Matthew 5:47
New International Version
And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that?

New Living Translation
If you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that.

English Standard Version
And if you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?

Berean Study Bible
And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even Gentiles do the same?

New American Standard Bible
"If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?

King James Bible
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

Holman Christian Standard Bible
And if you greet only your brothers, what are you doing out of the ordinary? Don't even the Gentiles do the same?

International Standard Version
And if you greet only your relatives, that's no great thing you're doing, is it? Even the unbelievers do the same, don't they?

NET Bible
And if you only greet your brothers, what more do you do? Even the Gentiles do the same, don't they?

Aramaic Bible in Plain English
And if you pray for the peace of your brethren only, what excellent thing are you doing? Behold, are not even the Tax Collectors doing the same thing?

GOD'S WORD® Translation
Are you doing anything remarkable if you welcome only your friends? Everyone does that!

Jubilee Bible 2000
And if ye embrace your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so?

King James 2000 Bible
And if you greet your brethren only, what do you more than others? do not even the tax collectors so?

American King James Version
And if you salute your brothers only, what do you more than others? do not even the publicans so?

American Standard Version
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the Gentiles the same?

Douay-Rheims Bible
And if you salute your brethren only, what do you more? do not also the heathens this?

Darby Bible Translation
And if ye should salute your brethren only, what do ye extraordinary? Do not also the Gentiles the same?

English Revised Version
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the Gentiles the same?

Webster's Bible Translation
And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? do not even the publicans so?

Weymouth New Testament
And if you salute only your near relatives, what praise is due to you? Do not even the Gentiles do the same?

World English Bible
If you only greet your friends, what more do you do than others? Don't even the tax collectors do the same?

Young's Literal Translation
and if ye may salute your brethren only, what do ye abundant? do not also the tax-gatherers so?

Mattheus 5:47 Afrikaans PWL
As julle net vriendelik is met julle vriende, wat besonders doen julle dan? Maak die belastinggaarders nie ook so nie?

Mateu 5:47 Albanian
Dhe nëse përshendetni vetëm vëllezërit tuaj, çfarë bëni të veçantë? A nuk bëjnë kështu edhe tagrambledhësit?

ﻣﺘﻰ 5:47 Arabic: Smith & Van Dyke
وان سلمتم على اخوتكم فقط فاي فضل تصنعون. أليس العشارون ايضا يفعلون هكذا.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5:47 Armenian (Western): NT
Ու եթէ բարեւէք միայն ձեր եղբայրները, ի՞նչ աւելի կ՚ընէք ուրիշներէն. մաքսաւորնե՛րն ալ նոյնը չե՞ն ըներ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  5:47 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta baldin çuen anayey solament beguitharte eguiten badraueçue, cer guehiago eguiten duçue? eztute publicanoec-ere horrela eguiten?

Dyr Mathäus 5:47 Bavarian
Und wenntß grad enkerne Brüeder freunddlich grüesstß, was tuetß n naacherd gar Bsunders? Tuend n dös nit aau d Haidn?

Матей 5:47 Bulgarian
И ако поздравявате само братята си, какво особено правите? Не правят ли това и езичниците?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們如果只問候自己的兄弟,這樣做有什麼特別呢?連外邦人不也這樣做嗎?

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们如果只问候自己的兄弟,这样做有什么特别呢?连外邦人不也这样做吗?

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們若單請你弟兄的安,比人有什麼長處呢?就是外邦人不也是這樣行嗎?

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们若单请你弟兄的安,比人有什么长处呢?就是外邦人不也是这样行吗?

馬 太 福 音 5:47 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 若 單 請 你 弟 兄 的 安 , 比 人 有 甚 麼 長 處 呢 ? 就 是 外 邦 人 不 也 是 這 樣 行 麼 ?

馬 太 福 音 5:47 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 若 单 请 你 弟 兄 的 安 , 比 人 有 甚 麽 长 处 呢 ? 就 是 外 邦 人 不 也 是 这 样 行 麽 ?

Evanðelje po Mateju 5:47 Croatian Bible
I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?

Matouš 5:47 Czech BKR
A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což více nad jiné činíte? Však i publikáni to činí.

Matthæus 5:47 Danish
Og dersom I hilse eders Brødre alene, hvad stort gøre I da? Gøre ikke ogsaa Hedningerne det samme?

Mattheüs 5:47 Dutch Staten Vertaling
En indien gij uw broeders alleen groet, wat doet gij boven anderen? Doen ook niet de tollenaars alzo?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

Westcott and Hort 1881
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; Οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς φίλους ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ ἐθνικοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν;

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω ποιοῦσιν;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον τί περισσὸν ποιεῖτε οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτως ποιοῦσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι τελωναι ουτως ποιουσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον, τι περισσον ποιειτε; ουχι και οι τελωναι ουτω ποιουσιν;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και εαν ασπασησθε τους φιλους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι τελωναι ουτως ποιουσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και εαν ασπασησθε τους αδελφους υμων μονον τι περισσον ποιειτε ουχι και οι εθνικοι το αυτο ποιουσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous hymōn monon, ti perisson poieite? ouchi kai hoi ethnikoi to auto poiousin?

kai ean aspasesthe tous adelphous hymon monon, ti perisson poieite? ouchi kai hoi ethnikoi to auto poiousin?

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous hymōn monon, ti perisson poieite? ouchi kai hoi ethnikoi to auto poiousin?

kai ean aspasesthe tous adelphous hymon monon, ti perisson poieite? ouchi kai hoi ethnikoi to auto poiousin?

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

kai ean aspasEsthe tous adelphous umOn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous philous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telōnai outōs poiousin

kai ean aspasEsthe tous philous umOn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telOnai outOs poiousin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telōnai outōs poiousin

kai ean aspasEsthe tous adelphous umOn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telOnai outOs poiousin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telōnai outōs poiousin

kai ean aspasEsthe tous adelphous umOn monon ti perisson poieite ouchi kai oi telOnai outOs poiousin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Westcott/Hort - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

kai ean aspasEsthe tous adelphous umOn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:47 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ean aspasēsthe tous adelphous umōn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

kai ean aspasEsthe tous adelphous umOn monon ti perisson poieite ouchi kai oi ethnikoi to auto poiousin

Máté 5:47 Hungarian: Karoli
És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedõk is nem azonképen cselekesznek-é?

La evangelio laŭ Mateo 5:47 Esperanto
Kaj se vi salutas nur sole viajn fratojn, kion ekstran vi faras? cxu ne tion saman faras ecx la nacianoj?

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:47 Finnish: Bible (1776)
Ja jos te ainoastaan veljeinne kanssa soveliaat olette, mitä te sen kanssa erinomaista teette? eikö Publikanit myös niin tee?

Matthieu 5:47 French: Darby
Et si vous saluez vos freres seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les nations meme ne font-elles pas ainsi?

Matthieu 5:47 French: Louis Segond (1910)
Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même?

Matthieu 5:47 French: Martin (1744)
Et si vous faites accueil seulement à vos frères, que faites-vous plus [que les autres]? les péagers mêmes ne le font-ils pas aussi?

Matthaeus 5:47 German: Modernized
Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also?

Matthaeus 5:47 German: Luther (1912)
Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Sonderliches? Tun nicht die Zöllner auch also?

Matthaeus 5:47 German: Textbibel (1899)
Und wenn ihr nur eure Brüder begrüßet, was thut ihr besonderes? Thun nicht auch die Heiden dasselbe?

Matteo 5:47 Italian: Riveduta Bible (1927)
E se fate accoglienza soltanto ai vostri fratelli, che fate di singolare? Non fanno anche i pagani altrettanto?

Matteo 5:47 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E se fate accoglienza solo a’ vostri amici, che fate di singolare? non fanno ancora i pubblicani il simigliante?

MATIUS 5:47 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Dan jikalau kamu memberi salam kepada saudaramu sahaja, apakah lebihnya perbuatan kamu daripada orang lain? Bukankah orang kafir pun memperbuat demikian itu?

Matthew 5:47 Kabyle: NT
Ma yella tețțemsalamem d watmaten-nwen kan, d acu n lxiṛ i txedmem ? Ula d imednuben xeddmen akken.

마태복음 5:47 Korean
또 너희가 너희 형제에게만 문안하면 남보다 더 하는 것이 무엇이냐 이방인들도 이같이 아니하느냐

Matthaeus 5:47 Latin: Vulgata Clementina
Et si salutaveritis fratres vestros tantum, quid amplius facitis ? nonne et ethnici hoc faciunt ?

Sv. Matejs 5:47 Latvian New Testament
Un ja jūs sveicināsiet tikai savus brāļus, ko jūs darāt sevišķu? Vai arī pagāni tā nedara?

Evangelija pagal Matà 5:47 Lithuanian
Ir jeigu sveikinate tik savo brolius, kuo gi viršijate kitus? Argi to nedaro ir muitininkai?

Matthew 5:47 Maori
A ki te oha koutou ki o koutou teina anake, he aha ta koutou mahi i nui ake i ta etahi? kahore ianei nga tauiwi e pena hoki?

Matteus 5:47 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og om I hilser bare på eders brødre, hvad stort gjør I da? Gjør ikke også hedningene det samme?

Mateo 5:47 Spanish: La Biblia de las Américas
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles?

Mateo 5:47 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los Gentiles (los paganos)?

Mateo 5:47 Spanish: Reina Valera Gómez
Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos?

Mateo 5:47 Spanish: Reina Valera 1909
Y si abrazareis á vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿no hacen también así los Gentiles?

Mateo 5:47 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y si abrazareis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los publicanos?

Mateus 5:47 Bíblia King James Atualizada Português
E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira?

Mateus 5:47 Portugese Bible
E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? não fazem os gentios também o mesmo?   

Matei 5:47 Romanian: Cornilescu
Şi dacă îmbrăţişaţi cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobicinuit faceţi? Oare păgînii nu fac la fel?

От Матфея 5:47 Russian: Synodal Translation (1876)
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

От Матфея 5:47 Russian koi8r
И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Matthew 5:47 Shuar New Testament
Aya ame yatsumek shiir chichaakmeka ┐Warφ pΘnkerak T·ram? Yus-shuarchasha nuna T·rin ainiawai.

Matteus 5:47 Swedish (1917)
Och om I visen vänlighet mot edra bröder allenast, vad synnerligt gören I därmed? Göra icke hedningarna detsamma?

Matayo 5:47 Swahili NT
Kama mkiwasalimu ndugu zenu tu, je, mmefanya kitu kisicho cha kawaida? Hata watu wasiomjua Mungu nao hufanya vivyo hivyo.

Mateo 5:47 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga Gentil?

Ǝlinjil wa n Matta 5:47 Tawallamat Tamajaq NT
As imos as imǝdrayan-nak ɣas a tareɣ tǝsaslamaq-qan, awak ma imos arat immittayan wa tǝgeɣ? Wǝrgeɣ aytedan win wǝr nǝssen Mǝššina da adi daɣ a taggin?

มัทธิว 5:47 Thai: from KJV
ถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียว ท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษีก็กระทำอย่างนั้นมิใช่หรือ

Matta 5:47 Turkish
Yalnız kardeşlerinize selam verirseniz, fazladan ne yapmış olursunuz? Putperestler de öyle yapmıyor mu?

Матей 5:47 Ukrainian: NT
І коли витаєте тільки братів ваших, то що надто робите? хиба й митники не так роблять?

Matthew 5:47 Uma New Testament
Ane lompe' nono-ta muntu' hi ema' -ta-wadi, napa pelabia-na kehi-ta toe-e? Bangku' tauna to uma mpo'incai Alata'ala, bate toe wo'o-rawo po'ingku-ra.

Ma-thi-ô 5:47 Vietnamese (1934)
Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi, thì có lạ gì hơn ai? Người ngoại há chẳng làm như vậy sao?

Matthew 5:46
Top of Page
Top of Page