משלי 8

<< משלי 8 >>
Proverbs 8 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 הלא־חכמה תקרא ותבונה תתן קולה׃

2 בראש־מרומים עלי־דרך בית נתיבות נצבה׃

3 ליד־שערים לפי־קרת מבוא פתחים תרנה׃

4 אליכם אישים אקרא וקולי אל־בני אדם׃

5 הבינו פתאים ערמה וכסילים הבינו לב׃

6 מעו כי־נגידים אדבר ומפתח פתי מישרים׃

7 כי־אמת יהגה חכי ותועבת שפתי רשע׃

8 בצדק כל־אמרי־פי אין בהם נפתל ועקש׃

9 כלם נכחים למבין וישרים למצאי דעת׃

10 קחו־מוסרי ואל־כסף ודעת מחרוץ נבחר׃

11 כי־טובה חכמה מפנינים וכל־חפצים לא ישוו־בה׃

12 א‍ני־חכמה שכנתי ערמה ודעת מזמות אמצא׃

13 יראת יהוה שנאת רע גאה וגאון ׀ ודרך רע ופי תהפכות שנאתי׃

14 לי־עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃

15 בי מלכים ימלכו ורוזנים יחקקו צדק׃

16 בי שרים ישרו ונדיבים כל־שפטי צדק׃

17 אני [אהביה כ] (אהבי ק) אהב ומשחרי ימצאנני׃

18 עשר־וכבוד אתי הון עתק וצדקה׃

19 טוב פריי מחרוץ ומפז ותבואתי מכסף נבחר׃

20 בארח־צדקה אהלך בתוך נתיבות משפט׃

21 להנחיל אהבי ׀ יש ואצרתיהם אמלא׃ פ

22 יהוה קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאז׃

23 מעולם נסכתי מראש מקדמי־ארץ׃

24 באין־תהמות חוללתי באין מעינות נכבדי־מים׃

25 בטרם הרים הטבעו לפני גבעות חוללתי׃

26 עד־לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל׃

27 בהכינו מים שם אני בחוקו חוג על־פני תהום׃

28 באמצו שחקים ממעל בעזוז עינות תהום ׃

29 בשומו לים ׀ חקו ומים לא יעברו־פיו בחוקו מוסדי ארץ׃

30 ואהיה אצלו אמון ואהיה עשעים יום ׀ יום משחקת לפניו בכל־עת׃

31 משחקת בתבל ארצו ושעשעי את־בני אדם׃ פ

32 ועתה בנים שמעו־לי ואשרי דרכי ישמרו׃

33 שמעו מוסר וחכמו ואל־תפרעו׃

34 אשרי אדם שמע לי לשקד על־דלתתי יום ׀ יום לשמר מזוזת פתחי׃

35 כי מצאי [מצאי כ] (מצא ק) חיים ויפק רצון מיהוה׃

36 וחטאי חמס נפשו כל־משנאי אהבו מות׃ פ


<< Proverbs 8 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible