משלי 7

<< משלי 7 >>
Proverbs 7 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בני שמר אמרי ומצותי תצפן אתך׃

2 שמר מצותי וחיה ותורתי כאישון עיניך׃

3 קשרם על־אצבעתיך כתבם על־לוח לבך׃

4 אמר לחכמה אחתי את ומדע לבינה תקרא׃

5 לשמרך מאשה זרה מנכריה אמריה החליקה׃

6 כי בחלון ביתי בעד אשנבי נשקפתי׃

7 וארא בפתאים אבינה בבנים נער חסר־לב׃

8 עבר בשוק אצל פנה ודרך ביתה יצעד׃

9 בנשף־בערב יום באישון לילה ואפלה׃

10 והנה אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב׃

11 המיה היא וסררת בביתה לא־ישכנו רגליה׃

12 פעם ׀ בחוץ פעם ברחבות ואצל כל־פנה תארב׃

13 והחזיקה בו ונשקה־לו העזה פניה ותאמר לו׃

14 זבחי שלמים עלי היום שלמתי נדרי׃

15 על־כן יצאתי לקראתך לשחר פניך ואמצאך׃

16 מרבדים רבדתי ערשי חטבות אטון מצרים׃

17 נפתי משכבי מר אהלים וקנמון׃

18 לכה נרוה דדים עד־הבקר נתעלסה באהבים׃

19 כי אין האיש בביתו הלך בדרך מרחוק׃

20 צרור־הכסף לקח בידו ליום הכסא יבא ביתו׃

21 הטתו ברב לקחה בחלק פתיה תדיחנו׃

22 הולך אחריה פתאם כשור אל־טבח יבוא וכעכס אל־מוסר אויל׃

23 עד יפלח חץ כבדו כמהר צפור אל־פח ולא־ידע כי־בנפשו הוא׃ פ

24 ועתה בנים שמעו־לי והקשיבו לאמרי־פי׃

25 אל־ישט אל־דרכיה לבך אל־תתע בנתיבותיה׃

26 כי־רבים חללים הפילה ועצמים כל־הרגיה׃

27 דרכי שאול ביתה ירדות אל־חדרי־מות׃ פ


<< Proverbs 7 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible