משלי 9

<< משלי 9 >>
Proverbs 9 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה׃

2 טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה׃

3 שלחה נערתיה תקרא על־גפי מרמי קרת׃

4 מי־פתי יסר הנה חסר־לב אמרה לו׃

5 לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי׃

6 עזבו פתאים וחיו ואשרו בדרך בינה׃

7 יסר ׀ לץ לקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו׃

8 אל־תוכח לץ פן־ישנאך הוכח לחכם ויאהבך׃

9 תן לחכם ויחכם־עוד הודע לצדיק ויוסף לקח׃ פ

10 תחלת חכמה יראת יהוה ודעת קדשים בינה׃

11 כי־בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים׃

12 אם־חכמת חכמת לך ולצת לבדך תשא׃

13 אשת כסילות המיה פתיות ובל־ידעה מה׃

14 וישבה לפתח ביתה על־כסא מרמי קרת׃

15 לקרא לעברי־דרך המישרים ארחותם׃

16 מי־פתי יסר הנה וחסר־לב ואמרה לו׃

17 מים־גנובים ימתקו ולחם סתרים ינעם׃

18 ולא־ידע כי־רפאים שם בעמקי שאול קראיה׃ פ


<< Proverbs 9 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible