Luke 8:45
New International Version
"Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you."

New Living Translation
"Who touched me?" Jesus asked. Everyone denied it, and Peter said, "Master, this whole crowd is pressing up against you."

English Standard Version
And Jesus said, “Who was it that touched me?” When all denied it, Peter said, “Master, the crowds surround you and are pressing in on you!”

Berean Study Bible
“Who touched Me?” Jesus asked. But they all denied it. “Master,” said Peter, “the people are crowding and pressing against You.”

New American Standard Bible
And Jesus said, "Who is the one who touched Me?" And while they were all denying it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing in on You."

King James Bible
And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

Holman Christian Standard Bible
"Who touched Me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the crowds are hemming You in and pressing against You."

International Standard Version
Jesus asked, "Who touched me?" While everyone was denying it, Peter and those who were with him said, "Master, the crowds are surrounding you and pressing in on you."

NET Bible
Then Jesus asked, "Who was it who touched me?" When they all denied it, Peter said, "Master, the crowds are surrounding you and pressing against you!"

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua said, “Who touched me?” And when everyone denied, Shimeon Kaypha and those with him said to him, “Our master, the crowds are pressing close to you, and they are pushing and you say, 'Who touched me?' “

GOD'S WORD® Translation
Jesus asked, "Who touched me?" After everyone denied touching him, Peter said, "Teacher, the people are crowding you and pressing against you."

Jubilee Bible 2000
Then Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and those that were with him said, Master, the multitude throng thee and press thee, and sayest thou, Who touched me?

King James 2000 Bible
And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Teacher, the multitude throng you and press you, and you say, Who touched me?

American King James Version
And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter and they that were with him said, Master, the multitude throng you and press you, and say you, Who touched me?

American Standard Version
And Jesus said, Who is it that touched me? And when all denied, Peter said, and they that were with him, Master, the multitudes press thee and crush thee .

Douay-Rheims Bible
And Jesus said: Who is it that touched me? And all denying, Peter and they that were with him said: Master, the multitudes throng and press thee, and dost thou say, Who touched me?

Darby Bible Translation
And Jesus said, Who has touched me? But all denying, Peter and those with him said, Master, the crowds close thee in and press upon thee, and sayest thou, Who has touched me?

English Revised Version
And Jesus said, Who is it that touched me? And when all denied, Peter said, and they that were with him, Master, the multitudes press thee and crush thee.

Webster's Bible Translation
And Jesus said, Who touched me? When all denied, Peter, and they that were with him, said, Master, the multitude throng thee, and press thee, and sayest thou, Who touched me?

Weymouth New Testament
"Who is it touched me?" Jesus asked. And when all denied having done so, Peter and the rest said, "Rabbi, the crowds are hemming you in and pressing on you."

World English Bible
Jesus said, "Who touched me?" When all denied it, Peter and those with him said, "Master, the multitudes press and jostle you, and you say, 'Who touched me?'"

Young's Literal Translation
And Jesus said, 'Who is it that touched me?' and all denying, Peter and those with him said, 'Master, the multitudes press thee, and throng thee, and thou dost say, Who is it that touched me!'

Lukas 8:45 Afrikaans PWL
Yeshua sê: “Wie het aan My geraak?” Toe almal dit ontken, sê Shim’on Kefa en die wat saam met hom was: “Ons Meester, die mense druk teen U aan en U sê: ‘Wie is dit wat aan My geraak het?’”

Luka 8:45 Albanian
Dhe Jezusi tha: ''Kush më preku?''. Mbasi të gjithë e mohuan, Pjetri dhe ata që ishin me të, thanë: ''Mësues, turmat po shtyhen dhe po të ndeshin dhe ti thua: "Kush më preku?"''.

ﻟﻮﻗﺎ 8:45 Arabic: Smith & Van Dyke
فقال يسوع من الذي لمسني. واذ كان الجميع ينكرون قال بطرس والذين معه يا معلّم الجموع يضيّقون عليك ويزحمونك وتقول من الذي لمسني.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8:45 Armenian (Western): NT
Ու Յիսուս ըսաւ. «Ո՞վ էր ան՝ որ դպաւ ինծի»: Երբ բոլորը կ՚ուրանային, Պետրոս եւ իրեն հետ եղողները ըսին. «Վարդապե՛տ, բազմութիւնը քեզ կը սեղմէ ու կը ճնշէ, եւ կ՚ըսես. “Ո՞վ դպաւ ինծի”»:

Euangelioa S. Luc-en araura.  8:45 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orduan dio Iesusec, Nor da ni hunqui nauena? Eta guciéc vkatzen çutenaren gainean, erran ceçan Pierrisec, eta harequin ciradenéc, Magistruá, gendetzéc hertsen eta aurizquiten aute, eta dioc, Nor da ni hunqui nauena?

Dyr Laux 8:45 Bavarian
Daa gfraagt dyr Iesen: "Wer haat mi n daa anglangt?" Wie s allsand abstritnd, gmainend dyr Peeters und de Andern: "Maister, d Leut dyrwuzlnd di diend schierger!"

Лука 8:45 Bulgarian
И рече Исус: Кой се допря до Мене? И когато всички се отричаха, Петър и ония, които бяха с Него, казаха: Наставниче, народът Те притиска и гнети, [[а Ти казваш: Кой се допря до Мене]]?

中文標準譯本 (CSB Traditional)
耶穌說:「誰摸了我?」大家都否認。彼得就說:「老師,人群正圍著擁擠你呢!」

中文标准译本 (CSB Simplified)
耶稣说:“谁摸了我?”大家都否认。彼得就说:“老师,人群正围着拥挤你呢!”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌說:「摸我的是誰?」眾人都不承認。彼得和同行的人都說:「夫子,眾人擁擁擠擠緊靠著你。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣说:“摸我的是谁?”众人都不承认。彼得和同行的人都说:“夫子,众人拥拥挤挤紧靠着你。”

路 加 福 音 8:45 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 說 : 摸 我 的 是 誰 ? 眾 人 都 不 承 認 。 彼 得 和 同 行 的 人 都 說 : 夫 子 , 眾 人 擁 擁 擠 擠 緊 靠 著 你 。 ( 有 古 卷 在 此 有 : 你 還 問 摸 我 的 是 誰 麼 ?

路 加 福 音 8:45 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 说 : 摸 我 的 是 谁 ? 众 人 都 不 承 认 。 彼 得 和 同 行 的 人 都 说 : 夫 子 , 众 人 拥 拥 挤 挤 紧 靠 着 你 。 ( 有 古 卷 在 此 有 : 你 还 问 摸 我 的 是 谁 麽 ?

Evanðelje po Luki 8:45 Croatian Bible
I reče Isus: Tko me se to dotaknu? Svi se branili, a Petar će: Učitelju, mnoštvo te gura i pritišće.

Lukáš 8:45 Czech BKR
I řekl Ježíš: Kdo jest, jenž se mne dotekl? A když všickni zapírali, řekl Petr, a kteříž s ním byli: Mistře, zástupové tebe tisknou a tlačí, a ty pravíš: Kdo se mne dotekl?

Lukas 8:45 Danish
Og Jesus sagde: »Hvem var det, som rørte ved mig?« Men da alle nægtede det, sagde Peter og de, som vare med ham: »Mester! Skarerne trykke og trænge dig, og du siger: Hvem var det, som rørte ved mig?«

Lukas 8:45 Dutch Staten Vertaling
En Jezus zeide: Wie is het, die Mij heeft aangeraakt? En als zij het allen ontkenden, zeide Petrus en die met hem waren: Meester, de scharen drukken en verdringen U, en zegt Gij: Wie is het, die Mij aangeraakt heeft?

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.

Westcott and Hort 1881
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ εἴπεν ὁ Ἰησοῦς, Tίς ὁ ἁψάμενός μου; Ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἴπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν, καὶ λέγεις, Tίς ὁ ἁψάμενός μου;

Greek Orthodox Church 1904
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι καὶ λέγεις τίς ὁ ἁψάμενός μου;

Tischendorf 8th Edition
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ· ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, Τίς ὁ ἁψάμενός μου; ἀρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ μετ’ αὐτοῦ, Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενος μου;

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς Τίς ὁ ἁψάμενός μου ἀρνουμένων δὲ πάντων εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ μετ' αὐτοῦ, Ἐπιστάτα οἱ ὄχλοι συνέχουσίν σε καὶ ἀποθλίβουσιν καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος και οι συν αυτω επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος και οι μετ αυτου επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν και λεγεις τις ο αψαμενος μου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ειπεν ο Ιησους, Τις ο αψαμενος μου; αρνουμενων δε παντων, ειπεν ο Πετρος και οι μετ αυτου, Επιστατα, οι οχλοι συνεχουσι σε και αποθλιβουσι, και λεγεις, Τις ο αψαμενος μου;

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος και οι μετ αυτου επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν και λεγεις τις ο αψαμενος μου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ειπεν ο ιησους τις ο αψαμενος μου αρνουμενων δε παντων ειπεν ο πετρος επιστατα οι οχλοι συνεχουσιν σε και αποθλιβουσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai eipen ho Iēsous Tis ho hapsamenos mou? arnoumenōn de pantōn eipen ho Petros Epistata, hoi ochloi synechousin se kai apothlibousin.

kai eipen ho Iesous Tis ho hapsamenos mou? arnoumenon de panton eipen ho Petros Epistata, hoi ochloi synechousin se kai apothlibousin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai eipen ho Iēsous Tis ho hapsamenos mou? arnoumenōn de pantōn eipen ho Petros Epistata, hoi ochloi synechousin se kai apothlibousin.

kai eipen ho Iesous Tis ho hapsamenos mou? arnoumenon de panton eipen ho Petros Epistata, hoi ochloi synechousin se kai apothlibousin.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:45 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros kai oi sun autō epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin

kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros kai oi sun autO epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:45 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou

kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:45 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou

kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:45 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou

kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros kai oi met autou epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin kai legeis tis o apsamenos mou

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:45 Westcott/Hort - Transliterated
kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin

kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:45 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai eipen o iēsous tis o apsamenos mou arnoumenōn de pantōn eipen o petros epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin

kai eipen o iEsous tis o apsamenos mou arnoumenOn de pantOn eipen o petros epistata oi ochloi sunechousin se kai apothlibousin

Lukács 8:45 Hungarian: Karoli
És monda Jézus: Ki az, a ki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter és a kik õ vele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és [azt] mondod: Ki az, a ki engem illete?

La evangelio laŭ Luko 8:45 Esperanto
Kaj Jesuo diris:Kiu min tusxis? Kaj kiam cxiuj neis, Petro diris:Estro, la homamaso cxirkauxas kaj premas vin.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 8:45 Finnish: Bible (1776)
Ja Jesus sanoi: kuka on se, joka minuun rupesi? Mutta kuin he kaikki kielsivät, sanoi Pietari ja ne, jotka hänen kanssansa olivat: Mestari, kansa ahdistaa ja tunkee sinua, ja sinä sanot: kuka minuun rupesi?

Luc 8:45 French: Darby
Et Jesus dit: Qui est-ce qui m'a touche? Et comme tous niaient, Pierre dit, et ceux qui etaient avec lui: Maitre, les foules te serrent et te pressent, et tu dis: Qui est-ce qui m'a touche?

Luc 8:45 French: Louis Segond (1910)
Et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis: Qui m'a touché?

Luc 8:45 French: Martin (1744)
Et Jésus dit : qui est-ce qui m'a touché? et comme tous niaient que ce fût eux, Pierre lui dit, et ceux aussi qui étaient avec lui : Maître, les troupes te pressent et te foulent, et tu dis : qui est-ce qui m'a touché?

Lukas 8:45 German: Modernized
Und Jesus sprach: Wer hat mich angerühret? Da sie aber alle leugneten, sprach Petrus, und die mit ihm waren: Meister, das Volk dränget und drücket dich, und du sprichst: Wer hat mich angerühret?

Lukas 8:45 German: Luther (1912)
Und Jesus sprach: Wer hat mich angerührt? Da sie aber alle leugneten, sprach Petrus und die mit ihm waren: Meister, das Volk drängt und drückt dich, und du sprichst: Wer hat mich angerührt?

Lukas 8:45 German: Textbibel (1899)
Und Jesus sagte: wer ist es, der mich angerührt hat? Da es aber alle leugneten, sagte Petrus und seine Genossen: Meister, die Volksmenge drängt und stößt dich.

Luca 8:45 Italian: Riveduta Bible (1927)
E Gesù domandò: Chi m’ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli ch’eran con lui, risposero: Maestro, le turbe ti stringono e t’affollano.

Luca 8:45 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù disse: Chi mi ha toccato? E negandolo tutti, Pietro, e coloro ch’eran con lui, dissero: Maestro, le turbe ti stringono, e ti affollano, e tu dici: Chi mi ha toccato?

LUKAS 8:45 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kata Yesus, "Siapakah yang menjamah Aku?" Setelah sekaliannya bersangkal, maka kata Petrus, "Rabbi, orang banyak mengimpit dan menyesak Rabbi."

Luke 8:45 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenṭeq yenna : Anwa akka i yi-d-innulen ? Imi ssusmen meṛṛa, Buṭrus yenna yas : A Sidi, lɣaci yezzi-yak-d yerna iḥṛes-ik-id si mkul tama, kečč teqqaṛeḍ anwa i k-id-innulen !

누가복음 8:45 Korean
예수께서 가라사대 `내게 손을 댄 자가 누구냐 ?' 하시니 다 아니라 할때에 베드로가 가로되 `주여 무리가 옹위하여 미나이다'

Lucas 8:45 Latin: Vulgata Clementina
Et ait Jesus : Quis est, qui me tetigit ? Negantibus autem omnibus, dixit Petrus, et qui cum illo erant : Præceptor, turbæ te comprimunt, et affligunt, et dicis : Quis me tetigit ?

Sv. Lūkass 8:45 Latvian New Testament
Un Jēzus sacīja: Kas man pieskārās? Bet kad visi liedzās, Pēteris un tie, kas ar Viņu bija, sacīja: Mācītāj, ļaudis drūzmējas un Tevi spiež, un Tu saki: kas man pieskārās?

Evangelija pagal Lukà 8:45 Lithuanian
Jėzus paklausė: “Kas mane palietė?” Visiems besiginant, Petras ir šalia jo esantys tarė: “Mokytojau, minia Tave spaudžia ir stumia, o Tu klausi: ‘Kas mane palietė?’ ”

Luke 8:45 Maori
Na ka mea a Ihu, Ko wai tenei kua pa nei ki ahau? A, no ka whakakahore katoa, ka mea a Pita ratou ko ona hoa, E kara, e pipiri ana nga mano ki a koe, e tutetute ana, ka mea koe, ko wai e pa ki ahau?

Lukas 8:45 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og Jesus sa: Hvem var det som rørte ved mig? Men da alle nektet, sa Peter og de som var med ham: Mester! Folket trykker og trenger dig jo!

Lucas 8:45 Spanish: La Biblia de las Américas
Y Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y te oprimen.

Lucas 8:45 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y Jesús preguntó: "¿Quién es el que Me ha tocado?" Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: "Maestro, las multitudes Te aprietan y Te oprimen."

Lucas 8:45 Spanish: Reina Valera Gómez
Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién me ha tocado?

Lucas 8:45 Spanish: Reina Valera 1909
Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la compañía te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado?

Lucas 8:45 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado?

Lucas 8:45 Bíblia King James Atualizada Português
Ao que Jesus indagou: “Quem tocou em mim?” Como todos negassem, Pedro pondera: “Mestre, a multidão se aglomera e te espreme. E, ainda assim, desejas saber quem te tocou?

Lucas 8:45 Portugese Bible
Perguntou Jesus: Quem é que me tocou? Como todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem.   

Luca 8:45 Romanian: Cornilescu
Şi Isus a zis: ,,Cine s'a atins de Mine?`` Fiindcă toţi tăgăduiau, Petru şi ceice erau cu El, au zis: ,,Învăţătorule, noroadele Te împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi: ,Cine s'a atins de Mine?``

От Луки 8:45 Russian: Synodal Translation (1876)
И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?

От Луки 8:45 Russian koi8r
И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и теснит, --и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне?

Luke 8:45 Shuar New Testament
Nuinkia Jesus chichaak "┐Ya Winia antintkia?" Tφmiayi. Tura "penkesha antinchajme" Tuφniakui Pφtiur ni tsaniakmarijiai Jesusan chicharuk "Uuntß, ti Untsurφ antinmasha, tura ti Untsurφ chanunmainiasha ┐itiura "ya Winia antintkia" tame?" Tφarmiayi.

Lukas 8:45 Swedish (1917)
Men Jesus frågade: »Vem var det som rörde vid mig?» Då alla nekade till att hava gjort det, sade Petrus: »Mästare, hela folkhopen trycker och tränger dig ju.»

Luka 8:45 Swahili NT
Yesu akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Wote wakasema kwamba hapakuwa na mtu aliyemgusa. Naye Petro akasema, "Mwalimu, umati wa watu umekuzunguka na kukusonga!"

Lucas 8:45 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan.

Ǝlinjil wa n Luqa 8:45 Tawallamat Tamajaq NT
Tǝzzar inna Ɣaysa: «Ma di-idasan?» Iggad awedan kul as t-idâs, amaran inn-as Butros: «Ǝššex, tamattay a ketnet as kay-taɣalayɣalay, tǝsâs-kay.»

ลูกา 8:45 Thai: from KJV
พระเยซูจึงตรัสถามว่า "ใครได้ถูกต้องเรา" เมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธ เปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลว่า "อาจารย์เจ้าข้า ก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยังทรงถามอีกหรือว่า `ใครได้ถูกต้องเรา'"

Luka 8:45 Turkish
İsa, ‹‹Bana kim dokundu?›› dedi. Herkes inkâr ederken Petrus, ‹‹Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor›› dedi.

Лука 8:45 Ukrainian: NT
І рече Ісус: Хто приторкнув ся до мене? Як же всї відпирались, сказав Петр і ті, що з Ним: Наставниче, народ товпить ся та тиснеть ся до Тебе, а Ти кажеш: Хто приторкнувсь до мене?

Luke 8:45 Uma New Testament
Mepekune' -imi Yesus: "Hema to mpoganga-ae?" Mancapu omea-ra. Na'uli' Petrus: "Guru, apa' wori' rahi tauna mpotipuhi-ta, mome'iho' -ra-damo mpo'upi' -ko."

Lu-ca 8:45 Vietnamese (1934)
Ðức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ai sờ đến ta? Ai nấy đều chối; Phi -e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy.

Luke 8:44
Top of Page
Top of Page