ובא־כמהלך ראשך ומחסרך כאיש מגן׃ פ

12 אדם בליעל איש און הולך עקשות פה׃

13 קרץ בעיניו מלל ברגלו מרה באצבעתיו׃

14 תהפכות ׀ בלבו חרש רע בכל־עת [מדנים כ] (מדינים ק) ישלח׃

15 על־כן פתאם יבוא אידו פתע ישבר ואין מרפא׃ פ

16 שש־הנה שנא יהוה ושבע [תועבות כ] (תועבת ק) נפשו׃

17 עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם־נקי׃

18 לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃

19 יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃ פ

20 נצר בני מצות אביך ואל־תטש תורת אמך׃

21 קשרם על־לבך תמיד ענדם על־גרגרתך׃

22 בהתהלכך ׀ תנחה אתך בשכבך תשמר עליך והקיצות היא תשיחך׃

23 כי נר מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר׃

24 לשמרך מאשת רע מחלקת לשון נכריה׃

25 אל־תחמד יפיה בלבבך ואל־תקחך בעפעפיה׃

26 כי בעד־אשה זונה עד־ככר לחם ואשת איש נפש יקרה תצוד׃ פ

27 היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה׃

28 אם־יהלך איש על־הגחלים ורגליו לא תכוינה׃

29 כן הבא אל־אשת רעהו לא ינקה כל־הנגע בה׃

30 לא־יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב׃

31 ונמצא ישלם שבעתים את־כל־הון ביתו יתן׃

32 נאף אשה חסר־לב משחית נפשו הוא יעשנה׃

33 נגע־וקלון ימצא וחרפתו לא תמחה׃

34 כי־קנאה חמת־גבר ולא־יחמול ביום נקם׃

35 לא־ישא פני כל־כפר ולא־יאבה כי תרבה־שחד׃ פ


<< Proverbs 6 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible