Acts 7:5
New International Version
He gave him no inheritance here, not even enough ground to set his foot on. But God promised him that he and his descendants after him would possess the land, even though at that time Abraham had no child.

New Living Translation
"But God gave him no inheritance here, not even one square foot of land. God did promise, however, that eventually the whole land would belong to Abraham and his descendants--even though he had no children yet.

English Standard Version
Yet he gave him no inheritance in it, not even a foot’s length, but promised to give it to him as a possession and to his offspring after him, though he had no child.

New American Standard Bible
"But He gave him no inheritance in it, not even a foot of ground, and yet, even when he had no child, He promised that HE WOULD GIVE IT TO HIM AS A POSSESSION, AND TO HIS DESCENDANTS AFTER HIM.

King James Bible
And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.

Holman Christian Standard Bible
He didn't give him an inheritance in it, not even a foot of ground, but He promised to give it to him as a possession, and to his descendants after him, even though he was childless.

International Standard Version
God gave him no property here, not even a foot of land, yet he promised to give it to him and to his descendants after him as a permanent possession, even though he had no child.

NET Bible
He did not give any of it to him for an inheritance, not even a foot of ground, yet God promised to give it to him as his possession, and to his descendants after him, even though Abraham as yet had no child.

Aramaic Bible in Plain English
And he gave him no inheritance in it, not even a footprint, and he promised to give it to him to inherit for himself and for his seed when he had no son.

GOD'S WORD® Translation
"Yet, God didn't give Abraham anything in this land to call his own, not even a place to rest his feet. But God promised to give this land to him and to his descendants, even though Abraham didn't have a child.

Jubilee Bible 2000
And he gave him no inheritance in it, no, not so much as to set his foot on; yet he promised that he would give it to him for a possession and to his seed after him, when as yet he had no child.

King James 2000 Bible
And he gave him no inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his descendants after him, when as yet he had no child.

American King James Version
And he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.

American Standard Version
and he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: and he promised that he would give it to him in possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.

Douay-Rheims Bible
And he gave him no inheritance in it; no, not the pace of a foot: but he promised to give it him in possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.

Darby Bible Translation
And he did not give him an inheritance in it, not even what his foot could stand on; and promised to give it to him for a possession, and to his seed after him, when he had no child.

English Revised Version
and he gave him none inheritance in it, no, not so much as to set his foot on: and he promised that he would give it to him in possession, and to his seed after him, when as yet he had no child.

Webster's Bible Translation
And he gave him no inheritance in it, no not so much as to set his foot on: yet he promised that he would give it to him for a possession, and to his offspring after him, when as yet he had no child.

Weymouth New Testament
But he gave him no inheritance in it, no, not a single square yard of ground. And yet He promised to bestow the land as a permanent possession on him and his posterity after him--and promised this at a time when Abraham was childless.

World English Bible
He gave him no inheritance in it, no, not so much as to set his foot on. He promised that he would give it to him for a possession, and to his seed after him, when he still had no child.

Young's Literal Translation
and He gave him no inheritance in it, not even a footstep, and did promise to give it to him for a possession, and to his seed after him -- he having no child.

Handelinge 7:5 Afrikaans PWL
en Hy het hom geen erfdeel daarin gegee nie, selfs nie ’n voetspoor nie, maar Hy het belowe om dit aan hom en sy nageslag ná hom as erfenis te gee, toe hy nog geen seun gehad het nie.

Veprat e Apostujve 7:5 Albanian
Ai nuk i dha kurrfarë trashëgimie, as edhe vend për të vënë një këmbë. Por i premtoi t'ia japë për pronë atij dhe pasardhësve të tij, pas tij, kur ai ende s'kishte asnjë fëmijë.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 7:5 Arabic: Smith & Van Dyke
‎ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم ولكن وعد ان يعطيها ملكا له ولنسله من بعده ولم يكن له بعد ولد‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 7:5 Armenian (Western): NT
Ո՛չ մէկ ժառանգութիւն տուաւ անոր այս երկրին մէջ, ո՛չ իսկ ոտքի քայլի մը չափ տեղ. բայց խոստացաւ ասիկա իբր կալուած տալ իրեն, եւ իրմէ ետք՝ իր զարմին, երբ դեռ ինք զաւակ չունէր:

Apostoluén Acteac. 7:5 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta etzieçón heretageric eman hartan, ez are oinaren bethea-ere: possessionetan hura emanen ceraucala promettatu baceraucan-ere, eta haren haciari haren ondoan, haourric ezpaçuen-ere.

De Zwölfbotngetaat 7:5 Bavarian
Er haat iem drinn kain Uedl göbn, kainn Fueß brait; er haat iem aber verhaissn, däß yr iem und seinn Naachwuechs dös Land daader z Aign gibt, obwol yr kinderloos war.

Деяния 7:5 Bulgarian
И не му даде наследство в нея ни колкото една стъпка от нога, а обеща се да я даде за притежание нему и на потомството му след него, докато той още нямаше чадо.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
在這裡,神並沒有賜給他繼業,連立足的地方也沒有。可是神應許要把這地賜給他和他的後裔為業。當時,亞伯拉罕還沒有孩子。

中文标准译本 (CSB Simplified)
在这里,神并没有赐给他继业,连立足的地方也没有。可是神应许要把这地赐给他和他的后裔为业。当时,亚伯拉罕还没有孩子。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
在這地方,神並沒有給他產業,連立足之地也沒有給他;但應許要將這地賜給他和他的後裔為業,那時他還沒有兒子。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
在这地方,神并没有给他产业,连立足之地也没有给他;但应许要将这地赐给他和他的后裔为业,那时他还没有儿子。

使 徒 行 傳 7:5 Chinese Bible: Union (Traditional)
在 這 地 方 , 神 並 沒 有 給 他 產 業 , 連 立 足 之 地 也 沒 有 給 他 ; 但 應 許 要 將 這 地 賜 給 他 和 他 的 後 裔 為 業 ; 那 時 他 還 沒 有 兒 子 。

使 徒 行 傳 7:5 Chinese Bible: Union (Simplified)
在 这 地 方 , 神 并 没 有 给 他 产 业 , 连 立 足 之 地 也 没 有 给 他 ; 但 应 许 要 将 这 地 赐 给 他 和 他 的 後 裔 为 业 ; 那 时 他 还 没 有 儿 子 。

Djela apostolska 7:5 Croatian Bible
U njoj mu ne dade ni stope baštine, nego obeća dati je u posjed njemu i potomstvu njegovu nakon njega, premda još nije imao djeteta.

Skutky apoštolské 7:5 Czech BKR
A nedal jemu dědictví v ní, ani šlépěje nožné, ač byl jemu ji slíbil dáti k vladařství, i semeni jeho po něm, když ještě neměl dědice.

Apostelenes gerninger 7:5 Danish
Og han gav ham ikke Ejendom deri, end ikke en Fodsbred; dog forjættede han ham at give ham det til Eje og hans Sæd efter ham, endskønt han intet Barn havde.

Handelingen 7:5 Dutch Staten Vertaling
En Hij gaf hem geen erfdeel in hetzelve, ook niet een voetstap; en beloofde, dat Hij hem het zelve tot een bezitting geven zou, en zijn zade na hem, als hij nog geen kind had.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

Westcott and Hort 1881
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

RP Byzantine Majority Text 2005
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός· καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

Tischendorf 8th Edition
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός, καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ, οὐδὲ βῆμα ποδός· καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς κατάσχεσιν αὐτήν, καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ’ αὐτόν, οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν ἐν αὐτῇ οὐδὲ βῆμα ποδός καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ δοῦναι εἰς κατάσχεσιν αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ μετ' αὐτόν οὐκ ὄντος αὐτῷ τέκνου

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο δουναι αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο δουναι αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

Stephanus Textus Receptus 1550
και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο αυτω δουναι εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη, ουδε βημα ποδος· και επηγγειλατο αυτω δουναι εις κατασχεσιν αυτην, και τω σπερματι αυτου μετ αυτον, ουκ οντος αυτω τεκνου.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο δουναι αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και ουκ εδωκεν αυτω κληρονομιαν εν αυτη ουδε βημα ποδος και επηγγειλατο δουναι αυτω εις κατασχεσιν αυτην και τω σπερματι αυτου μετ αυτον ουκ οντος αυτω τεκνου

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos, kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met’ auton, ouk ontos autō teknou.

kai ouk edoken auto kleronomian en aute oude bema podos, kai epengeilato dounai auto eis kataschesin auten kai to spermati autou met’ auton, ouk ontos auto teknou.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos, kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met' auton, ouk ontos autō teknou.

kai ouk edoken auto kleronomian en aute oude bema podos, kai epengeilato dounai auto eis kataschesin auten kai to spermati autou met' auton, ouk ontos auto teknou.

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

kai ouk edOken autO klEronomian en autE oude bEma podos kai epEngeilato dounai autO eis kataschesin autEn kai tO spermati autou met auton ouk ontos autO teknou

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

kai ouk edOken autO klEronomian en autE oude bEma podos kai epEngeilato dounai autO eis kataschesin autEn kai tO spermati autou met auton ouk ontos autO teknou

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato autō dounai eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

kai ouk edOken autO klEronomian en autE oude bEma podos kai epEngeilato autO dounai eis kataschesin autEn kai tO spermati autou met auton ouk ontos autO teknou

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato autō dounai eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

kai ouk edOken autO klEronomian en autE oude bEma podos kai epEngeilato autO dounai eis kataschesin autEn kai tO spermati autou met auton ouk ontos autO teknou

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 Westcott/Hort - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

kai ouk edOken autO klEronomian en autE oude bEma podos kai epEngeilato dounai autO eis kataschesin autEn kai tO spermati autou met auton ouk ontos autO teknou

ΠΡΑΞΕΙΣ 7:5 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai ouk edōken autō klēronomian en autē oude bēma podos kai epēngeilato dounai autō eis kataschesin autēn kai tō spermati autou met auton ouk ontos autō teknou

kai ouk edOken autO klEronomian en autE oude bEma podos kai epEngeilato dounai autO eis kataschesin autEn kai tO spermati autou met auton ouk ontos autO teknou

Apostolok 7:5 Hungarian: Karoli
És nem adott néki abban örökséget csak egy lábnyomnyit is: és azt ígérte, hogy néki adja azt birtokul és az õ magvának õ utána, holott nem vala néki gyermeke.

La agoj de la apostoloj 7:5 Esperanto
kaj Li donis al li nenian heredajxon en gxi, ecx ne piedspacon, sed Li promesis doni gxin al li por posedajxo kaj al lia idaro post li, kiam li ankoraux ne havis infanon.

Apostolien teot 7:5 Finnish: Bible (1776)
Ja ei antanut hänelle siinä perintöä, ei jalankaan leveyttä; ja hän lupasi hänelle sen antaa asuaksensa, ja hänen siemenellensä hänen jälkeensä, kuin ei hänellä vielä lasta ollut.

Actes 7:5 French: Darby
Et il ne lui donna pas d'heritage dans ce pays, pas meme ou poser son pied, et il lui promit de le lui donner en possession, et à sa posterite apres lui, alors qu'il n'avait point d'enfant.

Actes 7:5 French: Louis Segond (1910)
il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant.

Actes 7:5 French: Martin (1744)
Et il ne lui donna aucun héritage en ce pays, non pas même d'un pied de terre, quoiqu'il lui eût promis de le lui donner en possession, et à sa postérité après lui, dans un temps où il n'avait point encore d'enfant.

Apostelgeschichte 7:5 German: Modernized
Und gab ihm kein Erbteil drinnen, auch nicht eines Fußes breit; und verhieß ihm, er wollte es geben ihm zu besitzen und seinem Samen nach ihm, da er noch kein Kind hatte.

Apostelgeschichte 7:5 German: Luther (1912)
und gab ihm kein Erbteil darin, auch nicht einen Fuß breit, und verhieß ihm, er wollte es geben ihm zu besitzen und seinem Samen nach ihm, da er noch kein Kind hatte.

Apostelgeschichte 7:5 German: Textbibel (1899)
Und er gab ihm keinen Erbbesitz darin, auch nicht einen Fuß breit, aber er verhieß es zum Besitz zu geben ihm und seinem Samen nach ihm, zur Zeit da er noch kein Kind hatte.

Atti 7:5 Italian: Riveduta Bible (1927)
E non gli diede alcuna eredità in esso, neppure un palmo di terra, ma gli promise di darne la possessione a lui e alla sua progenie dopo di lui, quand’egli non aveva ancora alcun figliuolo.

Atti 7:5 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E non gli diede alcuna eredità in esso, non pure un piè di terra. Or gli avea promesso di darlo in possessione a lui, ed alla sua progenie dopo lui, allora ch’egli non avea ancora alcun figliuolo.

KISAH PARA RASUL 7:5 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka tiada dikaruniakannya kepadanya suatu milik yang kekal di tanah ini, setapak kaki pun tidak, tetapi dijanjikan-Nya mengaruniakan kepadanya tanah ini menjadi miliknya turun-temurun tatkala ia belum beranak.

Acts 7:5 Kabyle: NT
Sidi Ṛebbi ur s-yefki ara di tmurt-agi ula d azal n terdast i deg ara yesres aḍar-is ; meɛna iwɛed-as a s-yefk tamurt-agi i nețța d dderya n dderya-s ɣas akken imiren mazal ur yesɛi ara dderya, Sidi Ṛebbi yenna-yas :

사도행전 7:5 Korean
그러나 여기서 발 붙일 만큼도 유업을 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 저와 저의 씨에게 소유로 주신다고 약속하셨으며

Actus Apostolorum 7:5 Latin: Vulgata Clementina
Et non dedit illi hæreditatem in ea, nec passum pedis : sed repromisit dare illi eam in possessionem, et semini ejus post ipsum, cum non haberet filium.

Apustuļu darbi 7:5 Latvian New Testament
Un te Viņš tam nedeva mantojumā ne pēdas platuma, bet apsolīja to dot īpašumā viņam un pēc viņa - tā pēcnācējiem, kad viņam dēla vēl nebija.

Apaðtalø darbø knyga 7:5 Lithuanian
Bet čia jam nedavė paveldėti nė pėdos žemės, tik pažadėjo ją atiduoti jo ir jo palikuonių nuosavybėn, nors jis dar buvo bevaikis.

Acts 7:5 Maori
A kihai i hoatu tetahi kainga mona i konei, kore rawa, ahakoa he turanga waewae noa: heoi i oati ia, tera e homai a konei hei kainga mona, mo tona uri hoki i muri i a ia, ahakoa ra i taua wa kahore ana tamariki.

Apostlenes-gjerninge 7:5 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men han gav ham ikke arvelodd der, enn ikke en fotsbredd; og han lovte å gi ham det til eie, og hans ætt efter ham, enda han ikke hadde barn.

Hechos 7:5 Spanish: La Biblia de las Américas
No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que SE LA DARIA EN POSESION A EL Y A SU DESCENDENCIA DESPUES DE EL.

Hechos 7:5 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que SE LA DARIA EN POSESION A EL Y A SU DESCENDENCIA DESPUES DE EL.

Hechos 7:5 Spanish: Reina Valera Gómez
Y no le dio herencia en ella, ni siquiera para asentar un pie; mas le prometió que se la daría en posesión a él, y a su simiente después de él, cuando él aún no tenía hijo.

Hechos 7:5 Spanish: Reina Valera 1909
Y no le dió herencia en ella, ni aun para asentar un pie: mas le prometió que se la daría en posesión, y á su simiente después de él, no teniendo hijo.

Hechos 7:5 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie; mas le prometió que se la daría en posesión, y a su simiente después de él, no teniendo hijo.

Atos 7:5 Bíblia King James Atualizada Português
Nela, Deus não lhe deu nenhuma herança, nem ao menos o espaço de um pé. Todavia, prometeu que lhe daria a terra como herança, e mesmo depois dele à sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho.

Atos 7:5 Portugese Bible
E não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé; mas prometeu que lha daria em possessão, e depois dele à sua descendência, não tendo ele ainda filho.   

Faptele Apostolilor 7:5 Romanian: Cornilescu
Din ţara aceea nu i -a dat nimic în stăpînire, nici măcar o palmă de loc, ci i -a făgăduit că i -o va da în stăpînire lui, şi seminţei lui după el, măcar că n'avea niciun copil.

Деяния 7:5 Russian: Synodal Translation (1876)
И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен.

Деяния 7:5 Russian koi8r
И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен.

Acts 7:5 Shuar New Testament
T·rayat nunkan ishichkisha S·sachmiayi ju nunkanam. Antsu "Ukunam amastatjai. Ame jakakmin ame uchirmin susattajai" Tφmiayi. Tura Apraama Uchirφ penkΘ atsan Nunφ Tφmiayi Yus.

Apostagärningarna 7:5 Swedish (1917)
Han gav honom ingen arvedel däri, icke ens så mycket som en fotsbredd, men lovade att giva det till besittning åt honom och åt hans säd efter honom; detta var på den tid då han ännu icke hade någon son.

Matendo Ya Mitume 7:5 Swahili NT
Mungu hakumpa hata sehemu moja ya nchi hii iwe mali yake; hata hivyo, alimwahidia kumpa nchi hii iwe yake na ya wazawa wake, ingawaje wakati huu hakuwa na mtoto.

Mga Gawa 7:5 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At hindi siya pinamanahan ng anoman doon, kahit mayapakan ng kaniyang paa: at siya'y nangakong yao'y ibibigay na pinakaari sa kaniya, at sa kaniyang binhi pagkatapos niya, nang wala pa siyang anak.

กิจการ 7:5 Thai: from KJV
แต่พระองค์ไม่ทรงโปรดให้อับราฮัมมีมรดกในแผ่นดินนี้แม้เท่าฝ่าเท้าก็ไม่ได้ และขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตร พระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่าน และเชื้อสายของท่านที่มาภายหลังท่าน

Elçilerin İşleri 7:5 Turkish
Burada ona herhangi bir miras, bir karış toprak bile vermemişti. Ama İbrahimin o sırada hiç çocuğu olmadığı halde, Tanrı bu ülkeyi mülk olarak ona ve ondan sonra gelecek torunlarına vereceğini vaat etti.

Деяния 7:5 Ukrainian: NT
І не дав йому наслїддя в нїй нї на ступінь ноги. а обіцяв дати йому її в державу і насінню його після него, як не було в него дитини.

Acts 7:5 Uma New Testament
Nto'u toe, Alata'ala uma mpowai' tana' toi hi Abraham, nau' hampotomia. Sampale-di, Alata'ala mojanci hi Abraham, na'uli': `Tana' tohe'i mpai' kuwai' -koko, duu' rata hi muli-muli-nu.' Hiaa' nto'u toe, ko'ia-hawo ria ana' -na.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 7:5 Vietnamese (1934)
Ngài chẳng ban cho người sản nghiệp gì trong xứ nầy, dầu một thẻo đất lọt bàn chơn cũng không, nhưng Ngài hứa ban xứ nầy làm kỉ vật cho người và dòng dõi người nữa, dẫu bấy giờ người chưa có con cái mặc lòng.

Acts 7:4
Top of Page
Top of Page