Matthew 5:22
New International Version
But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, 'Raca,' is answerable to the court. And anyone who says, 'You fool!' will be in danger of the fire of hell.

New Living Translation
But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment! If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell.

English Standard Version
But I say to you that everyone who is angry with his brother will be liable to judgment; whoever insults his brother will be liable to the council; and whoever says, ‘You fool!’ will be liable to the hell of fire.

Berean Study Bible
But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, ‘Raca,’ will be subject to the Sanhedrin. But anyone who says, ‘You fool!’ will be subject to the fire of hell.

New American Standard Bible
"But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court; and whoever says to his brother, 'You good-for-nothing,' shall be guilty before the supreme court; and whoever says, 'You fool,' shall be guilty enough to go into the fiery hell.

King James Bible
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell fire.

Holman Christian Standard Bible
But I tell you, everyone who is angry with his brother will be subject to judgment. And whoever says to his brother, Fool!' will be subject to the Sanhedrin. But whoever says, You moron!' will be subject to hellfire.

International Standard Version
But I say to you, anyone who is angry with his brother without a cause will be subject to punishment. And whoever says to his brother 'Raka!' will be subject to the Council. And whoever says, 'You fool!' will be subject to hell fire.

NET Bible
But I say to you that anyone who is angry with a brother will be subjected to judgment. And whoever insults a brother will be brought before the council, and whoever says 'Fool' will be sent to fiery hell.

Aramaic Bible in Plain English
But I am saying to you, that everyone who will be angry against his brother without cause is condemned before the judge, and everyone who will say to his brother, 'I spit on you', is condemned before the assembly, and whoever will say 'You fool.' is condemned to the Gehenna of fire.

GOD'S WORD® Translation
But I can guarantee that whoever is angry with another believer will answer for it in court. Whoever calls another believer an insulting name will answer for it in the highest court. Whoever calls another believer a fool will answer for it in hellfire.

Jubilee Bible 2000
but I say unto you, That whosoever is angry with his brother out of control shall be in danger of the judgment, and whosoever shall insult his brother shall be in danger of the council, but whosoever shall say, Thou art impious, shall be in danger of hell.

King James 2000 Bible
But I say unto you, That whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whosoever shall say, You fool, shall be in danger of hell fire.

American King James Version
But I say to you, That whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment: and whoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whoever shall say, You fool, shall be in danger of hell fire.

American Standard Version
but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.

Douay-Rheims Bible
But I say to you, that whosoever is angry with his brother, shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council. And whosoever shall say, Thou Fool, shall be in danger of hell fire.

Darby Bible Translation
But *I* say unto you, that every one that is lightly angry with his brother shall be subject to the judgment; but whosoever shall say to his brother, Raca, shall be subject to [be called before] the sanhedrim; but whosoever shall say, Fool, shall be subject to the penalty of the hell of fire.

English Revised Version
but I say unto you, that every one who is angry with his brother shall be in danger of the judgment; and whosoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council; and whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of the hell of fire.

Webster's Bible Translation
But I say to you, That whoever is angry with his brother without a cause, shall be in danger of the judgment: and whoever shall say to his brother, Raca, shall be in danger of the council: but whoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell-fire.

Weymouth New Testament
But I say to you that every one who becomes angry with his brother shall be answerable to the magistrate; that whoever says to his brother 'Raca,' shall be answerable to the Sanhedrin; and that whoever says, 'You fool!' shall be liable to the Gehenna of Fire.

World English Bible
But I tell you, that everyone who is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment; and whoever shall say to his brother, 'Raca!' shall be in danger of the council; and whoever shall say, 'You fool!' shall be in danger of the fire of Gehenna.

Young's Literal Translation
but I -- I say to you, that every one who is angry at his brother without cause, shall be in danger of the judgment, and whoever may say to his brother, Empty fellow! shall be in danger of the sanhedrim, and whoever may say, Rebel! shall be in danger of the gehenna of the fire.

Mattheus 5:22 Afrikaans PWL
maar Ek sê vir julle dat elkeen wat sy broer verkeerdelik kwaad maak, veroordeeld is voor die gereg en elkeen wat vir sy broer sê: ‘Ek spoeg op jou!’ (Raka) is veroordeeld voor die vergadering en elkeen wat sê: ‘Jy is ’n lafaard!’ is veroordeeld tot die vuur van die Hel.

Mateu 5:22 Albanian
por unë po ju them: "Kushdo që zemërohet pa shkak kundër vëllait të tij, do t'i nënshtrohet gjyqit; dhe kush i thotë vëllait të vet: "Rraka", do t'i nënshtrohet sinedrit; dhe kush do t'i thotë: "Budalla", do t'i nënshtrohet zjarrit të Gehenës.

ﻣﺘﻰ 5:22 Arabic: Smith & Van Dyke
واما انا فاقول لكم ان كل من يغضب على اخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ومن قال لاخيه رقا يكون مستوجب المجمع. ومن قال يا احمق يكون مستوجب نار جهنم.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5:22 Armenian (Western): NT
Բայց ես կը յայտարարեմ ձեզի. “Ո՛վ որ զուր տեղը բարկանայ իր եղբօր դէմ՝ արժանի պիտի ըլլայ դատաստանի: Ո՛վ որ "ապուշ" ըսէ իր եղբօր՝ արժանի պիտի ըլլայ ատեանի դատապարտութեան: Ո՛վ որ "յիմար" ըսէ իր եղբօր՝ արժանի պիտի ըլլայ գեհենի կրակին”:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  5:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina nic erraiten drauçuet, ecen nor-ere asserretzen baitzayo bere anayeri causa gabe, iudicioz punitu içateco digne datela: eta norc-ere erranen baitrauca bere anayeri, Raká, hura conseilluz punitu içateco digne datela: eta norc-ere erranen baitrauca, Erhoá, suzco gehennaz punitu içateco digne datela.

Dyr Mathäus 5:22 Bavarian
I aber sag enk: Ayn Ieder, wo yn seinn Bruedern aau grad boes ist, sollt yn n Gricht verfalln. Und der, wo seinn Bruedern schimpft: 'Du Depp, du!', sollt vor n Hoohraat müessn. Wer aber gar zo iem sait: 'Du bloede Sau, du gotloose!', der ghoert eyn s Höllnfeuer abhin.

Матей 5:22 Bulgarian
А пък Аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брата си [[без причина]], излага се на съд; и който рече на брата си Рака, излага се на Синедриона; а който му рече: Бунтовни безумецо, излага се на огнения пъкъл.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
但是我告訴你們:所有向他弟兄發怒的,當遭受審判;罵他弟兄『廢物』的,當遭受議會的審判;罵『蠢貨』的,當遭受烈火的地獄。

中文标准译本 (CSB Simplified)
但是我告诉你们:所有向他弟兄发怒的,当遭受审判;骂他弟兄‘废物’的,当遭受议会的审判;骂‘蠢货’的,当遭受烈火的地狱。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
只是我告訴你們,凡向弟兄動怒的,難免受審判;凡罵弟兄是拉加的,難免公會的審斷;凡罵弟兄是魔利的,難免地獄的火。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
只是我告诉你们,凡向弟兄动怒的,难免受审判;凡骂弟兄是拉加的,难免公会的审断;凡骂弟兄是魔利的,难免地狱的火。

馬 太 福 音 5:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
只 是 我 告 訴 你 們 : 凡 ( 有 古 卷 在 凡 字 下 加 : 無 緣 無 故 地 ) 向 弟 兄 動 怒 的 , 難 免 受 審 斷 ; 凡 罵 弟 兄 是 拉 加 的 , 難 免 公 會 的 審 斷 ; 凡 罵 弟 兄 是 魔 利 的 , 難 免 地 獄 的 火 。

馬 太 福 音 5:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
只 是 我 告 诉 你 们 : 凡 ( 有 古 卷 在 凡 字 下 加 : 无 缘 无 故 地 ) 向 弟 兄 动 怒 的 , 难 免 受 审 断 ; 凡 骂 弟 兄 是 拉 加 的 , 难 免 公 会 的 审 断 ; 凡 骂 弟 兄 是 魔 利 的 , 难 免 地 狱 的 火 。

Evanðelje po Mateju 5:22 Croatian Bible
A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne 'Glupane!', bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: 'Luđače!', bit će podvrgnut ognju paklenomu.

Matouš 5:22 Czech BKR
Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude pekelný oheň trpěti.

Matthæus 5:22 Danish
Men jeg siger eder, at hver den, som bliver vred paa sin Broder uden Aarsag, skal være skyldig for Dommen; og den, som siger til sin Broder: Raka! skal være skyldig for Raadet; og den, som siger: Du Daare! skal være skyldig til Helvedes Ild.

Mattheüs 5:22 Dutch Staten Vertaling
Doch Ik zeg u: Zo wie te onrecht op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.

Nestle Greek New Testament 1904
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Westcott and Hort 1881
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ' ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ' ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Greek Orthodox Church 1904
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῇ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ρακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Tischendorf 8th Edition
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ’ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ' ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ' ἂν εἴπῃ Μωρέ ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

Stephanus Textus Receptus 1550
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου εικη ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου εικη ενοχος εσται τη κρισει· ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου, ρακα, ενοχος εσται τω συνεδριω· ος δ αν ειπη, Μωρε, ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου εικη ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
εγω δε λεγω υμιν οτι πας ο οργιζομενος τω αδελφω αυτου ενοχος εσται τη κρισει ος δ αν ειπη τω αδελφω αυτου ρακα ενοχος εσται τω συνεδριω ος δ αν ειπη μωρε ενοχος εσται εις την γεενναν του πυρος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
egō de legō hymin hoti pas ho orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei; hos d’ an eipē tō adelphō autou Rhaka, enochos estai tō synedriō; hos d’ an eipē Mōre, enochos estai eis tēn geennan tou pyros.

ego de lego hymin hoti pas ho orgizomenos to adelpho autou enochos estai te krisei; hos d’ an eipe to adelpho autou Rhaka, enochos estai to synedrio; hos d’ an eipe More, enochos estai eis ten geennan tou pyros.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Egō de legō hymin hoti pas ho orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei; hos d' an eipē tō adelphō autou Rhaka, enochos estai tō synedriō; hos d' an eipē Mōre, enochos estai eis tēn geennan tou pyros.

Ego de lego hymin hoti pas ho orgizomenos to adelpho autou enochos estai te krisei; hos d' an eipe to adelpho autou Rhaka, enochos estai to synedrio; hos d' an eipe More, enochos estai eis ten geennan tou pyros.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros

egO de legO umin oti pas o orgizomenos tO adelphO autou enochos estai tE krisei os d an eipE tO adelphO autou raka enochos estai tO sunedriO os d an eipE mOre enochos estai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou eikē enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros

egO de legO umin oti pas o orgizomenos tO adelphO autou eikE enochos estai tE krisei os d an eipE tO adelphO autou raka enochos estai tO sunedriO os d an eipE mOre enochos estai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou eikē enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros

egO de legO umin oti pas o orgizomenos tO adelphO autou eikE enochos estai tE krisei os d an eipE tO adelphO autou raka enochos estai tO sunedriO os d an eipE mOre enochos estai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou eikē enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros

egO de legO umin oti pas o orgizomenos tO adelphO autou eikE enochos estai tE krisei os d an eipE tO adelphO autou raka enochos estai tO sunedriO os d an eipE mOre enochos estai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:22 Westcott/Hort - Transliterated
egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros

egO de legO umin oti pas o orgizomenos tO adelphO autou enochos estai tE krisei os d an eipE tO adelphO autou raka enochos estai tO sunedriO os d an eipE mOre enochos estai eis tEn geennan tou puros

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
egō de legō umin oti pas o orgizomenos tō adelphō autou enochos estai tē krisei os d an eipē tō adelphō autou raka enochos estai tō sunedriō os d an eipē mōre enochos estai eis tēn geennan tou puros

egO de legO umin oti pas o orgizomenos tO adelphO autou enochos estai tE krisei os d an eipE tO adelphO autou raka enochos estai tO sunedriO os d an eipE mOre enochos estai eis tEn geennan tou puros

Máté 5:22 Hungarian: Karoli
Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik az õ atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az õ atyjafiának: Ráka, méltó a fõtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.

La evangelio laŭ Mateo 5:22 Esperanto
sed mi diras al vi, ke kiu koleras kontraux sia frato, tiu estos en dangxero de jugxado; kaj kiu diros al sia frato:Raka, tiu estos en dangxero de la sinedrio; kaj kiu diros:Malsagxulo, tiu estos en dangxero de Gehena de fajro.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:22 Finnish: Bible (1776)
Mutta minä sanon teille: että jokainen, joka tyhmästi vihastuu veljellensä, hänen pitää tuomioon vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo veljellensä: raka, hänen pitää neuvon alle vikapää oleman; mutta jokainen, joka sanoo: sinä tyhmä, hänen pitää helvetin tuleen vikapää oleman.

Matthieu 5:22 French: Darby
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colere legerement contre son frere sera passible du jugement; et quiconque dira à son frere: Raca, sera passible du jugement du sanhedrin; et quiconque dira fou, sera passible de la gehenne du feu.

Matthieu 5:22 French: Louis Segond (1910)
Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le feu de la géhenne.

Matthieu 5:22 French: Martin (1744)
Mais moi je vous dis : que quiconque se met en colère sans cause contre son frère, sera punissable par le jugement; et celui qui dira à son frère, Racha, sera punissable par le conseil; et celui qui lui dira, fou, sera punissable par la géhenne du feu.

Matthaeus 5:22 German: Modernized
Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Racha! der ist des Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr! der ist des höllischen Feuers schuldig.

Matthaeus 5:22 German: Luther (1912)
Ich aber sage euch: Wer mit seinem Bruder zürnet, der ist des Gerichts schuldig; wer aber zu seinem Bruder sagt: Racha! der ist des Rats schuldig; wer aber sagt: Du Narr! der ist des höllischen Feuers schuldig.

Matthaeus 5:22 German: Textbibel (1899)
Ich aber sage euch: jeder, der seinem Bruder zürnt, soll dem Gerichte verfallen sein. Wer aber seinen Bruder einen Taugenichts heißt, soll dem Synedrium, und wer ihn einen Gottlosen heißt, soll für die Feuerhölle verfallen sein.

Matteo 5:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
ma io vi dico: Chiunque s’adira contro al suo fratello, sarà sottoposto al tribunale; e chi avrà detto al suo fratello "raca", sarà sottoposto al Sinedrio; e chi gli avrà detto "pazzo", sarà condannato alla geenna del fuoco.

Matteo 5:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma io vi dico che chiunque si adira contro al suo fratello, senza cagione, sarà sottoposto al giudizio; e chi gli avrà detto: Raca, sarà sottoposto al concistoro; e chi gli avrà detto: Pazzo, sarà sottoposto alla geenna del fuoco.

MATIUS 5:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi Aku berkata kepadamu, bahwa tiap-tiap orang yang marah akan saudaranya, ia akan terkena hukum; dan barangsiapa yang berkata kepada saudaranya: Hai jahil! ia akan dihukumkan oleh majelis besar; dan barangsiapa yang berkata: Hai gila! ia akan terkena hukum masuk api neraka.

Matthew 5:22 Kabyle: NT
Ma d nekk a wen-iniɣ : kra n win ara izeɛfen ɣef gma-s, ad iɛeddi di ccṛeɛ. Win ara yinin i gma-s : « ay abuhal, » ad ibedd zdat wesqamu n ccraɛ. Win ara yinin i gma-s : « ay amehbul, » yuklal ad ikcem ɣer ǧahennama.

마태복음 5:22 Korean
나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡히게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥 불에 들어가게 되리라

Matthaeus 5:22 Latin: Vulgata Clementina
Ego autem dico vobis : quia omnis qui irascitur fratri suo, reus erit judicio. Qui autem dixerit fratri suo, raca : reus erit concilio. Qui autem dixerit, fatue : reus erit gehennæ ignis.

Sv. Matejs 5:22 Latvian New Testament
Bet es jums saku, ka ikviens, kas dusmojas uz savu brāli, tiks nodots tiesai. Bet kas sacīs savam brālim: nelga, tiks nodots augstākai tiesai. Bet kas viņam sacīs: neprātis, tiks sodīts elles ugunī.

Evangelija pagal Matà 5:22 Lithuanian
O Aš jums sakau: kas be reikalo pyksta ant savo brolio, turės atsakyti teisme. Kas sako savo broliui: ‘Pusgalvi’, turės stoti prieš sinedrioną. O kas sako: ‘Beproti’, tas smerktinas į pragaro ugnį.

Matthew 5:22 Maori
Na ko taku kupu tenei ki a koutou, Ki te riri noa tetahi ki tona teina, ka tau te he ki a ia; a ki te mea tetahi ki tona teina, Wairangi! ka tika kia komititia: na ki te mea tetahi, Poauau! ka tika mona te kapura o Kehena.

Matteus 5:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men jeg sier eder at hver den som blir vred på sin bror uten grunn, skal være skyldig for dommen; men den som sier til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet; men den som sier: Du dåre! skal være skyldig til helvedes ild.

Mateo 5:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: ``Raca a su hermano, será culpable delante de la corte suprema; y cualquiera que diga: ``Idiota, será reo del infierno de fuego.

Mateo 5:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Pero Yo les digo que todo aquél que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte; y cualquiera que diga: 'Insensato (Inútil)' a su hermano, será culpable ante la corte suprema (el Sanedrín); y cualquiera que diga: 'Idiota,' será merecedor del infierno de fuego.

Mateo 5:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará en peligro del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, estará en peligro del concilio; y cualquiera que le dijere: Fatuo, estará expuesto al infierno de fuego.

Mateo 5:22 Spanish: Reina Valera 1909
Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere á su hermano, Raca, será culpado del concejo; y cualquiera que dijere, Fatuo, será culpado del infierno del fuego.

Mateo 5:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Mas yo os digo, que cualquiera que se enojare descontroladamente con su hermano, será culpado del juicio; y cualquiera que dijere a su hermano: Raca, será culpado del concejo; y cualquiera que dijere: Fatuo, será culpado del quemadero del fuego.

Mateus 5:22 Bíblia King James Atualizada Português
Eu, porém, vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a juízo. Também qualquer que disser a seu irmão: Racá, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno.

Mateus 5:22 Portugese Bible
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo; e quem disser a seu irmão: Raca, será réu diante do sinédrio; e quem lhe disser: Tolo, será réu do fogo do inferno.   

Matei 5:22 Romanian: Cornilescu
Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: ,Prostule!` va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine -i va zice: ,Nebunule`, va cădea supt pedeapsa focului gheenei.

От Матфея 5:22 Russian: Synodal Translation (1876)
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: „рака", подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный", подлежит геенне огненной.

От Матфея 5:22 Russian koi8r
А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: `рака`, подлежит синедриону; а кто скажет: `безумный`, подлежит геенне огненной.

Matthew 5:22 Shuar New Testament
Tura Wisha Tßjarme: Shuar ni yachin aya kajerakka nusha Asutnißtniuiti. Ni yachin Kßtsekea nuka akupniunam junaktiniaiti. Tura ni yachin "netsΘ" Tßkunka jinium akupnakminiaiti.'

Matteus 5:22 Swedish (1917)
Men jag säger eder: Var och en som vredgas på sin broder, han är hemfallen åt Domstolens dom; men den som säger till sin broder: 'Du odåga', han är hemfallen åt Stora rådets dom; och den som säger: 'Du dåre', han är hemfallen åt det brinnande Gehenna.

Matayo 5:22 Swahili NT
Lakini mimi nawaambieni, yeyote anayemkasirikia ndugu yake, lazima ahukumiwe. Anayemdharau ndugu yake atapelekwa mahakamani. Anayemwita ndugu yake: Pumbavu atastahili kuingia katika moto wa Jehanamu.

Mateo 5:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Datapuwa't sinasabi ko sa inyo, na ang bawa't mapoot sa kaniyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan; at ang sinomang magsabi sa kaniyang kapatid, Raca, ay mapapasa panganib sa Sanedrin; at ang sinomang magsabi, Ulol ka, ay mapapasa panganib sa impierno ng apoy.

Ǝlinjil wa n Matta 5:22 Tawallamat Tamajaq NT
Nak za ǝnneɣ-awan, awedan kul wa iggaz alham n iyyan, wǝdi ad t-ibǝz ǝššǝriɣa awwaddab. Awedan deɣ kul wa innan y iyyan: Anafnoz! Wǝdi ad itǝwǝsǝbdǝd dat Asaggawar wa Zǝwwǝran as itawannu Sanhedrin fǝl ad itǝwǝšrǝɣ, amaran awedan wa innan y iyyan: Kay amaros! Wǝdi ǝššǝriɣa-net Jahannama.

มัทธิว 5:22 Thai: from KJV
ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดโกรธพี่น้องของตนโดยไม่มีเหตุ ผู้นั้นจะต้องถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพูดกับพี่น้องว่า `อ้ายบ้า' ผู้นั้นต้องถูกนำไปที่ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ และผู้ใดจะว่า `อ้ายโง่' ผู้นั้นจะมีโทษถึงไฟนรก

Matta 5:22 Turkish
Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse, Yüksek Kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir.

Матей 5:22 Ukrainian: NT
Я ж вам глаголю: Хто сердить ся на брата свого без причини, на того буде суд; а хто скаже на брата свого: Рака [Безчесний], на того буде громадський суд; хто ж скаже: дурню, на того буде огонь пекельний.

Matthew 5:22 Uma New Testament
Aga Aku' mpo'uli': hema to mpokaroe doo-na, bate rapohurai mpai' kara-kara-na. Hema to mpotipo' doo-na, bate-na rakeni hi topohura bohe. Pai' hema to mpakiwojo doo-na, masipato' lia-i ratadi hi rala apu naraka.

Ma-thi-ô 5:22 Vietnamese (1934)
Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt.

Matthew 5:21
Top of Page
Top of Page