Matthew 5:25
New International Version
"Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still together on the way, or your adversary may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison.

New Living Translation
"When you are on the way to court with your adversary, settle your differences quickly. Otherwise, your accuser may hand you over to the judge, who will hand you over to an officer, and you will be thrown into prison.

English Standard Version
Come to terms quickly with your accuser while you are going with him to court, lest your accuser hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you be put in prison.

Berean Study Bible
Reconcile quickly with your adversary, while you are still on the way to court. Otherwise, he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison.

New American Standard Bible
"Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way, so that your opponent may not hand you over to the judge, and the judge to the officer, and you be thrown into prison.

King James Bible
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

Holman Christian Standard Bible
Reach a settlement quickly with your adversary while you're on the way with him, or your adversary will hand you over to the judge, the judge to the officer, and you will be thrown into prison.

International Standard Version
Come to terms quickly with your opponent while you are on the way to court, or your opponent may hand you over to the judge, and the judge to the guard, and you will be thrown into prison.

NET Bible
Reach agreement quickly with your accuser while on the way to court, or he may hand you over to the judge, and the judge hand you over to the warden, and you will be thrown into prison.

Aramaic Bible in Plain English
Be allied with your plaintiff quickly, while you are with him in the street, lest the plaintiff delivers you to the judge and the judge delivers you to the Tax Collector and you fall into prison.

GOD'S WORD® Translation
"Make peace quickly with your opponent while you are on the way to court with him. Otherwise, he will hand you over to the judge. Then the judge will hand you over to an officer, who will throw you into prison.

Jubilee Bible 2000
Conciliate with thine adversary quickly, whiles thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

King James 2000 Bible
Agree with your adversary quickly, while you are in the way with him; lest at any time the adversary deliver you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and you be cast into prison.

American King James Version
Agree with your adversary quickly, whiles you are in the way with him; lest at any time the adversary deliver you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and you be cast into prison.

American Standard Version
Agree with thine adversary quickly, while thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

Douay-Rheims Bible
Be at agreement with thy adversary betimes, whilst thou art in the way with him: lest perhaps the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

Darby Bible Translation
Make friends with thine adverse party quickly, whilst thou art in the way with him; lest some time the adverse party deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

English Revised Version
Agree with thine adversary quickly, whiles thou art with him in the way; lest haply the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

Webster's Bible Translation
Agree with thy adversary quickly, while thou art in the way with him; lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and thou be cast into prison.

Weymouth New Testament
Come to terms without delay with your opponent while you are yet with him on the way to the court; for fear he should obtain judgement from the magistrate against you, and the magistrate should give you in custody to the officer and you be thrown into prison.

World English Bible
Agree with your adversary quickly, while you are with him in the way; lest perhaps the prosecutor deliver you to the judge, and the judge deliver you to the officer, and you be cast into prison.

Young's Literal Translation
'Be agreeing with thy opponent quickly, while thou art in the way with him, that the opponent may not deliver thee to the judge, and the judge may deliver thee to the officer, and to prison thou mayest be cast,

Mattheus 5:25 Afrikaans PWL
Kom gou tot ’n vergelyk met iemand wat jou hof toe vat terwyl jy nog saam met hom op die pad is sodat hy jou nie miskien oorgee aan die regter en die regter jou oorgee aan die belastinggaarders en jy in die gevangenis gegooi word nie!

Mateu 5:25 Albanian
Bëj një marrëveshje miqësore me kundërshtarin tënd, sa je në një rrugë me të, që kundërshtari yt të mos të dorëzojë te gjykatësi dhe gjykatësi të të dorëzojë te rojtari dhe ti të futesh në burg.

ﻣﺘﻰ 5:25 Arabic: Smith & Van Dyke
كن مراضيا لخصمك سريعا ما دمت معه في الطريق. لئلا يسلمك الخصم الى القاضي ويسلمك القاضي الى الشرطي فتلقى في السجن.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5:25 Armenian (Western): NT
Շուտո՛վ համաձայնէ քու ոսոխիդ հետ, մինչ ճամբան ես անոր հետ, որպէսզի հակառակորդդ չյանձնէ քեզ դատաւորին, ու դատաւորը՝ ոստիկանին, եւ բանտը չնետուիս:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  5:25 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Aicén adisquide eure partida contrastarequin fitetz, harequin bidean aiceno, ezemón eure partida contrastac iugeari, eta iugeac ezemón sargeantari, eta presoinean eçar ezadin.

Dyr Mathäus 5:25 Bavarian
Schau, däßst di mit aynn Widersacher vergleichst, so langß non mitaynand eyn s Gricht unterwögs seitß! Sünst bringt yr di vor n Richter; und der übergibt di yn de Schörgn, däß s di eyn s Hefn schmeissnd.

Матей 5:25 Bulgarian
Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си на пътя с него [към съдилището], да не би противникът ти да те предаде на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你要趁著與你的對頭還在路上的時候,趕快與他和解,免得他把你交給審判官,審判官把你交給差役,你就會被投進監獄了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你要趁着与你的对头还在路上的时候,赶快与他和解,免得他把你交给审判官,审判官把你交给差役,你就会被投进监狱了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你同告你的對頭還在路上,就趕緊與他和息,恐怕他把你送給審判官,審判官交付衙役,你就下在監裡了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你同告你的对头还在路上,就赶紧与他和息,恐怕他把你送给审判官,审判官交付衙役,你就下在监里了。

馬 太 福 音 5:25 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 同 告 你 的 對 頭 還 在 路 上 , 就 趕 緊 與 他 和 息 , 恐 怕 他 把 你 送 給 審 判 官 , 審 判 官 交 付 衙 役 , 你 就 下 在 監 裡 了 。

馬 太 福 音 5:25 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 同 告 你 的 对 头 还 在 路 上 , 就 赶 紧 与 他 和 息 , 恐 怕 他 把 你 送 给 审 判 官 , 审 判 官 交 付 衙 役 , 你 就 下 在 监 里 了 。

Evanðelje po Mateju 5:25 Croatian Bible
Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu.

Matouš 5:25 Czech BKR
Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře.

Matthæus 5:25 Danish
Vær velvillig mod din Modpart uden Tøven, medens du er med ham paa Vejen, for at Modparten ikke skal overgive dig til Dommeren, og Dommeren til Tjeneren, og du skal kastes i Fængsel.

Mattheüs 5:25 Dutch Staten Vertaling
Weest haastelijk welgezind jegens uw wederpartij, terwijl gij nog met hem op den weg zijt; opdat de wederpartij niet misschien u den rechter overlevere, en de rechter u den dienaar overlevere, en gij in de gevangenis geworpen wordt.

Nestle Greek New Testament 1904
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ· μή ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Westcott and Hort 1881
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μή ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μή ͜ ποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

RP Byzantine Majority Text 2005
Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἴ ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.

Greek Orthodox Church 1904
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Tischendorf 8th Edition
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ ὁδῷ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχύ, ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ’ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ' αὐτοῦ μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτὴς σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Stephanus Textus Receptus 1550
ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ, εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου, μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη, και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη, και εις φυλακην βληθηση.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει εν τη οδω μετ αυτου μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης σε παραδω τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ισθι ευνοων τω αντιδικω σου ταχυ εως οτου ει μετ αυτου εν τη οδω μηποτε σε παραδω ο αντιδικος τω κριτη και ο κριτης τω υπηρετη και εις φυλακην βληθηση

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachy heōs hotou ei met’ autou en tē hodō; mē pote se paradō ho antidikos tō kritē, kai ho kritēs tō hypēretē, kai eis phylakēn blēthēsē;

isthi eunoon to antidiko sou tachy heos hotou ei met’ autou en te hodo; me pote se parado ho antidikos to krite, kai ho krites to hyperete, kai eis phylaken blethese;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachy heōs hotou ei met' autou en tē hodō, mē pote se paradō ho antidikos tō kritē, kai ho kritēs tō hypēretē, kai eis phylakēn blēthēsē;

isthi eunoon to antidiko sou tachy heos hotou ei met' autou en te hodo, me pote se parado ho antidikos to krite, kai ho krites to hyperete, kai eis phylaken blethese;

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:25 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei met autou en tē odō mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē

isthi eunoOn tO antidikO sou tachu eOs otou ei met autou en tE odO mEpote se paradO o antidikos tO kritE kai o kritEs tO upEretE kai eis phulakEn blEthEsE

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:25 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei en tē odō met autou mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs se paradō tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē

isthi eunoOn tO antidikO sou tachu eOs otou ei en tE odO met autou mEpote se paradO o antidikos tO kritE kai o kritEs se paradO tO upEretE kai eis phulakEn blEthEsE

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:25 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei en tē odō met autou mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs se paradō tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē

isthi eunoOn tO antidikO sou tachu eOs otou ei en tE odO met autou mEpote se paradO o antidikos tO kritE kai o kritEs se paradO tO upEretE kai eis phulakEn blEthEsE

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:25 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei en tē odō met autou mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs se paradō tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē

isthi eunoOn tO antidikO sou tachu eOs otou ei en tE odO met autou mEpote se paradO o antidikos tO kritE kai o kritEs se paradO tO upEretE kai eis phulakEn blEthEsE

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:25 Westcott/Hort - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei met autou en tē odō mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē

isthi eunoOn tO antidikO sou tachu eOs otou ei met autou en tE odO mEpote se paradO o antidikos tO kritE kai o kritEs tO upEretE kai eis phulakEn blEthEsE

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:25 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
isthi eunoōn tō antidikō sou tachu eōs otou ei met autou en tē odō mēpote se paradō o antidikos tō kritē kai o kritēs tō upēretē kai eis phulakēn blēthēsē

isthi eunoOn tO antidikO sou tachu eOs otou ei met autou en tE odO mEpote se paradO o antidikos tO kritE kai o kritEs tO upEretE kai eis phulakEn blEthEsE

Máté 5:25 Hungarian: Karoli
Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.

La evangelio laŭ Mateo 5:25 Esperanto
Konsentu rapide kun via kontrauxulo, dum vi estas kun li sur la vojo, por ke la kontrauxulo ne transdonu vin al la jugxisto, kaj la jugxisto al la subulo, kaj por ke vi ne estu jxetita en malliberejon.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:25 Finnish: Bible (1776)
Sovi nopiasti riitaveljes kanssa, koskas vielä hänen kanssansa tiellä olet, ettei riitaveljes anna sinua joskus tuomarille, ja tuomari antaa sinun palvelialle, ja sinä heitetään torniin.

Matthieu 5:25 French: Darby
Mets-toi promptement d'accord avec ta partie adverse, pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois jete en prison;

Matthieu 5:25 French: Louis Segond (1910)
Accorde-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison.

Matthieu 5:25 French: Martin (1744)
Sois bientôt d'accord avec ta partie adverse, tandis que tu es en chemin avec elle; de peur que ta partie adverse ne te livre au juge, et que le juge ne te livre au sergent, et que tu ne sois mis en prison.

Matthaeus 5:25 German: Modernized
Sei willfertig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist, auf daß dich der Widersacher nicht dermaleinst überantworte dem Richter, und der Richter überantworte dich dem Diener, und werdest in den Kerker geworfen.

Matthaeus 5:25 German: Luther (1912)
Sei willfährig deinem Widersacher bald, dieweil du noch bei ihm auf dem Wege bist, auf daß dich der Widersacher nicht dermaleinst überantworte dem Richter, und der Richter überantworte dich dem Diener, und wirst in den Kerker geworfen.

Matthaeus 5:25 German: Textbibel (1899)
Komme deinem Widersacher entgegen ohne Verzug, solange du noch mit ihm unterwegs bist, damit dich nicht der Widersacher dem Richter übergebe und der Richter dem Schergen und du werdest ins Gefängnis geworfen;

Matteo 5:25 Italian: Riveduta Bible (1927)
Fa’ presto amichevole accordo col tuo avversario mentre sei ancora per via con lui; che talora il tuo avversario non ti dia in man del giudice, e il giudice in man delle guardie, e tu sii cacciato in prigione.

Matteo 5:25 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Fa’ presto amichevole accordo col tuo avversario, mentre sei tra via con lui; che talora il tuo avversario non ti dia in mano del giudice, e il giudice ti dia in mano del sergente, e sii cacciato in prigione.

MATIUS 5:25 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Lekaslah engkau berdamai dengan lawanmu, selagi engkau bersama-sama dengan dia di jalan; supaya jangan lawanmu itu menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim pula menyerahkan engkau kepada pegawai, lalu engkau dimasukkan ke dalam penjara.

Matthew 5:25 Kabyle: NT
Ma yella iḍlem-ik yiwen, tedduklem di sin ɣer wexxam n ccṛeɛ, ɣiwel msefham kečč yid-es deg ubrid, m'ulac axṣim-ik a k-yawi ɣer lḥakem, lḥakem a k-yefk i wɛessas, aɛessas-nni, a k-yerr ɣer lḥebs.

마태복음 5:25 Korean
너를 송사하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사화하라 그 송사하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 관예에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라

Matthaeus 5:25 Latin: Vulgata Clementina
Esto consentiens adversario tuo cito dum es in via cum eo : ne forte tradat te adversarius judici, et judex tradat te ministro : et in carcerem mittaris.

Sv. Matejs 5:25 Latvian New Testament
Esi piekāpīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr tu vēl esi ceļā ar viņu, lai pretinieks nenodod tevi tiesnesim, un tiesnesis nenodod tevi tiesas izpildītājam un tevi neiemet cietumā.

Evangelija pagal Matà 5:25 Lithuanian
Greitai susitark su savo kaltintoju, dar kelyje į teismą, kad kaltintojas neįduotų tavęs teisėjui, o teisėjas­teismo vykdytojui ir kad nepakliūtum į kalėjimą.

Matthew 5:25 Maori
Kia hohoro te whakarite i ta korua korero ko tou hoa tauwhainga, i a korua ano i te ara, kei tukua koe e te hoa tauwhainga ki te kaiwhakawa, a ka tukua e te kaiwhakawa ki te katipa, a ka maka koe ki te whare herehere.

Matteus 5:25 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel.

Mateo 5:25 Spanish: La Biblia de las Américas
Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.

Mateo 5:25 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel.

Mateo 5:25 Spanish: Reina Valera Gómez
Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en la cárcel.

Mateo 5:25 Spanish: Reina Valera 1909
Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino; porque no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión.

Mateo 5:25 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino; para que no acontezca que el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al alguacil, y seas echado en prisión.

Mateus 5:25 Bíblia King James Atualizada Português
Entra em acordo depressa com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho do tribunal, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro, e te joguem na cadeia.

Mateus 5:25 Portugese Bible
Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele; para que não aconteça que o adversário te entregue ao guarda, e sejas lançado na prisão.   

Matei 5:25 Romanian: Cornilescu
Caută de te împacă de grab cu pîrîşul tău, cîtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pîrîşul să te dea pe mîna judecătorului, judecătorul să te dea pe mîna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă.

От Матфея 5:25 Russian: Synodal Translation (1876)
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;

От Матфея 5:25 Russian koi8r
Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;

Matthew 5:25 Shuar New Testament
`Shuar uuntnum J·ramkuinkia jintian wesam niijiai iwiarata uuntnum ejetamtsain. T·rachakminkia uuntnum surutmaktatui tura niisha suntarnum surutmaktatui tura sepunam enketmattawai.

Matteus 5:25 Swedish (1917)
Var villig till snar förlikning med din motpart, medan du ännu är med honom på vägen, så att din motpart icke drager dig inför domaren, och domaren överlämnar dig åt rättstjänaren, och du bliver kastad i fängelse.

Matayo 5:25 Swahili NT
Patana na mshtaki wako upesi mkiwa bado njiani, kwenda mahakamani. La sivyo, mshtaki wako atakukabidhi kwa hakimu, naye hakimu atakukabidhi kwa askari, nawe utafungwa gerezani.

Mateo 5:25 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan; baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom, at ibigay ka ng hukom sa punong kawal, at ipasok ka sa bilangguan.

Ǝlinjil wa n Matta 5:25 Tawallamat Tamajaq NT
As kay-issǝwar awedan lahan, takna dǝr-ǝs tarmad iket di ad tǝhâm tarrayt. As wǝr iga adi, awedan wǝdi, ad išǝššiwǝd batu tǝdi ǝlqali. Tǝzzar inkǝr ǝlqali ag-ik daɣ fassan ǝn soji a kay-z-agin daɣ kasaw.

มัทธิว 5:25 Thai: from KJV
จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที่พากันไป เกลือกว่าในเวลาหนึ่งเวลาใดคู่ความนั้นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษา แล้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจำ

Matta 5:25 Turkish
Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir; sonunda da hapse atılabilirsin.

Матей 5:25 Ukrainian: NT
Мирись із твоїм противником хутко, доки ти ще в дорозі з ним, щоб не віддав тебе противник судді, а суддя не віддав тебе осавулї (слузї), і не вкинуто тебе в темницю.

Matthew 5:25 Uma New Testament
Wae wo'o, ane ria to doko' mpakilu-ta hi topohura, pari-pari mpali' kahintuwuaa' nto'u-ta hi lengko ohea-pidi hilou hi topohura. Apa' ane uma ria kahintuwuaa' -ta, bate nabua' -ta mpai' hi topohura, pai' topohura mpotonu-ta hi polisi, pai' polisi mpopesua' -ta hi rala tarungku'.

Ma-thi-ô 5:25 Vietnamese (1934)
Khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức hòa với họ, kẻo họ nộp ngươi cho quan án, quan án giao ngươi cho thầy đội, mà ngươi phải ở tù.

Matthew 5:24
Top of Page
Top of Page