Matthew 9:9
New International Version
As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's booth. "Follow me," he told him, and Matthew got up and followed him.

New Living Translation
As Jesus was walking along, he saw a man named Matthew sitting at his tax collector's booth. "Follow me and be my disciple," Jesus said to him. So Matthew got up and followed him.

English Standard Version
As Jesus passed on from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, “Follow me.” And he rose and followed him.

Berean Study Bible
As Jesus went on from there, He saw a man named Matthew sitting at the tax booth. “Follow Me,” He told him, and Matthew got up and followed Him.

New American Standard Bible
As Jesus went on from there, He saw a man called Matthew, sitting in the tax collector's booth; and He said to him, "Follow Me!" And he got up and followed Him.

King James Bible
And as Jesus passed forth from thence, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

Holman Christian Standard Bible
As Jesus went on from there, He saw a man named Matthew sitting at the tax office, and He said to him, "Follow Me!" So he got up and followed Him.

International Standard Version
As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax collector's desk and told him, "Follow me." So he got up and followed him.

NET Bible
As Jesus went on from there, he saw a man named Matthew sitting at the tax booth. "Follow me," he said to him. And he got up and followed him.

Aramaic Bible in Plain English
And when Yeshua passed by from there, he saw a man sitting at a tax collection booth, whose name was Mattay, and he said to him, “Come after me”, and rising, he went after him.

GOD'S WORD® Translation
When Jesus was leaving that place, he saw a man sitting in a tax office. The man's name was Matthew. Jesus said to him, "Follow me!" So Matthew got up and followed him.

Jubilee Bible 2000
And as Jesus passed forth from there, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom; and he said unto him, Follow me. And he arose and followed him.

King James 2000 Bible
And as Jesus passed forth from there, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

American King James Version
And as Jesus passed forth from there, he saw a man, named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he said to him, Follow me. And he arose, and followed him.

American Standard Version
And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

Douay-Rheims Bible
And when Jesus passed on from hence, he saw a man sitting in the custom house, named Matthew; and he saith to him: Follow me. And he rose up and followed him.

Darby Bible Translation
And Jesus, passing on thence, saw a man sitting at the tax-office, called Matthew, and says to him, Follow me. And he rose up and followed him.

English Revised Version
And as Jesus passed by from thence, he saw a man, called Matthew, sitting at the place of toll: and he saith unto him, Follow me. And he arose, and followed him.

Webster's Bible Translation
And as Jesus was passing from thence, he saw a man named Matthew, sitting at the receipt of custom: and he saith to him, Follow me. And he arose, and followed him.

Weymouth New Testament
Passing on thence Jesus saw a man called Matthew sitting at the Toll Office, and said to him, "Follow me." And he arose, and followed Him.

World English Bible
As Jesus passed by from there, he saw a man called Matthew sitting at the tax collection office. He said to him, "Follow me." He got up and followed him.

Young's Literal Translation
And Jesus passing by thence, saw a man sitting at the tax-office, named Matthew, and saith to him, 'Be following me,' and he, having risen, did follow him.

Mattheus 9:9 Afrikaans PWL
Toe Yeshua daarvandaan verder gaan, sien Hy ’n man, wie se naam Mattityahu was, by die belastingstalletjie sit en Hy sê vir hom: “Kom saam met My.” Hy het opgestaan en saam met Hom gegaan.

Mateu 9:9 Albanian
Pastaj Jezusi, duke shkuar tutje, pa një burrë që rrinte në doganë, i quajtur Mate, dhe i tha: ''Ndiqmë!''. Dhe ai u çua dhe e ndoqi.

ﻣﺘﻰ 9:9 Arabic: Smith & Van Dyke
وفيما يسوع مجتاز من هناك رأى انسانا جالسا عند مكان الجباية اسمه متى. فقال له اتبعني. فقام وتبعه.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 9:9 Armenian (Western): NT
Յիսուս անկէ յառաջ երթալով՝ տեսաւ մարդ մը, Մատթէոս կոչուած, որ նստած էր մաքս ընդունելու տեղը, եւ ըսաւ անոր. «Հետեւէ՛ ինծի»: Ան ալ կանգնեցաւ ու հետեւեցաւ անոր:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  9:9 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta handic iragaiten cela Iesusec ikus ceçan guiçombat peage lekuan iarria Mattheu deitzen cenic, eta diotsó, Arreit niri. Eta iaiquiric iarreiqui cequión:

Dyr Mathäus 9:9 Bavarian
Wie dyr Iesen weitergieng, saah yr aynn Man bei n Zollhäusl sitzn, der wo Mathäus hieß, und grödt n an: "Folg myr naach!" Und der stuendd auf und gieng mit iem mit.

Матей 9:9 Bulgarian
И като минаваше оттам, Исус видя един човек, на име Матей, седящ в бирничеството; и рече му: Върви след Мене. И той стана да Го последва.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌從那裡往前走,看見一個叫馬太的人在稅關坐著。耶穌對他說:「你跟從我!」馬太就站起來,跟從了耶穌。

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣从那里往前走,看见一个叫马太的人在税关坐着。耶稣对他说:“你跟从我!”马太就站起来,跟从了耶稣。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌從那裡往前走,看見一個人,名叫馬太,坐在稅關上,就對他說:「你跟從我來!」他就起來跟從了耶穌。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣从那里往前走,看见一个人,名叫马太,坐在税关上,就对他说:“你跟从我来!”他就起来跟从了耶稣。

馬 太 福 音 9:9 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 從 那 裡 往 前 走 , 看 見 一 個 人 名 叫 馬 太 , 坐 在 稅 關 上 , 就 對 他 說 : 你 跟 從 我 來 。 他 就 起 來 跟 從 了 耶 穌 。

馬 太 福 音 9:9 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 从 那 里 往 前 走 , 看 见 一 个 人 名 叫 马 太 , 坐 在 税 关 上 , 就 对 他 说 : 你 跟 从 我 来 。 他 就 起 来 跟 从 了 耶 稣 。

Evanðelje po Mateju 9:9 Croatian Bible
Odlazeći odande, ugleda Isus čovjeka zvanog Matej gdje sjedi u carinarnici. I kaže mu: Pođi za mnom! On usta i pođe za njim.

Matouš 9:9 Czech BKR
A jda odtud Ježíš, uzřel člověka sedícího na cle, jménem Matouše. I dí mu: Pojď za mnou. A on vstav, šel za ním.

Matthæus 9:9 Danish
Og da Jesus gik videre derfra, saa han en Mand, som hed Matthæus, sidde ved Toldboden; og han siger til ham: »Følg mig!« Og han stod op og fulgte ham.

Mattheüs 9:9 Dutch Staten Vertaling
En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Westcott and Hort 1881
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι· καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἴδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Greek Orthodox Church 1904
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ· Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Tischendorf 8th Edition
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Μαθθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ.

Scrivener's Textus Receptus 1894
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
Καὶ παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον Ματθαῖον λεγόμενον καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησει αυτω

Stephanus Textus Receptus 1550
και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον ματθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Και παραγων ο Ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον, Ματθαιον λεγομενον, και λεγει αυτω, Ακολουθει μοι. και αναστας ηκολουθησεν αυτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον ματθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και παραγων ο ιησους εκειθεν ειδεν ανθρωπον καθημενον επι το τελωνιον μαθθαιον λεγομενον και λεγει αυτω ακολουθει μοι και αναστας ηκολουθησεν αυτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai paragōn ho Iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion, Maththaion legomenon, kai legei autō Akolouthei moi. kai anastas ēkolouthēsen autō.

Kai paragon ho Iesous ekeithen eiden anthropon kathemenon epi to telonion, Maththaion legomenon, kai legei auto Akolouthei moi. kai anastas ekolouthesen auto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai paragōn ho Iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion, Maththaion legomenon, kai legei autō Akolouthei moi; kai anastas ēkolouthēsen autō.

Kai paragon ho Iesous ekeithen eiden anthropon kathemenon epi to telonion, Maththaion legomenon, kai legei auto Akolouthei moi; kai anastas ekolouthesen auto.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:9 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion maththaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsei autō

kai paragOn o iEsous ekeithen eiden anthrOpon kathEmenon epi to telOnion maththaion legomenon kai legei autO akolouthei moi kai anastas EkolouthEsei autO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:9 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion matthaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

kai paragOn o iEsous ekeithen eiden anthrOpon kathEmenon epi to telOnion matthaion legomenon kai legei autO akolouthei moi kai anastas EkolouthEsen autO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:9 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion matthaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

kai paragOn o iEsous ekeithen eiden anthrOpon kathEmenon epi to telOnion matthaion legomenon kai legei autO akolouthei moi kai anastas EkolouthEsen autO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:9 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion matthaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

kai paragOn o iEsous ekeithen eiden anthrOpon kathEmenon epi to telOnion matthaion legomenon kai legei autO akolouthei moi kai anastas EkolouthEsen autO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:9 Westcott/Hort - Transliterated
kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion maththaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

kai paragOn o iEsous ekeithen eiden anthrOpon kathEmenon epi to telOnion maththaion legomenon kai legei autO akolouthei moi kai anastas EkolouthEsen autO

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9:9 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai paragōn o iēsous ekeithen eiden anthrōpon kathēmenon epi to telōnion maththaion legomenon kai legei autō akolouthei moi kai anastas ēkolouthēsen autō

kai paragOn o iEsous ekeithen eiden anthrOpon kathEmenon epi to telOnion maththaion legomenon kai legei autO akolouthei moi kai anastas EkolouthEsen autO

Máté 9:9 Hungarian: Karoli
És mikor Jézus onnét tovább méne, láta egy embert ülni a vámszedõ helyen, a kinek Máté volt a neve, és monda néki: Kövess engem! És az felkelvén, követé õt.

La evangelio laŭ Mateo 9:9 Esperanto
Kaj Jesuo, forpasante de tie, vidis viron nomatan Mateo, sidantan cxe la impostejo; kaj li diris al li:Sekvu min. Kaj li starigxis, kaj sekvis lin.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 9:9 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin Jesus sieltä kävi ohitse, näki hän ihmisen istuvan tullihuoneessa, nimeltä Matteus, ja sanoi hänelle: seuraa minua. Niin hän nousi ja seurasi häntä.

Matthieu 9:9 French: Darby
Et Jesus, passant de là plus avant, vit un homme nomme Matthieu, assis au bureau de recette; et il lui dit: Suis-moi. Et se levant, il le suivit.

Matthieu 9:9 French: Louis Segond (1910)
De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit.

Matthieu 9:9 French: Martin (1744)
Puis Jésus passant plus avant, vit un homme, nommé Matthieu, assis au lieu du péage, et il lui dit : suis-moi; et il se leva, et le suivit.

Matthaeus 9:9 German: Modernized
Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und sprach zu ihm: Folge mir! Und er stund auf und folgete ihm.

Matthaeus 9:9 German: Luther (1912)
Und da Jesus von dannen ging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge mir! Und er stand auf und folgte ihm.

Matthaeus 9:9 German: Textbibel (1899)
Und als Jesus von dort weiter zog, sah er einen Menschen an der Zollstätte sitzen, mit Namen Matthäus, und sagte zu ihm: folge mir, und er stand auf und folgte ihm.

Matteo 9:9 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poi Gesù, partitosi di là, passando, vide un uomo, chiamato Matteo, che sedeva al banco della gabella; e gli disse: Seguimi. Ed egli, levatosi, lo seguì.

Matteo 9:9 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
POI Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco della gabella, chiamato Matteo; ed egli gli disse: Seguitami. Ed egli, levatosi, lo seguitò.

MATIUS 9:9 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka berjalanlah Yesus dari sana, lalu dilihat-Nya seorang yang bernama Matius duduk di rumah pencukaian; maka kata Yesus kepadanya, "Ikutlah Aku." Lalu bangunlah ia serta mengikut Dia.

Matthew 9:9 Kabyle: NT
Mi gɛedda zdat wexxam anda țxelliṣen tabzert, ( leɣṛama ) Sidna Ɛisa iwala yiwen umekkas isem-is Matta, yenna-yas : Ddu-d yid-i ! IImiren kan ikker Matta, yedda yid-es.

마태복음 9:9 Korean
예수께서 거기서 떠나 지나가시다가 마태라 하는 사람이 세관에 앉은 것을 보시고 이르시되 나를 좇으라 ! 하시니 일어나 좇으니라

Matthaeus 9:9 Latin: Vulgata Clementina
Et, cum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matthæum nomine. Et ait illi : Sequere me. Et surgens, secutus est eum.

Sv. Matejs 9:9 Latvian New Testament
Un kad Jēzus no turienes gāja tālāk, Viņš redzēja cilvēku, Mateju vārdā, sēžot muitnīcā. Un Viņš sacīja tam: Seko man! Un tas uzcēlies sekoja Viņam.

Evangelija pagal Matà 9:9 Lithuanian
Iškeliaudamas iš ten, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matą, ir tarė jam: “Sek paskui mane!” Šis atsikėlė ir nusekė paskui Jį.

Matthew 9:9 Maori
A, i a Ihu e haere ana i reira, ka kite ia i tetahi tangata, ko Matiu te ingoa, e noho ana i te wahi tango takoha; a ka mea ki a ia, Arumia ahau. Na whakatika ana ia, aru ana i a ia.

Matteus 9:9 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og da Jesus gikk videre derfra, så han en mann ved navn Matteus sitte på tollboden; og han sa til ham: Følg mig! Og han stod op og fulgte ham.

Mateo 9:9 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: ¡Sígueme! Y levantándose, le siguió.

Mateo 9:9 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: "¡Ven tras Mí!" Y levantándose, Lo siguió.

Mateo 9:9 Spanish: Reina Valera Gómez
Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos; y le dijo: Sígueme. Y él se levantó y le siguió.

Mateo 9:9 Spanish: Reina Valera 1909
Y pasando Jesús de allí, vió á un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo; y dícele: Sígueme. Y se levantó, y le siguió.

Mateo 9:9 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los tributos públicos , el cual se llamaba Mateo; y le dice: Sígueme. Y se levantó, y le siguió.

Mateus 9:9 Bíblia King James Atualizada Português
Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: “Segue-me!” Ele se levantou e o seguiu.

Mateus 9:9 Portugese Bible
Partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu.   

Matei 9:9 Romanian: Cornilescu
De acolo, Isus a mers mai departe, şi a văzut pe un om, numit Matei, şezînd la vamă. Şi i -a zis: ,,Vino după Mine``. Omul acela s'a sculat, şi a mers după El.

От Матфея 9:9 Russian: Synodal Translation (1876)
Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея,и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.

От Матфея 9:9 Russian koi8r
Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.

Matthew 9:9 Shuar New Testament
Nuyß Jesus wΘmiayi. Nui wesa Mateun kuit J·utainium pujan Wßiniak "Nemartusta" Tφmiayi. Tutai Mateu nuna ikiuak Jesusan nemarmiayi.

Matteus 9:9 Swedish (1917)
När Jesus därifrån gick vidare fram, fick han se en man, som hette Matteus, sitta vid tullhuset. Och han sade till denne: »Följ mig.» Då stod han upp och följde honom.

Matayo 9:9 Swahili NT
Yesu aliondoka hapo, na alipokuwa anakwenda zake, alimwona mtu mmoja aitwaye Mathayo, ameketi katika ofisi ya ushuru. Basi, Yesu akamwambia, "Nifuate." Naye Mathayo akainuka, akamfuata.

Mateo 9:9 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At pagdaraan doon ni Jesus, ay nakita niya ang isang tao, na kung tawagi'y Mateo, na nakaupo sa paningilan ng buwis: at sinabi niya sa kaniya, Sumunod ka sa akin. At siya'y nagtindig, at sumunod sa kaniya.

Ǝlinjil wa n Matta 9:9 Tawallamat Tamajaq NT
Ifal Ɣaysa edag wen, illam-du dagma n alǝs iyyan igân esǝm Matta, iqqiman daɣ adag wa n ǝzǝrzǝm n ǝzrǝf wa n takǝs, inn-as: «Ǝlkǝm-i!» Tǝzzar ibdad Matta ilkam-as.

มัทธิว 9:9 Thai: from KJV
ครั้นพระเยซูเสด็จเลยที่นั่นไป ก็ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป

Matta 9:9 Turkish
İsa oradan geçerken, vergi toplama yerinde oturan birini gördü. Matta adındaki bu adama, ‹‹Ardımdan gel›› dedi. Adam da kalkıp İsanın ardından gitti.

Матей 9:9 Ukrainian: NT
І проходячи Ісус ізвідтіля, побачив чоловіка, на ймя Маттея, що сидїв на митниці: і рече донего: Йди слїдом за мною. І, вставши, дійшов слїдом за Ним.

Matthew 9:9 Uma New Testament
Oti toe, Yesus malai ngkai ree. Hi lengko ohea, mpohilo-i hadua topesingara' paja' bula-na mohura hi kantoro' -na, hanga' -na Matius. Na'uli' Yesus mpo'uli' -ki: "Tuku' -ama!" Kamokore-nami Matius kaliliu mpotuku' Yesus.

Ma-thi-ô 9:9 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi -ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.

Matthew 9:8
Top of Page
Top of Page