Acts 19:27
New International Version
There is danger not only that our trade will lose its good name, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited; and the goddess herself, who is worshiped throughout the province of Asia and the world, will be robbed of her divine majesty."

New Living Translation
Of course, I'm not just talking about the loss of public respect for our business. I'm also concerned that the temple of the great goddess Artemis will lose its influence and that Artemis--this magnificent goddess worshiped throughout the province of Asia and all around the world--will be robbed of her great prestige!"

English Standard Version
And there is danger not only that this trade of ours may come into disrepute but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship.”

Berean Study Bible
There is danger not only that our business will fall into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be discredited and her majesty deposed—she who is worshiped by all the province of Asia and the whole world.”

New American Standard Bible
"Not only is there danger that this trade of ours fall into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis be regarded as worthless and that she whom all of Asia and the world worship will even be dethroned from her magnificence."

King James Bible
So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.

Holman Christian Standard Bible
So not only do we run a risk that our business may be discredited, but also that the temple of the great goddess Artemis may be despised and her magnificence come to the verge of ruin--the very one all of Asia and the world adore."

International Standard Version
There is a danger not only that our business will lose its reputation but also that the temple of the great goddess Artemis will be brought into disrepute and that she will be robbed of her majesty that brought all Asia and the world to worship her."

NET Bible
There is danger not only that this business of ours will come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be regarded as nothing, and she whom all the province of Asia and the world worship will suffer the loss of her greatness."

Aramaic Bible in Plain English
“Neither is this matter only exposed and finished, but so also is The Temple of Artemis, the great goddess, reckoned as nothing. And even this goddess, whom all Asia and all nations worship, is despised.”

GOD'S WORD® Translation
There's a danger that people will discredit our line of work, and there's a danger that people will think that the temple of the great goddess Artemis is nothing. Then she whom all Asia and the rest of the world worship will be robbed of her glory."

Jubilee Bible 2000
so that not only this our craft is in danger to be set at nought, but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship.

King James 2000 Bible
So that not only this our craft is in danger to be discredited; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worship.

American King James Version
So that not only this our craft is in danger to be set at nothing; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worships.

American Standard Version
and not only is there danger that this our trade come into disrepute; but also that the temple of the great goddess Diana be made of no account, and that she should even be deposed from her magnificence whom all Asia and the world worshippeth.

Douay-Rheims Bible
So that not only this our craft is in danger to be set at nought, but also the temple of great Diana shall be reputed for nothing; yea, and her majesty shall begin to be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.

Darby Bible Translation
Now not only there is danger for us that our business come into discredit, but also that the temple of the great goddess Artemis be counted for nothing, and that her greatness should be destroyed whom the whole of Asia and the world reveres.

English Revised Version
and not only is there danger that this our trade come into disrepute; but also that the temple of the great goddess Diana be made of no account, and that she should even be deposed from her magnificence, whom all Asia and the world worshippeth.

Webster's Bible Translation
So that not only this our craft is in danger to be set at naught; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia, and the world worshipeth.

Weymouth New Testament
There is danger, therefore, not only that this our trade will become of no account, but also that the temple of the great goddess Diana will fall into utter disrepute, and that before long she will be actually deposed from her majestic rank--she who is now worshipped by the whole province of Asia; nay, by the whole world."

World English Bible
Not only is there danger that this our trade come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis will be counted as nothing, and her majesty destroyed, whom all Asia and the world worships."

Young's Literal Translation
and not only is this department in danger for us of coming into disregard, but also, that of the great goddess Artemis the temple is to be reckoned for nothing, and also her greatness is about to be brought down, whom all Asia and the world doth worship.'

Handelinge 19:27 Afrikaans PWL
Nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie ambag van ons verag sal word nie, maar ook dat die tempel van die groot godin, Artemis, as minder gereken sal word en dat haar wonderlikheid, wat die hele Asië, ja, die wêreld, vereer, verag sal word.”

Veprat e Apostujve 19:27 Albanian
Dhe jo vetëm që është rreziku për ne që kjo mjeshtria jonë të diskreditohet, por që edhe tempulli i perëndeshës së madhe Diana të mos vlerësohet më aspak dhe që t'i hiqet madhështia asaj, që gjithë Azia, madje gjithë bota, e nderon''.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 19:27 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من ان يحصل في اهانة بل ايضا هيكل ارطاميس الالاهة العظيمة ان يحسب لا شيء وان سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع اسيا والمسكونة‎.

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 19:27 Armenian (Western): NT
Ուստի վտանգ կայ, որ ո՛չ միայն այս մեր կողմը անարգուի, այլ մեծ աստուածուհիին՝ Արտեմիսի տաճա՛րն ալ ոչինչ սեպուի, եւ խորտակուի մեծափառութիւնը անո՛ր՝ որ ամբողջ Ասիան ու երկրագունդը կը պաշտեն»:

Apostoluén Acteac. 19:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta peril da ez solament gure gauça descrida dadin, baina are Diana handiaren templea guehiagoric deus estima eztadin, eta deseguin eztadin haren maiestate Asia guciac eta munduac ohoratzen dutena.

De Zwölfbotngetaat 19:27 Bavarian
Yso kimmt nit grad ünser Gschäft in Verruef, sundern aau für s Heiligtuem von dyr groossn Göttinn Ärtymeis werd s brentzlig, däß s bald nix meer giltt. Wenn s yso weitergeet, naacherd zölt is selbn aau bald nix meer, is, wo doch von n gantzn Äsing, ja, von dyr gantzn Welt vereert werd."

Деяния 19:27 Bulgarian
И има опасност не само това наше занятие да изпадне в презрение, но и капището на великата богиня Диана да се счита за нищо, и даже да се свали от величието си оная, на която цяла Азия и вселената се покланят.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
這樣,不僅我們這行業有被輕蔑的危險,連偉大女神阿蒂米絲的廟也要被看為什麼都不是,並且這受全亞細亞省和普天下敬拜的女神的威榮,也要被毀滅了。」

中文标准译本 (CSB Simplified)
这样,不仅我们这行业有被轻蔑的危险,连伟大女神阿蒂米丝的庙也要被看为什么都不是,并且这受全亚细亚省和普天下敬拜的女神的威荣,也要被毁灭了。”

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
這樣,不獨我們這事業被人藐視,就是大女神亞底米的廟也要被人輕忽,連亞細亞全地和普天下所敬拜的大女神之威榮也要消滅了!」

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
这样,不独我们这事业被人藐视,就是大女神亚底米的庙也要被人轻忽,连亚细亚全地和普天下所敬拜的大女神之威荣也要消灭了!”

使 徒 行 傳 19:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
這 樣 , 不 獨 我 們 這 事 業 被 人 藐 視 , 就 是 大 女 神 亞 底 米 的 廟 也 要 被 人 輕 忽 , 連 亞 西 亞 全 地 和 普 天 下 所 敬 拜 的 大 女 神 之 威 榮 也 要 消 滅 了 。

使 徒 行 傳 19:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
这 样 , 不 独 我 们 这 事 业 被 人 藐 视 , 就 是 大 女 神 亚 底 米 的 庙 也 要 被 人 轻 忽 , 连 亚 西 亚 全 地 和 普 天 下 所 敬 拜 的 大 女 神 之 威 荣 也 要 消 灭 了 。

Djela apostolska 19:27 Croatian Bible
Tako prijeti opasnost ne samo da na zao glas dođe naše zanimanje, nego i to da se ništa neće držati do hrama velike božice Artemide te će nestati veličanstva one koju štuje sva Azija i sav svijet.

Skutky apoštolské 19:27 Czech BKR
A protož strach jest, netoliko aby se nám v živnosti naší přítrž nestala, ale také i veliké bohyně Diány chrám aby za nic nebyl jmín, a aby nepřišlo k zkáze důstojenství její, kteroužto všecka Azia i všecken světa okršlek ctí.

Apostelenes gerninger 19:27 Danish
Men der er ikke alene Fare for, at denne vor Haandtering skal komme i Foragt, men ogsaa for, at den store Gudinde Artemis's Helligdom skal blive agtet for intet, og at den Gudindes Majestæt, hvem hele Asien og Jorderige dyrker, skal blive krænket.«

Handelingen 19:27 Dutch Staten Vertaling
En wij zijn niet alleen in gevaar, dat dit deel in verachting kome, maar dat ook de tempel van de grote godin Diana als niets geacht zal worden, en dat ook haar majesteit zal ten ondergaan, aan welke gans Azie en de gehele wereld godsdienst bewijst.

Nestle Greek New Testament 1904
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Westcott and Hort 1881
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ἱερὸν Ἀρτέμιδος εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν δὲ καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Greek Orthodox Church 1904
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Tischendorf 8th Edition
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ἱερὸν Ἀρτέμιδος εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τὴν μεγαλειότητα αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

Stephanus Textus Receptus 1550
οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐδὲν λογισθῆναι μέλλειν δὲ καὶ καθαιρεῖσθαι τήν μεγαλειότητα αὐτῆς ἣν ὅλη ἡ Ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν αλλα και το της μεγαλης θεας αρτεμιδος ιερον εις ουθεν λογισθηναι μελλειν τε και καθαιρεισθαι της μεγαλειοτητος αυτης ην ολη [η] ασια και [η] οικουμενη σεβεται

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν αλλα και το της μεγαλης θεας ιερον αρτεμιδος εις ουθεν λογισθηναι μελλειν τε και καθαιρεισθαι της μεγαλειοτητος αυτης ην ολη η ασια και η οικουμενη σεβεται

Stephanus Textus Receptus 1550
ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν αλλα και το της μεγαλης θεας αρτεμιδος ιερον εις ουδεν λογισθηναι μελλειν δε και καθαιρεισθαι την μεγαλειοτητα αυτης ην ολη η ασια και η οικουμενη σεβεται

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν, αλλα και το της μεγαλης θεας Αρτεμιδος ιερον εις ουδεν λογισθηναι, μελλειν τε και καθαιρεισθαι την μεγαλειοτητα αυτης, ην ολη η Ασια και η οικουμενη σεβεται.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν αλλα και το της μεγαλης θεας ιερον αρτεμιδος εις ουθεν λογισθηναι μελλειν δε και καθαιρεισθαι την μεγαλειοτητα αυτης ην ολη η ασια και η οικουμενη σεβεται

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ου μονον δε τουτο κινδυνευει ημιν το μερος εις απελεγμον ελθειν αλλα και το της μεγαλης θεας αρτεμιδος ιερον εις ουθεν λογισθηναι μελλειν τε και καθαιρεισθαι της μεγαλειοτητος αυτης ην ολη {VAR1: [η] } {VAR2: η } ασια και {VAR1: [η] } {VAR2: η } οικουμενη σεβεται

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
ou monon de touto kindyneuei hēmin to meros eis apelegmon elthein, alla kai to tēs megalēs theas Artemidos hieron eis outhen logisthēnai, mellein te kai kathaireisthai tēs megaleiotētos autēs, hēn holē hē Asia kai hē oikoumenē sebetai.

ou monon de touto kindyneuei hemin to meros eis apelegmon elthein, alla kai to tes megales theas Artemidos hieron eis outhen logisthenai, mellein te kai kathaireisthai tes megaleiotetos autes, hen hole he Asia kai he oikoumene sebetai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
ou monon de touto kindyneuei hēmin to meros eis apelegmon elthein, alla kai to tēs megalēs theas Artemidos hieron eis outhen logisthēnai, mellein te kai kathaireisthai tēs megaleiotētos autēs, hēn holē hē Asia kai hē oikoumenē sebetai.

ou monon de touto kindyneuei hemin to meros eis apelegmon elthein, alla kai to tes megales theas Artemidos hieron eis outhen logisthenai, mellein te kai kathaireisthai tes megaleiotetos autes, hen hole he Asia kai he oikoumene sebetai.

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas ieron artemidos eis outhen logisthēnai mellein te kai kathaireisthai tēs megaleiotētos autēs ēn olē ē asia kai ē oikoumenē sebetai

ou monon de touto kinduneuei Emin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tEs megalEs theas ieron artemidos eis outhen logisthEnai mellein te kai kathaireisthai tEs megaleiotEtos autEs En olE E asia kai E oikoumenE sebetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas ieron artemidos eis outhen logisthēnai mellein de kai kathaireisthai tēn megaleiotēta autēs ēn olē ē asia kai ē oikoumenē sebetai

ou monon de touto kinduneuei Emin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tEs megalEs theas ieron artemidos eis outhen logisthEnai mellein de kai kathaireisthai tEn megaleiotEta autEs En olE E asia kai E oikoumenE sebetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas artemidos ieron eis ouden logisthēnai mellein de kai kathaireisthai tēn megaleiotēta autēs ēn olē ē asia kai ē oikoumenē sebetai

ou monon de touto kinduneuei Emin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tEs megalEs theas artemidos ieron eis ouden logisthEnai mellein de kai kathaireisthai tEn megaleiotEta autEs En olE E asia kai E oikoumenE sebetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas artemidos ieron eis ouden logisthēnai mellein te kai kathaireisthai tēn megaleiotēta autēs ēn olē ē asia kai ē oikoumenē sebetai

ou monon de touto kinduneuei Emin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tEs megalEs theas artemidos ieron eis ouden logisthEnai mellein te kai kathaireisthai tEn megaleiotEta autEs En olE E asia kai E oikoumenE sebetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 Westcott/Hort - Transliterated
ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas artemidos ieron eis outhen logisthēnai mellein te kai kathaireisthai tēs megaleiotētos autēs ēn olē [ē] asia kai [ē] oikoumenē sebetai

ou monon de touto kinduneuei Emin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tEs megalEs theas artemidos ieron eis outhen logisthEnai mellein te kai kathaireisthai tEs megaleiotEtos autEs En olE [E] asia kai [E] oikoumenE sebetai

ΠΡΑΞΕΙΣ 19:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ou monon de touto kinduneuei ēmin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tēs megalēs theas artemidos ieron eis outhen logisthēnai mellein te kai kathaireisthai tēs megaleiotētos autēs ēn olē {WH: [ē] } {UBS4: ē } asia kai {WH: [ē] } {UBS4: ē } oikoumenē sebetai

ou monon de touto kinduneuei Emin to meros eis apelegmon elthein alla kai to tEs megalEs theas artemidos ieron eis outhen logisthEnai mellein te kai kathaireisthai tEs megaleiotEtos autEs En olE {WH: [E]} {UBS4: E} asia kai {WH: [E]} {UBS4: E} oikoumenE sebetai

Apostolok 19:27 Hungarian: Karoli
Nemcsak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy istenasszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az õ nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel.

La agoj de la apostoloj 19:27 Esperanto
kaj estas dangxero, ne sole ke cxi tiu nia metio estos malestimata, sed ankaux ke la templo de la granda diino Artemis estos malsxatata; kaj eble estos senigita je sia majesto tiu, kiun la tuta Azio kaj la tuta mondo adoras.

Apostolien teot 19:27 Finnish: Bible (1776)
Niin ei ainoasti vaara ole, että tämä meidän elatuksemme häpiään joutuisi, vaan myös että suuren naisjumalan Dianan tepliä ei minäkään pidettäisi ja hänen korkia kunniansa hukkuisi, jota koko Asia ja kaikki maailma palvelee.

Actes 19:27 French: Darby
Et non seulement il y a du danger pour nous que cette partie ne tombe en discredit, mais aussi que le temple de la grande deesse Diane ne soit plus rien estime, et qu'il n'arrive que sa majeste, laquelle l'Asie entiere et la terre habitee revere, soit aneantie.

Actes 19:27 French: Louis Segond (1910)
Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit; c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant.

Actes 19:27 French: Martin (1744)
Et il n'y a pas seulement de danger pour nous que notre métier ne vienne à être décrié, mais aussi que le Temple de la grande déesse Diane ne soit plus rien estimé, et qu'il n'arrive que sa majesté, laquelle toute l'Asie et le monde universel révère, ne soit anéantie.

Apostelgeschichte 19:27 German: Modernized
Aber es will nicht allein unserm Handel dahin geraten, daß er nichts gelte, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet, und wird dazu ihre Majestät untergehen, welcher doch ganz Asien und der Weltkreis Gottesdienst erzeiget.

Apostelgeschichte 19:27 German: Luther (1912)
Aber es will nicht allein unserm Handel dahin geraten, daß er nichts gelte, sondern auch der Tempel der großen Göttin Diana wird für nichts geachtet werden, und wird dazu ihre Majestät untergehen, welcher doch ganz Asien und der Weltkreis Gottesdienst erzeigt.

Apostelgeschichte 19:27 German: Textbibel (1899)
Aber nicht nur diese unsere Sache droht so in Aberacht zu kommen, sondern auch das Heiligtum der großen Göttin Artemis ist in Gefahr abgeschätzt zu werden und seines großen Glanzes beraubt, da sie doch ganz Asia und die ganze Welt verehrt.

Atti 19:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
E non solo v’è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della gran dea Diana sia reputato per nulla, e che sia perfino spogliata della sua maestà colei, che tutta l’Asia e il mondo adorano.

Atti 19:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E non vi è solo pericolo per noi, che quest’arte particolare sia discreditata; ma ancora che il tempio della gran dea Diana sia reputato per nulla; e che la maestà d’essa, la qual tutta l’Asia, anzi tutto il mondo adora, non sia abbattuta.

KISAH PARA RASUL 19:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Oleh yang demikian bukannya sahaja bahaya kepada pencarian kita ini sehingga cela, melainkan rumah Artemis, dewi yang besar itu pun, tiada akan diindahkan orang lagi, lalu hilanglah kelak kebesaran dewi yang disembah oleh segala isi tanah Asia dan seluruh dunia ini."

Acts 19:27 Kabyle: NT
ur nuggad ara kan aț-țeɣli ṣṣenɛa-nneɣ, lameɛna nuggad ad sseɣlin lqima i lǧameɛ n Artimis tameqqrant, taṛebbiț-nneɣ, qṛib a s-kksen lɛaḍima s wayes tețwaɛbed di tmurt n Asya d ddunit meṛṛa.

사도행전 19:27 Korean
우리의 이 영업만 천하여질 위험이 있을 뿐 아니라 큰 여신 아데미의 전각도 경홀히 여김이 되고 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위엄도 떨어질까 하노라' 하더라

Actus Apostolorum 19:27 Latin: Vulgata Clementina
Non solum autem hæc periclitabitur nobis pars in redargutionem venire, sed et magnæ Dianæ templum in nihilum reputabitur, sed et destrui incipiet majestas ejus, quam tota Asia, et orbis colit.

Apustuļu darbi 19:27 Latvian New Testament
Bet ne tikai šai mūsu nodarbei draud briesmas kļūt atmestai, bet arī lielās Diānas templis tiks nievāts un arī sāks iznīkt viņas godība, ko pielūdz visa Āzijā un pasaule.

Apaðtalø darbø knyga 19:27 Lithuanian
Gresia pavojus, kad ne tik nusmuks mūsų amatas, bet kad bus paniekinta didžiosios deivės Artemidės šventykla ir žlugs didybė tos, kurią garbina visa Azija ir visas pasaulis”.

Acts 19:27 Maori
Na ehara i te mea ko to tatou nei wahi anake ka tata te kore noa iho; tera ano hoki e whakakahoretia te temepara o te atua nui, o Riana, a meake memeha noa iho tona nui, e karakiatia nei e Ahia katoa, e te ao.

Apostlenes-gjerninge 19:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Nu er det ikke bare den fare for oss at denne håndtering skal komme i vanrykte, men også at den store gudinne Dianas tempel skal bli regnet for intet, og at det skal bli gjort ende på hennes storhet, som hele Asia, ja hele jorderike dyrker.

Hechos 19:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Y no sólo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza.

Hechos 19:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
"Y no sólo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza."

Hechos 19:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos deshaga, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado, y venga a ser destruida su majestad, la cual adora toda Asia y el mundo.

Hechos 19:27 Spanish: Reina Valera 1909
Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience á ser destruída su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo.

Hechos 19:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida su majestad, la cual honra toda el Asia y el mundo.

Atos 19:27 Bíblia King James Atualizada Português
Ao continuar isso, corremos o risco de ver não apenas nossa arte perder o prestígio que ostenta diante de todos, como também de o templo de a grande deusa Diana cair em descrédito. E mais, de a própria deusa, hoje adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina”.

Atos 19:27 Portugese Bible
E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram.   

Faptele Apostolilor 19:27 Romanian: Cornilescu
Primejdia, care vine din acest fapt, nu este numai că meseria noastră cade în dispreţ; dar şi că templul marei zeiţe Diana este socotit ca o nimica, şi chiar măreţia aceleia, care este cinstită în toată Asia şi în toată lumea, este nimicită.``

Деяния 19:27 Russian: Synodal Translation (1876)
А это нам угрожает тем, что не только ремесло нашепридет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная.

Деяния 19:27 Russian koi8r
А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и вселенная.

Acts 19:27 Shuar New Testament
Papru tu Θtserkui, iisha itiurchat pujuschattajik. Kuit ii achiaj nuka menkakashtatuak. Tura N· arantcha ii yusri Tiana jeen shuar iniaisachartatuak. Tura Nuyß Asia nunkanmayasha tura Ashφ nunkanmaya aencha, ii yusri Tiana shiir awajainia nuna Yapajißwar aun nakitrachartatuak" Tφmiayi Timitriu.

Apostagärningarna 19:27 Swedish (1917)
Och det är fara värt, icke allenast att denna vår hantering kommer i missaktning, utan ock att den stora gudinnan Dianas helgedom bliver räknad för intet, och att jämväl denna gudinna, som hela provinsen Asien, ja, hela världen dyrkar, kommer att lida avbräck i sitt stora anseende.»

Matendo Ya Mitume 19:27 Swahili NT
Hivyo iko hatari kwamba biashara yetu itakuwa na jina baya. Si hivyo tu, bali pia jambo hilo linaweza kuifanya nyumba ya mungu Artemi kuwa si kitu cha maana. Hatimaye sifa zake huyo ambaye Asia na dunia yote inamwabudu, zitakwisha."

Mga Gawa 19:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At hindi lamang may panganib na mawalang kapurihan ang hanapbuhay nating ito; kundi naman ang templo ng dakilang diosa Diana ay mawawalan ng halaga, at hanggang sa malugso ang kadakilaan niya na sinasamba ng buong Asia at ng sanglibutan.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 19:27 Tawallamat Tamajaq NT
Arat wa, wǝrgeɣ ǝššǝɣǝl-nana ɣas as du-z-awǝy iguz ǝn tazak n ad itǝwǝlku, kalar ehan n ǝlɣibada wa n Artemis di maqqarat, ta tǝmosat tǝmǝlit-nana ǝnta da ad irtǝk almaqam-net, tammazzay fadda d ǝtǝwǝsǝɣmar, ǝnta ǝɣbâdan aytedan kul win akal n Asǝya, d ǝddǝnet ketnet.»

กิจการ 19:27 Thai: from KJV
น่ากลัวว่าไม่ใช่แต่อาชีพของเราจะเสียไปอย่างเดียว แต่พระวิหารของพระอารเทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็นที่หมิ่นประมาทด้วย และสง่าราศีแห่งรูปของพระแม่เจ้านั้นซึ่งเป็นที่นับถือของบรรดาชาวแคว้นเอเชียกับสิ้นทั้งโลก จะเสื่อมลงไป"

Elçilerin İşleri 19:27 Turkish
Hem bu sanatımız saygınlığını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıyadır, hem de ulu tanrıça Artemisin Tapınağının hiçe sayılması ve bütün Asya İliyle bütün dünyanın tapındığı tanrıçanın, ululuğundan yoksun kalması tehlikesi vardır.››

Деяния 19:27 Ukrainian: NT
І не тільки се ремеслу нашому грозить, прийти в упадок, та щоб і храм великої богині Артемиди не обернувсь у нїщо, і не пропало величче тієї, котрій вся Азия і вселенна покланяєть ся.

Acts 19:27 Uma New Testament
Jadi' ompi' -ompi', me'eka' -ta, nee-neo' mpai' uma-pi hema to dota mpo'oli lence-lence to tababehi ngkai salaka'. Uma muntu' toe, tapi' meka' ba lue' tomi pepuea' -ta hi Artemis wo'o uma-pi rasaile', duu' -na uma-pi rabila' hanga' Artemis to mobaraka' lia. Bo anitu-ta toe to rapue' hawe'ea tauna hi Asia pai' hi humalili' dunia'."

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 19:27 Vietnamese (1934)
Chúng ta chẳng những sợ nghề nghiệp phải bị gièm chê, lại cũng e rằng đền thờ của đại nữ thần Ði-anh bị khinh dể nữa, và nữ thần ta bị tiêu diệt về sự vinh hiển mà cõi A-si và cả thế giới đều tôn kính chăng.

Acts 19:26
Top of Page
Top of Page