Revelation 1:4
New International Version
John, To the seven churches in the province of Asia: Grace and peace to you from him who is, and who was, and who is to come, and from the seven spirits before his throne,

New Living Translation
This letter is from John to the seven churches in the province of Asia. Grace and peace to you from the one who is, who always was, and who is still to come; from the sevenfold Spirit before his throne;

English Standard Version
John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the seven spirits who are before his throne,

Berean Study Bible
John, To the seven churches in the province of Asia: Grace and peace to you from Him who is and was and is to come, and from the seven Spirits before His throne,

New American Standard Bible
John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace, from Him who is and who was and who is to come, and from the seven Spirits who are before His throne,

King James Bible
John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

Holman Christian Standard Bible
John: To the seven churches in Asia. Grace and peace to you from the One who is, who was, and who is coming; from the seven spirits before His throne;

International Standard Version
From John to the seven churches in Asia. May grace and peace be yours from the one who is, who was, and who is coming, from the seven spirits who are in front of his throne,

NET Bible
From John, to the seven churches that are in the province of Asia: Grace and peace to you from "he who is," and who was, and who is still to come, and from the seven spirits who are before his throne,

Aramaic Bible in Plain English
Yohannan to the seven assemblies that are in Asia: Grace to you and peace from The One Who is, and was, and is coming, and from The Seven Spirits which are before his throne,

GOD'S WORD® Translation
From John to the seven churches in the province of Asia. Good will and peace to you from the one who is, the one who was, and the one who is coming, from the seven spirits who are in front of his throne,

Jubilee Bible 2000
John, to the seven congregations {Gr. ekklesia – called out ones} which are in Asia: Grace be unto you and peace from him who is and who was and who is to come and from the seven Spirits which are before his throne

King James 2000 Bible
John to the seven churches which are in Asia: Grace be unto you, and peace, from him who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits who are before his throne;

American King James Version
John to the seven churches which are in Asia: Grace be to you, and peace, from him which is, and which was, and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

American Standard Version
John to the seven churches that are in Asia: Grace to you and peace, from him who is and who was and who is to come; and from the seven Spirits that are before his throne;

Douay-Rheims Bible
John to the seven churches which are in Asia. Grace be unto you and peace from him that is, and that was, and that is to come, and from the seven spirits which are before his throne,

Darby Bible Translation
John to the seven assemblies which [are] in Asia: Grace to you and peace from [him] who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits which [are] before his throne;

English Revised Version
John to the seven churches which are in Asia: Grace to you and peace, from him which is and which was and which is to come; and from the seven Spirits which are before his throne;

Webster's Bible Translation
John to the seven churches which are in Asia: Grace be to you, and peace, from him who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits who are before his throne;

Weymouth New Testament
John sends greetings to the seven Churches in the province of Asia. May grace be granted to you, and peace, from Him who is and was and evermore will be; and from the seven Spirits which are before His throne;

World English Bible
John, to the seven assemblies that are in Asia: Grace to you and peace, from God, who is and who was and who is to come; and from the seven Spirits who are before his throne;

Young's Literal Translation
John to the seven assemblies that are in Asia: Grace to you, and peace, from Him who is, and who was, and who is coming, and from the Seven Spirits that are before His throne,

Openbaring 1:4 Afrikaans PWL
Yoganan, aan sewe gemeentes in Asië: onverdiende guns vir julle en vrede, gesondheid, voorspoed en vergenoegdheid van Hom wat is en wat was en wat kom,

Zbulesa 1:4 Albanian
Gjoni, shtatë kishave që janë në Azi: hir për ju dhe paqe nga ana e atij që është dhe që ishte dhe që do të vijë; edhe nga të shtatë frymërat që janë përpara fronit të tij,

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺭﺅﻳﺎ 1:4 Arabic: Smith & Van Dyke
يوحنا الى السبع الكنائس التي في اسيا نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي ومن السبعة الارواح التي امام عرشه

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ 1:4 Armenian (Western): NT
Յովհաննէս՝ եօթը եկեղեցիներուն, որոնք Ասիայի մէջ են. շնորհք ու խաղաղութիւն ձեզի անկէ՝ որ է, որ էր եւ որ պիտի գայ, ու եօթը Հոգիներէն՝ որոնք անոր գահին առջեւ են,

Apocacalypsea. 1:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ioannesec Asian diraden çazpi Elicey, Gratia dela eta baquea çuequin Denaren eta Cenaten eta Ethortecoaren partez: eta haren throno aitzinean diraden çazpi spirituén partez,

D Offnbarung 1:4 Bavarian
Dyr Johanns an de sibn Äsinger Gmainn: Gnaad sei mit enk und Frid umbb iem, der was ist und war und kimmt, umbb de sibn Geister vor seinn Troon

Откровение 1:4 Bulgarian
Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и Който иде, и от седемте духове, които са пред неговия престол,

中文標準譯本 (CSB Traditional)
約翰,致那在亞細亞省的七個教會:願恩典與平安,從今在、昔在、將要來臨的那一位,從他寶座前的七個靈,

中文标准译本 (CSB Simplified)
约翰,致那在亚细亚省的七个教会:愿恩典与平安,从今在、昔在、将要来临的那一位,从他宝座前的七个灵,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
約翰寫信給亞細亞的七個教會。但願從那昔在、今在、以後永在的神和他寶座前的七靈,

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
约翰写信给亚细亚的七个教会。但愿从那昔在、今在、以后永在的神和他宝座前的七灵,

启 示 录 1:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
約 翰 寫 信 給 亞 西 亞 的 七 個 教 會 。 但 願 從 那 昔 在 、 今 在 、 以 後 永 在 的 神 , 和 他 寶 座 前 的 七 靈 ,

启 示 录 1:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
约 翰 写 信 给 亚 西 亚 的 七 个 教 会 。 但 愿 从 那 昔 在 、 今 在 、 以 後 永 在 的 神 , 和 他 宝 座 前 的 七 灵 ,

Otkrivenje 1:4 Croatian Bible
Ivan sedmerim crkvama u Aziji. Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim

Zjevení Janovo 1:4 Czech BKR
Jan sedmi církvím, kteréž jsou v Azii: Milost vám a pokoj od toho, Jenž jest, a Kterýž byl, a Kterýž přijíti má, a od sedmi Duchů, kteříž před obličejem trůnu jeho jsou,

Aabenbaringen 1:4 Danish
Johannes til de syv Menigheder i Asien: Naade være med eder og Fred fra ham, som er, og som var, og som kommer, og fra de syv Aander, som ere foran hans Trone,

Openbaring 1:4 Dutch Staten Vertaling
Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

Nestle Greek New Testament 1904
Ἰωάνης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ Πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

Westcott and Hort 1881
ΙΩΑΝΗΣ ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ΙΩΑΝΗΣ / Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ·

Greek Orthodox Church 1904
Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,

Tischendorf 8th Edition
Ἰωάννης ὁ ἑπτά ἐκκλησία ὁ ἐν ὁ Ἀσία χάρις ὑμεῖς καί εἰρήνη ἀπό ὁ εἰμί καί ὁ εἰμί καί ὁ ἔρχομαι καί ἀπό ὁ ἑπτά πνεῦμα ὅς ἐνώπιον ὁ θρόνος αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ·

Stephanus Textus Receptus 1550
Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ἀσίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ τοῦ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων ἃ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων α ενωπιον του θρονου αυτου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων α ενωπιον του θρονου αυτου

Stephanus Textus Receptus 1550
ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο του ο ων και ο ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων α εστιν ενωπιον του θρονου αυτου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη Ασια· χαρις υμιν και ειρηνη απο του ο ων και ο ην και ο ερχομενος· και απο των επτα πνευματων, α εστιν ενωπιον του θρονου αυτου·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου ο ων και ο ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων α [εστιν] ενωπιον του θρονου αυτου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ιωαννης ταις επτα εκκλησιαις ταις εν τη ασια χαρις υμιν και ειρηνη απο ο ων και ο ην και ο ερχομενος και απο των επτα πνευματων α ενωπιον του θρονου αυτου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Iōanēs tais hepta ekklēsiais tais en tē Asia; charis hymin kai eirēnē apo ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos, kai apo tōn hepta Pneumatōn ha enōpion tou thronou autou,

Ioanes tais hepta ekklesiais tais en te Asia; charis hymin kai eirene apo ho on kai ho en kai ho erchomenos, kai apo ton hepta Pneumaton ha enopion tou thronou autou,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
IŌANĒS tais hepta ekklēsiais tais en tē Asia; charis hymin kai eirēnē apo ho ōn kai ho ēn kai ho erchomenos, kai apo tōn hepta pneumatōn ha enōpion tou thronou autou,

IoANeS tais hepta ekklesiais tais en te Asia; charis hymin kai eirene apo ho on kai ho en kai ho erchomenos, kai apo ton hepta pneumaton ha enopion tou thronou autou,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a enōpion tou thronou autou

iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a enOpion tou thronou autou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo theou o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a [estin] enōpion tou thronou autou

iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo theou o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a [estin] enOpion tou thronou autou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo tou o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a estin enōpion tou thronou autou

iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo tou o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a estin enOpion tou thronou autou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo tou o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a estin enōpion tou thronou autou

iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo tou o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a estin enOpion tou thronou autou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:4 Westcott/Hort - Transliterated
iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a enōpion tou thronou autou

iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a enOpion tou thronou autou

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a enōpion tou thronou autou

iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a enOpion tou thronou autou

Jelenések 1:4 Hungarian: Karoli
János a hét gyülekezetnek, a mely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, a ki van, a ki vala és a ki eljövendõ; és a hét lélektõl, a mely az õ királyiszéke elõtt van,

Apokalipso de sankta Johano 1:4 Esperanto
Johano al la sep eklezioj en Azio:Graco al vi kaj paco de Tiu, kiu estas kaj estis kaj venos; kaj de la sep spiritoj antaux Lia trono;

Johanneksen ilmestys 1:4 Finnish: Bible (1776)
Johannes seitsemälle Asian seurakunnalle: armo olkoon teille ja rauha siltä, joka on, joka oli, ja joka tuleva on, ja seitsemältä hengeltä, jotka hänen istuimensa edessä ovat,

Apocalypse 1:4 French: Darby
Jean, aux sept assemblees qui sont en Asie: Grace et paix à vous, de la part de celui qui est, et qui etait, et qui vient, et de la part des sept Esprits qui sont devant son trone,

Apocalypse 1:4 French: Louis Segond (1910)
Jean aux sept Eglises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône,

Apocalypse 1:4 French: Martin (1744)
Jean aux sept Eglises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui QUI EST, QUI ÉTAIT, et QUI EST A VENIR, et de la part des sept Esprits qui sont devant son trône.

Offenbarung 1:4 German: Modernized
Johannes den sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, und der da war, und der da kommt, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl,

Offenbarung 1:4 German: Luther (1912)
Johannes den sieben Gemeinden in Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die da sind vor seinem Stuhl,

Offenbarung 1:4 German: Textbibel (1899)
Johannes an die sieben Gemeinden in Asia: Gnade euch und Friede von dem der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind,

Apocalisse 1:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Giovanni alle sette chiese che sono nell’Asia: Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e dai sette Spiriti che son davanti al suo trono,

Apocalisse 1:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
GIOVANNI, alle sette chiese, che son nell’Asia: Grazia a voi, e pace, da colui che è, e che era, e che ha da venire; e da’ sette spiriti, che son davanti al suo trono;

WAHYU 1:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Daripada Yahya, datang kepada ketujuh sidang jemaat yang di Asia, turunlah kiranya atas kamu anugerah dan sejahtera daripada Dia yang ada, dan Yang sudah sedia ada, dan Yang akan datang kelak, dan daripada ketujuh roh yang di hadapan arasy-Nya;

Revelation 1:4 Kabyle: NT
S ɣuṛ Yuḥenna, i sebɛa tejmuyaɛ yellan di tmurt n Asya : ṛṛeḥma ț-țalwit a wen-d-țțunefkent s ɣuṛ Win yellan si tazwara, yellan ass-a, ara d-yuɣalen, s ɣuṛ sebɛa leṛwaḥ n Ṛebbi yețțilin zdat wemkan n lḥekma-ines,

요한계시록 1:4 Korean
요한은 아시아에 있는 일곱 교회에 편지하노니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이와 그 보좌 앞에 일곱 영과

Apocalypsis 1:4 Latin: Vulgata Clementina
Joannes septem ecclesiis, quæ sunt in Asia. Gratia vobis, et pax ab eo, qui est, et qui erat, et qui venturus est : et a septem spiritibus qui in conspectu throni ejus sunt :

Atklāsmes grāmata 1:4 Latvian New Testament
Jānis septiņām draudzēm, kas atrodas Āzijā: Žēlastība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāks, un no tiem septiņiem gariem, kas atrodas Viņa troņa priekšā,

Apreiðkimo Jonui knyga 1:4 Lithuanian
Jonas septynioms Azijos bažnyčioms: malonė ir ramybė jums nuo To, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateina, ir nuo septynių dvasių, esančių prieš Jo sostą,

Revelation 1:4 Maori
Na Hoani ki nga hahi e whitu i Ahia: Kia tau ki a koutou te aroha noa me te rangimarie, he mea nana e ora nei ia, i mua ano ia, a kei te haere mai ano; he mea hoki na nga Wairua e whitu i mua i tona torona;

Apenbaring 1:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Johannes - til de syv menigheter i Asia: Nåde være med eder og fred fra ham som er og som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone,

Apocalipsis 1:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia a vosotros y paz, de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono,

Apocalipsis 1:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Juan, a las siete iglesias que están en Asia (provincia occidental Romana de Asia Menor): Gracia y paz a ustedes, de parte de Aquél que es y que era y que ha de venir, y de parte de los siete Espíritus que están delante de Su trono,

Apocalipsis 1:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea a vosotros, y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono;

Apocalipsis 1:4 Spanish: Reina Valera 1909
Juan á las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono;

Apocalipsis 1:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Juan, a las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros, y paz del que es y que era, y que ha de venir, y de los siete Espíritus que están delante de su trono;

Apocalipse 1:4 Bíblia King James Atualizada Português
João, às sete igrejas que estão na província da Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que o assiste diante do seu trono,

Apocalipse 1:4 Portugese Bible
João, às sete igrejas que estão na Ásia: Graça a vós e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono;   

Apocalipsa 1:4 Romanian: Cornilescu
Ioan, către cele şapte Biserici, cari sînt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine, şi din partea celor şapte duhuri, cari stau înaintea scaunului Său de domnie,

Откровение 1:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,

Откровение 1:4 Russian koi8r
Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его,

Revelation 1:4 Shuar New Testament
Wi, Juan, Asia nunkanam siati (7) pΘprunam Yus-shuar φrunun ju papin aateajai. Yus anenma asa imiatkinchanum shiir pujustinian yainmakarti. Nu Yus tuke yaunchu pujuyayi. N·nisan yamaisha pujawai. Tura nuke winittiawai. Akupin pujutainium Yusa Wakani siati naka pujurainia nusha shiir yainmakarti.

Uppenbarelseboken 1:4 Swedish (1917)
Johannes hälsar de sju församlingarna i provinsen Asien. Nåd vare med eder och frid från honom som är, och som var, och som skall komma, så ock från de sju andar, som stå inför hans tron,

Ufunua was Yohana 1:4 Swahili NT
Mimi Yohane nayaandikia makanisa yaliyoko mkoani Asia. Nawatakieni neema na amani kutoka kwake yeye aliyeko, aliyekuwako na anayekuja; na kutoka kwa roho saba walio mbele ya kiti chake cha enzi,

Pahayag 1:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Si Juan sa pitong iglesia na nasa Asia: Biyaya ang sumainyo nawa, at kapayapaang mula doon sa kaniya na ngayon, at nang nakaraan at darating; at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan;

Ǝlkǝttab wa n Ǝnǝfilal 1:4 Tawallamat Tamajaq NT
Awa nak Yaxya, a din-iktâban y Ǝlkǝnisaten a n ǝssayat ǝhanen akal n Asǝya. Ǝmǝli s ǝnta a t-illan kala da, ill-ay deɣ ǝmǝrǝdda, amaran ǝnta a d-izayan, a daɣ ǝgmayaɣ a dawan-agu arraxmat d alxer. Tǝgrǝwamet arraxmat d alxer ɣur ǝssa ǝrruxanitan win ǝllanen dat tǝxawit ta n taɣmar n Ǝmǝli!

วิวรณ์ 1:4 Thai: from KJV
ยอห์นเรียนมายังคริสตจักรทั้งเจ็ดที่อยู่ในแคว้นเอเชีย ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ และผู้ทรงเป็นอยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมานั้น และจากพระวิญญาณทั้งเจ็ดที่อยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์

Vahiy 1:4 Turkish
Ben Yuhannadan, Asya İlindeki yedi kiliseye selam! Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, Onun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesihten sizlere lütuf ve esenlik olsun. Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrının hizmetinde kâhinler yapmış olan Mesihin olsun! Amin.

Откровение 1:4 Ukrainian: NT
Йоан семи церквам, що в Азиї: благодать вам і впокій від Того, що єсть, що був, і що прийде, і, від семи духів, що перед престолом Його;

Revelation 1:4 Uma New Testament
Sura toi ngkai aku', Yohanes, kupakatu hi topetuku' Yesus to mo'oha' hi pitu ngata to hi propinsi Asia. Wori' tabe: mekakae-a hi Alata'ala bona nagane' -koi ngkai kabula rala-na pai' nawai' -koi kalompea' tuwu'. Pegane' toi ngkai Alata'ala to ria ngkai lomo' -na, to ria wae lau, pai' to ria duu' kahae-hae-na. Pai' pegane' toi ngkai Inoha' Alata'ala to Pitu, to ria hi nyanyoa Pohuraa Alata'ala,

Khaûi-huyeàn 1:4 Vietnamese (1934)
Giăng gởi cho bảy Hội thánh ở xứ A-si: nguyền xin ân điển và sự bình an ban cho anh em từ nơi Ðấng Hiện Có, Ðã Có Và Còn Ðến, cùng từ nơi bảy vị thầy ở trên ngôi Ngài,

Revelation 1:3
Top of Page
Top of Page