Acts 23:15
New International Version
Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him before you on the pretext of wanting more accurate information about his case. We are ready to kill him before he gets here."

New Living Translation
So you and the high council should ask the commander to bring Paul back to the council again. Pretend you want to examine his case more fully. We will kill him on the way."

English Standard Version
Now therefore you, along with the council, give notice to the tribune to bring him down to you, as though you were going to determine his case more exactly. And we are ready to kill him before he comes near.”

Berean Study Bible
Now then, you and the Sanhedrin petition the commander to bring him down to you on the pretext of examining his case more carefully. We are ready to kill him on the way.”

New American Standard Bible
"Now therefore, you and the Council notify the commander to bring him down to you, as though you were going to determine his case by a more thorough investigation; and we for our part are ready to slay him before he comes near the place."

King James Bible
Now therefore ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you to morrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.

Holman Christian Standard Bible
So now you, along with the Sanhedrin, make a request to the commander that he bring him down to you as if you were going to investigate his case more thoroughly. However, before he gets near, we are ready to kill him."

International Standard Version
Now then, you and the Council must notify the tribune to bring him down to you on the pretext that you want to look into his case more carefully, but before he arrives we'll be ready to kill him."

NET Bible
So now you and the council request the commanding officer to bring him down to you, as if you were going to determine his case by conducting a more thorough inquiry. We are ready to kill him before he comes near this place."

Aramaic Bible in Plain English
“And now you and the Rulers of The Council, ask the Chiliarch to bring him to you as if you seek to examine his conduct properly, and we are ready to kill him before he arrives to you.”

GOD'S WORD® Translation
Here's our plan: You and the council must go to the Roman officer on the pretext that you need more information from Paul. You have to make it look as though you want to get more accurate information about him. We'll be ready to kill him before he gets to you."

Jubilee Bible 2000
Now therefore ye with the council signify to the tribunal that he bring him down unto you tomorrow, as though ye would enquire something more certain concerning him, and we, before he arrives, are ready to kill him.

King James 2000 Bible
Now therefore you with the council inform the chief captain that he bring him down unto you tomorrow, as though you would inquire something more exactly concerning him: and we, before he comes near, are ready to kill him.

American King James Version
Now therefore you with the council signify to the chief captain that he bring him down to you to morrow, as though you would inquire something more perfectly concerning him: and we, or ever he come near, are ready to kill him.

American Standard Version
Now therefore do ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you, as though ye would judge of his case more exactly: and we, before he comes near, are ready to slay him.

Douay-Rheims Bible
Now therefore do you with the council signify to the tribune, that he bring him forth to you, as if you meant to know something more certain touching him. And we, before he come near, are ready to kill him.

Darby Bible Translation
Now therefore do ye with the council make a representation to the chiliarch so that he may bring him down to you, as about to determine more precisely what concerns him, and we, before he draws near, are ready to kill him.

English Revised Version
Now therefore do ye with the council signify to the chief captain that he bring him down unto you, as though ye would judge of his case more exactly: and we, or ever he come near, are ready to slay him.

Webster's Bible Translation
Now therefore ye with the council signify to the chief captain, that he bring him down to you to-morrow, as though ye would inquire something more perfectly concerning him: and we, before he shall come near, are ready to kill him.

Weymouth New Testament
Now therefore you and the Sanhedrin should make representations to the Tribune for him to bring him down to you, under the impression that you intend to inquire more minutely about him; and we are prepared to assassinate him before he comes near the place."

World English Bible
Now therefore, you with the council inform the commanding officer that he should bring him down to you tomorrow, as though you were going to judge his case more exactly. We are ready to kill him before he comes near."

Young's Literal Translation
now, therefore, ye, signify ye to the chief captain, with the sanhedrim, that to-morrow he may bring him down unto you, as being about to know more exactly the things concerning him; and we, before his coming nigh, are ready to put him to death.'

Handelinge 23:15 Afrikaans PWL
Vra nou, saam met die leiers van die Raad, aan die bevelvoerder oor ’n duisend om hom môre af te bring na u toe, asof u sy optrede noukeuriger wil ondersoek en ons is gereed om hom dood te maak voordat hy by u kom.”

Veprat e Apostujve 23:15 Albanian
Ju, pra, me sinedrin, i bëni një kërkesë tribunit që t'jua sjellë nesër, gjoja se doni ta hetoni më thellë çështjen e tij; dhe ne, para se të afrohet, do të jemi gati ta vrasim''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 23:15 Arabic: Smith & Van Dyke
‎والآن أعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا كانكم مزمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عما له. ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 23:15 Armenian (Western): NT
Ուստի դուք հիմա՝ ատեանին հետ՝ խնդրա՛նք յայտնեցէք հազարապետին, որ վաղը իջեցնէ զայն ձեզի, իբր թէ կ՚ուզէք աւելի ճշգրիտ տեղեկութիւն ունենալ անոր մասին. իսկ մենք՝ անոր մօտենալէն առաջ՝ պատրաստ ենք սպաննել զայն»:

Apostoluén Acteac. 23:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Orain bada çuec iaquin eraci ieçoçue Capitainari, conseilluaren vorondatetic bihar hura erekar dieçaçuela, harçaz cerbait hobequi eçagutu nahi bacinduté beçala: eta gu hura hurbil dadin baino lehen, prest gara haren hiltzera.

De Zwölfbotngetaat 23:15 Bavarian
Mir habnd yso gmaint: Geetß ös ietz mit n Hoohraat zo n Öbrigstn und bittß n, däß yr n enk abherbringt, weilß ös non öbbs zo n Klaern habebtß dyrmit; und mir haltnd üns pfrait und murxnd n non unterwögs ab."

Деяния 23:15 Bulgarian
Сега, прочее, вие със синедриона заявете на хилядника да го доведе долу при вас, уж че искате да изучите по-точно неговото дело; а ние, преди да се приближи той, сме готови да го убием.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
所以你們和議會現在就要告訴千夫長,把保羅帶到你們這裡來,假裝要更詳盡地審查他的事;我們預備好了,要在他到達以前就殺了他。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
所以你们和议会现在就要告诉千夫长,把保罗带到你们这里来,假装要更详尽地审查他的事;我们预备好了,要在他到达以前就杀了他。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
現在你們和公會要知會千夫長,叫他帶下保羅到你們這裡來,假作要詳細察考他的事。我們已經預備好了,不等他來到跟前就殺他。」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
现在你们和公会要知会千夫长,叫他带下保罗到你们这里来,假作要详细察考他的事。我们已经预备好了,不等他来到跟前就杀他。”

使 徒 行 傳 23:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
現 在 你 們 和 公 會 要 知 會 千 夫 長 , 叫 他 帶 下 保 羅 到 你 們 這 裡 來 , 假 作 要 詳 細 察 考 他 的 事 ; 我 們 已 經 預 備 好 了 , 不 等 他 來 到 跟 前 就 殺 他 。

使 徒 行 傳 23:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
现 在 你 们 和 公 会 要 知 会 千 夫 长 , 叫 他 带 下 保 罗 到 你 们 这 里 来 , 假 作 要 详 细 察 考 他 的 事 ; 我 们 已 经 预 备 好 了 , 不 等 他 来 到 跟 前 就 杀 他 。

Djela apostolska 23:15 Croatian Bible
Stoga vi sada zajedno s Vijećem predočite tisućniku neka vam ga dovede kao da kanite točnije razaznati njegov slučaj. A mi smo spremni pogubiti ga prije negoli se i približi.

Skutky apoštolské 23:15 Czech BKR
Protož vy nyní dejte věděti hejtmanu, z jednostejného vší rady svolení, aby jej zítra k vám přivedl, jako byste něco jistšího chtěli zvěděti o jeho věcech; my pak, prve nežliť se k vám přiblíží, hotovi jsme jej zabíti.

Apostelenes gerninger 23:15 Danish
Saa giver nu I tillige med Raadet Krigsøversten Meddelelse, for at han maa føre ham ned til eder, som om I ville undersøge hans Sag nøjere; men vi ere rede til at slaa ham ihjel, førend han kommer derhen.«

Handelingen 23:15 Dutch Staten Vertaling
Gij dan nu, laat den overste weten met den raad, dat hij hem morgen tot u afbrenge, alsof gij nadere kennis zoudt nemen van zijn zaken; en wij zijn bereid hem om te brengen, eer hij bij u komt.

Nestle Greek New Testament 1904
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

Westcott and Hort 1881
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

Greek Orthodox Church 1904
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

Tischendorf 8th Edition
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως καταγάγῃ αὐτὸν εἰς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

Scrivener's Textus Receptus 1894
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ, ὅπως αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς, ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δέ, πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτόν, ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν.

Stephanus Textus Receptus 1550
νῦν οὖν ὑμεῖς ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ συνεδρίῳ ὅπως αὔριον αὐτὸν καταγάγῃ πρὸς ὑμᾶς ὡς μέλλοντας διαγινώσκειν ἀκριβέστερον τὰ περὶ αὐτοῦ· ἡμεῖς δὲ πρὸ τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν ἕτοιμοί ἐσμεν τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως καταγαγη αυτον εις υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως καταγαγη αυτον εις υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον

Stephanus Textus Receptus 1550
νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως αυριον αυτον καταγαγη προς υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω, οπως αυριον αυτον καταγαγη προς υμας, ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου· ημεις δε, προ του εγγισαι αυτον, ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως αυριον αυτον καταγαγη προς υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
νυν ουν υμεις εμφανισατε τω χιλιαρχω συν τω συνεδριω οπως καταγαγη αυτον εις υμας ως μελλοντας διαγινωσκειν ακριβεστερον τα περι αυτου ημεις δε προ του εγγισαι αυτον ετοιμοι εσμεν του ανελειν αυτον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
nyn oun hymeis emphanisate tō chiliarchō syn tō synedriō hopōs katagagē auton eis hymas hōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou; hēmeis de pro tou engisai auton hetoimoi esmen tou anelein auton.

nyn oun hymeis emphanisate to chiliarcho syn to synedrio hopos katagage auton eis hymas hos mellontas diaginoskein akribesteron ta peri autou; hemeis de pro tou engisai auton hetoimoi esmen tou anelein auton.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
nyn oun hymeis emphanisate tō chiliarchō syn tō synedriō hopōs katagagē auton eis hymas hōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou; hēmeis de pro tou engisai auton hetoimoi esmen tou anelein auton.

nyn oun hymeis emphanisate to chiliarcho syn to synedrio hopos katagage auton eis hymas hos mellontas diaginoskein akribesteron ta peri autou; hemeis de pro tou engisai auton hetoimoi esmen tou anelein auton.

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs katagagē auton eis umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

nun oun umeis emphanisate tO chiliarchO sun tO sunedriO opOs katagagE auton eis umas Os mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autou Emeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs aurion auton katagagē pros umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

nun oun umeis emphanisate tO chiliarchO sun tO sunedriO opOs aurion auton katagagE pros umas Os mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autou Emeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs aurion auton katagagē pros umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

nun oun umeis emphanisate tO chiliarchO sun tO sunedriO opOs aurion auton katagagE pros umas Os mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autou Emeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs aurion auton katagagē pros umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

nun oun umeis emphanisate tO chiliarchO sun tO sunedriO opOs aurion auton katagagE pros umas Os mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autou Emeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 Westcott/Hort - Transliterated
nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs katagagē auton eis umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

nun oun umeis emphanisate tO chiliarchO sun tO sunedriO opOs katagagE auton eis umas Os mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autou Emeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

ΠΡΑΞΕΙΣ 23:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
nun oun umeis emphanisate tō chiliarchō sun tō sunedriō opōs katagagē auton eis umas ōs mellontas diaginōskein akribesteron ta peri autou ēmeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

nun oun umeis emphanisate tO chiliarchO sun tO sunedriO opOs katagagE auton eis umas Os mellontas diaginOskein akribesteron ta peri autou Emeis de pro tou engisai auton etoimoi esmen tou anelein auton

Apostolok 23:15 Hungarian: Karoli
Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanácscsal egybe, hogy holnap hozza le õt ti hozzátok, mintha az õ dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minekelõtte õ ide érne, készek vagyunk õt megölni.

La agoj de la apostoloj 23:15 Esperanto
Nun do vi kune kun la sinedrio instigu la cxefkapitanon, ke li konduku lin al vi, kvazaux vi volus jugxi pri la afero pli precize; kaj ni, antaux ol li alproksimigxos, estos pretaj pereigi lin.

Apostolien teot 23:15 Finnish: Bible (1776)
Nyt siis ilmoittakaat sodanpäämiehelle ja raadille, että hän huomenna tois hänen teidän eteenne, niinkuin te tahtoisitte jotakin todempaa häneltä tiedustaa; mutta ennenkuin hän lähestyy, olemme me valmiit häntä tappamaan.

Actes 23:15 French: Darby
Vous donc, maintenant, avec le sanhedrin, avertissez le chiliarque pour qu'il le fasse descendre vers vous, comme si vous vouliez vous informer plus exactement de ce qui le regarde; et, avant qu'il approche, nous sommes prets pour le tuer.

Actes 23:15 French: Louis Segond (1910)
Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sanhédrin au tribun, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement; et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer.

Actes 23:15 French: Martin (1744)
Vous donc maintenant faites savoir au Tribun par l'avis du Conseil, qu'il vous l'amène demain, comme si vous vouliez connaître de lui quelque chose plus exactement, et nous serons tous prêts pour le tuer avant qu'il approche.

Apostelgeschichte 23:15 German: Modernized
So tut nun kund dem Oberhauptmann und dem Rat, daß er ihn morgen zu euch führe, als wolltet ihr ihn besser verhören; wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe denn er vor euch kommt.

Apostelgeschichte 23:15 German: Luther (1912)
So tut nun kund dem Oberhauptmann und dem Rat, daß er ihn morgen zu euch führe, als wolltet ihr ihn besser verhören; wir aber sind bereit, ihn zu töten, ehe er denn vor euch kommt.

Apostelgeschichte 23:15 German: Textbibel (1899)
Jetzt also wendet ihr mit dem Synedrium euch an den Obersten, daß er ihn zu euch herunterschaffen möge, da ihr seine Angelegenheit genau untersuchen wollet; wir aber sind bereit, ihn unterwegs umzubringen auch wenn es das Leben kostet.

Atti 23:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
Or dunque voi col Sinedrio presentatevi al tribuno per chiedergli di menarlo giù da voi, come se voleste conoscer più esattamente il fatto suo; e noi, innanzi ch’ei giunga, siam pronti ad ucciderlo.

Atti 23:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Or dunque, voi comparite davanti al capitano col concistoro, pregandolo che domani vel mani, come per conoscer più appieno del fatto suo; e noi, innanzi ch’egli giunga, siam pronti per ucciderlo.

KISAH PARA RASUL 23:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Oleh sebab itu sekarang hendaklah kamu dengan Majelis itu menyatakan kepada panglima laskar itu, supaya ia membawa dia turun kepada kamu, seolah-olah kamu bermaksud hendak menyelidiki perkaranya dengan lebih tertibnya. Tetapi kami ini sudah sedia akan membunuh dia sebelum ia datang dekat."

Acts 23:15 Kabyle: NT
Tura ihi, init-as i lqebṭan ameqqran a t-id-yawi ɣer unejmaɛ n ccṛeɛ zdat-wen, amzun tebɣam a s-tɛiwdem abeḥḥet ; ma d nukkni, a nheggi iman-nneɣ a t-nenɣ uqbel a d-yaweḍ ɣer dagi.

사도행전 23:15 Korean
이제 너희는 그의 사실을 더 자세히 알아볼 양으로 공회와 함께 천부장에게 청하여 바울을 너희에게로 데리고 내려오게 하라 우리는 그가 가까이 오기 전에 죽이기로 준비하였노라' 하더니

Actus Apostolorum 23:15 Latin: Vulgata Clementina
Nunc ergo vos notum facite tribuno cum concilio, ut producat illum ad vos, tamquam aliquid certius cognituri de eo. Nos vero prius quam appropiet, parati sumus interficere illum.

Apustuļu darbi 23:15 Latvian New Testament
Tagad jūs kopā ar augsto tiesu ziņojiet priekšniekam, lai viņš to atved pie jums it kā viņa rūpīgākai nopratināšanai, bet mēs būsim gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš šeit tuvosies.

Apaðtalø darbø knyga 23:15 Lithuanian
Todėl dabar jūs kartu su sinedrionu prašykite tribūną, kad jis pristatytų jį jums rytoj, lyg norėtumėte tiksliau ištirti jo bylą. Tuo tarpu mes būsime pasiruošę užmušti jį kelyje”.

Acts 23:15 Maori
Na, ma koutou tahi ko te runanga e ki atu ki te rangatira mano kia arahina iho ia ki a koutou apopo, me te mea nei e mea ana koutou kia ata mohiotia te take ki a ia: ko matou ia, i te mea kiano ia i tata noa, ka noho rite ki te whakamate i a ia.

Apostlenes-gjerninge 23:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
nu må da I sammen med rådet la den øverste høvedsmann vite at han skal føre ham ned til eder, som om I nøiere vilde prøve hans sak; så holder vi oss ferdige til å drepe ham før han når frem.

Hechos 23:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Ahora pues, vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisierais hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso; nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue.

Hechos 23:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Ahora pues, ustedes y el Concilio, avisen al comandante para que lo haga comparecer ante ustedes, como si quisieran hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros por nuestra parte estamos listos para matarlo antes de que llegue."

Hechos 23:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Ahora, pues, vosotros, con el concilio, pedid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis inquirir acerca de él alguna cosa más cierta; y nosotros estaremos apercibidos para matarle antes que él llegue.

Hechos 23:15 Spanish: Reina Valera 1909
Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana á vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta; y nosotros, antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle.

Hechos 23:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le saque mañana a vosotros como que queréis entender de él alguna cosa más cierta; y nosotros, antes que él llegue, estaremos aparejados para matarle.

Atos 23:15 Bíblia King James Atualizada Português
Agora, portanto, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós como se fôsseis investigar com mais exatidão sobre o seu caso. Assim, estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui”.

Atos 23:15 Portugese Bible
Agora, pois, vós, com o sinédrio, rogai ao comandante que o mande descer perante vós como se houvésseis de examinar com mais precisão a sua causa; e nós estamos prontos para matá-lo antes que ele chegue.   

Faptele Apostolilor 23:15 Romanian: Cornilescu
Acum dar, voi, împreună cu Soborul, daţi de ştire căpitanului, şi rugaţi -l să -l aducă mîne jos înaintea voastră, ca şi cum aţi vrea să -i cercetaţi pricina mai cu deamăruntul; şi pînă să ajungă el, noi sîntem gata să -l omorîm.``

Деяния 23:15 Russian: Synodal Translation (1876)
Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его.

Деяния 23:15 Russian koi8r
Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его.

Acts 23:15 Shuar New Testament
Tuma asamtai Ashφ Israer-patri naamkarijiai suntara Kapitißntri seatarum, Papru Tatφ tusarum. "Kashin Papru itiata, titiarum. Papru tana nu iisha nekas nekaatai tusar wakeraji" titiarum. T·rawakrumin iisha maatai tusar ninkia Tßatsain Nßkaktatji" tiarmiayi.

Apostagärningarna 23:15 Swedish (1917)
Så mån I nu, tillsammans med Rådet, hemställa hos översten att han låter föra honom ned till eder, detta under föregivande att I tänken grundligare undersöka hans sak. Vi skola då vara redo att röja honom ur vägen, innan han hinner fram.»

Matendo Ya Mitume 23:15 Swahili NT
Sasa basi, ninyi pamoja na Baraza tumeni ujumbe kwa mkuu wa jeshi ili amlete Paulo kwenu mkijisingizia kwamba mnataka kupata habari kamili zaidi juu yake. Tuko tayari kumuua hata kabla hajafika karibu."

Mga Gawa 23:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Ngayon nga kayo pati ng Sanedrin ay mangagpahiwatig sa pangulong kapitan na siya'y ipapanaog niya sa inyo, na waring ibig ninyong mahatulan ng lalong ganap ang sakdal tungkol sa kaniya: at kami, bago siya dumating ay nangahanda upang siya'y patayin.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 23:15 Tawallamat Tamajaq NT
Daɣ adi ǝmǝrǝdda kawanay d Asaggawar wa Zǝwwǝran ǝgmǝyat daɣ kumanda a dat-wan issǝbdǝd Bulǝs, tassaknim as, a tǝram ad taššaggaram taɣara-net s ǝlluɣ. Amaran nakkanay, nasimatag y igi ǝn man-net harwa du-wǝr-ewed da.»

กิจการ 23:15 Thai: from KJV
ฉะนั้น บัดนี้ท่านทั้งหลายกับพวกสมาชิกสภาจงพูดให้นายพันเข้าใจว่า พวกท่านต้องการให้พาเปาโลลงมาหาท่านทั้งหลายพรุ่งนี้ เพื่อจะได้ซักถามความให้ถ้วนถี่ยิ่งกว่าแต่ก่อน ฝ่ายพวกข้าพเจ้าจะได้เตรียมตัวไว้พร้อมที่จะฆ่าเปาโลเสียเมื่อยังไม่ทันจะมาถึง"

Elçilerin İşleri 23:15 Turkish
Şimdi siz Yüksek Kurulla birlikte, Pavlusa ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi, komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de, Pavlus daha Kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız.››

Деяния 23:15 Ukrainian: NT
Тепер же ви дайте знати тисячникові й раді, щоб завтра вивів його до вас, нїби хочете розвідатись пильнїще про справу його; ми ж, поки ще він наближить ся, готові будемо вбити його.

Acts 23:15 Uma New Testament
Wae-pi, kiperapi' hi tuama-tuama hante topohura agama bona nipakatu sura hilou hi kapala' tantara to Roma, mperapi' bona Paulus rakeni nculii' mponyanyo-koi, ntani' raparesa' tena kara-kara-na. Ntaa' kilede-idi pai' kipatehi hi lengko ohea-e!"

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 23:15 Vietnamese (1934)
Vậy bây giờ các ông với tòa công luận hãy xin quản cơ bắt nó đến đứng trước mặt các ông, như là muốn tra xét việc nó cho kỹ càng hơn nữa; còn chúng tôi sửa soạn sẵn để khi nó chưa đến đây thì giết đi.

Acts 23:14
Top of Page
Top of Page