Revelation 6:4
New International Version
Then another horse came out, a fiery red one. Its rider was given power to take peace from the earth and to make people kill each other. To him was given a large sword.

New Living Translation
Then another horse appeared, a red one. Its rider was given a mighty sword and the authority to take peace from the earth. And there was war and slaughter everywhere.

English Standard Version
And out came another horse, bright red. Its rider was permitted to take peace from the earth, so that people should slay one another, and he was given a great sword.

Berean Study Bible
Then another horse went forth. It was bright red, and its rider was granted permission to take away peace from the earth and to make men slay one another. And he was given a great sword.

New American Standard Bible
And another, a red horse, went out; and to him who sat on it, it was granted to take peace from the earth, and that men would slay one another; and a great sword was given to him.

King James Bible
And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.

Holman Christian Standard Bible
Then another horse went out, a fiery red one, and its horseman was empowered to take peace from the earth, so that people would slaughter one another. And a large sword was given to him.

International Standard Version
A second horse went out. It was fiery red, and its rider was given permission to take peace away from the earth and to make people slaughter one another. So he was given a large sword.

NET Bible
And another horse, fiery red, came out, and the one who rode it was granted permission to take peace from the earth, so that people would butcher one another, and he was given a huge sword.

Aramaic Bible in Plain English
And a red horse went out, and to him who sat upon it was given to take peace from The Earth and to kill each one, and a great sword was given to him.

GOD'S WORD® Translation
A second horse went out. It was fiery red. Its rider was given the power to take peace away from the earth and to make people slaughter one another. So he was given a large sword.

Jubilee Bible 2000
And another horse went forth that was red, and unto him that was seated thereon was given power to take away the peace of the earth and that they should kill one another; and there was given unto him a great sword.

King James 2000 Bible
And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.

American King James Version
And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given to him a great sword.

American Standard Version
And another horse came forth, a red horse: and to him that sat thereon it was given to take peace from the earth, and that they should slay one another: and there was given unto him a great sword.

Douay-Rheims Bible
And there went out another horse that was red: and to him that sat thereon, it was given that he should take peace from the earth, and that they should kill one another, and a great sword was given to him.

Darby Bible Translation
And another, a red horse, went forth; and to him that sat upon it, to him it was given to take peace from the earth, and that they should slay one another; and there was given to him a great sword.

English Revised Version
And another horse came forth, a red horse: and to him that sat thereon it was given to take peace from the earth, and that they should slay one another: and there was given unto him a great sword.

Webster's Bible Translation
And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat upon him to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given to him a great sword.

Weymouth New Testament
And another horse came out--a fiery-red one; and power was given to its rider to take peace from the earth, and to cause men to kill one another; and a great sword was given to him.

World English Bible
Another came forth, a red horse. To him who sat on it was given power to take peace from the earth, and that they should kill one another. There was given to him a great sword.

Young's Literal Translation
and there went forth another horse -- red, and to him who is sitting upon it, there was given to him to take the peace from the land, and that one another they may slay, and there was given to him a great sword.

Openbaring 6:4 Afrikaans PWL
’n Perd, ’n rooie, het uitgegaan en aan hom wat daarop sit, is gegee om die vrede van die aarde af weg te vat sodat elkeen sou doodmaak en ’n groot swaard is aan hom gegee.

Zbulesa 6:4 Albanian
Atëherë doli jashtë një kalë tjetër i kuq; dhe atij që e kalëronte iu dha të hiqte paqen nga dheu që njerëzit të vrasin njëri-tjetrin, dhe iu dha atij një shpatë e madhe.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 6:4 Arabic: Smith & Van Dyke
فخرج فرس آخر احمر وللجالس عليه أعطي ان ينزع السلام من الارض وان يقتل بعضهم بعضا وأعطي سيفا عظيما

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 6:4 Armenian (Western): NT
Ուրիշ, շառագոյն ձի մը դուրս ելաւ, եւ անոր վրայ հեծնողին իշխանութիւն տրուեցաւ՝ որ երկրէն վերցնէ խաղաղութիւնը, որպէսզի մորթեն զիրար. ու մեծ սուր մը տրուեցաւ անոր:

Apocacalypsea. 6:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta ilki cedin berce çaldi gorrhatsbat, eta haren gainean iarria cenari eman cequión lurretic baquea ken ahal leçan, eta elkar hil leçaten: eta eman cequión hari ezpata handibat.

D Offnbarung 6:4 Bavarian
Daa erschin non ayn Roß, ayn Fux. Und der, wo s rit, wurd gmöchtigt, önn Fridn umbb dyr Erdn z nemen, yso däß d Leut aynander nidermötzlnd. Und ayn groosss Schwert wurd iem göbn.

Откровение 6:4 Bulgarian
и излезе друг кон, червен; и на яздещия на него се даде да вдигне мира от земята, тъй щото [човеците] да се избият един друг; и даде му се голяма сабя.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
就另有一匹馬出來,是火紅色的。那騎馬的被准許從地上奪走和平,使人們互相殘殺;他又被賜予了一把大刀。

中文标准译本 (CSB Simplified)
就另有一匹马出来,是火红色的。那骑马的被准许从地上夺走和平,使人们互相残杀;他又被赐予了一把大刀。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
就另有一匹馬出來,是紅的,有權柄給了那騎馬的,可以從地上奪去太平,使人彼此相殺,又有一把大刀賜給他。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
就另有一匹马出来,是红的,有权柄给了那骑马的,可以从地上夺去太平,使人彼此相杀,又有一把大刀赐给他。

启 示 录 6:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
就 另 有 一 匹 馬 出 來 , 是 紅 的 , 有 權 柄 給 了 那 騎 馬 的 , 可 以 從 地 上 奪 去 太 平 , 使 人 彼 此 相 殺 ; 又 有 一 把 大 刀 賜 給 他 。

启 示 录 6:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
就 另 有 一 匹 马 出 来 , 是 红 的 , 有 权 柄 给 了 那 骑 马 的 , 可 以 从 地 上 夺 去 太 平 , 使 人 彼 此 相 杀 ; 又 有 一 把 大 刀 赐 给 他 。

Otkrivenje 6:4 Croatian Bible
I iziđe drugi konj, riđan. I njegovu je konjaniku dano dignuti mir sa zemlje da se ljudi među sobom pokolju. I dan mu je mač velik.

Zjevení Janovo 6:4 Czech BKR
I vyšel jiný kůň ryzí. A sedícímu na něm dáno jest, aby pokoj vyzdvihl z země a aby se lidé vespolek mordovali; a dán jemu meč veliký.

Aabenbaringen 6:4 Danish
Og der udgik en anden Hest, som var rød; og ham, som sad paa den, blev det givet at tage Freden bort fra Jorden, og at de skulde myrde hverandre; og der blev givet ham et stort Sværd.

Openbaring 6:4 Dutch Staten Vertaling
En een ander paard ging uit, dat rood was; en dien, die daarop zat, werd macht gegeven den vrede te nemen van de aarde; en dat zij elkander zouden doden; en hem werd een groot zwaard gegeven.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς, ἵνα ἀλλήλους σφάξωσιν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

Tischendorf 8th Edition
καί ἐξέρχομαι ἄλλος ἵππος πυῤῥός καί ὁ κάθημαι ἐπί αὐτός δίδωμι αὐτός λαμβάνω ὁ εἰρήνη ἐκ ὁ γῆ καί ἵνα ἀλλήλων σφάζω καί δίδωμι αὐτός μάχαιρα μέγας

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός· καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ’ αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι· καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτῷ ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσιν καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εξηλθεν αλλος ιππος πυρρος και τω καθημενω επ αυτον εδοθη [αυτω] λαβειν την ειρηνην [εκ] της γης και ινα αλληλους σφαξουσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εξηλθεν αλλος ιππος πυρρος και τω καθημενω επ αυτον εδοθη αυτω λαβειν την ειρηνην εκ της γης και ινα αλληλους σφαξουσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη

Stephanus Textus Receptus 1550
και εξηλθεν αλλος ιππος πυρρος και τω καθημενω επ αυτω εδοθη αυτω λαβειν την ειρηνην απο της γης και ινα αλληλους σφαξωσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εξηλθεν αλλος ιππος πυρρος· και τω καθημενω επ αυτω εδοθη αυτω λαβειν την ειρηνην απο της γης, και ινα αλληλους σφαξωσι· και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εξηλθεν αλλος ιππος πυρος και τω καθημενω επ αυτον εδοθη αυτω λαβειν την ειρηνην εκ της γης ινα αλληλους σφαξωσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εξηλθεν αλλος ιππος πυρρος και τω καθημενω επ αυτον εδοθη {VAR1: [αυτω] } {VAR2: αυτω } λαβειν την ειρηνην {VAR1: [εκ] } {VAR2: εκ } της γης και ινα αλληλους σφαξουσιν και εδοθη αυτω μαχαιρα μεγαλη

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai exēlthen allos hippos pyrros, kai tō kathēmenō ep’ auton edothē autō labein tēn eirēnēn ek tēs gēs kai hina allēlous sphaxousin, kai edothē autō machaira megalē.

kai exelthen allos hippos pyrros, kai to kathemeno ep’ auton edothe auto labein ten eirenen ek tes ges kai hina allelous sphaxousin, kai edothe auto machaira megale.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai exēlthen allos hippos pyrros, kai tō kathēmenō ep' auton edothē autō labein tēn eirēnēn ek tēs gēs kai hina allēlous sphaxousin, kai edothē autō machaira megalē.

kai exelthen allos hippos pyrros, kai to kathemeno ep' auton edothe auto labein ten eirenen ek tes ges kai hina allelous sphaxousin, kai edothe auto machaira megale.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep auton edothē autō labein tēn eirēnēn ek tēs gēs kai ina allēlous sphaxousin kai edothē autō machaira megalē

kai exElthen allos ippos purros kai tO kathEmenO ep auton edothE autO labein tEn eirEnEn ek tEs gEs kai ina allElous sphaxousin kai edothE autO machaira megalE

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai exēlthen allos ippos puros kai tō kathēmenō ep auton edothē autō labein tēn eirēnēn ek tēs gēs ina allēlous sphaxōsin kai edothē autō machaira megalē

kai exElthen allos ippos puros kai tO kathEmenO ep auton edothE autO labein tEn eirEnEn ek tEs gEs ina allElous sphaxOsin kai edothE autO machaira megalE

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep autō edothē autō labein tēn eirēnēn apo tēs gēs kai ina allēlous sphaxōsin kai edothē autō machaira megalē

kai exElthen allos ippos purros kai tO kathEmenO ep autO edothE autO labein tEn eirEnEn apo tEs gEs kai ina allElous sphaxOsin kai edothE autO machaira megalE

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep autō edothē autō labein tēn eirēnēn apo tēs gēs kai ina allēlous sphaxōsin kai edothē autō machaira megalē

kai exElthen allos ippos purros kai tO kathEmenO ep autO edothE autO labein tEn eirEnEn apo tEs gEs kai ina allElous sphaxOsin kai edothE autO machaira megalE

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:4 Westcott/Hort - Transliterated
kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep auton edothē [autō] labein tēn eirēnēn [ek] tēs gēs kai ina allēlous sphaxousin kai edothē autō machaira megalē

kai exElthen allos ippos purros kai tO kathEmenO ep auton edothE [autO] labein tEn eirEnEn [ek] tEs gEs kai ina allElous sphaxousin kai edothE autO machaira megalE

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 6:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai exēlthen allos ippos purros kai tō kathēmenō ep auton edothē {WH: [autō] } {UBS4: autō } labein tēn eirēnēn {WH: [ek] } {UBS4: ek } tēs gēs kai ina allēlous sphaxousin kai edothē autō machaira megalē

kai exElthen allos ippos purros kai tO kathEmenO ep auton edothE {WH: [autO]} {UBS4: autO} labein tEn eirEnEn {WH: [ek]} {UBS4: ek} tEs gEs kai ina allElous sphaxousin kai edothE autO machaira megalE

Jelenések 6:4 Hungarian: Karoli
És elõjõve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földrõl, és hogy [az emberek] egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.

Apokalipso de sankta Johano 6:4 Esperanto
Kaj eliris alia cxevalo, flamkolora; kaj al la sidanta sur gxi estis donite forpreni pacon de la tero, kaj ke oni mortigu unu la alian; kaj al li estis donita granda glavo.

Johanneksen ilmestys 6:4 Finnish: Bible (1776)
Ja ruskia orhi meni ulos; ja sille, joka sen päällä istui, annettiin rauha maasta ottaa pois, että heidän piti keskenänsä toinen toisensa tappaman; ja hänelle oli suuri miekka annettu.

Apocalypse 6:4 French: Darby
Et il sortit un autre cheval, roux; et il fut donne à celui qui etait assis dessus d'oter la paix de la terre, et de faire qu'ils s'egorgeassent l'un l'autre; et il lui fut donne une grande epee.

Apocalypse 6:4 French: Louis Segond (1910)
Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres; et une grande épée lui fut donnée.

Apocalypse 6:4 French: Martin (1744)
Et il sortit un autre cheval, qui était roux; et il fut donné à celui qui était monté dessus, de pouvoir ôter la paix de la terre, afin qu'on se tue l'un l'autre; et il lui fut donné une grande épée.

Offenbarung 6:4 German: Modernized
Und es ging heraus ein ander Pferd, das war rot; und dem, der daraufsaß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde, und daß sie sich untereinander erwürgten; und ihm ward ein groß Schwert gegeben.

Offenbarung 6:4 German: Luther (1912)
Und es ging heraus ein anderes Pferd, das war rot. Und dem, der daraufsaß, ward gegeben, den Frieden zu nehmen von der Erde und daß sie sich untereinander erwürgten; und ward ihm ein großes Schwert gegeben.

Offenbarung 6:4 German: Textbibel (1899)
Und es zog hinaus ein anderes feuerfarbenes Pferd; und dem, der darauf saß, ward gegeben den Frieden hinzunehmen von der Erde, und daß sie einander hinschlachten, und ward ihm gegeben ein großes Schwert.

Apocalisse 6:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
E uscì fuori un altro cavallo, rosso; e a colui che lo cavalcava fu dato di toglier la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada.

Apocalisse 6:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E uscì fuori un altro cavallo sauro; ed a colui che lo cavalcava fu dato di toglier la pace dalla terra, acciocchè gli uomini si uccidessero gli uni gli altri; e gli fu data una grande spada.

WAHYU 6:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan keluar pula seekor kuda lain, yang merah menyala; maka kepada orang yang duduk di atasnya itu dikaruniakan kuasa mengambil perdamaian dari bumi sehingga orang berbunuh-bunuhan; dan sebilah pedang yang besar dikaruniakanlah kepadanya.

Revelation 6:4 Kabyle: NT
Yeffeɣ-ed yiwen uɛewdiw nniḍen d azeggaɣ am tmes. Win i t-id-irekben, tețțunefk-as tezmert ad ikkes lehna si ddunit iwakken ad țnaɣen yemdanen wway gar-asen ; yețțunefk-as-d yiwen ujenwi d ameqqran.

요한계시록 6:4 Korean
이에 붉은 다른 말이 나오더라 그 탄 자가 허락을 받아 땅에서 화평을 제하여 버리며 서로 죽이게 하고 또 큰 칼을 받았더라

Apocalypsis 6:4 Latin: Vulgata Clementina
Et exivit alius equus rufus : et qui sedebat super illum, datum est ei ut sumeret pacem de terra, et ut invicem se interficiant, et datus est ei gladius magnus.

Atklāsmes grāmata 6:4 Latvian New Testament
Un izgāja cits ugunssārts zirgs: un tam, kas sēdēja tanī, bija ļauts atņemt zemei mieru, lai cilvēki nonāvētu viens otru. Viņam tika dots liels zobens.

Apreiðkimo Jonui knyga 6:4 Lithuanian
Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis, ir jo raiteliui buvo duota atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų; jam buvo duotas didelis kalavijas.

Revelation 6:4 Maori
Na ka puta mai tetahi hoiho ano, he hoiho whero: a i hoatu ki te kainoho i runga kia tangohia atu e ia te rangimarie i runga i te whenua, kia patu ai ratou tetahi i tetahi: i hoatu ano hoki he hoari nui ki a ia.

Apenbaring 6:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og det kom ut en annen hest, som var rød, og ham som satt på den, blev det gitt å ta freden fra jorden, og at de skulde slakte hverandre, og det blev gitt ham et stort sverd.

Apocalipsis 6:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Entonces salió otro caballo, rojo; y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros; y se le dio una gran espada.

Apocalipsis 6:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces salió otro caballo, rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros; y se le dio una gran espada.

Apocalipsis 6:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Y salió otro caballo, bermejo; y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros; y le fue dada una grande espada.

Apocalipsis 6:4 Spanish: Reina Valera 1909
Y salió otro caballo bermejo: y al que estaba sentado sobre él, fué dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se maten unos á otros: y fuéle dada una grande espada.

Apocalipsis 6:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y salió otro caballo bermejo, y al que estaba sentado sobre él, le fue dado poder de quitar la paz de la tierra; y que se maten unos a otros; y le fue dada una gran espada.

Apocalipse 6:4 Bíblia King James Atualizada Português
Então, partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho; e ao seu cavaleiro, foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. E lhes foi entregue também uma grande espada. O terceiro selo

Apocalipse 6:4 Portugese Bible
E saiu outro cavalo, um cavalo vermelho; e ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros; e foi-lhe dada uma grande espada.   

Apocalipsa 6:4 Romanian: Cornilescu
Şi s'a arătat un alt cal, un cal roş. Cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea depe pămînt, pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i s'a dat o sabie mare.

Откровение 6:4 Russian: Synodal Translation (1876)
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

Откровение 6:4 Russian koi8r
И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

Revelation 6:4 Shuar New Testament
T·rutkui Chφkich kawai kapaakun wainkiamjai. Nui ekeemia nuna Puniß uuntan susamuyi. Nusha shiir pujuscharat tusa Ashφ J· nunkanmaya shuaran Mßanaimtikiatniun akupkamuyi.

Uppenbarelseboken 6:4 Swedish (1917)
Då kom en annan häst fram, en som var röd; och åt mannen som satt på den blev givet att taga friden bort från jorden, så att människorna skulle slakta varandra. Och ett stort svärd blev honom givet.

Ufunua was Yohana 6:4 Swahili NT
Nami nikatazama na kumbe palikuwapo farasi mwingine hapo, mwekundu. Mpanda farasi wake alikabidhiwa jukumu la kuondoa amani duniani, watu wauane, akapewa upanga mkubwa.

Pahayag 6:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At may lumabas na ibang kabayo, na kabayong mapula: at ang nakasakay dito, ay pinagkaloobang magalis sa lupa ng kapayapaan, at upang mangagpatayan ang isa't isa: at binigyan siya ng isang malaking tabak.

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 6:4 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar ǝnayaɣ ays iyyan igân tǝzuɣay ta n tǝmsay. Itawakfa amawan n ays wen fǝrregat n ikus n alxer daɣ ǝddǝnet, fǝl ad tinǝmǝnɣin aytedan, itawakfa deɣ takoba zǝwwǝrat.

Ǝnilǝm ǝn talxatimt ta n karadat

วิวรณ์ 6:4 Thai: from KJV
และมีม้าอีกตัวหนึ่งออกไปเป็นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้นำสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก เพื่อให้คนทั้งปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นี้ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ง

Vahiy 6:4 Turkish
O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirlerini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi.

Откровение 6:4 Ukrainian: NT
І вийшов инший кінь рижий; а, що сидїв на йому, тому дано взяти впокій із землї, і щоб один одного вбивали; і дано йому великий меч.

Revelation 6:4 Uma New Testament
Mehupa' wo'o-mi jara' kahama'a-na. Jara' toei molei jore'. To mpohawi' -i rawai' kuasa mpogero kahintuwuaa' hi dunia', bona momepatehi tauna humalili' dunia'. Rawai' wo'o-i hamata piho' to kama.

Khaûi-huyeàn 6:4 Vietnamese (1934)
Liền có con ngựa khác sắc hồng hiện ra. Kẻ ngồi trên ngựa được quyền cất lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian, hầu cho người ta giết lẫn nhau; và có kẻ ban cho người một thanh gươm lớn.

Revelation 6:3
Top of Page
Top of Page