Luke 7:22
New International Version
So he replied to the messengers, "Go back and report to John what you have seen and heard: The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor.

New Living Translation
Then he told John's disciples, "Go back to John and tell him what you have seen and heard--the blind see, the lame walk, the lepers are cured, the deaf hear, the dead are raised to life, and the Good News is being preached to the poor.

English Standard Version
And he answered them, “Go and tell John what you have seen and heard: the blind receive their sight, the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good news preached to them.

Berean Study Bible
So He replied, “Go back and report to John what you have seen and heard: The blind receive sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is preached to the poor.

New American Standard Bible
And He answered and said to them, "Go and report to John what you have seen and heard: the BLIND RECEIVE SIGHT, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the POOR HAVE THE GOSPEL PREACHED TO THEM.

King James Bible
Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

Holman Christian Standard Bible
He replied to them, "Go and report to John the things you have seen and heard: The blind receive their sight, the lame walk, those with skin diseases are healed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor are told the good news.

International Standard Version
So he answered them, "Go and tell John what you have observed and heard: the blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear again, the dead are raised, and the destitute hear the good news.

NET Bible
So he answered them, "Go tell John what you have seen and heard: The blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, the poor have good news proclaimed to them.

Aramaic Bible in Plain English
And Yeshua answered and he said to them, “Go tell Yohannan everything that you have seen and that you have heard; that they who were blind are seeing, and they who were lame are walking, and they who were lepers are cleansed, and they who were deaf are hearing, and they who were dead are raised, and those who were poor are given Good News.”

GOD'S WORD® Translation
Jesus answered John's disciples, "Go back, and tell John what you have seen and heard: Blind people see again, lame people are walking, those with skin diseases are made clean, deaf people hear again, dead people are brought back to life, and poor people hear the Good News.

Jubilee Bible 2000
Then Jesus answering said unto them, Go and tell John the things ye have seen and heard: how the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached;

King James 2000 Bible
Then Jesus answering said unto them, Go your way, and tell John what things you have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

American King James Version
Then Jesus answering said to them, Go your way, and tell John what things you have seen and heard; how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

American Standard Version
And he answered and said unto them, Go and tell John the things which ye have seen and heard; the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good tidings preached to them.

Douay-Rheims Bible
And answering, he said to them: Go and relate to John what you have heard and seen: the blind see, the lame walk, the lepers are made clean, the deaf hear, the dead rise again, to the poor the gospel is preached:

Darby Bible Translation
And Jesus answering said to them, Go, bring back word to John of what ye have seen and heard: that blind see, lame walk, lepers are cleansed, deaf hear, dead are raised, poor are evangelized;

English Revised Version
And he answered and said unto them, Go your way, and tell John what things ye have seen and heard; the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, the poor have good tidings preached to them.

Webster's Bible Translation
Then Jesus answering, said to them, Go, and tell John what things ye have seen and heard; that the blind see, the lame walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, to the poor the gospel is preached.

Weymouth New Testament
Then He answered the messengers, "Go and report to John what you have seen and heard. Blind men receive sight, the lame walk, lepers are purified, deaf persons hear, the dead are raised to life, the poor have the Good News proclaimed to them.

World English Bible
Jesus answered them, "Go and tell John the things which you have seen and heard: that the blind receive their sight, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have good news preached to them.

Young's Literal Translation
And Jesus answering said to them, 'Having gone on, report to John what ye saw and heard, that blind men do see again, lame do walk, lepers are cleansed, deaf do hear, dead are raised, poor have good news proclaimed;

Lukas 7:22 Afrikaans PWL
Yeshua antwoord en sê vir hulle: “Gaan vertel aan Yoganan alles wat julle gesien en gehoor het:

Luka 7:22 Albanian
Dhe Jezusi duke u përgjegjur u tha atyre: ''Shkoni dhe i thoni Gjonit ç'keni parë e dëgjuar: të verbërit fitojnë përsëri të parit, të çalët ecin, lebrozët po pastrohen, të shurdhërit po dëgjojnë, të vdekurit po ringjallen, dhe ungjilli u shpallet të varfërve.

ﻟﻮﻗﺎ 7:22 Arabic: Smith & Van Dyke
فاجاب يسوع وقال لهما اذهبا واخبرا يوحنا بما رأيتما وسمعتما. ان العمي يبصرون والعرج يمشون والبرص يطهرون والصم يسمعون والموتى يقومون والمساكين يبشرون.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՂՈՒԿԱՍԻ 7:22 Armenian (Western): NT
Ապա Յիսուս պատասխանեց անոնց. «Գացէ՛ք, պատմեցէ՛ք Յովհաննէսի ինչ որ տեսաք եւ լսեցիք, թէ կոյրերը կը տեսնեն, կաղերը կը քալեն, բորոտները կը մաքրուին, խուլերը կը լսեն, մեռելները յարութիւն կ՚առնեն, աղքատներուն կ՚աւետարանուի:

Euangelioa S. Luc-en araura.  7:22 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guero ihardesten çuela Iesusec erran ciecén, Ioannic conta ietzoçue Ioannesi ikussi eta ençun dituçuen gauçác: ecen itsuéc ikustea dutela recebitzen, mainguäc diradela ebilten, sorhayóac diradela chahutzen gorréc dutela ençuten, hilac diradela resuscitatzen, paubrey çayela Euangelioa predicatzen.

Dyr Laux 7:22 Bavarian
Er gantwortt yn de Zween: "Richttß yn n Johannsn dös aus, wasß gseghn und ghoert habtß: Blinde seghnd und Lame geend, Aussätzige werdnd rain, Taaube hoernd, Toote dyrsteend, und yn de Armen werd de frooe Botschaft brungen.

Лука 7:22 Bulgarian
Тогава в отговор им каза: Идете, и разкажете на Иоана това, което видяхте, и чухте, че слепи прогледват, куци прохождат, прокажени се очистват, и глухи прочуват; мъртви биват възкресени, и на сиромасите се проповядва благовестието.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
於是耶穌回答那兩個人,說:「你們去把所看見、所聽見的告訴約翰,就是:瞎眼的得以看見,瘸腿的行走,痲瘋病人被潔淨,耳聾的聽見,死人得以復活,窮人得以聽到福音。

中文标准译本 (CSB Simplified)
于是耶稣回答那两个人,说:“你们去把所看见、所听见的告诉约翰,就是:瞎眼的得以看见,瘸腿的行走,麻风病人被洁净,耳聋的听见,死人得以复活,穷人得以听到福音。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
耶穌回答說:「你們去,把所看見、所聽見的事告訴約翰,就是:瞎子看見,瘸子行走,長大痲瘋的潔淨,聾子聽見,死人復活,窮人有福音傳給他們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
耶稣回答说:“你们去,把所看见、所听见的事告诉约翰,就是:瞎子看见,瘸子行走,长大麻风的洁净,聋子听见,死人复活,穷人有福音传给他们。

路 加 福 音 7:22 Chinese Bible: Union (Traditional)
耶 穌 回 答 說 : 你 們 去 , 把 所 看 見 所 聽 見 的 事 告 訴 約 翰 , 就 是 瞎 子 看 見 , 瘸 子 行 走 , 長 大 痲 瘋 的 潔 淨 , 聾 子 聽 見 , 死 人 復 活 , 窮 人 有 福 音 傳 給 他 們 。

路 加 福 音 7:22 Chinese Bible: Union (Simplified)
耶 稣 回 答 说 : 你 们 去 , 把 所 看 见 所 听 见 的 事 告 诉 约 翰 , 就 是 瞎 子 看 见 , 瘸 子 行 走 , 长 大 ? 疯 的 洁 净 , 聋 子 听 见 , 死 人 复 活 , 穷 人 有 福 音 传 给 他 们 。

Evanðelje po Luki 7:22 Croatian Bible
Tada im odgovori: Pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli: Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje.

Lukáš 7:22 Czech BKR
Odpověděv pak Ježíš, řekl jim: Jdouce, povězte Janovi, co jste viděli a slyšeli, že slepí vidí, kulhaví chodí, malomocní očištění přijímají, hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým se zvěstuje evangelium.

Lukas 7:22 Danish
Og han svarede og sagde til dem: »Gaar hen, og forkynder Johannes de Ting, som I have set og hørt: Blinde se, lamme gaa, spedalske renses, døve høre, døde staa op, Evangeliet forkyndes for fattige;

Lukas 7:22 Dutch Staten Vertaling
En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Gaat heen, en boodschapt Johannes weder de dingen, die gij gezien en gehoord hebt, namelijk dat de blinden ziende worden, de kreupelen wandelen, de melaatsen gereinigd worden, de doven horen, de doden opgewekt worden, den armen het Evangelie verkondigd wordt.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Westcott and Hort 1881
καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάνει / Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται καὶ κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· τυφλοὶ ἀναβλέπουσι καὶ χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Tischendorf 8th Edition
καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννει ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε, ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν, χωλοὶ περιπατοῦσιν, λεπροὶ καθαρίζονται κωφοὶ ἀκούουσιν, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε· ὅτι τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται κωφοὶ ἀκούουσιν νεκροὶ ἐγείρονται πτωχοὶ εὐαγγελίζονται·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και αποκριθεις ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και αποκριθεις ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννει α ειδετε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

Stephanus Textus Receptus 1550
και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και αποκριθεις ο Ιησους ειπεν αυτοις, Πορευθεντες απαγγειλατε Ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε· οτι τυφλοι αναβλεπουσι, χωλοι περιπατουσι, λεπροι καθαριζονται, κωφοι ακουουσι, νεκροι εγειρονται, πτωχοι ευαγγελιζονται·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και αποκριθεις ο ιησους ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε οτι τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και αποκριθεις ειπεν αυτοις πορευθεντες απαγγειλατε ιωαννη α ειδετε και ηκουσατε τυφλοι αναβλεπουσιν χωλοι περιπατουσιν λεπροι καθαριζονται και κωφοι ακουουσιν νεκροι εγειρονται πτωχοι ευαγγελιζονται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai apokritheis eipen autois Poreuthentes apangeilate Iōanei ha eidete kai ēkousate; typhloi anablepousin, chōloi peripatousin, leproi katharizontai, kai kōphoi akouousin, nekroi egeirontai, ptōchoi euangelizontai;

kai apokritheis eipen autois Poreuthentes apangeilate Ioanei ha eidete kai ekousate; typhloi anablepousin, choloi peripatousin, leproi katharizontai, kai kophoi akouousin, nekroi egeirontai, ptochoi euangelizontai;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai apokritheis eipen autois Poreuthentes apangeilate Iōanei ha eidete kai ēkousate; typhloi anablepousin, chōloi peripatousin, leproi katharizontai kai kōphoi akouousin, nekroi egeirontai, ptōchoi euangelizontai;

kai apokritheis eipen autois Poreuthentes apangeilate Ioanei ha eidete kai ekousate; typhloi anablepousin, choloi peripatousin, leproi katharizontai kai kophoi akouousin, nekroi egeirontai, ptochoi euangelizontai;

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:22 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iōannei a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iOannei a eidete kai Ekousate oti tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:22 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

kai apokritheis o iEsous eipen autois poreuthentes apangeilate iOannE a eidete kai Ekousate oti tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:22 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

kai apokritheis o iEsous eipen autois poreuthentes apangeilate iOannE a eidete kai Ekousate oti tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:22 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai apokritheis o iēsous eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate oti tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

kai apokritheis o iEsous eipen autois poreuthentes apangeilate iOannE a eidete kai Ekousate oti tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:22 Westcott/Hort - Transliterated
kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iOannE a eidete kai Ekousate tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7:22 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iōannē a eidete kai ēkousate tuphloi anablepousin chōloi peripatousin leproi katharizontai kai kōphoi akouousin nekroi egeirontai ptōchoi euangelizontai

kai apokritheis eipen autois poreuthentes apangeilate iOannE a eidete kai Ekousate tuphloi anablepousin chOloi peripatousin leproi katharizontai kai kOphoi akouousin nekroi egeirontai ptOchoi euangelizontai

Lukács 7:22 Hungarian: Karoli
És felelvén Jézus, monda nékik: Elmenvén mondjátok meg Jánosnak, a miket láttatok és hallottatok: hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek az evangyéliom prédikáltatik.

La evangelio laŭ Luko 7:22 Esperanto
Kaj li respondis kaj diris al ili:Iru kaj sciigu Johanon pri tio, kion vi vidis kaj auxdis:blinduloj vidas, lamuloj marsxas, lepruloj estas purigitaj, kaj surduloj auxdas, mortintoj levigxas, al malricxuloj evangelio estas predikata.

Evankeliumi Luukkaan mukaan 7:22 Finnish: Bible (1776)
Ja Jesus vastasi ja sanoi heille: menkäät ja sanokaat jälleen Johannekselle, mitä te nähneet ja kuulleet olette: sokiat saavat näkönsä, ontuvat käyvät, spitaliset puhdistetaan, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään, köyhille saarnataan evankeliumi,

Luc 7:22 French: Darby
Et Jesus, repondant, leur dit: Allez, et rapportez à Jean les choses que vous avez vues et entendues: que les aveugles recouvrent la vue, que les boiteux marchent, que les lepreux sont rendus nets, que les sourds entendent, que les morts ressuscitent, et que l'evangile est annonce aux pauvres.

Luc 7:22 French: Louis Segond (1910)
Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu: les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.

Luc 7:22 French: Martin (1744)
Ensuite Jésus leur répondit, et leur dit : allez, et rapportez à Jean ce que vous avez vu et ouï, que les aveugles recouvrent la vue; que les boiteux marchent ; que les lépreux sont nettoyés; que les sourds entendent; que les morts ressuscitent; et que l'Evangile est prêché aux pauvres.

Lukas 7:22 German: Modernized
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget Johannes, was ihr gesehen und gehöret habt: Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium geprediget;

Lukas 7:22 German: Luther (1912)
Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und verkündiget Johannes, was ihr gesehen und gehört habt: die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen werden rein, die Tauben hören, die Toten stehen auf, den Armen wird das Evangelium gepredigt;

Lukas 7:22 German: Textbibel (1899)
Und er antwortete ihnen: gehet hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört: Blinde sehen wieder, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote werden erweckt, Armen wird die frohe Botschaft gebracht;

Luca 7:22 Italian: Riveduta Bible (1927)
E, rispondendo, disse loro: Andate a riferire a Giovanni quel che avete veduto e udito: i ciechi ricuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, l’Evangelo è annunziato ai poveri.

Luca 7:22 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E Gesù, rispondendo, disse loro: Andate, e rapportate a Giovanni le cose che avete vedute ed udite: che i ciechi ricoverano la vista, che gli zoppi camminano, che i lebbrosi son nettati, che i sordi odono, che i morti sono risuscitati, che l’evangelo è annunziato a’ poveri.

LUKAS 7:22 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka jawab Yesus serta berkata kepadanya, "Pergilah kamu, kabarkan kepada Yahya barang yang kamu tampak dan dengar; yaitu, orang buta celik matanya, orang timpang berjalan betul, orang yang kena bala zaraat ditahirkan, orang tuli sudah mendengar, orang mati dihidupkan, dan Injil diberitakan kepada orang miskin,

Luke 7:22 Kabyle: NT
Sidna Ɛisa yenna i yinelmaden n Yeḥya : Ṛuḥet erret lexbaṛ i Yeḥya ɣef wayen teẓram d wayen teslam : iderɣalen țwalin, wid ikerfen teddun, wid ihelken lbeṛs ṣeffun, iɛeẓẓugen sellen, lmegtin ḥeggun-d, le xbaṛ n lxiṛ ițwabecceṛ i yigellilen .

누가복음 7:22 Korean
대답하여 가라사대 `너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 고하되 소경이 보며 앉은뱅이가 걸으며 문둥이가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라

Lucas 7:22 Latin: Vulgata Clementina
Et respondens, dixit illis : Euntes renuntiate Joanni quæ audistis et vidistis : quia cæci vident, claudi ambulant, leprosi mundantur, surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur :

Sv. Lūkass 7:22 Latvian New Testament
Un Viņš atbildēja un sacīja tiem: Ejiet un pasludiniet Jānim, ko jūs dzirdējāt un redzējāt: jo aklie redz, klibie staigā, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām un nabagiem evaņģēlijs tiek sludināts. (Is.35,5-6)

Evangelija pagal Lukà 7:22 Lithuanian
Tad atsakydamas, Jis tarė jiems: “Nuėję praneškite Jonui, ką matėte ir girdėjote: aklieji regi, luošieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargšams skelbiama Geroji naujiena.

Luke 7:22 Maori
A ka whakahoki ia, ka mea ki a raua, Haere korerotia ki a Hoani nga mea e kite nei, e rongo nei korua; ko nga matapo e titiro ana, ko nga kopa e haereere ana, ko nga repera kua ma, ko nga turi e rongo ana, ko nga tupapaku e whakaarahia ana, e ka uwhautia ana te rongopai ki te hunga rawakore;

Lukas 7:22 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og Jesus svarte og sa til dem: Gå bort og fortell Johannes det som I har sett og hørt: blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står op, og evangeliet forkynnes for fattige;

Lucas 7:22 Spanish: La Biblia de las Américas
Y respondiendo El, les dijo: Id y contad a Juan lo que habéis visto y oído: los CIEGOS RECIBEN LA VISTA, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO.

Lucas 7:22 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Entonces El les respondió: "Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído: los CIEGOS RECIBEN LA VISTA, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los POBRES SE LES ANUNCIA EL EVANGELIO.

Lucas 7:22 Spanish: Reina Valera Gómez
Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, decid a Juan lo que habéis visto y oído; cómo los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es predicado el evangelio;

Lucas 7:22 Spanish: Reina Valera 1909
Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas á Juan de lo que habéis visto y oído: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, á los pobres es anunciado el evangelio:

Lucas 7:22 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y respondiendo Jesús, les dijo: Id, dad las nuevas a Juan de lo que habéis visto y oído: que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el Evangelio:

Lucas 7:22 Bíblia King James Atualizada Português
E, depois disto, declarou aos mensageiros: “Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes: os cegos vêem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o Evangelho é pregado aos pobres.

Lucas 7:22 Portugese Bible
Então lhes respondeu: Ide, e contai a João o que tens visto e ouvido: os cegos vêem, os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem; os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho.   

Luca 7:22 Romanian: Cornilescu
Şi, drept răspuns, le -a zis: ,,Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

От Луки 7:22 Russian: Synodal Translation (1876)
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;

От Луки 7:22 Russian koi8r
И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;

Luke 7:22 Shuar New Testament
Tuma asa Jesus akatramun juna Tφmiayi: "Waketkirum Ashφ ßtum antukurmena nusha, Wßinkiarumna nusha ujaktarum. Kusurusha Wßinmainiawai; shutuap ainia nu pΘnker wekainiawai; tunamarusha Tsußmainiawai; empekusha ßntuiniawai; jakaasha atak iwiaaku ajainiawai; tura Kuφtrinchanumsha uwempratin chicham ujakmaiti. Juan nu ujaktarum.

Lukas 7:22 Swedish (1917)
Och han svarade och sade till männen: »Gån tillbaka och omtalen för Johannes vad I haven sett och hört: blinda få sin syn, halta gå, spetälska bliva rena, döva höra, döda uppstå, 'för fattiga förkunnas glädjens budskap'.

Luka 7:22 Swahili NT
Basi, Yesu akawajibu, "Nendeni mkamwambie Yohane yale mliyojionea na kuyasikia: vipofu wanaona, viwete wanatembea, wenye ukoma wanatakaswa, viziwi wanasikia, wafu wanafufuliwa, na maskini wanahubiriwa Habari njema.

Lucas 7:22 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, Magsiparoon kayo, at sabihin ninyo kay Juan ang mga bagay na inyong nangakita at nangarinig; ang mga bulag ay nangakakakita, ang mga pilay ay nagsisilakad, ang mga ketongin ay nangalilinis, at ang mga bingi ay nangakaririnig, ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangangaral ang mabubuting balita.

Ǝlinjil wa n Luqa 7:22 Tawallamat Tamajaq NT
Ijjǝwwab Ɣaysa i meddan win sǝr-ǝs d-ǝmmozalnen, inn-asan: «Ǝqqǝlat Yaxya tǝssuɣǝlam-as awa tǝnayam d awas tǝslam, tannim-as: Imǝddǝrɣal ǝhannayan, inǝbdan jawanken, aytedan win igraw kǝtru ǝzzayan zaddogan, imzagan ǝgrawan tesalay, inǝmmǝttan nakkaran-du daɣ tǝmattant, šilǝqqawen deɣ sallanat y Ǝlinjil.

ลูกา 7:22 Thai: from KJV
แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์สองคนนั้นว่า "จงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่า คนตาบอดก็หายบอด คนง่อยเดินได้ คนโรคเรื้อนหายสะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา

Luka 7:22 Turkish
Sonra Yahyanın öğrencilerine şöyle karşılık verdi: ‹‹Gidin, görüp işittiklerinizi Yahyaya bildirin. Körlerin gözleri açılıyor, kötürümler yürüyor, cüzamlılar temiz kılınıyor, sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve Müjde yoksullara duyuruluyor.

Лука 7:22 Ukrainian: NT
І озвавшись Ісус, рече їм: Ідїть сповістіть Йоана, що бачили й чули: як слїпі прозирають, криві ходять, прокаженні очищають ся, глухі чують, мертві встають, і вбогі благовіствують.

Luke 7:22 Uma New Testament
Na'uli' -mi Yesus mpo'uli' -raka suro Yohanes toera hewa toi: "Nculii' -mokoi, uli' -ki Yohanes hi retu napa to nihilo pai' to ni'epe: towero pehilo-mi, tokejo momako' monoa' -mi, topohaki' poko' mo'uri', towongo pe'epe, tomate kupotuwu' nculii', pai' Kareba Lompe' kuparata-raka to mpe'ahii' tuwu' -ra.

Lu-ca 7:22 Vietnamese (1934)
Ðoạn, Ngài đáp rằng: hãy về báo cho Giăng sự các ngươi đã thấy và đã nghe: kẻ đui được sáng, kẻ què được đi, kẻ phung được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết được sống lại, Tin Lành đã rao giảng cho kẻ nghèo.

Luke 7:21
Top of Page
Top of Page