Titus 2:8
New International Version
and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us.

New Living Translation
Teach the truth so that your teaching can't be criticized. Then those who oppose us will be ashamed and have nothing bad to say about us.

English Standard Version
and sound speech that cannot be condemned, so that an opponent may be put to shame, having nothing evil to say about us.

Berean Study Bible
and wholesome speech that is above reproach, so that anyone who opposes us will be ashamed to have nothing bad to say about us.

New American Standard Bible
sound in speech which is beyond reproach, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us.

King James Bible
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.

Holman Christian Standard Bible
Your message is to be sound beyond reproach, so that the opponent will be ashamed, having nothing bad to say about us.

International Standard Version
Use wholesome speech that cannot be condemned. Then any opponent will be ashamed because he cannot say anything bad about us.

NET Bible
and a sound message that cannot be criticized, so that any opponent will be at a loss, because he has nothing evil to say about us.

Aramaic Bible in Plain English
Serious, uncorrupted, and let no man despise it, so that he who opposes us may be ashamed, as he will be unable to say anything disgraceful against us.

GOD'S WORD® Translation
Speak an accurate message that cannot be condemned. Then those who oppose us will be ashamed because they cannot say anything bad about us.

Jubilee Bible 2000
sound speech, that cannot be condemned; that the adversary may be ashamed, having no evil thing to say of you.

King James 2000 Bible
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is an opponent may be ashamed, having no evil thing to say of you.

American King James Version
Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.

American Standard Version
sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of us.

Douay-Rheims Bible
The sound word that can not be blamed: that he, who is on the contrary part, may be afraid, having no evil to say of us.

Darby Bible Translation
a sound word, not to be condemned; that he who is opposed may be ashamed, having no evil thing to say about us:

English Revised Version
sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of us.

Webster's Bible Translation
Sound speech that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say concerning you.

Weymouth New Testament
and healthy language which no one can censure, so that our opponents may feel ashamed at having nothing evil to say against us.

World English Bible
and soundness of speech that can't be condemned; that he who opposes you may be ashamed, having no evil thing to say about us.

Young's Literal Translation
discourse sound, irreprehensible, that he who is of the contrary part may be ashamed, having nothing evil to say concerning you.

Titus 2:8 Afrikaans PWL
wat ernstig is, nie korrup nie en laat geen mens dit minag nie sodat ons teëstanders beskaam kan word omdat hulle niks ongunstig kan hê om teen ons te sê nie.

Titi 2:8 Albanian
një e folur e shëndoshë e të paqortueshme, që kundërshtari të turpërohet e të mos ketë të flasë asgjë të keqe për ju.

ﺗﻴﻄﺲ 2:8 Arabic: Smith & Van Dyke
وكلاما صحيحا غير ملوم لكي يخزى المضاد اذ ليس له شيء رديء يقوله عنكم.

ՏԻՏՈՍ 2:8 Armenian (Western): NT
ողջամիտ եւ անպարսաւելի խօսք, որպէսզի հակառակողը ամչնայ՝ մեր մասին չարախօսելիք ոչինչ ունենալով:

Titegana. 2:8 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hitza sano, eta condemna ecin daiten beçalaco: contrastatzen dena confundi dadinçát, çueçaz gaizquiric cer erran ez vkanez.

Dyr Titz 2:8 Bavarian
däß dyr Gögner nindert einhaeggln kan und gögn üns nix Schlechts eyn d Hand kriegt.

Тит 2:8 Bulgarian
здраво и неукорно говорене, за да се засрами противникът, като няма какво лошо да каже за нас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
要用無可指責的健全話語,使反對的人在我們的事上因沒有壞話可說,就感到羞愧。

中文标准译本 (CSB Simplified)
要用无可指责的健全话语,使反对的人在我们的事上因没有坏话可说,就感到羞愧。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
言語純全、無可指責,叫那反對的人既無處可說我們的不是,便自覺羞愧。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
言语纯全、无可指责,叫那反对的人既无处可说我们的不是,便自觉羞愧。

提 多 書 2:8 Chinese Bible: Union (Traditional)
言 語 純 全 , 無 可 指 責 , 叫 那 反 對 的 人 , 既 無 處 可 說 我 們 的 不 是 , 便 自 覺 羞 愧 。

提 多 書 2:8 Chinese Bible: Union (Simplified)
言 语 纯 全 , 无 可 指 责 , 叫 那 反 对 的 人 , 既 无 处 可 说 我 们 的 不 是 , 便 自 觉 羞 愧 。

Poslanica Titu 2:8 Croatian Bible
riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.

Titovi 2:8 Czech BKR
Slovo zdravé bez úhony, aby ten, jenž by se protivil, zastyděti se musil, nemaje co zlého mluviti o vás.

Titus 2:8 Danish
sund, ulastelig Tale, for at Modstanderen maa blive til Skamme, naar han intet ondt har at sige om os.

Titus 2:8 Dutch Staten Vertaling
Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene, die daartegen is, beschaamd worde, en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen.

Nestle Greek New Testament 1904
λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.

Westcott and Hort 1881
λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων λέγειν περὶ ἡμῶν φαῦλον.

RP Byzantine Majority Text 2005
λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ, μηδὲν ἔχων περὶ ἡμῶν λέγειν φαῦλον.

Greek Orthodox Church 1904
λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων περὶ ἡμῶν λέγειν φαῦλον.

Tischendorf 8th Edition
λόγος ὑγιής ἀκατάγνωστος ἵνα ὁ ἐκ ἐναντίος ἐντρέπω μηδείς ἔχω λέγω περί ἡμᾶς φαῦλος

Scrivener's Textus Receptus 1894
λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ, μηδὲν ἔχων περὶ ὑμῶν λέγειν φαῦλον.

Stephanus Textus Receptus 1550
λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν ἔχων περὶ ὑμῶν λέγειν φαῦλον

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη μηδεν εχων λεγειν περι ημων φαυλον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη μηδεν εχων λεγειν περι ημων φαυλον

Stephanus Textus Receptus 1550
λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη μηδεν εχων περι υμων λεγειν φαυλον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
λογον υγιη, ακαταγνωστον, ινα ο εξ εναντιας εντραπη, μηδεν εχων περι υμων λεγειν φαυλον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη μηδεν εχων περι ημων λεγειν φαυλον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
λογον υγιη ακαταγνωστον ινα ο εξ εναντιας εντραπη μηδεν εχων λεγειν περι ημων φαυλον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
logon hygiē akatagnōston, hina ho ex enantias entrapē mēden echōn legein peri hēmōn phaulon.

logon hygie akatagnoston, hina ho ex enantias entrape meden echon legein peri hemon phaulon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
logon hygiē akatagnōston, hina ho ex enantias entrapē mēden echōn legein peri hēmōn phaulon.

logon hygie akatagnoston, hina ho ex enantias entrape meden echon legein peri hemon phaulon.

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:8 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn legein peri ēmōn phaulon

logon ugiE akatagnOston ina o ex enantias entrapE mEden echOn legein peri EmOn phaulon

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:8 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn peri ēmōn legein phaulon

logon ugiE akatagnOston ina o ex enantias entrapE mEden echOn peri EmOn legein phaulon

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:8 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn peri umōn legein phaulon

logon ugiE akatagnOston ina o ex enantias entrapE mEden echOn peri umOn legein phaulon

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:8 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn peri umōn legein phaulon

logon ugiE akatagnOston ina o ex enantias entrapE mEden echOn peri umOn legein phaulon

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:8 Westcott/Hort - Transliterated
logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn legein peri ēmōn phaulon

logon ugiE akatagnOston ina o ex enantias entrapE mEden echOn legein peri EmOn phaulon

ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2:8 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
logon ugiē akatagnōston ina o ex enantias entrapē mēden echōn legein peri ēmōn phaulon

logon ugiE akatagnOston ina o ex enantias entrapE mEden echOn legein peri EmOn phaulon

Titushoz 2:8 Hungarian: Karoli
Egészséges, feddhetetlen beszédet; hogy az ellenfél megszégyenüljön, semmi gonoszt sem tudván rólatok mondani.

Al Tito 2:8 Esperanto
paroladon sanan, nekondamneblan; por ke la kontrauxulo hontu, havante nenion malbonan diri kontraux ni.

Kirje Titukselle 2:8 Finnish: Bible (1776)
Terveellisellä ja nuhteettomalla sanalla, että se, joka itsensä vastaan panee, häpeäis eikä mitään löytäisi meistä pahoin puhuaksensa.

Tite 2:8 French: Darby
de gravite, de parole saine qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous.

Tite 2:8 French: Louis Segond (1910)
une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous.

Tite 2:8 French: Martin (1744)
[En] paroles saines, que l'on ne puisse point condamner, afin que celui qui [vous] est contraire, soit rendu confus, n'ayant aucun mal à dire de vous.

Titus 2:8 German: Modernized
mit heilsamem und untadeligem Wort, auf daß der Widerwärtige sich schäme und nichts habe, daß er von uns möge Böses sagen.

Titus 2:8 German: Luther (1912)
mit heilsamem und untadeligem Wort, auf daß der Widersacher sich schäme und nichts habe, daß er von uns möge Böses sagen.

Titus 2:8 German: Textbibel (1899)
die Rede gesund, unantastbar, damit unser Gegenüber beschämt werde, wenn er uns nichts Schlechtes nachsagen kann.

Tito 2:8 Italian: Riveduta Bible (1927)
parlar sano, irreprensibile, onde l’avversario resti confuso, non avendo nulla di male da dire di noi.

Tito 2:8 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
acciocchè l’avversario sia confuso, non avendo nulla di male da dir di voi.

TITUS 2:8 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
dan beritakanlah berita yang benar, yang tiada dapat disalahkan, supaya orang pihak lawan kita berasa malu sebab tiada dapat menjahatkan kita.

Titus 2:8 Kabyle: NT
s imeslayen iṣeḥḥan i deg ur yezmir yiwen a d iwwet, iwakken ixṣimen-ik ur țțafen ara ayen n diri ara hedṛen fell-aneɣ yerna ad nneḥcamen.

디도서 2:8 Korean
책망할 것이 없는 바른 말을 하게 하라 이는 대적하는 자로 하여금 부끄러워 우리를 악하다 할 것이 없게 하려 함이라

Titum 2:8 Latin: Vulgata Clementina
verbum sanum, irreprehensibile : ut is qui ex adverso est, vereatur, nihil habens malum dicere de nobis.

Titam 2:8 Latvian New Testament
Taviem vārdiem jābūt patiesiem un nevainojamiem, lai pretinieks paliktu kaunā, nevarēdams neko ļaunu par mums pateikt.

Laiðkas Titui 2:8 Lithuanian
sveiką ir nepriekaištingą kalbą, kad priešininkas liktų sugėdintas, neturėdamas apie tave pasakyti nieko blogo.

Titus 2:8 Maori
Kia ora te kupu, kei taea te whakahe; kia whakama ai te tangata tikanga ke, te ai he mea e korerotia kinotia ai tatou e ia.

Titus 2:8 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
en sund, ulastelig tale, forat motstanderen må gå i sig selv, idet han ikke har noget ondt å si om oss.

Tito 2:8 Spanish: La Biblia de las Américas
con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.

Tito 2:8 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros.

Tito 2:8 Spanish: Reina Valera Gómez
palabra sana, e irreprochable; para que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.

Tito 2:8 Spanish: Reina Valera 1909
Palabra sana, é irreprensible; que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros.

Tito 2:8 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
palabra sana, e irreprensible; que el adversario se avergüence, no teniendo ninguno mal que decir de vosotros.

Tito 2:8 Bíblia King James Atualizada Português
linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós.

Tito 2:8 Portugese Bible
linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós.   

Tit 2:8 Romanian: Cornilescu
de vorbire sănătoasă şi fără cusur, ca protivnicul să rămînă de ruşine, şi să nu poată să spună nimic rău de noi.

К Титу 2:8 Russian: Synodal Translation (1876)
слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.

К Титу 2:8 Russian koi8r
слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого.

Titus 2:8 Shuar New Testament
Tura amesha, Titiu, Ashφ tsawant pΘnker Wekasatß. Nu natsa wi T·ramun J·kiar nunak T·rawarmi tusam, nu T·rata. Tura anturtamna nu "nekaschapitia" tiin tusam, esetsam Enentßimsam, Yus-Chicham tana nu φmiatrusmek jintintiata. N· T·rakminkia, Yus-Chichaman nakitiana nu shuar "Titiu Nßnkamas chichaawai" Tφtiaj Tukamß, natsaamak tujintramkattawai.

Titusbrevet 2:8 Swedish (1917)
med sunt, ostraffligt tal, så att den som står oss emot måste blygas, då han nu icke har något ont att säga om oss.

Tito 2:8 Swahili NT
Maneno yako yasiwe na hitilafu yoyote ili adui zako waaibike wasipopata chochote kibaya cha kusema juu yetu.

Kay Tito 2:8 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Pangungusap na magaling, na di mahahatulan; upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya, nang walang anomang masamang masabi tungkol sa atin.

Širawt ta iktab Bulǝs i Titǝs 2:8 Tawallamat Tamajaq NT
Taggu batuten oɣadnen as tu-wǝr-illa i dǝr-ǝsnat du-z-iqqǝlan. As iga adi inǝmmǝnkar-nanaɣ a dasan-iba a sǝr-naɣ ǝnnan tǝha tǝkma, tabǝz-tan tǝkarakit.

ทิตัส 2:8 Thai: from KJV
และใช้คำพูดอันถูกต้อง ซึ่งไม่มีผู้ใดจะตำหนิได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติท่านได้

Titus 2:8 Turkish

Тит 2:8 Ukrainian: NT
слово здорове, недокорене, щоб осоромив ся противник, не маючи нїчого казати про нас докірно.

Titus 2:8 Uma New Testament
Pololita-nu kana to makono oa' hante uma ria kasalaia' -na. Ane hewa toe po'ingku-nu, me'ea' hulii' lau-ra mpai' tauna to uma tono' hi kita', apa' uma-hawo ria lolita to dada'a to ma'ala raruge' -taka.

Tít 2:8 Vietnamese (1934)
nói năng phải lời, không chỗ trách được, đặng kẻ nghịch hổ thẹn, không được nói xấu chúng ta điều chi.

Titus 2:7
Top of Page
Top of Page