משלי 14

<< משלי 14 >>
Proverbs 14 Paleo-Hebrew OT (WLC)
 

1 חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃

2 הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו׃

3 בפי־אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם׃

4 באין אלפים אבוס בר ורב־תבואות בכח שור׃

5 עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר׃

6 בקש־לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל׃

7 לך מנגד לאיש כסיל ובל־ידעת שפתי־דעת׃

8 חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה׃

9 אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון׃

10 לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא־יתערב זר׃

11 בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח׃

12 יש דרך ישר לפני־איש ואחריתה דרכי־מות׃

13 גם־בשחוק יכאב־לב ואחריתה שמחה תוגה׃

14 מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב׃

15 פתי יאמין לכל־דבר וערום יבין לאשרו׃

16 חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח׃

17 קצר־אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא׃

18 נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת׃

19 שחו רעים לפני טובים ורשעים על־שערי צדיק׃

20 גם־לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים׃

21 בז־לרעהו חוטא ומחונן [עניים כ] (ענוים ק) אשריו׃

22 ה‍לוא־יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב׃

23 בכל־עצב יהיה מותר ודברש־פתים אך־למחסור׃

24 עטרת חכמים עשרם אולת כסילים אולת׃

25 מציל נפשות עד אמת ויפח כזבים מרמה׃

26 ביראת יהוה מבטח־עז ולבניו יהיה מחסה׃

27 יראת יהוה מקור חיים לסור ממקשי מות׃

28 ברב־עם הדרת־מלך ובאפס לאם מחתת רזון׃

29 ארך אפים רב־תבונה וקצר־רוח מרים אולת׃

30 חיי בשרים לב מרפא ורקב עצמות קנאה׃

31 עשק־דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃

32 ברעתו ידחה רשע וחסה במותו צדיק׃

33 בלב נבון תנוח חכמה ובקרב כסילים תודע׃

34 צדקה תרומם־גוי וחסד לאמים חטאת׃

35 רצון־מלך לעבד משכיל ועברתו תהיה מביש׃


<< Proverbs 14 >>
Westminster Leningrad Codex displayed in Paleo-Hebrew Font.

Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex. This text began as an electronic transcription by Whitaker and Parunak of the 1983 printed edition of Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). The transcription is called the Michigan-Claremont electronic text and was archived at the Oxford Text Archive (OTA) in 1987. Since that time, the text has been modified to conform to the photo-facsimile of the Leningrad Codex, Firkovich B19A, residing at the Russian National Library, St. Petersberg; hence the change of name. This version contains all 6 of the textual elements of the OTA document: consonants, vowels, cantillation marks, "paragraph" (pe, samekh) markers, and ketib-qere variants. The WLC is maintained by the Westminster Hebrew Institute, Philadelphia, PA.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Biblos.com Online Bible