Jude 1:12
New International Version
These people are blemishes at your love feasts, eating with you without the slightest qualm--shepherds who feed only themselves. They are clouds without rain, blown along by the wind; autumn trees, without fruit and uprooted--twice dead.

New Living Translation
When these people eat with you in your fellowship meals commemorating the Lord's love, they are like dangerous reefs that can shipwreck you. They are like shameless shepherds who care only for themselves. They are like clouds blowing over the land without giving any rain. They are like trees in autumn that are doubly dead, for they bear no fruit and have been pulled up by the roots.

English Standard Version
These are hidden reefs at your love feasts, as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves; waterless clouds, swept along by winds; fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted;

Berean Study Bible
These men are hidden reefs in your love feasts, shamelessly feasting with you but shepherding only themselves. They are clouds without water, carried along by the wind; fruitless trees in autumn, twice dead after being uprooted.

New American Standard Bible
These are the men who are hidden reefs in your love feasts when they feast with you without fear, caring for themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, doubly dead, uprooted;

King James Bible
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit withereth, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

Holman Christian Standard Bible
These are the ones who are like dangerous reefs at your love feasts. They feast with you, nurturing only themselves without fear. They are waterless clouds carried along by winds; trees in late autumn--fruitless, twice dead, pulled out by the roots;

International Standard Version
These people are stains on your love feasts. They feast with you without any sense of awe. They are shepherds who care only for themselves. They are waterless clouds blown about by the winds. They are autumn trees that are fruitless, totally dead, and uprooted.

NET Bible
These men are dangerous reefs at your love feasts, feasting without reverence, feeding only themselves. They are waterless clouds, carried along by the winds; autumn trees without fruit--twice dead, uprooted;

Aramaic Bible in Plain English
These are those who are defiled in their feasts and run riot while feeding themselves without fear, clouds without rain that wander with the wind; trees, whose fruit has died, who are without fruit, which have died twice and they have pulled up from their roots,

GOD'S WORD® Translation
These people are a disgrace at the special meals you share with other believers. They eat with you and don't feel ashamed. They are shepherds who care [only] for themselves. They are dry clouds blown around by the winds. They are withered, uprooted trees without any fruit. As a result, they have died twice.

Jubilee Bible 2000
These are spots in your banquets of charity, feeding themselves without any fear whatsoever: clouds without water, carried to and fro of the winds; trees withered as in fall, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

King James 2000 Bible
These are spots in your love feasts, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about by winds; trees whose fruit withers, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

American King James Version
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about of winds; trees whose fruit wither, without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

American Standard Version
These are they who are hidden rocks in your love-feasts when they feast with you, shepherds that without fear feed themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn leaves without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

Douay-Rheims Bible
These are spots in their banquets, feasting together without fear, feeding themselves, clouds without water, which are carried about by winds, trees of the autumn, unfruitful, twice dead, plucked up by the roots,

Darby Bible Translation
These are spots in your love-feasts, feasting together [with you] without fear, pasturing themselves; clouds without water, carried along by [the] winds; autumnal trees, without fruit, twice dead, rooted up;

English Revised Version
These are they who are hidden rocks in your love-feasts when they feast with you, shepherds that without fear feed themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn trees without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

Webster's Bible Translation
These are spots in your feasts of charity, when they feast with you, feeding themselves without fear: clouds they are without water, carried about by winds; withered autumnal trees, without fruit, twice dead, plucked out by the roots;

Weymouth New Testament
These men--sunken rocks! --are those who share the pleasure of your love-feasts, unrestrained by fear while caring only for themselves; clouds without water, driven away by the winds; trees that cast their fruit, barren, doubly dead, uprooted;

World English Bible
These are hidden rocky reefs in your love feasts when they feast with you, shepherds who without fear feed themselves; clouds without water, carried along by winds; autumn leaves without fruit, twice dead, plucked up by the roots;

Young's Literal Translation
These are in your love-feasts craggy rocks; feasting together with you, without fear shepherding themselves; clouds without water, by winds carried about; trees autumnal, without fruit, twice dead, rooted up;

Judas 1:12 Afrikaans PWL
Dit is hulle wat tekere gaan by hulle feeste terwyl hulle onrein is en hulleself voed sonder vrees; waterlose wolke deur winde rondgedrywe; dooie bome sonder vrugte, wat twee maal dood is, uitgetrek by die wortels;

Juda 1:12 Albanian
Këta janë njolla në agapit tuaja, kur hanë e pinë bashkë me ju pa druajtje duke kullotur veten e tyre; ata janë re pa ujë, të shtyrë andej këndej nga erërat, drurë vjeshte pa fruta, dyfish të vdekur, të shkulur me rrënjë,

ﻳﻬﻮﺫﺍ 1:12 Arabic: Smith & Van Dyke
هؤلاء صخور في ولائمكم المحبية صانعين ولائم معا بلا خوف راعين انفسهم. غيوم بلا ماء تحملها الرياح اشجار خريفية بلا ثمر ميتة مضاعفا مقتلعة.

ՅՈՒԴԱ ԱՌԱՔԵԱԼԻ ԹՈՒՂԹԸ 1:12 Armenian (Western): NT
Ասոնք բիծեր են ձեր սիրոյ խնճոյքներուն մէջ, երբ խրախճանք կ՚ընեն ձեզի հետ, իրենք զիրենք արածելով առանց վախի: Անջուր ամպեր են՝ հովերէն քշուած, աշնանային խամրած պտուղով ծառեր, անպտուղ, երկու անգամ մեռած, արմատախիլ եղած.

S. Iudac. 1:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Hauc dirade çuen charitatezco othorencetaco maculác, çuequin banquetatuz, nehoren beldur gabe bere buruäc bazcatzen dituztela: hodey vr gabe haicéz hara huna erabiliac: arbore çumel fructu gabeac, biguetan hilac, erroetaric ilkiac:

Dyr Jauz 1:12 Bavarian
De Sölchern seind ayn Schandflök bei enkern Liebsmaal, daa wo s fredig mitspachtlnd; Haauptsach, +sö kriegnd gnueg! Rögnloose Wolkenn seind s, von n Wind dyrhintribn, Baeum, die wo eyn n Hörgst nit tragnd, entwurtzlt und dyrdürrt,

Юда 1:12 Bulgarian
Тия са подводни скали, когато пируват с вас в дружелюбните ви гощавки, и без страх напасват себе си; безводни облаци, носени от ветровете; есенни дървета, безплодни, дваж умрели, изкоренени;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這些人在你們的愛筵中是汙點,與你們一起吃喝也無所懼怕;他們只牧養自己;他們是無水的雲,隨風飄蕩;是深秋不結果子的樹,死了又死,被連根拔起;

中文标准译本 (CSB Simplified)
这些人在你们的爱筵中是污点,与你们一起吃喝也无所惧怕;他们只牧养自己;他们是无水的云,随风飘荡;是深秋不结果子的树,死了又死,被连根拔起;

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這樣的人在你們的愛席上與你們同吃的時候,正是礁石;他們做牧人,只知餵養自己,無所懼怕;是沒有雨的雲彩,被風飄蕩;是秋天沒有果子的樹,死而又死,連根被拔出來;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这样的人在你们的爱席上与你们同吃的时候,正是礁石;他们做牧人,只知喂养自己,无所惧怕;是没有雨的云彩,被风飘荡;是秋天没有果子的树,死而又死,连根被拔出来;

猶 大 書 1:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 樣 的 人 在 你 們 的 愛 席 上 與 你 們 同 吃 的 時 候 , 正 是 礁 石 ( 或 作 : 玷 污 ) 。 他 們 作 牧 人 , 只 知 餧 養 自 己 , 無 所 懼 怕 ; 是 沒 有 雨 的 雲 彩 , 被 風 飄 蕩 ; 是 秋 天 沒 有 果 子 的 樹 , 死 而 又 死 , 連 根 被 拔 出 來 ;

猶 大 書 1:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 样 的 人 在 你 们 的 爱 席 上 与 你 们 同 吃 的 时 候 , 正 是 礁 石 ( 或 作 : 玷 污 ) 。 他 们 作 牧 人 , 只 知 ? 养 自 己 , 无 所 惧 怕 ; 是 没 有 雨 的 云 彩 , 被 风 飘 荡 ; 是 秋 天 没 有 果 子 的 树 , 死 而 又 死 , 连 根 被 拔 出 来 ;

Poslanica Jude apostola 1:12 Croatian Bible
Oni su ljage na vašim agapama, bezobzirno se s vama gosteći i napasajući se; oblaci bezvodni što ih vjetrovi raznose, stabla besplodna u kasnoj jeseni, dvaput usahla, iskorijenjena,

List Judův 1:12 Czech BKR
Tiť jsou na hodech vašich poskvrny, když s vámi hodují bezstoudně, sami se pasouce; jsouce jako oblakové bez vody, jimiž vítr sem i tam točí, stromové uvadlí, neužiteční, dvakrát mrtví a vykořenění,

Judas 1:12 Danish
Disse ere Skærene ved eders Kærlighedsmaaltider, fordi de uden Undseelse fraadse med og pleje sig selv; de ere vandløse Skyer, som drives forbi af Vinden; bladløse Træer uden Frugt, to Gange døde, oprykkede med Rode;

Judas 1:12 Dutch Staten Vertaling
Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van de herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld;

Nestle Greek New Testament 1904
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,

Westcott and Hort 1881
οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα,

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες· νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι· δένδρα φθινοπωρινά, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα·

Greek Orthodox Church 1904
Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι ἀφόβως, ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες, νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων παραφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα,

Tischendorf 8th Edition
οὗτος εἰμί ὁ ἐν ὁ ἀγάπη ὑμεῖς σπιλάς συνευωχέω ἀφόβως ἑαυτοῦ ποιμαίνω νεφέλη ἄνυδρος ὑπό ἄνεμος παραφέρω δένδρον φθινοπωρινός ἄκαρπος δίς ἀποθνήσκω ἐκριζόω

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες, συνευωχούμενοι ὑμῖν, ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες· νεφέλαι ἄνυδροι, ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι· δένδρα φθινοπωρινὰ, ἄκαρπα, δὶς ἀποθανόντα, ἐκριζωθέντα·

Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτοί εἰσιν ἐν ταῖς ἀγάπαις ὑμῶν σπιλάδες συνευωχούμενοι ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι ἄνυδροι ὑπὸ ἀνέμων περιφερόμεναι· δένδρα φθινοπωρινὰ ἄκαρπα δὶς ἀποθανόντα ἐκριζωθέντα

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες συνευωχουμενοι αφοβως εαυτους ποιμαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες συνευωχουμενοι αφοβως εαυτους ποιμαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα

Stephanus Textus Receptus 1550
ουτοι εισιν εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες συνευωχουμενοι αφοβως εαυτους ποιμαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων περιφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ουτοι εισιν εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες, συνευωχουμενοι υμιν, αφοβως εαυτους ποιμαινοντες· νεφελαι ανυδροι, υπο ανεμων περιφερομεναι· δενδρα φθινοπωρινα, ακαρπα, δις αποθανοντα, εκριζωθεντα·

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ουτοι εισιν εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες συνευωχουμενοι αφοβως εαυτους ποιμαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ουτοι εισιν οι εν ταις αγαπαις υμων σπιλαδες συνευωχουμενοι αφοβως εαυτους ποιμαινοντες νεφελαι ανυδροι υπο ανεμων παραφερομεναι δενδρα φθινοπωρινα ακαρπα δις αποθανοντα εκριζωθεντα

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Houtoi eisin hoi en tais agapais hymōn spilades syneuōchoumenoi aphobōs, heautous poimainontes, nephelai anydroi hypo anemōn parapheromenai, dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta,

Houtoi eisin hoi en tais agapais hymon spilades syneuochoumenoi aphobos, heautous poimainontes, nephelai anydroi hypo anemon parapheromenai, dendra phthinoporina akarpa dis apothanonta ekrizothenta,

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
houtoi eisin hoi en tais agapais hymōn spilades syneuōchoumenoi, aphobōs heautous poimainontes, nephelai anydroi hypo anemōn parapheromenai, dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta,

houtoi eisin hoi en tais agapais hymon spilades syneuochoumenoi, aphobos heautous poimainontes, nephelai anydroi hypo anemon parapheromenai, dendra phthinoporina akarpa dis apothanonta ekrizothenta,

ΙΟΥΔΑ 1:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
outoi eisin oi en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn parapheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta

outoi eisin oi en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn parapheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta

ΙΟΥΔΑ 1:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
outoi eisin en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn parapheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta

outoi eisin en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn parapheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta

ΙΟΥΔΑ 1:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
outoi eisin en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn peripheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta

outoi eisin en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn peripheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta

ΙΟΥΔΑ 1:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
outoi eisin en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi umin aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn peripheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta

outoi eisin en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi umin aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn peripheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta

ΙΟΥΔΑ 1:12 Westcott/Hort - Transliterated
outoi eisin oi en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn parapheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta

outoi eisin oi en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn parapheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta

ΙΟΥΔΑ 1:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
outoi eisin oi en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn parapheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta

outoi eisin oi en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn parapheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta

Júdás 1:12 Hungarian: Karoli
Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektõl hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tõbõl kiszaggatott fák;

De Judas 1:12 Esperanto
Ili estas la subakvaj rokoj en viaj agapoj, kun vi kunfestenante, sentime sin pasxtante; nuboj senakvaj, per vento disportataj; auxtunaj arboj senfruktaj, dufoje mortintaj, elradikigitaj;

Juudaksen kirje 1:12 Finnish: Bible (1776)
Nämät ovat häpiäpilkut vieraana ollessansa teidän rakkaus-aterioissanne, jotka ravitsevat itsiänsä pelkäämättä: he ovat vedettömät pilvet, jotka tuulelta ajetaan ympäri, paljaat, hedelmättömät puut, kahdesti kuolleet, juurinensa reväistyt ylös;

Jude 1:12 French: Darby
Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-memes: nuees sans eau, emportees par les vents; arbres d'automne, sans fruit, deux fois morts, deracines;

Jude 1:12 French: Louis Segond (1910)
Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents; des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés;

Jude 1:12 French: Martin (1744)
Ceux-ci sont des taches dans vos repas de charité, en prenant leurs repas avec vous, et se repaissant eux-mêmes sans crainte; [ce] sont des nuées sans eau, emportées des vents çà et là; des arbres dont le fruit se pourrit, et sans fruit, deux fois morts, et déracinés;

Judas 1:12 German: Modernized
Diese Unfläter prassen von euren Almosen ohne Scheu, weiden sich selbst; sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umgetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt,

Judas 1:12 German: Luther (1912)
Diese Unfläter prassen bei euren Liebesmahlen ohne Scheu, weiden sich selbst; sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umgetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal erstorben und ausgewurzelt,

Judas 1:12 German: Textbibel (1899)
Das sind die, die in euren Liebesmahlen als Schmutzflecken mit schmausen, ungescheut sich selbst weiden, wasserlose Wolken, vom Winde dahingetrieben, herbstliche Bäume ohne Frucht, zweimal abgestorben, entwurzelt,

Giuda 1:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
Costoro son delle macchie nelle vostre agapi quando banchettano con voi senza ritegno, pascendo se stessi; nuvole senz’acqua, portate qua e là dai venti; alberi d’autunno senza frutti, due volte morti, sradicati;

Giuda 1:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Costoro son macchie ne’ vostri pasti di carità, mentre sono a tavola con voi, pascendo loro stessi senza riverenza; nuvole senz’acqua, sospinte qua e là da’ venti; alberi appassati, sterili, due volte morti, diradicati;

YUDAS 1:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka inilah orang yang menjadi cacat cela di dalam segala perjamuan kasihmu, apabila mereka itu makan jamu bersama kamu, dengan tiada malu, memperdulikan diri sendiri sahaja, laksana awan yang tiada berair dibawa oleh angin; seperti pohon pada akhir musim kemarau, tiada berbuah, yang dua kali mati, dan tercabut dengan akarnya;

Jude 1:12 Kabyle: NT
D ugur ameqqran m'ara ṭṭfen imukan gar-awen ɣer imensi n tegmaț, zehhun mbla lḥecma, țxemmimen kan ɣef yiman-nsen. Cban asigna yețțawi waḍu, ur d-yețțak lehwa ; cban ttjuṛ ur d-nețțak ara lfakya di lawan-nsent, mmutent, qquṛent dɣa țwaqelɛent.

유다서 1:12 Korean
저희는 기탄없이 너희와 함께 먹으니 너희 애찬의 암초요 자기 몸만 기르는 목자요 바람에 불려가는 물없는 구름이요 죽고 또 죽어 뿌리까지 뽑힌 열매 없는 가을 나무요

Iudae 1:12 Latin: Vulgata Clementina
Hi sunt in epulis suis maculæ, convivantes sine timore, semetipsos pascentes, nubes sine aqua, quæ a ventis circumferentur, arbores autumnales, infructuosæ, bis mortuæ, eradicatæ,

Jūdas vēstule 1:12 Latvian New Testament
Tie ir kā kauna traipi savos mielastos, kas paši, sevi barodami, bez kauna dzīro. Tie ir kā vēja dzenāti bezūdens mākoņi, koki, kas rudenī bez augļiem, divkārt miruši, izrauti ar saknēm,

Judo laiðkas 1:12 Lithuanian
Jie kaip dėmės jūsų meilės pokyliuose, kai vaišinasi su jumis ir nesidrovėdami tunka. Jie­lyg bevandeniai debesys, vaikomi vėjų, tarytum bevaisiai medžiai rudenį, du kartus mirę ir išrauti.

Jude 1:12 Maori
He toka moana ratou i roto i a koutou hakari aroha, i a ratou e hakari tahi ana me koutou, he hepara e whangai ana i a ratou ano, kahore hoki e mataku; he kapua waikore e akina ana e nga hau; he rakau kua ngahoro nei nga rau, he mea huakore, ka rua nei nga matenga, he mea kua unuhia ake i nga pakiaka;

Judas 1:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Disse er skamflekkene ved eders kjærlighets-måltider, uten blygsel holder de gilde med eder og forer sig selv; vannløse skyer som drives avsted av vinden; trær, nakne som om høsten, ufruktbare, to ganger død, oprykket med rot;

Judas 1:12 Spanish: La Biblia de las Américas
Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos; son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;

Judas 1:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Estos son escollos ocultos (manchas ocultas) en los ágapes de ustedes (fiestas espirituales de amor), cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose (cuidándose) a sí mismos. Son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados.

Judas 1:12 Spanish: Reina Valera Gómez
Éstos son manchas en vuestros ágapes, que banquetean con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor; son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;

Judas 1:12 Spanish: Reina Valera 1909
Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose á sí mismos sin temor alguno: nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos: árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarra

Judas 1:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Estos son manchas en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno; nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá de los vientos; árboles marchitos como en otoño, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados;

Judas 1:12 Bíblia King James Atualizada Português
Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco, sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apascentam; vagam como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, arrancadas pela raiz.

Judas 1:12 Portugese Bible
Estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, pastores que se apascentam a si mesmos sem temor; são nuvens sem água, levadas pelos ventos; são árvores sem folhas nem fruto, duas vezes mortas, desarraigadas;   

Iuda 1:12 Romanian: Cornilescu
Sînt nişte stînci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospătează fără ruşine împreună cu voi, şi se îndoapă deabinele; nişte nori fără apă, mînaţi încoace şi încolo de vînturi, nişte pomi tomnatici fără rod, de două ori morţi, desrădăcinaţi;

Иуда 1:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;

Иуда 1:12 Russian koi8r
Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви; пиршествуя с вами, без страха утучняют себя. Это безводные облака, носимые ветром; осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые;

Jude 1:12 Shuar New Testament
Atum nuamtak anenaitiai-jisat Nßjankurmin nu shuar chikichan Enentßimtutsuk Yusnasha ashamtsuk imia ninki Enentßimtumainiawai. PenkΘ ßntar ainiak yumi kiar tee ajasua N·nin ainiawai. Tura nase umpuim Y·tutsuk nankamainiawai. Arak nerektin nantutin nerechua aanin ainiawai. Tuma ßsar uwemu penkΘ jaka aanin ainiawai.

Judasbrevet 1:12 Swedish (1917)
Det är dessa som få hålla gästabud med eder, där de sitta såsom skamfläckar vid edra kärleksmåltider och oförsynt se sig själva till godo. De äro skyar utan vatten, skyar som drivas bort av vindarna. De äro träd som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna.

Yuda 1:12 Swahili NT
Kwa makelele yao yasiyo na adabu, watu hao ni kama madoa machafu katika mikutano yenu ya karamu ya Bwana. Hujipendelea wao wenyewe tu, na wako kama mawingu yanayopeperushwa huko na huko na upepo bila ya kuleta mvua. Wao ni kama miti isiyozaa matunda hata wakati wa majira yake, wamekufa kabisa.

Judas 1:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pagiibigan, kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nangagpapasabsab sa kanilang sarili; mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ng mga hangin; mga punong kahoy sa taginaw na walang bunga, na makalawang namatay, na binunot pati ugat;

Širawt ta iktab Yuday 1:12 Tawallamat Tamajaq NT
Awalla olân ǝd tǝkmawen ǝllanen daw amaḍal. Taggazan-kawan daɣ tǝdrǝwt ta tǝtaggim imensewan gar-ewwan kawanay a n ǝlmǝsixitan. Tattin s igǝt, wǝr ǝlen tǝkarakit, wǝr kǝttǝwan ar iman-nasan. Olân deɣ d ǝgnawan wǝr iha akonak ibbat-tan aḍu. Olân harwa da d eškan as d-ewad alwaq n ara-nasan wǝr tan-iha ara waliyyan, tiwalbayan-du ǝd kewan-nasan, ǝknân taɣart.

ยูดาส 1:12 Thai: from KJV
คนเหล่านี้เป็นหินโสโครกในการประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทั้งหลาย ขณะเขาร่วมการเลี้ยงกับท่าน เขาเลี้ยงแต่ตนเองโดยไม่เกรงกลัวเลย เป็นเมฆที่ไม่มีน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลม เป็นต้นไม้ที่ไร้ผล คือไร้ผลในฤดูที่ออกผล และตายมาสองหนแล้ว เพราะถูกถอนออกทั้งราก

Yahuda 1:12 Turkish
Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler.

Юда 1:12 Ukrainian: NT
Се погань (на вечерях) милостині вашої, що живлять ся з вами без страху, і пасуть ся; хмари безводні, од вітрів ношені; дерева осїнні, безовочні, двичі умерші, викорінені;

Jude 1:12 Uma New Testament
Hi poromua-ni, guru to boa' toera ngkoni' moto hangkaa-ngkania hante koi', ntani' hewa doo-ni moto, aga me'eai' lia kehi-ra. Mokalila' -ra-damo ngkoni' hi poromua-ni nakeni kajampa-ra, pai' -ra mpenonoi woto-ra moto-wadi. Hira' toe hewa limu' to motiti aga uma ngkeni uda, apa' waro wae-wadi nawui ngolu'. Hira' hewa kaju to uma mowua' hi tempo-na, toe pai' rawuka lau-mi, alaa-na bangi.

Giu-ñe 1:12 Vietnamese (1934)
Những kẻ đó là dấu vít trong đám tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no nê, không lo sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái, hai lần chết, trốc lên bựt rễ;

Jude 1:11
Top of Page
Top of Page