Luke 8:29
New International Version
For Jesus had commanded the impure spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places.

New Living Translation
For Jesus had already commanded the evil spirit to come out of him. This spirit had often taken control of the man. Even when he was placed under guard and put in chains and shackles, he simply broke them and rushed out into the wilderness, completely under the demon's power.

English Standard Version
For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. (For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert.)

Berean Study Bible
For Jesus had commanded the unclean spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was bound with chains and shackles, he had broken the chains and been driven by the demon into solitary places.

New American Standard Bible
For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. For it had seized him many times; and he was bound with chains and shackles and kept under guard, and yet he would break his bonds and be driven by the demon into the desert.

King James Bible
(For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

Holman Christian Standard Bible
For He had commanded the unclean spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was guarded, bound by chains and shackles, he would snap the restraints and be driven by the demon into deserted places.

International Standard Version
because Jesus was in the process of ordering the unclean spirit to come out of the man. On many occasions the unclean spirit had seized the man, and though he was kept under guard and bound with chains and shackles, he would break the chains and be driven by the demon into deserted places.

NET Bible
For Jesus had started commanding the evil spirit to come out of the man. (For it had seized him many times, so he would be bound with chains and shackles and kept under guard. But he would break the restraints and be driven by the demon into deserted places.)

Aramaic Bible in Plain English
For Yeshua had commanded the vile spirit to go out from the man, as it had possessed him for a long time. And he had been kept bound in chains and in shackles and he would burst his bonds and he would be driven by the demon into the desert.

GOD'S WORD® Translation
Jesus ordered the evil spirit to come out of the man. (The evil spirit had controlled the man for a long time. People had kept him under guard. He was chained hand and foot. But he would break the chains. Then the demon would force him to go into the desert.)

Jubilee Bible 2000
(For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he broke the bands and was driven of the demon into the wilderness.)

King James 2000 Bible
(For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For often it had seized him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he broke the bonds, and was driven by the demon into the desert.)

American King James Version
(For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and in fetters; and he broke the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

American Standard Version
For he was commanding the unclean spirit to come out from the man. For oftentimes it had seized him: and he was kept under guard, and bound with chains and fetters; and breaking the bands asunder, he was driven of the demon into the deserts.

Douay-Rheims Bible
For he commanded the unclean spirit to go out of the man. For many times it seized him, and he was bound with chains, and kept in fetters; and breaking the bonds, he was driven by the devil into the deserts.

Darby Bible Translation
For he had commanded the unclean spirit to go out from the man. For very often it had seized him; and he had been bound, kept with chains and fetters; and breaking the bonds he was driven by the demon into the deserts.

English Revised Version
For he commanded the unclean spirit to come out from the man. For oftentimes it had seized him: and he was kept under guard, and bound with chains and fetters; and breaking the bands asunder, he was driven of the devil into the deserts.

Webster's Bible Translation
(For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For often it had caught him, and he was kept bound with chains, and in fetters: and he broke the bands, and was driven by the demon into the wilderness.)

Weymouth New Testament
For already He had been commanding the foul spirit to come out of the man. For many a time it had seized and held him, and they had repeatedly put him in chains and fetters and kept guard over him, but he used to break the chains to pieces, and, impelled by the demon, to escape into the Desert.

World English Bible
For Jesus was commanding the unclean spirit to come out of the man. For the unclean spirit had often seized the man. He was kept under guard, and bound with chains and fetters. Breaking the bands apart, he was driven by the demon into the desert.

Young's Literal Translation
For he commanded the unclean spirit to come forth from the man, for many times it had caught him, and he was being bound with chains and fetters -- guarded, and breaking asunder the bonds he was driven by the demons to the deserts.

Lukas 8:29 Afrikaans PWL
want Yeshua het die vuil gees beveel om uit die man uit te gaan. Dit was ’n lang tyd wat hy besete was en hulle het hom in kettings geboei en in voetboeie vasgemaak en hy het die kettings uitmekaar geruk en die demoon het hom na die wildernis gedryf.

Luka 8:29 Albanian
Sepse Jezusi po i jepte urdhër frymës së ndyrë të dilte nga ai njeri, sepse shumë herë e kishte pushtuar dhe ndonëse e kishin lidhur me zinxhirë e me pranga dhe e ruanin, ai i këpuste prangat dhe shtyhej prej demonit nëpër shkretëtirat.

ﻟﻮﻗﺎ 8:29 Arabic: Smith & Van Dyke
لانه امر الروح النجس ان يخرج من الانسان. لانه منذ زمان كثير كان يخطفه. وقد ربط بسلاسل وقيود محروسا. وكان يقطع الربط ويساق من الشيطان الى البراري.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 8:29 Armenian (Western): NT
(Որովհետեւ հրամայեց անմաքուր ոգիին՝ որ ելլէ այդ մարդէն. արդարեւ երկար ատեն էր որ գրաւած էր զայն, եւ ան կապուած կը պահուէր՝ շղթաներով ու ոտնակապերով, բայց կը կոտրտէր կապերը եւ դեւէն կը քշուէր անապատը:)

Euangelioa S. Luc-en araura.  8:29 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Ecen manatzen çuen spiritu satsua guiçonaganic ilki ledin: ecen dembora lucez eduqui çuen hura: eta estecaturic cadenaz eta cepoez beguiratzen cen: baina estecailluac çathituric eramaiten cen deabruaz desertuetara.

Dyr Laux 8:29 Bavarian
Dyr Iesen hiet nömlich yn dönn unrainen Geist befolhen, dönn Man z verlaassn. Denn schoon lange Zeit hiet n der Geist in dyr Gwalt, und sö hietnd n wie aynn Gfangnen an de Höndd und Füess gfösslt. Dös half aber nixn; allweil wider zriß yr s und wurd von dönn Aixn eyn d Ainschicht tribn.

Лука 8:29 Bulgarian
Защото [Исус] беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти бе го прихващал; и връзваха го с вериги и окови и го пазеха; но той разкъсваше връзките, и бесът го гонеше по пустините.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這是因為耶穌吩咐汙靈從那個人身上出來。原來汙靈曾多次抓住那個人,雖然他被鐵鏈和腳鐐捆鎖,被看守著,可是他掙斷鎖鏈,被鬼魔驅逐到曠野去。

中文标准译本 (CSB Simplified)
这是因为耶稣吩咐污灵从那个人身上出来。原来污灵曾多次抓住那个人,虽然他被铁链和脚镣捆锁,被看守着,可是他挣断锁链,被鬼魔驱逐到旷野去。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
是因耶穌曾吩咐汙鬼從那人身上出來。原來這鬼屢次抓住他;他常被人看守,又被鐵鏈和腳鐐捆鎖,他竟把鎖鏈掙斷,被鬼趕到曠野去。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
是因耶稣曾吩咐污鬼从那人身上出来。原来这鬼屡次抓住他;他常被人看守,又被铁链和脚镣捆锁,他竟把锁链挣断,被鬼赶到旷野去。

路 加 福 音 8:29 Chinese Bible: Union (Traditional)
是 因 耶 穌 曾 吩 咐 污 鬼 從 那 人 身 上 出 來 。 原 來 這 鬼 屢 次 抓 住 他 ; 他 常 被 人 看 守 , 又 被 鐵 鍊 和 腳 鐐 捆 鎖 , 他 竟 把 鎖 鍊 掙 斷 , 被 鬼 趕 到 曠 野 去 。

路 加 福 音 8:29 Chinese Bible: Union (Simplified)
是 因 耶 稣 曾 吩 咐 污 鬼 从 那 人 身 上 出 来 。 原 来 这 鬼 屡 次 抓 住 他 ; 他 常 被 人 看 守 , 又 被 铁 炼 和 脚 镣 捆 锁 , 他 竟 把 锁 炼 挣 断 , 被 鬼 赶 到 旷 野 去 。

Evanðelje po Luki 8:29 Croatian Bible
Jer bijaše zapovjedio nečistom duhu da iziđe iz toga čovjeka. Da, dugo ga je već vremena držao u vlasti i makar su ga lancima vezali i u verigama čuvali, on bi raskidao spone i zloduh bi ga odagnao u pustinju.

Lukáš 8:29 Czech BKR
Nebo přikazoval duchu nečistému, aby vyšel z toho člověka. Po mnohé zajisté časy jím lomcoval, a býval ukován řetězy a v poutech ostříhán, ale on polámal okovy a býval od ďábelství puzen na poušť.

Lukas 8:29 Danish
Thi han bød den urene Aand at fare ud af Manden; thi i lange Tider havde den revet ham med sig, og han blev bunden med Lænker og Bøjer og bevogtet, og han sønderrev, hvad man bandt ham med, og dreves af den onde Aand ud i Ørkenerne.

Lukas 8:29 Dutch Staten Vertaling
Want Hij had den onreinen geest geboden, dat hij van den mens zou uitvaren; want hij had hem menigen tijd bevangen gehad; en hij werd met ketenen en met boeien gebonden, om bewaard te zijn; en hij verbrak de banden, en werd van den duivel gedreven in de woestijnen.

Nestle Greek New Testament 1904
παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ἀπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.

Westcott and Hort 1881
παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ἀπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
παρήγγελλεν / παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρήσσων / διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ἀπὸ / ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.

RP Byzantine Majority Text 2005
Παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου· πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.

Greek Orthodox Church 1904
παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.

Tischendorf 8th Edition
παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου· πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαιμονίου εἰς τὰς ἐρήμους.

Scrivener's Textus Receptus 1894
παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου· πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους.

Stephanus Textus Receptus 1550
Παρήγγελλεν γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παρηγγελλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμευετο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυνετο απο του δαιμονιου εις τας ερημους

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παρηγγελλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμευετο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαιμονιου εις τας ερημους

Stephanus Textus Receptus 1550
παρηγγελλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμειτο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαιμονος εις τας ερημους

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
παρηγγειλε γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου· πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον, και εδεσμειτο αλυσεσι και πεδαις φυλασσομενος, και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαιμονος εις τας ερημους.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παρηγγειλεν γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμειτο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυνετο υπο του δαιμονος εις τας ερημους

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
{VAR1: παρηγγελλεν } {VAR2: παρηγγειλεν } γαρ τω πνευματι τω ακαθαρτω εξελθειν απο του ανθρωπου πολλοις γαρ χρονοις συνηρπακει αυτον και εδεσμευετο αλυσεσιν και πεδαις φυλασσομενος και διαρρησσων τα δεσμα ηλαυνετο {VAR1: απο } {VAR2: υπο } του δαιμονιου εις τας ερημους

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou. pollois gar chronois synērpakei auton, kai edesmeueto halysesin kai pedais phylassomenos, kai diarēssōn ta desma ēlauneto apo tou daimoniou eis tas erēmous.

parengellen gar to pneumati to akatharto exelthein apo tou anthropou. pollois gar chronois synerpakei auton, kai edesmeueto halysesin kai pedais phylassomenos, kai diaresson ta desma elauneto apo tou daimoniou eis tas eremous.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou. pollois gar chronois synērpakei auton, kai edesmeueto halysesin kai pedais phylassomenos, kai diarēssōn ta desma ēlauneto apo tou daimoniou eis tas erēmous.

parengellen gar to pneumati to akatharto exelthein apo tou anthropou. pollois gar chronois synerpakei auton, kai edesmeueto halysesin kai pedais phylassomenos, kai diaresson ta desma elauneto apo tou daimoniou eis tas eremous.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:29 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto upo tou daimoniou eis tas erēmous

parEngellen gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto upo tou daimoniou eis tas erEmous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:29 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
parēngeilen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto upo tou daimonos eis tas erēmous

parEngeilen gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto upo tou daimonos eis tas erEmous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:29 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto upo tou daimonos eis tas erēmous

parEngellen gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto upo tou daimonos eis tas erEmous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:29 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
parēngeilen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto upo tou daimonos eis tas erēmous

parEngeilen gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeito alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto upo tou daimonos eis tas erEmous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:29 Westcott/Hort - Transliterated
parēngellen gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto apo tou daimoniou eis tas erēmous

parEngellen gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto apo tou daimoniou eis tas erEmous

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8:29 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
{WH: parēngellen } {UBS4: parēngeilen } gar tō pneumati tō akathartō exelthein apo tou anthrōpou pollois gar chronois sunērpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrēssōn ta desma ēlauneto {WH: apo } {UBS4: upo } tou daimoniou eis tas erēmous

{WH: parEngellen} {UBS4: parEngeilen} gar tO pneumati tO akathartO exelthein apo tou anthrOpou pollois gar chronois sunErpakei auton kai edesmeueto alusesin kai pedais phulassomenos kai diarrEssOn ta desma Elauneto {WH: apo} {UBS4: upo} tou daimoniou eis tas erEmous

Lukács 8:29 Hungarian: Karoli
Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberbõl. Mert gyakran elragadá õt: annakokáért lánczokkal és békókkal megkötözve õrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtõl a pusztákba hajtaték.

La evangelio laŭ Luko 8:29 Esperanto
CXar li ordonis al la malpura spirito eliri el la homo. CXar gxi ofte kaptis lin, kaj li estis sub gardantaro, kaj ligita per cxenoj kaj katenoj; kaj disrompinte la ligilojn, li estis peladata de la demono en la dezertojn.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 8:29 Finnish: Bible (1776)
Sillä hän oli käskenyt riettaisen hengen ihmisestä mennä ulos, joka kauvan aikaa oli häntä vaivannut: ja hän oli kahleilla sidottu, ja jalkaraudoissa pidetty, ja rikkoi siteet, ja vietiin perkeleeltä korpeen.

Luc 8:29 French: Darby
Car Jesus avait commande à l'esprit immonde de sortir de l'homme; car depuis longtemps il s'etait saisi de lui, et l'homme avait ete lie et garde dans les chaines et avec les fers aux pieds; et brisant ses liens, il etait emporte par le demon dans les deserts.

Luc 8:29 French: Louis Segond (1910)
Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps; on le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens, et il était entraîné par le démon dans les déserts.

Luc 8:29 French: Martin (1744)
Car [Jésus] commandait à l'esprit immonde de sortir hors de cet homme; parce qu'il l'avait tenu enserré depuis longtemps, et quoique cet homme fût lié de chaînes et gardé dans les fers il brisait ses liens, et était emporté par le démon dans les déserts.

Lukas 8:29 German: Modernized
Denn er gebot dem unsaubern Geist, daß er von dem Menschen ausführe; denn er hatte ihn lange Zeit geplaget. Und er war mit Ketten gebunden und mit Fesseln gefangen; und zerriß die Bande und ward getrieben von dem Teufel in die Wüsten.

Lukas 8:29 German: Luther (1912)
Denn er gebot dem unsauberen Geist, daß er von dem Menschen ausführe. Denn er hatte ihn lange Zeit geplagt, und er ward mit Ketten gebunden und mit Fesseln gefangen, und zerriß die Bande und ward getrieben von dem Teufel in die Wüsten.

Lukas 8:29 German: Textbibel (1899)
Er befahl nämlich dem unreinen Geiste, von dem Menschen auszugehen; denn er hatte ihn vielmal fortgerissen, und man band ihn mit Fuß- und Handfesseln zur Verwahrung, und er zerriß die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben.

Luca 8:29 Italian: Riveduta Bible (1927)
Poiché Gesù comandava allo spirito immondo d’uscir da quell’uomo; molte volte infatti esso se n’era impadronito; e benché lo si fosse legato con catene e custodito in ceppi, avea spezzato i legami, ed era portato via dal demonio ne’ deserti.

Luca 8:29 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciocchè egli comandava allo spirito immondo di uscir di quell’uomo; perchè già da lungo tempo se n’era impodestato; e benchè fosse guardato, legato con catene, e con ceppi, rompeva i legami, ed era trasportato dal demonio ne’ deserti.

LUKAS 8:29 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
(Katanya begitu) sebab Yesus menyuruh setan itu keluar daripada orang itu; karena kerapkali setan itu mengharu dia; maka ia dirantai dan dibelenggu serta dikawal oranglah; tetapi segala rantai itu habis diputuskannya, lalu ia dihalaukan oleh setan itu ke tempat sunyi.

Luke 8:29 Kabyle: NT
Yenna-yas-d akka axaṭer Sidna Ɛisa yefka lameṛ i uṛuḥani i t-izedɣen ad iffeɣ seg-s. Acḥal d abrid i s-cudden ifassen d iḍaṛṛen s ssnasel, nețța isseɣṛas-itent yerna aṛuḥani-nni yezzuɣuṛ-it ɣer yimukan yexlan.

누가복음 8:29 Korean
이는 예수께서 이미 더러운 귀신을 명하사 `이 사람에게서 나오라' 하셨음이라 (귀신이 가끔 이 사람을 붙잡으므로 저가 쇠사슬과 고랑에 매이어 지키웠으되 그 맨 것을 끊고 귀신에게 몰려 광야로 나갔더라)

Lucas 8:29 Latin: Vulgata Clementina
Præcipiebat enim spiritui immundo ut exiret ab homine. Multis enim temporibus arripiebat illum, et vinciebatur catenis, et compedibus custoditus. Et ruptis vinculis agebatur a dæmonio in deserta.

Sv. Lūkass 8:29 Latvian New Testament
Un Viņš pavēlēja nešķīstajam garam iziet no šī cilvēka, jo jau ilgu laiku viņš mocīja to. Un viņu saistīja važās un dzelžos, lai sargātu viņu. Bet viņš sarāva važas, un ļaunais gars to dzina tuksnesī.

Evangelija pagal Lukà 8:29 Lithuanian
Mat Jėzus buvo įsakęs netyrajai dvasiai išeiti iš to žmogaus. Dvasia dažnai jį sugriebdavo ir, nors jį saugodavo surakintą grandinėmis, supančiotomis kojomis, jis sutraukydavo pančius ir demonas jį varydavo į dykumą.

Luke 8:29 Maori
I mea hoki ia ki te wairua poke kia puta i taua tangata. He maha hoki nga wa i hopukia ai ia e ia; e tiakina ana hoki ia, he mea here ki nga mekameka, ki nga here waewae; heoi motumotuhia ana e ia nga here, a aia ana ia e te rewera ki te koraha.

Lukas 8:29 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
For han bød den urene ånd fare ut av mannen; i lange tider hadde den revet ham med sig, og han blev bundet med lenker og fotjern og holdt under vakt; og han sønderrev båndene og blev drevet av den onde ånd ut i ørkenene.

Lucas 8:29 Spanish: La Biblia de las Américas
Porque El mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia; a pesar de todo rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos.

Lucas 8:29 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Porque El mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia; a pesar de todo rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos.

Lucas 8:29 Spanish: Reina Valera Gómez
(Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre; pues hacía mucho tiempo que le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos; pero rompiendo las cadenas, era arrastrado por el demonio a los desiertos.)

Lucas 8:29 Spanish: Reina Valera 1909
(Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre: porque ya de mucho tiempo le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos; mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos.)

Lucas 8:29 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
(Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, porque ya de muchos tiempos le arrebataba; y le guardaban preso con cadenas y grillos; mas rompiendo las prisiones, era agitado del demonio por los desiertos.)

Lucas 8:29 Bíblia King James Atualizada Português
Porquanto Jesus ordenara ao espírito imundo que abandonasse o corpo daquele homem. Diversas vezes o demônio havia se apoderado dele. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e vigiado por guardas, arrebentava as cadeias e os grilhões, e era impelido pelo demônio para lugares desolados.

Lucas 8:29 Portugese Bible
Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Pois já havia muito tempo que se apoderara dele; e guardavam-no preso com grilhões e cadeias; mas ele, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos.   

Luca 8:29 Romanian: Cornilescu
Căci Isus poruncise duhului necurat să iasă din omul acela, pe care pusese stăpînire de multă vreme; era păzit legat cu cătuşe la mîni şi cu obezi la picioare, dar rupea legăturile, şi era gonit de dracul prin pustii.

От Луки 8:29 Russian: Synodal Translation (1876)
Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом впустыни.

От Луки 8:29 Russian koi8r
Ибо [Иисус] повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.

Luke 8:29 Shuar New Testament
Iwianchkia nu aishmankan ti kakaram nupet wΘmiayi. Tura emetatai tusar uwejencha nawencha jirujai Jinkiß wearmiayi. T·rasha tujinkiarmiayi. Niisha jiruncha Tsurφ wΘmiayi. Tura φwianch aents atsamunam ·tsuk awemamiayi. Nu aishman Jesusan Wßiniak tikishmatar kakantar chicharuk "┐Urukamtai winiisha tarutnium, Uunt Nankaamaku Yusa Uchiri Jesusa? Winia Wßitkiarsaip tusan seajme" Tφmiayi. Iwianch niin pujurun Jesus jiiki akupeam tu Tφmiayi.

Lukas 8:29 Swedish (1917)
Jesus skulle nämligen just bjuda den orene anden att fara ut ur mannen. Ty i lång tid hade han farit svårt fram med mannen; och väl hade denne varit fängslad med kedjor och fotbojor och hållits i förvar, men han hade slitit sönder bojorna och hade av den onde anden blivit driven ut i öknarna.

Luka 8:29 Swahili NT
Alisema hivyo kwa kuwa Yesu alikwishamwambia huyo pepo mchafu amtoke mtu huyo. Pepo huyo mchafu alikuwa anamvamia mtu huyo mara nyingi, na ingawa watu walimweka ndani na kumfunga kwa minyororo na pingu, lakini kila mara alivivunja vifungo hivyo, akakimbizwa na pepo huyo mchafu hadi jangwani.

Lucas 8:29 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang.

Ǝlinjil wa n Luqa 8:29 Tawallamat Tamajaq NT
Innâ awen fǝlas Ɣaysa a omaran aggǝsuf wa t-ihan s a t-id-igmǝd. Iyyǝwan-du sǝr-ǝs aggǝsuf en ǝsǝnkǝr, karradan-tu aytedan ǝs sassaran ǝd tǝzabagawen mišan ad iɣtǝs awen kul, awǝy-tu aggǝsuf s ǝsuf.

ลูกา 8:29 Thai: from KJV
(ที่พูดเช่นนี้ก็เพราะพระองค์ได้สั่งผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั้น ด้วยว่าผีนั้นแผลงฤทธิ์ในตัวเขาบ่อยๆ และเขาถูกจำด้วยโซ่ตรวน แต่เขาได้หักเครื่องจำนั้นเสีย แล้วผีก็นำเขาไปในที่เปลี่ยว)

Luka 8:29 Turkish
Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu.

Лука 8:29 Ukrainian: NT
Повелів бо духові нечистому вийти з чоловіка: почасту бо схоплював його; й заковувано його в заліза та пута, й стережено; й, розбиваючи о-кови, бував гнаний од біса в пустиню.

Luke 8:29 Uma New Testament
Ria hi ree hadua pue' ngata to rapesuai' seta to wori'. Mahae-imi tauna toei uma moheai pai' uma-i mo'oha' hi tomi. Hi daeo' -wadi po'ohaa' -na. Jau-i kahawia'. Nau' rahilu' -i hante koloro pai' rante pai' radongo ncuu, ma'ala oa' nadupe' pohilu' -na pai' metibo' hilou hi kawaoa' -na, apa' nakeni karoho seta to mpohawi' -i. Nto'u Yesus mehompo ngkai sakaya hilou hi role-na, tumai-imi tauna to kahawia' toei mpohirua' -ki. Kampohilo-na Yesus, pe'au-nami pai' -i mowingkotu' hi nyanyoa-na. Yesus mpohubui seta toera malai. Na'uli' tau toei mpesukui: "Ee Yesus, Ana' Alata'ala to hi suruga! Napa-di-kona pai' tumai-koe? Kuperapi' bona neo' -a-kuwo nusesa'!"

Lu-ca 8:29 Vietnamese (1934)
Vì Ðức Chúa Jêsus đương truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó đã ám từ lâu; dầu họ giữ người, xiềng và còng chơn lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng, và bị quỉ dữ đem vào nơi đồng vắng.

Luke 8:28
Top of Page
Top of Page