Hebrews 13:17
New International Version
Have confidence in your leaders and submit to their authority, because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you.

New Living Translation
Obey your spiritual leaders, and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy and not with sorrow. That would certainly not be for your benefit.

English Standard Version
Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you.

Berean Study Bible
Obey your leaders and submit to them, for they watch over your souls as those who must give an account. To this end, allow them to lead with joy and not with grief, for that would be of no advantage to you.

New American Standard Bible
Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for this would be unprofitable for you.

King James Bible
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

Holman Christian Standard Bible
Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls as those who will give an account, so that they can do this with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you.

International Standard Version
Continue to follow and be submissive to your leaders, since they are watching over your souls as those who will have to give a word of explanation. By doing this, you will be letting them carry out their duties joyfully, and not with grief, for that would be harmful for you.

NET Bible
Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your souls and will give an account for their work. Let them do this with joy and not with complaints, for this would be no advantage for you.

Aramaic Bible in Plain English
Obey your Leaders and submit to them, for they watch for the sake of your souls, as persons who give an account, so that they may do this with joy and not with groans, because that is not advantageous to you.

GOD'S WORD® Translation
Obey your leaders, and accept their authority. They take care of you because they are responsible for you. Obey them so that they may do this work joyfully and not complain about you. (Causing them to complain would not be to your advantage.)

Jubilee Bible 2000
Listen to your pastors, and do not resist them, for they watch for your souls as those that must give account, that they may do it with joy, and not with grief; for that is unprofitable for you.

King James 2000 Bible
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

American King James Version
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

American Standard Version
Obey them that have the rule over you, and submit to them : for they watch in behalf of your souls, as they that shall give account; that they may do this with joy, and not with grief: for this were unprofitable for you.

Douay-Rheims Bible
Obey your prelates, and be subject to them. For they watch as being to render an account of your souls; that they may do this with joy, and not with grief. For this is not expedient for you.

Darby Bible Translation
Obey your leaders, and be submissive; for *they* watch over your souls as those that shall give account; that they may do this with joy, and not groaning, for this [would be] unprofitable for you.

English Revised Version
Obey them that have the rule over you, and submit to them: for they watch in behalf of your souls, as they that shall give account; that they may do this with joy, and not with grief: for this were unprofitable for you.

Webster's Bible Translation
Obey them that have the rule over you, and submit yourselves: for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief: for that is unprofitable for you.

Weymouth New Testament
Obey your leaders and be submissive to them. For they are keeping watch over your souls as those who will have to give account; that they may do this with joy and not with lamentation. For that would be of no advantage to you.

World English Bible
Obey your leaders and submit to them, for they watch on behalf of your souls, as those who will give account, that they may do this with joy, and not with groaning, for that would be unprofitable for you.

Young's Literal Translation
Be obedient to those leading you, and be subject, for these do watch for your souls, as about to give account, that with joy they may do this, and not sighing, for this is unprofitable to you.

Hebreërs 13:17 Afrikaans PWL
Wees gehoorsaam aan julle leiers en onderwerp julle aan hulle, want hulle hou wag oor julle lewens, as mense wat rekenskap moet gee sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie met klagtes nie, want dit is nie vir julle tot voordeel nie.

Hebrenjve 13:17 Albanian
Dëgjoni të parët tuaj dhe nënshtrohuni atyre, sepse ata rrijnë zgjuar për shpirtërat tuaj, si ata që duhet të japin llogari; që ta bëjnë këtë me gëzim dhe jo me psheretima, sepse kjo nuk do t'ju sillte dobi.

ﺍﻟﻌﺒﺮﺍﻧﻴﻴﻦ 13:17 Arabic: Smith & Van Dyke
اطيعوا مرشديكم واخضعوا لانهم يسهرون لاجل نفوسكم كانهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح لا آنين لان هذا غير نافع لكم

ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ 13:17 Armenian (Western): NT
Անսացէ՛ք ձեզ կառավարողներուն եւ ենթարկուեցէ՛ք անոնց, որովհետեւ անոնք կը հսկեն ձեր անձերուն վրայ՝ որոնց համար հաշիւ պիտի տան. որպէսզի ուրախութեա՛մբ ընեն այդ գործը, եւ ո՛չ թէ հառաչելով, քանի որ ատիկա օգտակար չէ ձեզի:

Hebraicoetara. 13:17 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Obeditzaçue çuen guidaçaleac, eta susmetti çaquiztéz ecen hec veillatzen duté çuen arimacgatic, contu rendatu behar dutenec beçala: eguiten dutena alegueraqui eguin deçatençat, eta ez gogoz garaitic: ecen hura ezliçateque çuen probetchutan.

D Hebern 13:17 Bavarian
Enkerne Vürsteeher wachend über enker Löbn und müessnd bei n Herrgot Rechnschaft ablögn. Seitß ien gfölgig und orddnetß enk ien unter, däß s iener Ampt mit Freud ausüebnd und nix zo n Klagn habnd; sünst schneidetß enk eyn s aigne Fleish.

Евреи 13:17 Bulgarian
бъдете послушни на вашите наставници и покорявайте [им] се, (защото те бдят за душите ви, като отговорни за [тях]), за да изпълнят това [бдение] с радост, а не с въздишане; защото [да бдят с въздишане] не [би било] полезно за вас.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
你們要信任那些帶領你們的人,要服從他們,因為他們做為要交帳的人,要為你們的靈魂時刻警醒。你們要讓他們能懷著喜樂的心做這事,而不至嘆息,因為讓他們嘆息,對你們並沒有益處。

中文标准译本 (CSB Simplified)
你们要信任那些带领你们的人,要服从他们,因为他们做为要交账的人,要为你们的灵魂时刻警醒。你们要让他们能怀着喜乐的心做这事,而不至叹息,因为让他们叹息,对你们并没有益处。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們要依從那些引導你們的,且要順服,因他們為你們的靈魂時刻警醒,好像那將來交帳的人。你們要使他們交的時候有快樂,不致憂愁,若憂愁就於你們無益了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们要依从那些引导你们的,且要顺服,因他们为你们的灵魂时刻警醒,好像那将来交账的人。你们要使他们交的时候有快乐,不致忧愁,若忧愁就于你们无益了。

希 伯 來 書 13:17 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 要 依 從 那 些 引 導 你 們 的 , 且 要 順 服 ; 因 他 們 為 你 們 的 靈 魂 時 刻 儆 醒 , 好 像 那 將 來 交 賬 的 人 。 你 們 要 使 他 們 交 的 時 候 有 快 樂 , 不 至 憂 愁 ; 若 憂 愁 就 與 你 們 無 益 了 。

希 伯 來 書 13:17 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 要 依 从 那 些 引 导 你 们 的 , 且 要 顺 服 ; 因 他 们 为 你 们 的 灵 魂 时 刻 儆 醒 , 好 像 那 将 来 交 账 的 人 。 你 们 要 使 他 们 交 的 时 候 有 快 乐 , 不 至 忧 愁 ; 若 忧 愁 就 与 你 们 无 益 了 。

Poslanica Hebrejima 13:17 Croatian Bible
Poslušni budite svojim glavarima i podložni jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun; neka to čine s radošću, a ne uzdišući jer vam to ne bi bilo korisno.

Židům 13:17 Czech BKR
Povolni buďte správcům vašim a poslušni buďte jich; oniť zajisté bdějí nad dušemi vašimi, jako ti, kteříž počet mají vydati; ať by to s radostí činili, a ne s stýskáním. Neboť by vám to nebylo užitečné.

Hebræerne 13:17 Danish
Lyder eders Vejledere og retter eder efter dem; thi de vaage over, eders Sjæle som de, der skulle gøre Regnskab — for at de maa gøre dette med Glæde og ikke sukkende: thi dette er eder ikke gavnligt.

Hebreeën 13:17 Dutch Staten Vertaling
Zijt uw voorgangeren gehoorzaam, en zijt hun onderdanig; want zij waken voor uw zielen, als die rekenschap geven zullen; opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende; want dat is u niet nuttig.

Nestle Greek New Testament 1904
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Westcott and Hort 1881
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

RP Byzantine Majority Text 2005
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν, καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Greek Orthodox Church 1904
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Tischendorf 8th Edition
πείθω ὁ ἡγέομαι ὑμεῖς καί ὑπείκω αὐτός γάρ ἀγρυπνέω ὑπέρ ὁ ψυχή ὑμεῖς ὡς λόγος ἀποδίδωμι ἵνα μετά χαρά οὗτος ποιέω καί μή στενάζω ἀλυσιτελής γάρ ὑμεῖς οὗτος

Scrivener's Textus Receptus 1894
πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν, καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν, ὑμῶν, ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι, καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

Stephanus Textus Receptus 1550
Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο

Stephanus Textus Receptus 1550
πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων, και υπεικετε· αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων, υμων, ως λογον αποδωσοντες· ινα μετα χαρας τουτο ποιωσι, και μη στεναζοντες· αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
πειθεσθε τοις ηγουμενοις υμων και υπεικετε αυτοι γαρ αγρυπνουσιν υπερ των ψυχων υμων ως λογον αποδωσοντες ινα μετα χαρας τουτο ποιωσιν και μη στεναζοντες αλυσιτελες γαρ υμιν τουτο

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Peithesthe tois hēgoumenois hymōn kai hypeikete; autoi gar agrypnousin hyper tōn psychōn hymōn hōs logon apodōsontes; hina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes; alysiteles gar hymin touto.

Peithesthe tois hegoumenois hymon kai hypeikete; autoi gar agrypnousin hyper ton psychon hymon hos logon apodosontes; hina meta charas touto poiosin kai me stenazontes; alysiteles gar hymin touto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Peithesthe tois hēgoumenois hymōn kai hypeikete, autoi gar agrypnousin hyper tōn psychōn hymōn hōs logon apodōsontes, hina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes, alysiteles gar hymin touto.

Peithesthe tois hegoumenois hymon kai hypeikete, autoi gar agrypnousin hyper ton psychon hymon hos logon apodosontes, hina meta charas touto poiosin kai me stenazontes, alysiteles gar hymin touto.

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:17 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

peithesthe tois Egoumenois umOn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tOn psuchOn umOn Os logon apodOsontes ina meta charas touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar umin touto

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:17 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

peithesthe tois Egoumenois umOn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tOn psuchOn umOn Os logon apodOsontes ina meta charas touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar umin touto

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:17 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

peithesthe tois Egoumenois umOn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tOn psuchOn umOn Os logon apodOsontes ina meta charas touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar umin touto

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:17 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

peithesthe tois Egoumenois umOn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tOn psuchOn umOn Os logon apodOsontes ina meta charas touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar umin touto

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:17 Westcott/Hort - Transliterated
peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

peithesthe tois Egoumenois umOn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tOn psuchOn umOn Os logon apodOsontes ina meta charas touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar umin touto

ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13:17 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
peithesthe tois ēgoumenois umōn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tōn psuchōn umōn ōs logon apodōsontes ina meta charas touto poiōsin kai mē stenazontes alusiteles gar umin touto

peithesthe tois Egoumenois umOn kai upeikete autoi gar agrupnousin uper tOn psuchOn umOn Os logon apodOsontes ina meta charas touto poiOsin kai mE stenazontes alusiteles gar umin touto

Zsidókhoz 13:17 Hungarian: Karoli
Engedelmeskedjetek elõljáróitoknak és fogadjatok szót, mert õk vigyáznak lelkeitekre, mint számadók; hogy ezt örömmel míveljék és nem bánkódva, mert ez néktek nem használ.

Al la hebreoj 13:17 Esperanto
Obeu al tiuj, kiuj vin regas, kaj submetigxu; cxar ili viglas pro viaj animoj, kvazaux liveronte raporton; por ke kun gxojo ili faru tion, kaj ne gxemante, cxar cxi tio estus senprofita por vi.

Kirje heprealaisille 13:17 Finnish: Bible (1776)
Olkaat teidän opettajillenne kuuliaiset ja seuratkaat heitä; sillä he valvovat teidän sieluanne niinkuin ne, jotka luvun niistä tekemän pitää; että he sen ilolla tekisivät ja ei huokauksella; sillä ei se ole teille hyödyllinen.

Hébreux 13:17 French: Darby
Obeissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos ames, comme ayant à rendre compte; afin qu'ils fassent cela avec joie, et non en gemissant, car cela ne vous serait pas profitable.

Hébreux 13:17 French: Louis Segond (1910)
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.

Hébreux 13:17 French: Martin (1744)
Obéissez à vos Conducteurs, et soyez-leur soumis, car ils veillent pour vos âmes, comme devant en rendre compte; afin que ce qu'ils en font, ils le fassent avec joie, et non pas à regret; car cela ne vous tournerait pas à profit.

Hebraeer 13:17 German: Modernized
Gehorchet euren Lehrern und folget ihnen; denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen, auf daß sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn das ist euch nicht gut.

Hebraeer 13:17 German: Luther (1912)
Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen; denn sie wachen über eure Seelen, als die da Rechenschaft dafür geben sollen; auf daß sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen; denn das ist euch nicht gut.

Hebraeer 13:17 German: Textbibel (1899)
Folget euren Vorstehern und füget euch, denn sie wachen für eure Seelen als die da Rechenschaft geben werden, damit sie es mit Freuden thun und nicht mit Seufzen; denn so wird es euch unnütze.

Ebrei 13:17 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime, come chi ha da renderne conto; affinché facciano questo con allegrezza e non sospirando; perché ciò non vi sarebbe d’alcun utile.

Ebrei 13:17 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ubbidite a’ vostri conduttori, e sottomettetevi loro; perchè essi vegliano per le anime vostre, come avendone a render ragione; acciocchè facciano questo con allegrezza, e non sospirando; perciocchè quello non vi sarebbe d’alcun utile.

IBRANI 13:17 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Turutlah orang yang menjadi pemimpinmu, dan tunduklah kepadanya; karena mereka itu memeliharakan jiwamu, seperti orang yang memberi penyahutan, supaya mereka itu melakukan perbuatan itu dengan sukacitanya, bukan dengan duka cita; karena yang demikian itu tiada berfaedah kepadamu.

Hebrews 13:17 Kabyle: NT
Aɣet awal i wid i wen-immalen abrid, ḍuɛet-țen axaṭer țɛassan fell awen, ẓran a d-yas wass deg ara ten-iḥaseb Sidi Ṛebbi ɣef lxedma nsen. Akka ara xedmen ccɣel-nsen akken ilaq s lfeṛḥ mačči s leḥzen neɣ m'ulac ur tseɛɛum ara lfayda.

히브리서 13:17 Korean
너희를 인도하는 자들에게 순종하고 복종하라 저희는 너희 영혼을 위하여 경성하기를 자기가 회계할 자인 것같이 하느니라 저희로 하여금 즐거움으로 이것을 하게 하고 근심으로 하게 말라 그렇지 않으면 너희에게 유익이 없느니라

Hebraeos 13:17 Latin: Vulgata Clementina
Obedite præpositis vestris, et subjacete eis. Ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non gementes : hoc enim non expedit vobis.

Ebrejiem 13:17 Latvian New Testament
Paklausiet saviem priekšniekiem un esiet viņiem padevīgi, jo viņi ir nomodā un viņiem būs jādod norēķins par jūsu dvēselēm; lai viņi to dara priecādamies, ne nopūzdamies, jo tas jums labumu nenes.

Laiðkas þydams 13:17 Lithuanian
Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; jie tai tedaro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga.

Hebrews 13:17 Maori
Kia ngohengohe ki o koutou kaitohutohu, kia ngawari ki ta ratou kupu; e mataara ana hoki ratou ki o koutou wairua, a me korero ano e ratou a mua te tikanga o a ratou mahi: kia hari ai ratou ina mea i tenei, kia kaua hoki e pouri: kahore hoki he pai o tenei mo koutou.

Hebreerne 13:17 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Lyd eders veiledere og rett eder efter dem! for de våker over eders sjeler som de som skal gjøre regnskap, så de kan gjøre det med glede og ikke sukkende; for det er eder ikke til gagn.

Hebreos 13:17 Spanish: La Biblia de las Américas
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros.

Hebreos 13:17 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Obedezcan a sus pastores (guías) y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes.

Hebreos 13:17 Spanish: Reina Valera Gómez
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es provechoso.

Hebreos 13:17 Spanish: Reina Valera 1909
Obedeced á vuestros pastores, y sujetaos á ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es útil.

Hebreos 13:17 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Escuchad a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar la cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo; porque esto no os es útil.

Hebreus 13:17 Bíblia King James Atualizada Português
Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem. Pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos; para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Recomendações finais e bênção

Hebreus 13:17 Portugese Bible
Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos; porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas; para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil.   

Evrei 13:17 Romanian: Cornilescu
Ascultaţi de mai marii voştri, şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii cari au să dea socoteală de ele; pentruca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinînd, căci aşa ceva nu v'ar fi de niciun folos.

К Евреям 13:17 Russian: Synodal Translation (1876)
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.

К Евреям 13:17 Russian koi8r
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.

Hebrews 13:17 Shuar New Testament
Yus-shuaran akupin ainia nu umirkarum shiir Enentßimtikratarum. Ni takatrin Y·san ujaktin ßsar Atumφ wakanin shiir wainiainiawai. Niisha itiurchatcha antsu wakerumainian T·rawarat tusarum shiir Yßintarum. Nu T·rachkumka ┐itiurak yainmakarat?

Hebreerbrevet 13:17 Swedish (1917)
Varen edra lärare hörsamma, och böjen eder för dem; ty de vaka över edra själar, eftersom de skola avlägga räkenskap. Må de då kunna göra det med glädje, och icke med suckan, ty detta vore eder icke nyttigt.

Waebrania 13:17 Swahili NT
Watiini viongozi wenu na kushika amri zao; wao huchunga roho zenu usiku na mchana, na watatoa ripoti ya utumishi wao mbele ya Mungu. Kama mkiwatii watafanya kazi zao kwa furaha, la sivyo, watazifanya kwa huzuni, na hiyo haitakuwa na faida kwenu.

Hebreo 13:17 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan.

Širawt ta tǝtawaktab i Kǝl-Ɣibri 13:17 Tawallamat Tamajaq NT
Bardagat i muzaran-nawan, takkawanam-asan. Ǝntanay a kawan-ogaznen, id ǝssânan âs ilkam ad ǝbdǝdan fǝl mazalan-nasan dat Mǝššina, daɣ batu n ǝššǝɣǝl wa tan-issǝwar. As dasan-tǝbbǝrdagam, ad agin ǝššǝɣǝl-nasan ǝs man filawasnen, fǝlas as t-ǝgan ǝs man ǝɣšâdnen ǝd tǝhǝnǝffa, wǝr dawan-tu-za-tǝggǝz tǝnfa waliyyat.

ฮีบรู 13:17 Thai: from KJV
ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่าน ด้วยว่าท่านเหล่านั้นคอยระวังดูจิตวิญญาณของท่าน เหมือนกับผู้ที่จะต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ทำการนี้ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลาย

İbraniler 13:17 Turkish
Önderlerinizin sözünü dinleyin, onlara bağlı kalın. Çünkü onlar canlarınız için hesap verecek kişiler olarak sizi kollarlar. Onların sözünü dinleyin ki, görevlerini inleyerek değil -bunun size yararı olmaz- sevinçle yapsınlar.

Евреи 13:17 Ukrainian: NT
Слухайте наставників ваших і коріть ся (їм); вони бо пильнують душ ваших, яко мають перелік оддати; щоб з радістю се робили, а не зітхаючи; не користь бо вам се.

Hebrews 13:17 Uma New Testament
Tuku' hawa' pangkeni-ni pai' pengkorui-ra. Apa' hira' to mpewili' katuwu' kao' -ni, pai' hira' -hana mpai' to mpotompoi' pompekunea' Alata'ala ngkai pobago-ra. Tuku' -koi hawa' -ra bona goe' -ra mobago. Ane uma nituku' hawa' -ra, susa' nono-ra, ka'omea-na koi' lau-mi to nakarontoi rasi'.

Heâ-bô-rô 13:17 Vietnamese (1934)
Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em.

Hebrews 13:16
Top of Page
Top of Page