Matthew 5:19
New International Version
Therefore anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.

New Living Translation
So if you ignore the least commandment and teach others to do the same, you will be called the least in the Kingdom of Heaven. But anyone who obeys God's laws and teaches them will be called great in the Kingdom of Heaven.

English Standard Version
Therefore whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.

Berean Study Bible
So then, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do likewise will be called least in the kingdom of heaven; but whoever practices and teaches them will be called great in the kingdom of heaven.

New American Standard Bible
"Whoever then annuls one of the least of these commandments, and teaches others to do the same, shall be called least in the kingdom of heaven; but whoever keeps and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

King James Bible
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

Holman Christian Standard Bible
Therefore, whoever breaks one of the least of these commands and teaches people to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven.

International Standard Version
So whoever sets aside one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom from heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom from heaven

NET Bible
So anyone who breaks one of the least of these commands and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven, but whoever obeys them and teaches others to do so will be called great in the kingdom of heaven.

Aramaic Bible in Plain English
Everyone therefore who violates one of these small commandments and will teach thus to the children of men will be called small in the Kingdom of Heaven, but everyone who will do and will teach the same will be called great in the Kingdom of Heaven.

GOD'S WORD® Translation
So whoever sets aside any command that seems unimportant and teaches others to do the same will be unimportant in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches what the commands say will be called great in the kingdom of heaven.

Jubilee Bible 2000
Whosoever therefore shall undo one of these least commandments and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of the heavens; but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of the heavens.

King James 2000 Bible
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

American King James Version
Whoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

American Standard Version
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

Douay-Rheims Bible
He therefore that shall break one of these least commandments, and shall so teach men, shall be called the least in the kingdom of heaven. But he that shall do and teach, he shall be called great in the kingdom of heaven.

Darby Bible Translation
Whosoever then shall do away with one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of the heavens; but whosoever shall practise and teach [them], *he* shall be called great in the kingdom of the heavens.

English Revised Version
Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, shall be called least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, he shall be called great in the kingdom of heaven.

Webster's Bible Translation
Whoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven: but whoever shall do, and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.

Weymouth New Testament
Whoever therefore breaks one of these least commandments and teaches others to break them, will be called the least in the Kingdom of the Heavens; but whoever practises them and teaches them, he will be acknowledged as great in the Kingdom of the Heavens.

World English Bible
Whoever, therefore, shall break one of these least commandments, and teach others to do so, shall be called least in the Kingdom of Heaven; but whoever shall do and teach them shall be called great in the Kingdom of Heaven.

Young's Literal Translation
Whoever therefore may loose one of these commands -- the least -- and may teach men so, least he shall be called in the reign of the heavens, but whoever may do and may teach them, he shall be called great in the reign of the heavens.

Mattheus 5:19 Afrikaans PWL
Enige een, wat daarom aan een van die minste van hierdie opdragte ongehoorsaam is en ander só leer, sal die minste genoem word in die Koninkryk van die hemel, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die Koninkryk van die hemel,

Mateu 5:19 Albanian
Ai, pra, që do të shkelë një nga këto urdhërime më të vogla, dhe do t'u ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve; kurse ai që do t'i vërë në praktikë dhe do t'ua mësojë të tjerëve, do të quhet i madh në mbretërinë e qiejve.

ﻣﺘﻰ 5:19 Arabic: Smith & Van Dyke
فمن نقض احدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى اصغر في ملكوت السموات. واما من عمل وعلّم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السموات.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ 5:19 Armenian (Western): NT
Ուրեմն ո՛վ որ այս ամենափոքր պատուիրաններէն մէկը լուծէ եւ մարդոց ա՛յնպէս սորվեցնէ, անիկա ամենափոքր պիտի կոչուի երկինքի թագաւորութեան մէջ. բայց ո՛վ որ գործադրէ ու սորվեցնէ, անիկա մեծ պիտի կոչուի երկինքի թագաւորութեան մէջ:

Euangelioa S. Mattheuen araura.  5:19 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Norc-ere beraz hautsiren baitu manamendu chipién hautaric bat, eta iracatsiren baititu hunela guiçonac, chipién deithuren da hura ceruètaco resumán: baina norc-ere eguinen baititu eta iracatsiren, hura handi deithuren da ceruètaco resumán.

Dyr Mathäus 5:19 Bavarian
Wer aau grad ains von de kläinstn Geboter aufhöbt und dös yn de Leut leert, der ist in n Himmlreich unt durchhin. Wer s aber haltt und dös aau weitergibt, der giltt was in n Himmlreich.

Матей 5:19 Bulgarian
И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди, и научи [така човеците], най-малък ще се нарече в небесното царство; а който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以,如果有人違犯了這些誡命中最小的一條,又教導人也這樣做,他在天國裡將被稱為最小的;但無論誰遵行這些誡命,又教導人也這樣做,這個人在天國裡將被稱為大的。

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以,如果有人违犯了这些诫命中最小的一条,又教导人也这样做,他在天国里将被称为最小的;但无论谁遵行这些诫命,又教导人也这样做,这个人在天国里将被称为大的。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
所以,無論何人廢掉這誡命中最小的一條,又教訓人這樣做,他在天國要稱為最小的;但無論何人遵行這誡命,又教訓人遵行,他在天國要稱為大的。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
所以,无论何人废掉这诫命中最小的一条,又教训人这样做,他在天国要称为最小的;但无论何人遵行这诫命,又教训人遵行,他在天国要称为大的。

馬 太 福 音 5:19 Chinese Bible: Union (Traditional)
所 以 , 無 論 何 人 廢 掉 這 誡 命 中 最 小 的 一 條 , 又 教 訓 人 這 樣 作 , 他 在 天 國 要 稱 為 最 小 的 。 但 無 論 何 人 遵 行 這 誡 命 , 又 教 訓 人 遵 行 , 他 在 天 國 要 稱 為 大 的 。

馬 太 福 音 5:19 Chinese Bible: Union (Simplified)
所 以 , 无 论 何 人 废 掉 这 诫 命 中 最 小 的 一 条 , 又 教 训 人 这 样 作 , 他 在 天 国 要 称 为 最 小 的 。 但 无 论 何 人 遵 行 这 诫 命 , 又 教 训 人 遵 行 , 他 在 天 国 要 称 为 大 的 。

Evanðelje po Mateju 5:19 Croatian Bible
Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.

Matouš 5:19 Czech BKR
Protož zrušil-li by kdo jedno z přikázání těchto nejmenších a učil by tak lidi, nejmenší slouti bude v království nebeském. Kdož by pak koli činil i jiné učil, ten veliký slouti bude v království nebeském.

Matthæus 5:19 Danish
Derfor, den, som bryder et at de mindste af disse Bud og lærer Menneskene saaledes, han skal kaldes den mindste i Himmeriges Rige; men den, som gør dem og lærer dem, han skal kaldes stor i Himmeriges Rige.

Mattheüs 5:19 Dutch Staten Vertaling
Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Nestle Greek New Testament 1904
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Westcott and Hort 1881
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Greek Orthodox Church 1904
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Tischendorf 8th Edition
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων, καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ' ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

Stephanus Textus Receptus 1550
ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων, και διδαξη ουτω τους ανθρωπους, ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων· ος δ αν ποιηση και διδαξη, ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ος εαν ουν λυση μιαν των εντολων τουτων των ελαχιστων και διδαξη ουτως τους ανθρωπους ελαχιστος κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων ος δ αν ποιηση και διδαξη ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hos ean oun lysē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē houtōs tous anthrōpous, elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn; hos d’ an poiēsē kai didaxē, houtos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn.

hos ean oun lyse mian ton entolon touton ton elachiston kai didaxe houtos tous anthropous, elachistos klethesetai en te basileia ton ouranon; hos d’ an poiese kai didaxe, houtos megas klethesetai en te basileia ton ouranon.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hos ean oun lysē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē houtōs tous anthrōpous, elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn; hos d' an poiēsē kai didaxē, houtos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn.

hos ean oun lyse mian ton entolon touton ton elachiston kai didaxe houtos tous anthropous, elachistos klethesetai en te basileia ton ouranon; hos d' an poiese kai didaxe, houtos megas klethesetai en te basileia ton ouranon.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:19 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

os ean oun lusE mian tOn entolOn toutOn tOn elachistOn kai didaxE outOs tous anthrOpous elachistos klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn os d an poiEsE kai didaxE outos megas klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:19 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

os ean oun lusE mian tOn entolOn toutOn tOn elachistOn kai didaxE outOs tous anthrOpous elachistos klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn os d an poiEsE kai didaxE outos megas klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:19 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

os ean oun lusE mian tOn entolOn toutOn tOn elachistOn kai didaxE outOs tous anthrOpous elachistos klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn os d an poiEsE kai didaxE outos megas klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:19 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

os ean oun lusE mian tOn entolOn toutOn tOn elachistOn kai didaxE outOs tous anthrOpous elachistos klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn os d an poiEsE kai didaxE outos megas klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:19 Westcott/Hort - Transliterated
os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

os ean oun lusE mian tOn entolOn toutOn tOn elachistOn kai didaxE outOs tous anthrOpous elachistos klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn os d an poiEsE kai didaxE outos megas klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5:19 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
os ean oun lusē mian tōn entolōn toutōn tōn elachistōn kai didaxē outōs tous anthrōpous elachistos klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn os d an poiēsē kai didaxē outos megas klēthēsetai en tē basileia tōn ouranōn

os ean oun lusE mian tOn entolOn toutOn tOn elachistOn kai didaxE outOs tous anthrOpous elachistos klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn os d an poiEsE kai didaxE outos megas klEthEsetai en tE basileia tOn ouranOn

Máté 5:19 Hungarian: Karoli
Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.

La evangelio laŭ Mateo 5:19 Esperanto
Tial, kiu malobservos unu el cxi tiuj plej malgrandaj ordonoj kaj tiel instruos homojn, tiu estos nomata la plej malgranda en la regno de la cxielo; sed kiu faros ilin kaj instruos, tiu estos nomata granda en la regno de la cxielo.

Evankeliumi Matteuksen mukaan 5:19 Finnish: Bible (1776)
Kuka siis jonkun näistä vähimmistä käskyistä päästää, ja näin ihmisiä opettaa, hän pitää taivaan valtakunnassa vähimmäksi kutsuttaman; mutta joka sen tekee ja opettaa, se pitää suureksi taivaan valtakunnassa kutsuttaman.

Matthieu 5:19 French: Darby
Quiconque donc aura supprime l'un de ces plus petits commandements et aura enseigne ainsi les hommes, sera appele le plus petit dans le royaume des cieux; et quiconque l'aura pratique et enseigne, celui-là sera appele grand dans le royaume des cieux.

Matthieu 5:19 French: Louis Segond (1910)
Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.

Matthieu 5:19 French: Martin (1744)
Celui donc qui aura violé l'un de ces petits commandements, et qui aura enseigné ainsi les hommes, sera tenu le plus petit au Royaume des cieux; mais celui qui les aura faits et enseignés, sera tenu grand au Royaume des cieux.

Matthaeus 5:19 German: Modernized
Wer nun eins von diesen kleinsten Geboten auflöset und lehret die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehret, der wird groß heißen im Himmelreich.

Matthaeus 5:19 German: Luther (1912)
Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute also, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich; wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich.

Matthaeus 5:19 German: Textbibel (1899)
Wer also eines von diesen Geboten, von den geringsten, löst, und lehrt so die Menschen, wird zu den Geringsten zählen im Reich der Himmel. Wer es aber thut und lehrt, der wird groß heißen im Reich der Himmel.

Matteo 5:19 Italian: Riveduta Bible (1927)
Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno de’ cieli; ma chi li avrà messi in pratica ed insegnati, esso sarà chiamato grande nel regno dei cieli.

Matteo 5:19 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Chi adunque avrà rotto uno di questi minimi comandamenti, ed avrà così insegnati gli uomini, sarà chiamato il minimo nel regno de’ cieli; ma colui che li metterà ad effetto, e li insegnerà, sarà chiamato grande nel regno de’ cieli.

MATIUS 5:19 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Sebab barangsiapa yang merombak satu hukum yang terkecil di antara segala hukum ini, dan mengajar demikian kepada orang, ialah yang akan disebut terkecil di dalam kerajaan surga; tetapi barangsiapa yang menurut hukum dan mengajarkan dia, ialah yang akan disebut besar di dalam kerajaan surga.

Matthew 5:19 Kabyle: NT
Win ur nqudeṛ ara ula d yiwen n lameṛ amecṭuḥ n ccariɛa, yerna isselmad i wiyaḍ ad xedmen am nețța, ad ițwaḥseb d amecṭuḥ akk di tgelda n igenwan. MMa d win ixeddmen ayen i d-tenna ccariɛa, yerna isselmad i wiyaḍ ad xedmen akken, ad yili d ameqqran di tgelda n igenwan.

마태복음 5:19 Korean
그러므로 누구든지 이 계명 중에 지극히 작은 것 하나라도 버리고 또 그같이 사람을 가르치는 자는 천국에서 지극히 작다 일컬음을 받을 것이요 누구든지 이를 행하며 가르치는 자는 천국에서 크다 일컬음을 받으리라

Matthaeus 5:19 Latin: Vulgata Clementina
Qui ergo solverit unum de mandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno cælorum : qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno cælorum.

Sv. Matejs 5:19 Latvian New Testament
Kas vienu no šiem vismazākajiem baušļiem atmet un tā mācīs cilvēkus, tas debesvalstībā sauksies par mazāko; bet kas pildīs un mācīs, tas tiks saukts liels debesvalstībā.

Evangelija pagal Matà 5:19 Lithuanian
Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.

Matthew 5:19 Maori
Na, ki te whakakahore tetahi i tetahi mea iti rawa o enei kupu ako, a ka ako i nga tangata kia pera, ka kiia ia ko te iti rawa i te rangatiratanga o te rangi: engari ki te whakaritea e tetahi, ki te whakaakona, ka kiia ia he nui i te rangatirata nga o te rangi.

Matteus 5:19 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike.

Mateo 5:19 Spanish: La Biblia de las Américas
Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.

Mateo 5:19 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos; pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.

Mateo 5:19 Spanish: Reina Valera Gómez
De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos.

Mateo 5:19 Spanish: Reina Valera 1909
De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare á los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos: mas cualquiera que hiciere y enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos.

Mateo 5:19 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
De manera que cualquiera que desatare uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el Reino de los cielos; mas cualquiera que los hiciere y los enseñare, éste será llamado grande en el Reino de los cielos.

Mateus 5:19 Bíblia King James Atualizada Português
Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no Reino dos Céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no Reino dos Céus.

Mateus 5:19 Portugese Bible
Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus; aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus.   

Matei 5:19 Romanian: Cornilescu
Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste porunci, şi va învăţa pe oameni aşa, va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor; dar oricine le va păzi, şi va învăţa pe alţii să le păzească, va fi chemat mare în Împărăţia cerurilor.

От Матфея 5:19 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.

От Матфея 5:19 Russian koi8r
Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.

Matthew 5:19 Shuar New Testament
Nu asamtai shuar chikichik akupkamun, Y·pichuch ana nunaksha, umirchakka tura Chφkich shuaran umirkashtinian unuiniakka Yus nekas akupin paant ajastatna nui N· shuar uunt ßchattawai. Antsu Ashφ shuar akupkamun Umφana nu tura Chφkich shuaran umirkatniun unuiniana nusha Yus nekas akupin paant ajastatna nui, nu shuarka uunt ßtatui.

Matteus 5:19 Swedish (1917)
Därför, den som upphäver ett av de minsta bland dessa bud och lär människorna så, han skall räknas för en av de minsta i himmelriket; men den som håller dem och lär människorna så, han skall räknas för stor i himmelriket.

Matayo 5:19 Swahili NT
Basi, yeyote atakayevunja hata amri moja ndogo kuliko zote, na kuwafundisha wengine wafanye hivyo, huyo atakuwa mdogo kabisa katika Ufalme wa mbiguni. Lakini yule atakayezishika na kuwafundisha wengine, huyo atakuwa mkubwa katika Ufalme wa mbinguni.

Mateo 5:19 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Kaya't ang sinomang sumuway sa isa sa kaliitliitang mga utos na ito, at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliitliitan sa kaharian ng langit: datapuwa't ang sinomang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit.

Ǝlinjil wa n Matta 5:19 Tawallamat Tamajaq NT
Awen daɣ a fǝlas awedan wa immǝzrayan wala ɣas alwajib wa ogaran tǝmmǝdrǝyt, omar aytedan s ad agin awen da, awedan wǝdi ǝnta a zʼagǝran eres daɣ Taɣmar ta n jǝnnawan. Mišan as imos as ibbirdag awedan y alwajiban win, isasaɣr-en y aytedan, wǝdi ad igrǝw adkul daɣ Taɣmar ta n jǝnnawan.

มัทธิว 5:19 Thai: from KJV
เหตุฉะนั้น ผู้ใดได้ทำให้ข้อเล็กน้อยสักข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้เบาลง ทั้งสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วย ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นผู้น้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ ผู้นั้นจะได้ชื่อว่า เป็นใหญ่ในอาณาจักรแห่งสวรรค์

Matta 5:19 Turkish
Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.

Матей 5:19 Ukrainian: NT
Тим, хто поламле одну найменшу з сих заповідей і навчить так людей, той звати меть ся найменшим у царстві небесному; а хто сповнить і навчить, той звати меть ся великим у царстві небесному.

Matthew 5:19 Uma New Testament
Toe pai' ku'uli' -kokoi, hema-hema to mpotiboki nau' hanyala-wadi parenta to hi rala Atura Pue', nau' parenta to kedi' lia, pai' mpotudui' tau ntani' -na mpobabehi hewa toe wo'o, tau tetui mpai' to kedi' lia katuwu' -na ngkai hawe'ea ntodea-na Alata'ala. Aga hema to mpotuku' hawe'ea parenta to hi rala Atura Pue' pai' mpotudui' tau ntani' -na mpobabehi hewa toe wo'o, tau tetui to bohe lia katuwu' -na ngkai hawe'ea ntodea Alata'ala.

Ma-thi-ô 5:19 Vietnamese (1934)
Vậy, ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn nầy, và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng; còn như ai giữ những điều răn ấy, và dạy người ta nữa, thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng.

Matthew 5:18
Top of Page
Top of Page