John 17:11
New International Version
I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one.

New Living Translation
Now I am departing from the world; they are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name; now protect them by the power of your name so that they will be united just as we are.

English Standard Version
And I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one.

Berean Study Bible
I will no longer be in the world, but they are in the world, and I am coming to You. Holy Father, protect them by Your name, the name You gave Me, so that they may be one as We are one.

New American Standard Bible
"I am no longer in the world; and yet they themselves are in the world, and I come to You. Holy Father, keep them in Your name, the name which You have given Me, that they may be one even as We are.

King James Bible
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.

Holman Christian Standard Bible
I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to You. Holy Father, protect them by Your name that You have given Me, so that they may be one as We are one.

International Standard Version
I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by your Name, the Name that you gave me, so that they may be one, as we are one.

NET Bible
I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them safe in your name that you have given me, so that they may be one just as we are one.

Aramaic Bible in Plain English
“From now on, I do not dwell in the world, but these are in the world, and I am coming to join you. Holy Father, keep them in your Name- that Name which you have given me, so that they shall be one, just as we are.”

GOD'S WORD® Translation
I won't be in the world much longer, but they are in the world, and I'm coming back to you. Holy Father, keep them safe by the power of your name, the name that you gave me, so that their unity may be like ours.

Jubilee Bible 2000
And now I am no longer in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, those whom thou hast given me, keep them in thy name, that they may be one, as we are.

King James 2000 Bible
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your own name those whom you have given me, that they may be one, as we are.

American King James Version
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to you. Holy Father, keep through your own name those whom you have given me, that they may be one, as we are.

American Standard Version
And I am no more in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one, even as we are .

Douay-Rheims Bible
And now I am not in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name whom thou has given me; that they may be one, as we also are.

Darby Bible Translation
And I am no longer in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one as we.

English Revised Version
And I am no more in the world, and these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep them in thy name which thou hast given me, that they may be one, even as we are.

Webster's Bible Translation
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast given to me, that they may be one, as we are.

Weymouth New Testament
I am now no longer in the world, but they are in the world and I am coming to Thee. "Holy Father, keep them true to Thy name--the name which Thou hast given me to bear--that they may be one, even as we are.

World English Bible
I am no more in the world, but these are in the world, and I am coming to you. Holy Father, keep them through your name which you have given me, that they may be one, even as we are.

Young's Literal Translation
and no more am I in the world, and these are in the world, and I come unto Thee. Holy Father, keep them in Thy name, whom Thou hast given to me, that they may be one as we;

Johannes 17:11 Afrikaans PWL
Van nou af is Ek nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en Ek kom na U toe, Afgesonderde Vader, bewaar hulle in U Outoriteit en Karakter, wat U vir My gegee het sodat hulle een kan wees, net soos Ons.

Gjoni 17:11 Albanian
Tani unë nuk jam më në botë, por ata janë në botë, dhe unë po vij te ti. O Atë i shenjtë, i ruaj ata në emrin tënd, ata që më ke dhënë, që të jenë një sikurse ne!

ﻳﻮﺣﻨﺎ 17:11 Arabic: Smith & Van Dyke
ولست انا بعد في العالم واما هؤلاء فهم في العالم وانا آتي اليك. ايها الآب القدوس احفظهم في اسمك الذين اعطيتني ليكونوا واحدا كما نحن.

ԱՒԵՏԱՐԱՆ ԸՍՏ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԻ 17:11 Armenian (Western): NT
Ա՛լ ես աշխարհի մէջ չեմ. բայց անոնք աշխարհի մէջ են, ու ես կու գամ քեզի: Սո՜ւրբ Հայր, պահէ՛ քու անունովդ անոնք՝ որ դուն տուիր ինծի, որպէսզի մէ՛կ ըլլան՝ ինչպէս մենք մէկ ենք:

Euangelioa S. Ioannen araura.  17:11 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta guehiagoric eznauc munduan, baina hauc munduan dituc, eta ni hiregana ethorten nauc. Aita sainduá, beguiraitzac eure icenean, niri eman drauzquidanac, bat diradençat, gu beçala.

Dyr Johanns 17:11 Bavarian
I bleib niemer in dyr Welt, sö dyrgögn bleibnd daa. I kimm zo dir. Heiliger Vater, bewar die, wost myr göbn haast, in deinn Nam, dyrmit s so ains seind als wie mir!

Йоан 17:11 Bulgarian
Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
今後我不在這世界上了,而他們在這世界上,我卻要到你那裡去。聖父啊,願你奉你的名,就是奉你賜給我的名保守他們,使他們合而為一,就像我們那樣。

中文标准译本 (CSB Simplified)
今后我不在这世界上了,而他们在这世界上,我却要到你那里去。圣父啊,愿你奉你的名,就是奉你赐给我的名保守他们,使他们合而为一,就像我们那样。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
從今以後,我不在世上,他們卻在世上,我往你那裡去。聖父啊,求你因你所賜給我的名保守他們,叫他們合而為一,像我們一樣。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
从今以后,我不在世上,他们却在世上,我往你那里去。圣父啊,求你因你所赐给我的名保守他们,叫他们合而为一,像我们一样。

約 翰 福 音 17:11 Chinese Bible: Union (Traditional)
從 今 以 後 , 我 不 在 世 上 , 他 們 卻 在 世 上 ; 我 往 你 那 裡 去 。 聖 父 阿 , 求 你 因 你 所 賜 給 我 的 名 保 守 他 們 , 叫 他 們 合 而 為 一 像 我 們 一 樣 。

約 翰 福 音 17:11 Chinese Bible: Union (Simplified)
从 今 以 後 , 我 不 在 世 上 , 他 们 却 在 世 上 ; 我 往 你 那 里 去 。 圣 父 阿 , 求 你 因 你 所 赐 给 我 的 名 保 守 他 们 , 叫 他 们 合 而 为 一 像 我 们 一 样 。

Evanðelje po Ivanu 17:11 Croatian Bible
Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi.

Jan 17:11 Czech BKR
Již pak více nejsem na světě, ale oni jsou na světě, a já k tobě jdu. Otče svatý, ostříhejž jich ve jménu svém, kteréž jsi mi dal, ať by byli jedno jako i my.

Johannes 17:11 Danish
Og jeg er ikke mere i Verden, men disse ere i Verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i dit Navn, hvilket du har givet mig, for at de maa være et ligesom vi.

Johannes 17:11 Dutch Staten Vertaling
En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

Westcott and Hort 1881
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, καὶ ἐγὼ πρός σε ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

Tischendorf 8th Edition
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, και ἐγὼ πρός σε ἔρχομαι. πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου, οὕς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν, καθὼς ἡμεῖς.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὐκ ἔτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι Πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὕς δέδωκάς μοι ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ουκετι ειμι εν τω κοσμω και αυτοι εν τω κοσμω εισιν καγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ω δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ουκετι ειμι εν τω κοσμω και αυτοι εν τω κοσμω εισιν καγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ω δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Stephanus Textus Receptus 1550
και ουκ ετι ειμι εν τω κοσμω και ουτοι εν τω κοσμω εισιν και εγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ους δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ουκ ετι ειμι εν τω κοσμω, και ουτοι εν τω κοσμω εισι, και εγω προς σε ερχομαι. πατερ αγιε, τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου, ους δεδωκας μοι, ινα ωσιν εν, καθως ημεις.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ουκετι ειμι εν τω κοσμω και ουτοι εν τω κοσμω εισιν και εγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ω δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ουκετι ειμι εν τω κοσμω και αυτοι εν τω κοσμω εισιν καγω προς σε ερχομαι πατερ αγιε τηρησον αυτους εν τω ονοματι σου ω δεδωκας μοι ινα ωσιν εν καθως ημεις

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ouketi eimi en tō kosmō, kai autoi en tō kosmō eisin, kagō pros se erchomai. Pater hagie, tērēson autous en tō onomati sou hō dedōkas moi, hina ōsin hen kathōs hēmeis.

kai ouketi eimi en to kosmo, kai autoi en to kosmo eisin, kago pros se erchomai. Pater hagie, tereson autous en to onomati sou ho dedokas moi, hina osin hen kathos hemeis.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ouketi eimi en tō kosmō, kai autoi en tō kosmō eisin, kagō pros se erchomai. pater hagie, tērēson autous en tō onomati sou hō dedōkas moi, hina ōsin hen kathōs hēmeis.

kai ouketi eimi en to kosmo, kai autoi en to kosmo eisin, kago pros se erchomai. pater hagie, tereson autous en to onomati sou ho dedokas moi, hina osin hen kathos hemeis.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:11 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ouketi eimi en tō kosmō kai autoi en tō kosmō eisin kagō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ō dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis

kai ouketi eimi en tO kosmO kai autoi en tO kosmO eisin kagO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou O dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:11 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ouketi eimi en tō kosmō kai outoi en tō kosmō eisin kai egō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ō dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis

kai ouketi eimi en tO kosmO kai outoi en tO kosmO eisin kai egO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou O dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:11 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ouk eti eimi en tō kosmō kai outoi en tō kosmō eisin kai egō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ous dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis

kai ouk eti eimi en tO kosmO kai outoi en tO kosmO eisin kai egO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou ous dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:11 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ouk eti eimi en tō kosmō kai outoi en tō kosmō eisin kai egō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ous dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis

kai ouk eti eimi en tO kosmO kai outoi en tO kosmO eisin kai egO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou ous dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:11 Westcott/Hort - Transliterated
kai ouketi eimi en tō kosmō kai autoi en tō kosmō eisin kagō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ō dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis

kai ouketi eimi en tO kosmO kai autoi en tO kosmO eisin kagO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou O dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 17:11 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ouketi eimi en tō kosmō kai autoi en tō kosmō eisin kagō pros se erchomai pater agie tērēson autous en tō onomati sou ō dedōkas moi ina ōsin en kathōs ēmeis

kai ouketi eimi en tO kosmO kai autoi en tO kosmO eisin kagO pros se erchomai pater agie tErEson autous en tO onomati sou O dedOkas moi ina Osin en kathOs Emeis

János 17:11 Hungarian: Karoli
És nem vagyok többé e világon, de õk a világon vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg õket a te nevedben, a kiket nékem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi!

La evangelio laŭ Johano 17:11 Esperanto
Mi jam ne estas en la mondo, kaj cxi tiuj estas en la mondo, kaj mi venas al Vi. Patro Sankta, gardu en Via nomo tiujn, kiujn Vi donis al mi, por ke ili estu unu tiel same, kiel ni.

Evankeliumi Johanneksen mukaan 17:11 Finnish: Bible (1776)
En minä silleen ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykös. Pyhä Isä! kätke niitä, jotka sinä minulle annoit, sinun nimes tähden, että he olisivat yksi niinkuin mekin!

Jean 17:11 French: Darby
Et je suis plus dans le monde, et ceux-ci sont dans le monde, et moi, je viens à toi. Pere saint, garde-les en ton nom que tu m'as donne, afin qu'ils soient un comme nous.

Jean 17:11 French: Louis Segond (1910)
Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous.

Jean 17:11 French: Martin (1744)
Et maintenant je ne suis plus au monde, mais ceux-ci sont au monde; et moi je vais à toi, Père saint, garde-les en ton Nom, ceux, dis-je, que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous [sommes un].

Johannes 17:11 German: Modernized
Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins seien gleichwie wir!

Johannes 17:11 German: Luther (1912)
Und ich bin nicht mehr in der Welt; sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, daß sie eins seien gleichwie wir.

Johannes 17:11 German: Textbibel (1899)
Ich wohl bin nicht mehr in der Welt, doch sie sind in der Welt, da ich zu dir gehe. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir.

Giovanni 17:11 Italian: Riveduta Bible (1927)
E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m’hai dati, affinché siano uno, come noi.

Giovanni 17:11 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ed io non sono più nel mondo, ma costoro son nel mondo, ed io vo a te. Padre santo, conservali nel tuo nome, essi che tu mi hai dati, acciocchè sieno una stessa cosa come noi.

YOHANES 17:11 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tiada lagi Aku ini di dalam dunia, tetapi mereka itu ada di dalam dunia, dan Aku ini datang kepada-Mu. Ya Bapa yang kudus, peliharakanlah kiranya mereka itu atas nama-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada-Ku, supaya mereka itu menjadi satu juga sama seperti kita.

John 17:11 Kabyle: NT
Qṛib tura ad ffɣeɣ si ddunit, a n-ṛuḥeɣ ɣuṛ-ek meɛna nutni ad qqimen di ddunit. A Baba, ay Imqeddes ! ?erz-iten s tezmert n yisem-ik, isem-nni i yi-d-tefkiḍ iwakken ad uɣalen d yiwen, akken nella nekk yid-ek d yiwen.

요한복음 17:11 Korean
나는 세상에 더 있지 아니하오나 저희는 세상에 있사옵고 나는 아버지께로 가옵나니 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 저희를 보전하사 우리와 같이 저희도 하나가 되게 하옵소서

Ioannes 17:11 Latin: Vulgata Clementina
Et jam non sum in mundo, et hi in mundo sunt, et ego ad te venio. Pater sancte, serva eos in nomine tuo, quos dedisti mihi : ut sint unum, sicut et nos.

Sv. Jānis 17:11 Latvian New Testament
Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un es eju pie Tevis. Svētais Tēvs, pasargi savā vārdā viņus, kurus Tu man devi, lai viņi būtu vienoti kā mēs!

Evangelija pagal Jonà 17:11 Lithuanian
Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas Tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos savo vardu­tuos, kuriuos man davei, kad jie būtų viena kaip ir mes.

John 17:11 Maori
Na heoi ano toku noho ki te ao; kei te ao nei ano enei, ko ahau ia ka haere atu ki a koe. E te Matua tapu, puritia i runga i tou ingoa te hunga kua homai nei e koe ki ahau, kia kotahi ai ratou, me taua nei.

Johannes 17:11 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til dig. Hellige Fader! bevar dem i ditt navn, som du har gitt mig, forat de må være ett, likesom vi!

Juan 17:11 Spanish: La Biblia de las Américas
Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros.

Juan 17:11 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y Yo voy a Ti. Padre santo, guárdalos en Tu nombre, el nombre que Me has dado, para que sean uno, así como Nosotros somos uno .

Juan 17:11 Spanish: Reina Valera Gómez
Y ya no estoy en el mundo; pero éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros.

Juan 17:11 Spanish: Reina Valera 1909
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo á ti vengo. Padre santo, á los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa, como también nosotros.

Juan 17:11 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y ya no estoy en el mundo; mas éstos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu Nombre, para que sean una cosa, como también nosotros.

João 17:11 Bíblia King James Atualizada Português
Agora, não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e Eu vou para Ti. Pai santo, protege-os em Teu Nome, o Nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um.

João 17:11 Portugese Bible
Eu não estou mais no mundo; mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós.   

Ioan 17:11 Romanian: Cornilescu
Eu nu mai sînt în lume, dar ei sînt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe cari Mi i-ai dat, pentruca ei să fie una, cum sîntem şi noi.

От Иоанна 17:11 Russian: Synodal Translation (1876)
Я уже не в мире, но они в мире,а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди ихво имя Твое, тех , которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.

От Иоанна 17:11 Russian koi8r
Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святый! соблюди их во имя Твое, [тех], которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы.

John 17:11 Shuar New Testament
`Wikia yamaikia J· nunkanam pujuschattajai. Tura nu shuarka jui pujuartatui. Antsu Amijiai pujustajtsan winiakui Ashφ surusumna nuka, Aparu, ti shiir asam ame kakarmarmijiai Wßinkiata. Wisha Amijiai chikichik ßjinia N·nisan niisha Ashφ iruntrar chikichik ajasarti.

Johannes 17:11 Swedish (1917)
Jag är nu icke längre kvar i världen, men de äro kvar i världen, när jag går till dig. Helige Fader, bevara dem i ditt namn -- det som du har förtrott åt mig -- för att de må vara ett, likasom vi äro ett.

Yohana 17:11 Swahili NT
Na sasa naja kwako; simo tena ulimwenguni, lakini wao wamo ulimwenguni. Baba Mtakatifu! Kwa nguvu ya jina lako ulilonipa, tafadhali uwaweke salama ili wawe kitu kimoja kama sisi tulivyo mmoja.

Juan 17:11 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin.

Ǝlinjil wa n Yaxya 17:11 Tawallamat Tamajaq NT
Nak, abʼas aheɣ ǝddǝnet, kay a din-ǝkke, ǝntanay amaran ǝhân-tat. Ya Abba di zǝddigan, agǝz-tan s esǝm-nak wa di-tǝkfeɣ, fǝl ad ǝqqǝlan arat iyyanda šilat ǝn wa dǝr-ǝk ǝmosa.

ยอห์น 17:11 Thai: from KJV
บัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีก แต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้ และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์

Yuhanna 17:11 Turkish
Ben artık dünyada değilim, ama onlar dünyadalar. Ben sana geliyorum. Kutsal Baba, onları bana verdiğin kendi adınla koru ki, bizim gibi bir olsunlar.

Йоан 17:11 Ukrainian: NT
І вже більш я не в сьвітї, а сї в сьвітї, і я до Тебе йду. Отче сьвятий, збережи їх в імя Твоє, тих, котрих дав єси менї, щоб були одно, яко ж ми.

John 17:11 Uma New Testament
"Neo' tilou-ama Mama, uma-apa mahae hi dunia' toi. Aga ane ana'guru-ku toira lau, hi dunia' toi-ra-pidi. O Tuama-ku to moroli', pewili' -ramo hante kabaraka' hanga' -nu-- hante hanga' to nuwai' -ka. Pewili' -ramo bona hanono lau-ra, hewa Mama pai' Aku' hanono lau-ta.

Giaêng 17:11 Vietnamese (1934)
Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian, và Con về cùng Cha. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.

John 17:10
Top of Page
Top of Page