משלי 13

<< משלי 13 >>
Proverbs 13 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 בן חכם מוסר אב ולץ לא־שמע גערה׃

2 מפרי פי־איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס׃

3 נצר פיו שמר נפשו פשק פתיו מחתה־לו׃

4 מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן׃

5 דברש־קר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר׃

6 צדקה תצר תם־דרך ורשעה תסלף חטאת׃

7 יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב׃

8 כפר נפש־איש עשרו ורש לא־שמע גערה׃

9 אור־צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך׃

10 רק־בזדון יתן מצה ואת־נועצים חכמה׃

11 הון מהבל ימעט וקבץ על־יד ירבה׃

12 תוחלת ממשכה מחלה־לב ועץ חיים תאוה באה׃

13 בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם׃

14 תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות׃

15 שכל־טוב יתן־חן ודרך בגדים איתן׃

16 כל־ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת׃

17 מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא׃

18 ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד׃

19 תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע׃

20 [הלוך כ] (הולך ק) את־חכמים [וחכם כ] (יחכם ק) ורעה כסילים ירוע׃

21 חטאים תרדף רעה ואת־צדיקים ישלם־טוב׃

22 טוב ינחיל בני־בנים וצפון לצדיק חיל חוטא׃

23 רב־אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט׃

24 חושך בטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר׃

25 צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר׃ פ


<< Proverbs 13 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible