Romans 7:4
New International Version
So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.

New Living Translation
So, my dear brothers and sisters, this is the point: You died to the power of the law when you died with Christ. And now you are united with the one who was raised from the dead. As a result, we can produce a harvest of good deeds for God.

English Standard Version
Likewise, my brothers, you also have died to the law through the body of Christ, so that you may belong to another, to him who has been raised from the dead, in order that we may bear fruit for God.

Berean Study Bible
Therefore, my brothers, you also died to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit to God.

New American Standard Bible
Therefore, my brethren, you also were made to die to the Law through the body of Christ, so that you might be joined to another, to Him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit for God.

King James Bible
Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, my brothers, you also were put to death in relation to the law through the crucified body of the Messiah, so that you may belong to another--to Him who was raised from the dead--that we may bear fruit for God.

International Standard Version
In the same way, my brothers, through the Messiah's body you also died as far as the Law is concerned, so that you may belong to another person, the one who was raised from the dead, and may bear fruit for God.

NET Bible
So, my brothers and sisters, you also died to the law through the body of Christ, so that you could be joined to another, to the one who was raised from the dead, to bear fruit to God.

Aramaic Bible in Plain English
And now, my brethren, you also have died to The Written Law with the body of The Messiah that you would be for another, The One who arose from the dead, that you would yield fruit to God.

GOD'S WORD® Translation
In the same way, brothers and sisters, you have died to the laws in Moses' Teachings through Christ's body. You belong to someone else, the one who was brought back to life. As a result, we can do what God wants.

Jubilee Bible 2000
Likewise ye also, my brethren, are become dead to the law in the body of the Christ that ye should belong to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

King James 2000 Bible
Therefore, my brethren, you also have become dead to the law by the body of Christ; that you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

American King James Version
Why, my brothers, you also are become dead to the law by the body of Christ; that you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit to God.

American Standard Version
Wherefore, my brethren, ye also were made dead to the law through the body of Christ; that ye should be joined to another, even to him who was raised from the dead, that we might bring forth fruit unto God.

Douay-Rheims Bible
Therefore, my brethren, you also are become dead to the law, by the body of Christ; that you may belong to another, who is risen again from the dead, that we may bring forth fruit to God.

Darby Bible Translation
So that, my brethren, *ye* also have been made dead to the law by the body of the Christ, to be to another, who has been raised up from among [the] dead, in order that we might bear fruit to God.

English Revised Version
Wherefore, my brethren, ye also were made dead to the law through the body of Christ; that ye should be joined to another, even to him who was raised from the dead, that we might bring forth fruit unto God.

Webster's Bible Translation
Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit to God.

Weymouth New Testament
So, my brethren, to you also the Law died through the incarnation of Christ, that you might be wedded to Another, namely to Him who rose from the dead in order that we might yield fruit to God.

World English Bible
Therefore, my brothers, you also were made dead to the law through the body of Christ, that you would be joined to another, to him who was raised from the dead, that we might bring forth fruit to God.

Young's Literal Translation
So that, my brethren, ye also were made dead to the law through the body of the Christ, for your becoming another's, who out of the dead was raised up, that we might bear fruit to God;

Romeine 7:4 Afrikaans PWL
Nou, my broers, is julle ook dood vir die geskrewe wet, deur die liggaam van Die Gesalfde Een, om aan ’n ander te mag behoort, naamlik aan Hom wat uit die dood uit opgestaan het sodat julle vir God vrugte kan dra,

Romakëve 7:4 Albanian
Kështu, pra, vëllezër të mi, edhe ju jeni të vdekur për ligjin me anë të trupit të Jezu Krishtit që të bashkoheni me një tjetër, që u ringjall prej të vdekurit, që t'i japim fryte Perëndisë.

ﺭﻭﻣﻴﺔ 7:4 Arabic: Smith & Van Dyke
اذا يا اخوتي انتم ايضا قد متم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الاموات لنثمر للّه.

ՀՌՈՄԷԱՑԻՆԵՐԻՆ 7:4 Armenian (Western): NT
Հետեւաբար դո՛ւք ալ, եղբայրնե՛րս, Օրէնքին մեռաք Քրիստոսի մարմինով, որպէսզի ըլլաք ուրիշի՛ մը, անոր՝ որ մեռելներէն յարութիւն առաւ, որպէսզի պտուղ արտադրենք Աստուծոյ:

Romanoetara. 7:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada, ene anayeác, çuec-ere Legueari hil çaizquiote Christen gorputzean: berce, hiletaric resuscitatu den baten çaretençát: Iaincoari fructifica dieçogunçat.

D Roemer 7:4 Bavarian
Meine Brüeder, gnaun yso seitß ös durch s Sterbn von n Heiland toot für s Gsötz, yso däßß yn aynn Andern ghoertß, yn dönn, wo aus n Tood dyrwöckt ist, auf däß dyr Herrgot aau von üns öbbs haat.

Римляни 7:4 Bulgarian
И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, [сиреч], с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
因此,我的弟兄們,你們藉著基督的身體,在律法上也被處死了,使你們歸向另一位,就是從死人中復活的那一位,好讓我們能為神結出果子來。

中文标准译本 (CSB Simplified)
因此,我的弟兄们,你们藉着基督的身体,在律法上也被处死了,使你们归向另一位,就是从死人中复活的那一位,好让我们能为神结出果子来。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我的弟兄們,這樣說來,你們藉著基督的身體,在律法上也是死了,叫你們歸於別人,就是歸於那從死裡復活的,叫我們結果子給神。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我的弟兄们,这样说来,你们借着基督的身体,在律法上也是死了,叫你们归于别人,就是归于那从死里复活的,叫我们结果子给神。

羅 馬 書 7:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 的 弟 兄 們 , 這 樣 說 來 , 你 們 藉 著 基 督 的 身 體 , 在 律 法 上 也 是 死 了 , 叫 你 們 歸 於 別 人 , 就 是 歸 於 那 從 死 裡 復 活 的 , 叫 我 們 結 果 子 給 神 。

羅 馬 書 7:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 的 弟 兄 们 , 这 样 说 来 , 你 们 藉 着 基 督 的 身 体 , 在 律 法 上 也 是 死 了 , 叫 你 们 归 於 别 人 , 就 是 归 於 那 从 死 里 复 活 的 , 叫 我 们 结 果 子 给 神 。

Poslanica Rimljanima 7:4 Croatian Bible
Tako, braćo moja, i vi po tijelu Kristovu umrijeste Zakonu da pripadnete drugomu, Onomu koji je od mrtvih uskrišen, te plodove donosimo Bogu.

Římanům 7:4 Czech BKR
Takž, bratří moji, i vy umrtveni jste Zákonu skrze tělo Kristovo, abyste byli jiného, totiž toho, kterýž z mrtvých vstal, abychom ovoce nesli Bohu.

Romerne 7:4 Danish
Altsaa ere ogsaa I, mine Brødre! gjorte døde for Loven ved Kristi Legeme, for at I skulle blive en andens, hans, som blev oprejst fra de døde, for at vi skulle bære Frugt for Gud.

Romeinen 7:4 Dutch Staten Vertaling
Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.

Nestle Greek New Testament 1904
ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ.

Westcott and Hort 1881
ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ.

Greek Orthodox Church 1904
ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ.

Tischendorf 8th Edition
ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὥστε, ἀδελφοί μου, καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ, τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ Θεῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὥστε ἀδελφοί μου καὶ ὑμεῖς ἐθανατώθητε τῷ νόμῳ διὰ τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ γενέσθαι ὑμᾶς ἑτέρῳ τῷ ἐκ νεκρῶν ἐγερθέντι ἵνα καρποφορήσωμεν τῷ θεῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω

Stephanus Textus Receptus 1550
ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ωστε, αδελφοι μου, και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του Χριστου, εις το γενεσθαι υμας ετερω, τω εκ νεκρων εγερθεντι, ινα καρποφορησωμεν τω Θεω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ωστε αδελφοι μου και υμεις εθανατωθητε τω νομω δια του σωματος του χριστου εις το γενεσθαι υμας ετερω τω εκ νεκρων εγερθεντι ινα καρποφορησωμεν τω θεω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hōste, adelphoi mou, kai hymeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou Christou, eis to genesthai hymas heterō, tō ek nekrōn egerthenti, hina karpophorēsōmen tō Theō.

hoste, adelphoi mou, kai hymeis ethanatothete to nomo dia tou somatos tou Christou, eis to genesthai hymas hetero, to ek nekron egerthenti, hina karpophoresomen to Theo.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hōste, adelphoi mou, kai hymeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou, eis to genesthai hymas heterō, tō ek nekrōn egerthenti hina karpophorēsōmen tō theō.

hoste, adelphoi mou, kai hymeis ethanatothete to nomo dia tou somatos tou christou, eis to genesthai hymas hetero, to ek nekron egerthenti hina karpophoresomen to theo.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Oste adelphoi mou kai umeis ethanatOthEte tO nomO dia tou sOmatos tou christou eis to genesthai umas eterO tO ek nekrOn egerthenti ina karpophorEsOmen tO theO

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Oste adelphoi mou kai umeis ethanatOthEte tO nomO dia tou sOmatos tou christou eis to genesthai umas eterO tO ek nekrOn egerthenti ina karpophorEsOmen tO theO

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Oste adelphoi mou kai umeis ethanatOthEte tO nomO dia tou sOmatos tou christou eis to genesthai umas eterO tO ek nekrOn egerthenti ina karpophorEsOmen tO theO

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Oste adelphoi mou kai umeis ethanatOthEte tO nomO dia tou sOmatos tou christou eis to genesthai umas eterO tO ek nekrOn egerthenti ina karpophorEsOmen tO theO

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:4 Westcott/Hort - Transliterated
ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Oste adelphoi mou kai umeis ethanatOthEte tO nomO dia tou sOmatos tou christou eis to genesthai umas eterO tO ek nekrOn egerthenti ina karpophorEsOmen tO theO

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ōste adelphoi mou kai umeis ethanatōthēte tō nomō dia tou sōmatos tou christou eis to genesthai umas eterō tō ek nekrōn egerthenti ina karpophorēsōmen tō theō

Oste adelphoi mou kai umeis ethanatOthEte tO nomO dia tou sOmatos tou christou eis to genesthai umas eterO tO ek nekrOn egerthenti ina karpophorEsOmen tO theO

Rómaiakhoz 7:4 Hungarian: Karoli
Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, a ki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

Al la romanoj 7:4 Esperanto
Tiel, miaj fratoj, vi same mortis al la legxo per la korpo de Kristo, por kunigxi kun alia, nome kun tiu, kiu levigxis el la mortintoj, por ke ni donu frukton al Dio.

Kirje roomalaisille 7:4 Finnish: Bible (1776)
Niin olette te myös, minun veljeni, laille kuoletetut Kristuksen ruumiin kautta, että teidän pitää toisen kanssa oleman, joka on noussut kuolleista, että me Jumalalle hedelmän kantaisimme.

Romains 7:4 French: Darby
C'est pourquoi, mes freres, vous aussi, vous avez ete mis à mort à la loi par le corps du Christ, pour etre à un autre, à celui qui est ressuscite d'entre les morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu.

Romains 7:4 French: Louis Segond (1910)
De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.

Romains 7:4 French: Martin (1744)
Ainsi mes frères, vous êtes aussi morts à la Loi par le corps de Christ, pour être à un autre, [savoir] à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous fructifions à Dieu.

Roemer 7:4 German: Modernized
Also auch, meine Brüder, ihr seid getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, daß ihr bei einem andern seid, nämlich bei dem, der von den Toten auferwecket ist, auf daß wir Gott Frucht bringen.

Roemer 7:4 German: Luther (1912)
Also seid auch ihr, meine Brüder, getötet dem Gesetz durch den Leib Christi, daß ihr eines andern seid, nämlich des, der von den Toten auferweckt ist, auf daß wir Gott Frucht bringen.

Roemer 7:4 German: Textbibel (1899)
Demgemäß seid nun auch ihr, meine Brüder, getötet für das Gesetz mittelst des Leibes des Christus, um einem anderen zu eigen zu werden, dem der von den Toten auferweckt ward, damit wir Gott Frucht bringen.

Romani 7:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Così, fratelli miei, anche voi siete divenuti morti alla legge mediante il corpo di Cristo, per appartenere ad un altro, cioè a colui che è risuscitato dai morti, e questo affinché portiamo del frutto a Dio.

Romani 7:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Così adunque, fratelli miei, ancora voi siete divenuti morti alla legge, per lo corpo di Cristo, per essere ad un altro, che è risuscitato da’ morti, acciocchè noi fruttifichiamo a Dio.

ROMA 7:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Demikian juga, hai saudara-saudaraku, kamu ini pun dimatikan lepas daripada hukum Taurat itu oleh tubuh Kristus, supaya menjadi satu dengan yang lain, yaitu dengan Dia, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, supaya kita mengeluarkan buah-buahan bagi Allah.

Romans 7:4 Kabyle: NT
Ula d kunwi ay atmaten, temmutem ɣef wayen yeɛnan ccariɛa s lmut n Lmasiḥ, akken aț-țeṭṭfem deg win i d-yeḥyan si ger lmegtin iwakken aț-țxedmem ayen i s-iɛeǧben i Sidi Ṛebbi.

로마서 7:4 Korean
그러므로 내 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른이 곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리로 하나님을 위하여 열매를 맺히게 하려 함이니라

Romanos 7:4 Latin: Vulgata Clementina
Itaque fratres mei, et vos mortificati estis legi per corpus Christi : ut sitis alterius, qui ex mortuis resurrexit, ut fructificemus Deo.

Romiešiem 7:4 Latvian New Testament
Tātad, mani brāļi, Kristus miesa arī jūs ir nomērdējusi likumam, lai jūs piederētu Citam, Tam, kas no miroņiem uzcēlies, lai mēs nestu augļus Dievam.

Laiðkas romieèiams 7:4 Lithuanian
Taip ir jūs, mano broliai, per Kristaus kūną esate mirę įstatymui, kad priklausytumėte kitam­ prikeltam iš numirusių­ir kad mes neštume vaisių Dievui.

Romans 7:4 Maori
Heoi ko koutou ano hoki, e oku teina, kua meinga kia tupapaku ki te ture, na te tinana o te Karaiti; kia riro ai koutou i tetahi atu, ara i tera i whakaarahia i te hunga mate, kia whai hua ai tatou ki te Atua.

Romerne 7:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor, mine brødre, døde også I fra loven ved Kristi legeme, forat I skulde høre en annen til, ham som er opstanden fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud.

Romanos 7:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.

Romanos 7:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la Ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a Aquél que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.

Romanos 7:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Así también vosotros mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo; para que seáis de otro, de Aquél que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios.

Romanos 7:4 Spanish: Reina Valera 1909
Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos á la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, á saber, del que resucitó de los muertos, á fin de que fructifiquemos á Dios.

Romanos 7:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley en el cuerpo del Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, para que fructifiquemos a Dios.

Romanos 7:4 Bíblia King James Atualizada Português
Assim também, vós, meus irmãos, morrestes quanto à Lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus.

Romanos 7:4 Portugese Bible
Assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, àquele que ressurgiu dentre os mortos a fim de que demos fruto para Deus.   

Romani 7:4 Romanian: Cornilescu
Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Hristos, şi voi aţi murit în ce priveşte Legea, ca să fiţi ai altuia, adică ai Celuice a înviat din morţi; şi aceasta, ca să aducem roadă pentru Dumnezeu.

К Римлянам 7:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых,да приносим плод Богу.

К Римлянам 7:4 Russian koi8r
Так и вы, братия мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, Воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу.

Romans 7:4 Shuar New Testament
N·nisrumek atumsha, yatsuru, Kristu Ayashφ muchitmari ajasu asarum akupkamu emettachmin jaka aintsarum ajasuitrume. T·rakrum Krφstujai nuatnaikiatin aintsarum ankantaitrume. Niisha jakamunmaya nantakniuiti. Yamaikia Krφstunu ajasu asar Niijiai tsaninkiar Yus wakeramu pΘnker T·ratniuitji.

Romabrevet 7:4 Swedish (1917)
Så haven ock I, mina bröder, genom Kristi kropp blivit dödade från lagen för att tillhöra en annan, nämligen honom som har uppstått från de döda, på det att vi må bära frukt åt Gud.

Warumi 7:4 Swahili NT
Hali kadhalika ninyi ndugu zangu: ninyi pia mmekufa kuhusu Sheria kwa kuwa ninyi ni sehemu ya mwili wa Kristo; sasa mmekuwa wake yeye aliyefufuliwa kutoka wafu ili tupate kuzaa matunda mema kwa ajili ya Mungu.

Mga Taga-Roma 7:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Gayon din naman, mga kapatid ko, kayo'y nangamatay rin sa kautusan sa pamamagitan ng katawan ni Cristo; upang kayo'y makisama sa iba, sa makatuwid baga'y doon sa nabuhay na maguli, upang tayo'y magsipagbunga sa Dios.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Ǝrrum 7:4 Tawallamat Tamajaq NT
Ǝmmǝk en da a tǝmosam kawanay da ya imǝdrayan-in: kawanay da aba-kawan daɣ batu ta n ǝššǝriɣa wa n Ǝttawret ǝs tarrayt ta n taɣǝssa n Ǝlmǝsix. Ǝmǝrǝdda tǝhâm tǝla iyyat taynayat a tat-imosan ta n Wa d-inkaran daɣ nǝmmǝttan fǝl a du-nǝsaxsal tǝnfa daɣ tarrayt ta n Mǝššina.

โรม 7:4 Thai: from KJV
เช่นนั้นแหละ พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ท่านทั้งหลายได้ตายจากพระราชบัญญัติทางพระกายของพระคริสต์ด้วย เพื่อท่านจะตกเป็นของผู้อื่น คือของพระองค์ผู้ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า

Romalılar 7:4 Turkish
Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına -ölümden dirilmiş olan Mesihe- varmak üzere Mesihin bedeni aracılığıyla Kutsal Yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrının hizmetinde verimli olmamız içindir.

Римляни 7:4 Ukrainian: NT
Оце ж, браттє моє, і ви вмерли закону тілом Христовим, щоб бути вам иншому, що встав із мертвих, щоб принесли ми овощ Богові.

Romans 7:4 Uma New Testament
Wae wo'o hante kita' ompi'. Ri'ulu tehoo' -ta hi Atura Pue'. Tapi' mate-tamo hangkaa-ngkania hante woto Kristus alaa-na mogaa' -mi posidaia' -ta hante Atura Pue', uma-pi ria kuasa atura toe hi kita'. Pai' hewa toe lau, mosidai' -tamo hi kahadua-na, Hi'a-mi Kristus to tuwu' nculii' ngkai kamatea. Ngkai posidaia' -ta hante Kristus toe, kita' jadi' mokalaua hi Alata'ala.

Roâ-ma 7:4 Vietnamese (1934)
Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của Ðấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Ðức Chúa Trời.

Romans 7:3
Top of Page
Top of Page