Acts 16:15
New International Version
When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. "If you consider me a believer in the Lord," she said, "come and stay at my house." And she persuaded us.

New Living Translation
She was baptized along with other members of her household, and she asked us to be her guests. "If you agree that I am a true believer in the Lord," she said, "come and stay at my home." And she urged us until we agreed.

English Standard Version
And after she was baptized, and her household as well, she urged us, saying, “If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay.” And she prevailed upon us.

Berean Study Bible
And when she and her household had been baptized, she urged us, “If you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house.” And she persuaded us.

New American Standard Bible
And when she and her household had been baptized, she urged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay." And she prevailed upon us.

King James Bible
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

Holman Christian Standard Bible
After she and her household were baptized, she urged us, "If you consider me a believer in the Lord, come and stay at my house." And she persuaded us.

International Standard Version
When she and her family were baptized, she urged us, "If you are convinced that I am a believer in the Lord, come and stay at my home." And she continued to insist that we do so.

NET Bible
After she and her household were baptized, she urged us, "If you consider me to be a believer in the Lord, come and stay in my house." And she persuaded us.

Aramaic Bible in Plain English
And she was immersed and the children of her house and she was begging of us and saying: “If you are truly confident that I have believed in Our Lord, come lodge yourselves at my house”, and she urged us much.

GOD'S WORD® Translation
When Lydia and her family were baptized, she invited us to stay at her home. She said, "If you're convinced that I believe in the Lord, then stay at my home." She insisted. So we did.

Jubilee Bible 2000
And when she was baptized, with her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. And she constrained us.

King James 2000 Bible
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she prevailed upon us.

American King James Version
And when she was baptized, and her household, she sought us, saying, If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

American Standard Version
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there . And she constrained us.

Douay-Rheims Bible
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying: If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

Darby Bible Translation
And when she had been baptised and her house, she besought [us], saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide [there]. And she constrained us.

English Revised Version
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there. And she constrained us.

Webster's Bible Translation
And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, If ye have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and abide there: And she constrained us.

Weymouth New Testament
When she and her household had been baptized, she urged us, saying, "If in your judgement I am a believer in the Lord, come and stay at my house." And she made us go there.

World English Bible
When she and her household were baptized, she begged us, saying, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house, and stay." So she persuaded us.

Young's Literal Translation
and when she was baptized, and her household, she did call upon us, saying, 'If ye have judged me to be faithful to the Lord, having entered into my house, remain;' and she constrained us.

Handelinge 16:15 Afrikaans PWL
Nadat sy en die kinders van haar huis gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: “As u oortuig is daarvan dat ek in ons Meester vertrou, kom dan in my huis en bly daar.” Sy het ernstig by ons aangedring.

Veprat e Apostujve 16:15 Albanian
Pasi ajo u pagëzua me familjen e saj, na u lut duke thënë: ''Në qoftë se më keni gjykuar se jam besnike ndaj Zotit, hyni në shtëpinë time dhe rrini''. Dhe na detyroi të pranojmë.

ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺳﻞ 16:15 Arabic: Smith & Van Dyke
‎فلما اعتمدت هي واهل بيتها طلبت قائلة ان كنتم قد حكمتم اني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فالزمتنا

ԳՈՐԾՔ ԱՌԱՔԵԼՈՑ 16:15 Armenian (Western): NT
Երբ ինք եւ իր ընտանիքը մկրտուեցան, աղաչեց՝ ըսելով. «Եթէ Տէրոջ հաւատարիմ կը սեպէք զիս, իմ տո՛ւնս մտէք ու հո՛ն մնացէք»: Եւ ստիպելով՝ տարաւ մեզ:

Apostoluén Acteac. 16:15 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta batheyatu içan cenean bera eta haren familia, othoitz ceguigun, cioela, Baldin estimatu baduçue Iaunagana fidel naicela, sarthuric ene etchean, çaudete. Eta bortcha guençan.

De Zwölfbotngetaat 16:15 Bavarian
Is und ir gantzs Haus wurdnd aft taaufft. Dann güberrödt s üns: "Wenntß überzeugt seitß, däß i ietz wirklich an n Herrn glaaub, naacherd kemmtß diend zo mir eyn s Haus und bleibtß daa!" Weilete noettn taat s üns.

Деяния 16:15 Bulgarian
И като се кръсти тя и домът й, помоли ни, казвайки: Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седнете. И принуди ни.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
當她和她的家人受了洗之後,她請求我們說:「如果你們判斷我是主的信徒,請到我家裡來住。」於是她極力挽留我們。

中文标准译本 (CSB Simplified)
当她和她的家人受了洗之后,她请求我们说:“如果你们判断我是主的信徒,请到我家里来住。”于是她极力挽留我们。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
她和她一家既領了洗,便求我們說:「你們若以為我是真信主的,請到我家裡來住。」於是強留我們。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
她和她一家既领了洗,便求我们说:“你们若以为我是真信主的,请到我家里来住。”于是强留我们。

使 徒 行 傳 16:15 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 和 他 一 家 既 領 了 洗 , 便 求 我 們 說 : 你 們 若 以 為 我 是 真 信 主 的 ( 或 作 : 你 們 若 以 為 我 是 忠 心 事 主 的 ) , 請 到 我 家 裡 來 住 。 於 是 強 留 我 們 。

使 徒 行 傳 16:15 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 和 他 一 家 既 领 了 洗 , 便 求 我 们 说 : 你 们 若 以 为 我 是 真 信 主 的 ( 或 作 : 你 们 若 以 为 我 是 忠 心 事 主 的 ) , 请 到 我 家 里 来 住 。 於 是 强 留 我 们 。

Djela apostolska 16:15 Croatian Bible
Pošto se pak krsti ona i njezin dom, zamoli: Ako smatrate da sam vjerna Gospodinu, uđite u moj dom i ostanite u njemu. I prisili nas.

Skutky apoštolské 16:15 Czech BKR
A když pokřtěna byla i dům její, prosila, řkuci: Poněvadž jste mne soudili věrnou Pánu býti, vejdětež do domu mého, a pobuďte u mne. I přinutila nás.

Apostelenes gerninger 16:15 Danish
Men da hun og hendes Hus var blevet døbt, bad hun og sagde: «Dersom I agte mig for at være Herren tro, da kommer ind i mit Hus og bliver der!» Og hun nødte os.

Handelingen 16:15 Dutch Staten Vertaling
En als zij gedoopt was, en haar huis, bad zij ons, zeggende: Indien gij hebt geoordeeld, dat ik den Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis, en blijft er. En zij dwong ons.

Nestle Greek New Testament 1904
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Westcott and Hort 1881
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

RP Byzantine Majority Text 2005
Ὡς δὲ ἐβαπτίσθη, καὶ ὁ ο ἴκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἴναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν ο ἴκόν μου, μείνατε. Καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Greek Orthodox Church 1904
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα· Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μείνατε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Tischendorf 8th Edition
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Scrivener's Textus Receptus 1894
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη, καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα, Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου, μείνατε. καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Stephanus Textus Receptus 1550
ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν λέγουσα Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ κυρίῳ εἶναι εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μείνατε καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον μου μενετε και παρεβιασατο ημας

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον μου μενετε και παρεβιασατο ημας

Stephanus Textus Receptus 1550
ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον μου μεινατε και παρεβιασατο ημας

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
ως δε εβαπτισθη, και ο οικος αυτης, παρεκαλεσε λεγουσα, Ει κεκρικατε με πιστην τω Κυριω ειναι, εισελθοντες εις τον οικον μου, μεινατε. και παρεβιασατο ημας.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον μου μεινατε και παρεβιασατο ημας

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
ως δε εβαπτισθη και ο οικος αυτης παρεκαλεσεν λεγουσα ει κεκρικατε με πιστην τω κυριω ειναι εισελθοντες εις τον οικον μου μενετε και παρεβιασατο ημας

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hōs de ebaptisthē kai ho oikos autēs, parekalesen legousa Ei kekrikate me pistēn tō Kyriō einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete; kai parebiasato hēmas.

hos de ebaptisthe kai ho oikos autes, parekalesen legousa Ei kekrikate me pisten to Kyrio einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete; kai parebiasato hemas.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hōs de ebaptisthē kai ho oikos autēs, parekalesen legousa Ei kekrikate me pistēn tō kyriō einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete; kai parebiasato hēmas.

hos de ebaptisthe kai ho oikos autes, parekalesen legousa Ei kekrikate me pisten to kyrio einai, eiselthontes eis ton oikon mou menete; kai parebiasato hemas.

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato ēmas

Os de ebaptisthE kai o oikos autEs parekalesen legousa ei kekrikate me pistEn tO kuriO einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato Emas

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato ēmas

Os de ebaptisthE kai o oikos autEs parekalesen legousa ei kekrikate me pistEn tO kuriO einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato Emas

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato ēmas

Os de ebaptisthE kai o oikos autEs parekalesen legousa ei kekrikate me pistEn tO kuriO einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato Emas

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato ēmas

Os de ebaptisthE kai o oikos autEs parekalesen legousa ei kekrikate me pistEn tO kuriO einai eiselthontes eis ton oikon mou meinate kai parebiasato Emas

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 Westcott/Hort - Transliterated
ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato ēmas

Os de ebaptisthE kai o oikos autEs parekalesen legousa ei kekrikate me pistEn tO kuriO einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato Emas

ΠΡΑΞΕΙΣ 16:15 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ōs de ebaptisthē kai o oikos autēs parekalesen legousa ei kekrikate me pistēn tō kuriō einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato ēmas

Os de ebaptisthE kai o oikos autEs parekalesen legousa ei kekrikate me pistEn tO kuriO einai eiselthontes eis ton oikon mou menete kai parebiasato Emas

Apostolok 16:15 Hungarian: Karoli
Mikor pedig megkeresztelkedék mind házanépével egybe, kére minket, mondván: Ha az Úr hívének ítéltetek engem, jertek az én házamhoz, és maradjatok [ott.] És unszola minket.

La agoj de la apostoloj 16:15 Esperanto
Kaj kiam sxi estis baptita, kun sia familio, sxi nin petegis, dirante:Se vi jugxas min fidela al la Sinjoro, venu, kaj logxu en mia domo. Kaj sxi devigis nin.

Apostolien teot 16:15 Finnish: Bible (1776)
Ja kuin hän ja hänen huoneensa kastettu oli, rukoili hän meitä, sanoen: jos te minun Herralle uskollisena pidätte, niin tulkaat minun huoneeseeni ja olkaat siinä. Ja hän vaati heitä.

Actes 16:15 French: Darby
Et apres qu'elle eut ete baptisee ainsi que sa maison, elle nous pria, disant: Si vous jugez que je suis fidele au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous y contraignit.

Actes 16:15 French: Louis Segond (1910)
Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances.

Actes 16:15 French: Martin (1744)
Et après qu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous pria, disant : Si vous m'estimez être fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et y demeurez. Et elle nous y contraignit.

Apostelgeschichte 16:15 German: Modernized
Als sie aber und ihr Haus getauft ward, ermahnete sie uns und sprach: So ihr mich achtet, daß ich gläubig bin an den HERRN, so kommet in mein Haus und bleibet allda. Und sie zwang uns.

Apostelgeschichte 16:15 German: Luther (1912)
Als sie aber und ihr Haus getauft ward, ermahnte sie uns und sprach: So ihr mich achtet, daß ich gläubig bin an den HERRN, so kommt in mein Haus und bleibt allda. Und sie nötigte uns.

Apostelgeschichte 16:15 German: Textbibel (1899)
Wie sie sich aber hatte taufen lassen samt ihren Leuten, bat sie: wenn ihr mich als Gläubige des Herrn anerkennt, so tretet in mein Haus und bleibt da; und sie nötigte uns.

Atti 16:15 Italian: Riveduta Bible (1927)
E dopo che fu battezzata con quei di casa, ci pregò dicendo: Se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci fece forza.

Atti 16:15 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
E, dopo che fu battezzata ella e la sua famiglia, ci pregò dicendo: Se voi mi avete giudicata esser fedele al Signore, entrate in casa mia, e dimoratevi. E ci fece forza.

KISAH PARA RASUL 16:15 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Setelah ia dibaptiskan serta dengan isi rumahnya, lalu diajaknya kami, katanya, "Jikalau pada sangka Tuan-tuan, hamba ini taat kepada Tuhan, marilah masuk tinggal di rumah hamba." Lalu dipaksanya kami.

Acts 16:15 Kabyle: NT
Mi tețwaɣḍes deg waman nețțat d wat wexxam-is, teɛṛeḍ-aɣ, tenna-d : ma twalam umneɣ seg ul-iw s Sidi Ṛebbi, eyyaw aț-țesɛeddim kra n wussan deg wexxam-iw. Dɣa teḥreṣ-aɣ iwakken a nekcem.

사도행전 16:15 Korean
저와 그 집이 다 세례를 받고 우리에게 청하여 가로되 `만일 나를 주 믿는 자로 알거든 내 집에 들어와 유하라' 하고 강권하여 있게 하니라

Actus Apostolorum 16:15 Latin: Vulgata Clementina
Cum autem baptizata esset, et domus ejus, deprecata est dicens : Si judicastis me fidelem Domino esse, introite in domum meam, et manete. Et coëgit nos.

Apustuļu darbi 16:15 Latvian New Testament
Kad viņa un viņas nams bija kristīti, tā mūs lūdza, sacīdama: Ja jūs domājat, ka es esmu Kungam uzticīga, nāciet manā namā un palieciet! Un viņa mūs ļoti lūdza.

Apaðtalø darbø knyga 16:15 Lithuanian
Kai ji su savo namiškiais buvo pakrikštyta, ėmė mūsų prašyti: “Jei mane laikote Viešpaties tikinčiąja, ateikite ir pasilikite mano namuose”. Ji tiesiog mus privertė.

Acts 16:15 Maori
A, no ka oti ia te iriiri, ratou ko tona whare, ka tohe ia, ka mea, Ki te mea kua whakaaro koutou he pono taku mahi ki te Ariki, tomo mai koutou, e noho ki toku whare. Na ka tohea matou e ia.

Apostlenes-gjerninge 16:15 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Da nu hun og hennes hus var blitt døpt, bad hun oss og sa: Så sant I holder mig for å være en som tror på Herren, så kom inn i mitt hus og ta ophold der! Og hun nødde oss.

Hechos 16:15 Spanish: La Biblia de las Américas
Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó, diciendo: Si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir.

Hechos 16:15 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: "Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella." Y nos persuadió a ir.

Hechos 16:15 Spanish: Reina Valera Gómez
Y cuando fue bautizada, ella, y su familia, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa; y nos constriñó a quedarnos.

Hechos 16:15 Spanish: Reina Valera 1909
Y cuando fué bautizada, y su familia, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad: y constriñónos.

Hechos 16:15 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y cuando fue bautizada, con su casa, nos rogó, diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y posad; y nos constriñó.

Atos 16:15 Bíblia King James Atualizada Português
Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: “Se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa”. E assim, nos convenceu. Paulo liberta jovem do demônio

Atos 16:15 Portugese Bible
Depois que foi batizada, ela e a sua casa, rogou-nos, dizendo: Se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso.   

Faptele Apostolilor 16:15 Romanian: Cornilescu
După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne -a rugat şi ne -a zis: ,,Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămîneţi în casa mea.`` Şi ne -a silit să intrăm.

Деяния 16:15 Russian: Synodal Translation (1876)
Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас,говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдитев дом мой и живите у меня . И убедила нас.

Деяния 16:15 Russian koi8r
Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите [у] [меня]. И убедила нас.

Acts 16:15 Shuar New Testament
T·runa N· nuwa Nφiniurijiai imianmiayi. Tura nuyasha chichaak "Yus-shuar nekas ajasai T·rutkurmeka winia jearui winitiarum" Tφmiayi. Tura nui jeawakrin setumtikrampramiaji.

Apostagärningarna 16:15 Swedish (1917)
Och sedan hon jämte sitt husfolk hade låtit döpa sig, bad hon oss och sade: »Eftersom I ansen mig vara en kvinna som tror på Herren, så kommen in i mitt hus och stannen där.» Och hon nödgade oss därtill.

Matendo Ya Mitume 16:15 Swahili NT
Baada ya huyo mama pamoja na jamaa yake kubatizwa, alitualika akisema, "Kama kweli mmeona kwamba mimi namwamini Bwana, karibuni nyumbani kwangu mkakae." Akatuhimiza twende.

Mga Gawa 16:15 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nang siya'y mabautismuhan na, at ang kaniyang mga kasangbahay, ay namanhik siya sa amin, na sinasabi, Kung inyong inaakalang ako'y tapat sa Panginoon, ay magsipasok kayo sa aking bahay, at kayo'y magsitira doon. At kami'y pinilit niya.

Igitan ǝn Nǝmmuzal 16:15 Tawallamat Tamajaq NT
As tǝtawasalmaɣ daɣ aman ǝnta d aytedan n aɣaywan-net, tonsay-ana, tǝnn-ana: «Zama tǝhannayam as ǝzzigzana s Ǝmǝli, wǝdi akkiwat-du ehan-in tazzabbem daɣ-as.» Tǝgraw-du daɣ-na as nǝrḍa.

กิจการ 16:15 Thai: from KJV
เมื่อหญิงคนนั้นกับทั้งครอบครัวของเขาได้รับบัพติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า "ถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า เชิญเข้ามาพักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด" และเขาได้วิงวอนจนเราขัดไม่ได้

Elçilerin İşleri 16:15 Turkish
Lidya, ev halkıyla birlikte vaftiz olduktan sonra bizi evine çağırdı. ‹‹Beni Rabbin bir inanlısı kabul ediyorsanız, gelin, evimde kalın›› dedi ve bizi razı etti.

Деяния 16:15 Ukrainian: NT
Як же охрестилась вона і дім її, благала, говорячи: Коли ви судили мене, що я вірна Господеві, то, ввійшовши в господу мою, пробувайте. І присилувала нас.

Acts 16:15 Uma New Testament
Oti toe, Lidia hante tauna ihi' tomi-na, raniu' omea-ramo jadi' topetuku' Pue' Yesus. Oti-ramo raniu', nabawai-kai hilou mo'oha' hi tomi-na, na'uli' -kakai: "Ane nihilo makono pepangala' -ku hi Pue' Yesus, mai-tamo hilou hi tomi-ku." Pai' napewuku-kai kana ntuku' pomperapia' -na.

Coâng-vuï caùc Söù-ñoà 16:15 Vietnamese (1934)
Khi người đã chịu phép báp-tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng: Nếu các ông đã đoán tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi, mà ở lại đó; rồi người ép mời vào.

Acts 16:14
Top of Page
Top of Page