John 17:21
New International Version
that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us so that the world may believe that you have sent me.

New Living Translation
I pray that they will all be one, just as you and I are one--as you are in me, Father, and I am in you. And may they be in us so that the world will believe you sent me.

English Standard Version
that they may all be one, just as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you have sent me.

New American Standard Bible
that they may all be one; even as You, Father, are in Me and I in You, that they also may be in Us, so that the world may believe that You sent Me.

King James Bible
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

Holman Christian Standard Bible
May they all be one, as You, Father, are in Me and I am in You. May they also be one in Us, so the world may believe You sent Me.

International Standard Version
so that they may all be one. Just as you, Father, are in me and I am in you, may they also be one in us, so that the world may believe that you sent me.

NET Bible
that they will all be one, just as you, Father, are in me and I am in you. I pray that they will be in us, so that the world will believe that you sent me.

Aramaic Bible in Plain English
“That they all shall be one, just as you, my Father, are in me, and I am in you, so that they also shall be one in us. “

GOD'S WORD® Translation
I pray that all of these people continue to have unity in the way that you, Father, are in me and I am in you. I pray that they may be united with us so that the world will believe that you have sent me.

Jubilee Bible 2000
that they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me.

King James 2000 Bible
That they all may be one; as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us: that the world may believe that you have sent me.

American King James Version
That they all may be one; as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us: that the world may believe that you have sent me.

American Standard Version
that they may all be one; even as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be in us: that the world may believe that thou didst send me.

Douay-Rheims Bible
That they all may be one, as thou, Father, in me, and I in thee; that they also may be one in us; that the world may believe that thou hast sent me.

Darby Bible Translation
that they may be all one, as thou, Father, [art] in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me.

English Revised Version
that they may all be one; even as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be in us: that the world may believe that thou didst send me.

Webster's Bible Translation
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.

Weymouth New Testament
that they may all be one, even as Thou art in me, O Father, and I am in Thee; that they also may be in us; that the world may believe that Thou didst send me.

World English Bible
that they may all be one; even as you, Father, are in me, and I in you, that they also may be one in us; that the world may believe that you sent me.

Young's Literal Translation
that they all may be one, as Thou Father art in me, and I in Thee; that they also in us may be one, that the world may believe that Thou didst send me.

Johannes 17:21 Afrikaans PWL
sodat hulle almal een mag wees net soos U, Vader, in My en Ek in U is en dat hulle ook in Ons een mag wees.

Gjoni 17:21 Albanian
që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o Atë, je në mua dhe unë në ty; edhe ata të jenë një në ne, që bota të besojë se ti më ke dërguar.

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:21 Arabic: Smith & Van Dyke
ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الآب فيّ وانا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارسلتني.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:21 Armenian (Western): NT
Որպէսզի բոլորն ալ մէ՛կ ըլլան, ինչպէս դուն՝ Հա՜յր՝ իմ մէջս, ու ես՝ քու մէջդ. որ անո՛նք ալ մէկ ըլլան մեր մէջ, որպէսզի աշխարհը հաւատայ թէ դո՛ւն ղրկեցիր զիս:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:21 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Guciac bat diradençát, nola hi Aita baitaiz nitan, eta ni hitan, hec-ere gutan bat diraden: sinhets deçançat munduac ecen hic ni igorri nauäla.

Dyr Johanns 17:21 Bavarian
Allsand sollnd ains sein. Wiest du in mir bist, Vater, und i in dir, grad yso sollnd sö in üns ains sein, dyrmit d Welt glaaubt, däßst du mi gschickt haast.

Йоан 17:21 Bulgarian
да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
願他們都合而為一。父啊,正如你在我裡面,我也在你裡面,願他們也在我們裡面,好讓世界相信是你差派了我。

中文标准译本 (CSB Simplified)
愿他们都合而为一。父啊,正如你在我里面,我也在你里面,愿他们也在我们里面,好让世界相信是你差派了我。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
使他們都合而為一;正如你父在我裡面,我在你裡面,使他們也在我們裡面,叫世人可以信你差了我來。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
使他们都合而为一;正如你父在我里面,我在你里面,使他们也在我们里面,叫世人可以信你差了我来。

約 翰 福 音 17:21 Chinese Bible: Union (Traditional)
使 他 們 都 合 而 為 一 。 正 如 你 父 在 我 裡 面 , 我 在 你 裡 面 , 使 他 們 也 在 我 們 裡 面 , 叫 世 人 可 以 信 你 差 了 我 來 。

約 翰 福 音 17:21 Chinese Bible: Union (Simplified)
使 他 们 都 合 而 为 一 。 正 如 你 父 在 我 里 面 , 我 在 你 里 面 , 使 他 们 也 在 我 们 里 面 , 叫 世 人 可 以 信 你 差 了 我 来 。

Evanðelje po Ivanu 17:21 Croatian Bible
da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao.

Jan 17:21 Czech BKR
Aby všickni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi ty mne poslal.

Johannes 17:21 Danish
at de maa alle være eet; ligesom du, Fader! i mig, og jeg i dig, at ogsaa de skulle være eet i os, for at Verden maa tro, at du har udsendt mig.

Johannes 17:21 Dutch Staten Vertaling
Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Nestle Greek New Testament 1904
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, Πατήρ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Westcott and Hort 1881
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πατήρ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πατήρ / πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

RP Byzantine Majority Text 2005
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν· καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν· ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Greek Orthodox Church 1904
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Tischendorf 8th Edition
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ πατὴρ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ἵνα πάντες ἓν ὦσι· καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν· ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.

Stephanus Textus Receptus 1550
ἵνα πάντες ἓν ὦσιν καθὼς σύ πάτερ ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατηρ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευη οτι συ με απεστειλας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατηρ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευη οτι συ με απεστειλας

Stephanus Textus Receptus 1550
ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατερ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν εν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευση οτι συ με απεστειλας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ινα παντες εν ωσι· καθως συ, πατερ, εν εμοι, καγω εν σοι, ινα και αυτοι εν ημιν εν ωσιν· ινα ο κοσμος πιστευση οτι συ με απεστειλας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ινα παντες εν ωσιν καθως συ πατερ εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν εν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευση οτι συ με απεστειλας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ινα παντες εν ωσιν καθως συ {VAR1: πατηρ } {VAR2: πατερ } εν εμοι καγω εν σοι ινα και αυτοι εν ημιν ωσιν ινα ο κοσμος πιστευη οτι συ με απεστειλας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hina pantes hen ōsin, kathōs sy, Patēr, en emoi kagō en soi, hina kai autoi en hēmin ōsin, hina ho kosmos pisteuē hoti sy me apesteilas.

hina pantes hen osin, kathos sy, Pater, en emoi kago en soi, hina kai autoi en hemin osin, hina ho kosmos pisteue hoti sy me apesteilas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hina pantes hen ōsin, kathōs sy, patēr, en emoi kagō en soi, hina kai autoi en hēmin ōsin, hina ho kosmos pisteuē hoti sy me apesteilas.

hina pantes hen osin, kathos sy, pater, en emoi kago en soi, hina kai autoi en hemin osin, hina ho kosmos pisteue hoti sy me apesteilas.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:21 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ina pantes en ōsin kathōs su patēr en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin ōsin ina o kosmos pisteuē oti su me apesteilas

ina pantes en Osin kathOs su patEr en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin Osin ina o kosmos pisteuE oti su me apesteilas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:21 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ina pantes en ōsin kathōs su pater en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin en ōsin ina o kosmos pisteusē oti su me apesteilas

ina pantes en Osin kathOs su pater en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin en Osin ina o kosmos pisteusE oti su me apesteilas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:21 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ina pantes en ōsin kathōs su pater en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin en ōsin ina o kosmos pisteusē oti su me apesteilas

ina pantes en Osin kathOs su pater en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin en Osin ina o kosmos pisteusE oti su me apesteilas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:21 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ina pantes en ōsin kathōs su pater en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin en ōsin ina o kosmos pisteusē oti su me apesteilas

ina pantes en Osin kathOs su pater en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin en Osin ina o kosmos pisteusE oti su me apesteilas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:21 Westcott/Hort - Transliterated
ina pantes en ōsin kathōs su patēr en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin ōsin ina o kosmos pisteuē oti su me apesteilas

ina pantes en Osin kathOs su patEr en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin Osin ina o kosmos pisteuE oti su me apesteilas

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:21 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ina pantes en ōsin kathōs su {WH: patēr } {UBS4: pater } en emoi kagō en soi ina kai autoi en ēmin ōsin ina o kosmos pisteuē oti su me apesteilas

ina pantes en Osin kathOs su {WH: patEr} {UBS4: pater} en emoi kagO en soi ina kai autoi en Emin Osin ina o kosmos pisteuE oti su me apesteilas

János 17:21 Hungarian: Karoli
Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy õk is egyek legyenek mi bennünk: hogy elhigyje a világ, hogy te küldtél engem.

La evangelio laŭ Johano 17:21 Esperanto
por ke ili cxiuj estu unu; kiel Vi, Patro, estas en mi, kaj mi en Vi, tiel ili ankaux estu en ni; por ke la mondo kredu, ke Vi min sendis.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:21 Finnish: Bible (1776)
Että he kaikki yhtä olisivat, niinkuin sinä Isä minussa olet ja minä sinussa, että hekin meissä niin yhtä olisivat: että maailma uskois sinun minua lähettäneeksi.

Jean 17:21 French: Darby
afin que tous soient un, comme toi, Pere, tu es en moi, et moi en toi; afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que toi tu m'as envoye.

Jean 17:21 French: Louis Segond (1910)
afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé.

Jean 17:21 French: Martin (1744)
Afin que tous soient un, ainsi que toi, Père, es en moi, et moi en toi; afin qu'eux aussi soient un en nous; et que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé.

Johannes 17:21 German: Modernized
auf daß sie alle eins seien gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, du habest mich gesandt.

Johannes 17:21 German: Luther (1912)
auf daß sie alle eins seien, gleichwie du, Vater, in mir und ich in dir; daß auch sie in uns eins seien, auf daß die Welt glaube, du habest mich gesandt.

Johannes 17:21 German: Textbibel (1899)
auf daß alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, daß auch sie in uns seien, auf daß die Welt glaube, daß du mich gesandt hast.

Giovanni 17:21 Italian: Riveduta Bible (1927)
che siano tutti uno; che come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te, anch’essi siano in noi: affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.

Giovanni 17:21 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Acciocchè tutti sieno una stessa cosa, come tu, o Padre, sei in me, ed io sono in te; acciocchè essi altresì sieno una stessa cosa in noi; affinchè il mondo creda che tu mi hai mandato.

YOHANES 17:21 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
supaya semuanya jadi satu juga sama seperti Engkau di dalam Aku, ya Bapa, dan Aku pun di dalam Engkau, supaya mereka itu pun jadi satu di dalam Kita, sehingga isi dunia ini percaya bahwa Engkaulah yang menyuruh Aku.

John 17:21 Kabyle: NT
A k-ssutreɣ a Baba ad uɣalen akk d yiwen. Akken telliḍ deg-i a Baba nekk daɣen lliɣ deg-k, ad uɣalen d yiwen iwakken at ddunit ad amnen belli d kečč i yi-d-iceggɛen.

요한복음 17:21 Korean
아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것같이 저희도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서

Ioannes 17:21 Latin: Vulgata Clementina
ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me, et ego in te, ut et ipsi in nobis unum sint : ut credat mundus, quia tu me misisti.

Sv. Jānis 17:21 Latvian New Testament
Lai visi būtu vienoti, kā Tu, Tēvs, manī un es Tevī; un lai viņi būtu mūsos vienoti; lai pasaule ticētu, ka Tu mani esi sūtījis.

Evangelija pagal Jonà 17:21 Lithuanian
kad jie visi būtų viena. Kaip Tu, Tėve, manyje ir Aš Tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog Tu mane siuntei.

John 17:21 Maori
Kia kotahi ai ratou katoa; me koe hoki, e pa, i roto i ahau, me ahau ano i roto i a koe, kia kotahi ai hoki ratou i roto i a taua: kia whakapono ai te ao, nau ahau i tono mai.

Johannes 17:21 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
at de alle må være ett, likesom du, Fader, i mig, og jeg i dig, at også de må være ett i oss. forat verden skal tro at du har utsendt mig.

Juan 17:21 Spanish: La Biblia de las Américas
para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.

Juan 17:21 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
para que todos sean uno. Como Tú, oh Padre, estás en Mí y Yo en Ti, que también ellos estén en Nosotros, para que el mundo crea que Tú Me enviaste.

Juan 17:21 Spanish: Reina Valera Gómez
Para que todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste.

Juan 17:21 Spanish: Reina Valera 1909
Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa: para que el mundo crea que tú me enviaste.

Juan 17:21 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Para que todos sean una cosa; como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa; para que el mundo crea que tú me enviaste.

João 17:21 Bíblia King James Atualizada Português
para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e Eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste.

João 17:21 Portugese Bible
para que todos sejam um; assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós; para que o mundo creia que tu me enviaste.   

Ioan 17:21 Romanian: Cornilescu
Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M'ai trimes.

От Иоанна 17:21 Russian: Synodal Translation (1876)
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня.

От Иоанна 17:21 Russian koi8r
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, --да уверует мир, что Ты послал Меня.

John 17:21 Shuar New Testament
Ashφ niisha chikichkiniak Enentßimtusarti tusan seajme. Wisha Amesha, Aparu, chikichik ßjinia N·nisan niisha Iijiai iruntrar chikichik ajastai tusar seajme. Wφi shuar chikichik najanata tusan seajme. Nuyß ju nunkanmaya shuar akuptukuitmena nuna nekaawartatui.

Johannes 17:21 Swedish (1917)
jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Yohana 17:21 Swahili NT
Naomba ili wote wawe kitu kimoja. Baba! Naomba wawe ndani yetu kama vile wewe ulivyo ndani yangu nami ndani yako. Naomba wawe kitu kimoja kusudi ulimwengu upate kuamini kwamba wewe ulinituma.

Juan 17:21 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Upang silang lahat ay maging isa; na gaya mo, Ama, sa akin, at ako'y sa iyo, na sila nama'y suma atin: upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo.

ยอห์น 17:21 Thai: from KJV
เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์คือพระบิดาทรงสถิตในข้าพระองค์ และข้าพระองค์ในพระองค์ เพื่อให้เขาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์และกับข้าพระองค์ด้วย เพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา

Yuhanna 17:21 Turkish

Йоан 17:21 Ukrainian: NT
щоб усї одно були: яко ж Ти, Отче, в менї і я в Тобі, щоб і вони в нас одно були, щоб сьвіт увірував, що Ти мене післав єси.

John 17:21 Uma New Testament
Pomperapia' -ku, bona hawe'ea-ra hanono lau. Hewa Mama hintuwu' hante Aku', pai' Aku' hante Mama, kuperapi' bona hira' wo'o hintuwu' hante Kita'. Bona hawe'ea tauna mpangala' ka'Iko-na to mposuro-a.

Giaêng 17:21 Vietnamese (1934)
để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến.

John 17:20
Top of Page
Top of Page