1 Thessalonians 2:13
New International Version
And we also thank God continually because, when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe.

New Living Translation
Therefore, we never stop thanking God that when you received his message from us, you didn't think of our words as mere human ideas. You accepted what we said as the very word of God--which, of course, it is. And this word continues to work in you who believe.

English Standard Version
And we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of men but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers.

Berean Study Bible
And we continually thank God because, when you received the word of God that you heard from us, you accepted it not as the word of men, but as the true word of God—the word which is now at work in you who believe.

New American Standard Bible
For this reason we also constantly thank God that when you received the word of God which you heard from us, you accepted it not as the word of men, but for what it really is, the word of God, which also performs its work in you who believe.

King James Bible
For this cause also thank we God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe.

Holman Christian Standard Bible
This is why we constantly thank God, because when you received the message about God that you heard from us, you welcomed it not as a human message, but as it truly is, the message of God, which also works effectively in you believers.

International Standard Version
Here is another reason why we constantly give thanks to God: When you received God's word, which you heard from us, you did not accept it as the word of humans but for what it really is—the word of God, which is at work in you who believe.

NET Bible
And so we too constantly thank God that when you received God's message that you heard from us, you accepted it not as a human message, but as it truly is, God's message, which is at work among you who believe.

Aramaic Bible in Plain English
Because of this, we also thank God constantly that you have received the word of God from us, not as if you received the word of the children of men, but just as it is truly the word of God, and which is working among you by deeds in those who believe.

GOD'S WORD® Translation
Here is another reason why we never stop thanking God: When you received God's word from us, you realized it wasn't the word of humans. Instead, you accepted it for what it really is-the word of God. This word is at work in you believers.

Jubilee Bible 2000
For this cause also we thank God without ceasing, that having received from us the word to hear from God, ye received it not as the word of men, (but as it is in truth) the word of God, which effectually works in you that believe.

King James 2000 Bible
For this cause also thank we God without ceasing, because, when you received the word of God which you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually works also in you that believe.

American King James Version
For this cause also thank we God without ceasing, because, when you received the word of God which you heard of us, you received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually works also in you that believe.

American Standard Version
And for this cause we also thank God without ceasing, that, when ye received from us the word of the message, even the word of God, ye accepted it not as the word of men, but, as it is in truth, the word of God, which also worketh in you that believe.

Douay-Rheims Bible
Therefore, we also give thanks to God without ceasing: because, that when you had received of us the word of the hearing of God, you received it not as the word of men, but (as it is indeed) the word of God, who worketh in you that have believed.

Darby Bible Translation
And for this cause we also give thanks to God unceasingly that, having received [the] word of [the] report of God by us, ye accepted, not men's word, but, even as it is truly, God's word, which also works in you who believe.

English Revised Version
And for this cause we also thank God without ceasing, that, when ye received from us the word of the message, even the word of God, ye accepted it not as the word of men, but, as it is in truth, the word of God, which also worketh in you that believe.

Webster's Bible Translation
For this cause also we thank God without ceasing, because, when ye received the word of God which ye heard from us, ye received it not as the word of men, but (as it is in truth) the word of God, which effectually worketh also in you that believe.

Weymouth New Testament
And for this further reason we render unceasing thanks to God, that when you received God's Message from our lips, it was as no mere message from men that you embraced it, but as--what it really is--God's Message, which also does its work in the hearts of you who believe.

World English Bible
For this cause we also thank God without ceasing, that, when you received from us the word of the message of God, you accepted it not as the word of men, but, as it is in truth, the word of God, which also works in you who believe.

Young's Literal Translation
Because of this also, we -- we do give thanks to God continually, that, having received the word of hearing from us of God, ye accepted, not the word of man, but as it is truly, the word of God, who also doth work in you who believe;

1 Thessalonisense 2:13 Afrikaans PWL
Ook as gevolg hiervan dank ons God sonder ophou dat julle die boodskap van God, wat julle van ons af ontvang het, nie ontvang het as die boodskap van mense nie, maar, soos dit waarlik is, as die boodskap van God wat ook deur dade werk in julle wat vertrou.

1 Thesalonikasve 2:13 Albanian
Prandaj edhe ne e falenderojmë pa pushim Perëndinë, se kur ju keni marrë nga ne fjalën e Perëndisë, e pritët atë jo si fjalë njerëzish, por, sikurse është me të vërtetë, si fjalë Perëndie, që vepron ndër ju që besoni.

ﺍﻻﻭﻝ ﺗﺴﺎﻟﻮﻧﻴﻜﻲ 2:13 Arabic: Smith & Van Dyke
من اجل ذلك نحن ايضا نشكر الله بلا انقطاع لانكم اذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة اناس بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل ايضا فيكم انتم المؤمنين.

1 ԹԵՍԱՂՈՆԻԿԵՑԻՆԵՐ 2:13 Armenian (Western): NT
Հետեւաբար մենք ալ անդադար շնորհակալ կ՚ըլլանք Աստուծմէ, որովհետեւ երբ ընդունեցիք Աստուծոյ խօսքը՝ որ մեզմէ լսեցիք, ընդունեցիք զայն ո՛չ թէ իբր մարդոց խօսք, հապա - ինչ որ ան ճշմա՛րտապէս է - որպէս Աստուծոյ խօսք. եւ ան կը ներգործէ նաեւ ձեր մէջ՝ որ կը հաւատաք:

1 Thessaloniceanoetara. 2:13 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Halacotz guc-ere esquerrac emaiten drauzquiogu Iaincoari paussuric gabe, ceren Iaincoaren hitzaren predicationea gureganic recebitu vkan duçuenean, recebitu vkan baituçue, ez guiçonén hitz beçala, baina (nola eguiazqui baita) Iaincoaren hitz beçala, ceinec obratzen-ere baitu çuetan sinhesten duçuenotan.

De Tessyloninger A 2:13 Bavarian
Dösswögn dank myr yn n Herrgot inständig dyrfür, däßß s Wort Gottes, wieß is von üns ghoert habtß, aau als sölchers angnummen habtß. Dös ist s wirklich; es +ist aynmaal kain Menschnwort! Und dös zaigt si aau dran, wie s in enk, de Glaauber, wirksam wordn ist.

1 Солунци 2:13 Bulgarian
И за туй и ние непрестанно благодарим на Бога загдето, като приехте чрез нас словото на Божието послание, приехте [го], не [като] човешко слово, а [като] Божие слово, каквото е наистина, което и действува между вас, вярващите.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我們之所以也不住地感謝神,是因為你們接受了從我們所聽的神的話語,沒有把它看做人的話語,而是把它看做神的話語接受了;這確實是神的話語,而且它也正在你們這些信的人裡面做工。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我们之所以也不住地感谢神,是因为你们接受了从我们所听的神的话语,没有把它看做人的话语,而是把它看做神的话语接受了;这确实是神的话语,而且它也正在你们这些信的人里面做工。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
為此,我們也不住地感謝神,因你們聽見我們所傳神的道就領受了;不以為是人的道,乃以為是神的道。這道實在是神的,並且運行在你們信主的人心中。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
为此,我们也不住地感谢神,因你们听见我们所传神的道就领受了;不以为是人的道,乃以为是神的道。这道实在是神的,并且运行在你们信主的人心中。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 2:13 Chinese Bible: Union (Traditional)
為 此 , 我 們 也 不 住 的 感 謝 神 , 因 你 們 聽 見 我 們 所 傳 神 的 道 就 領 受 了 ; 不 以 為 是 人 的 道 , 乃 以 為 是 神 的 道 。 這 道 實 在 是 神 的 , 並 且 運 行 在 你 們 信 主 的 人 心 中 。

帖 撒 羅 尼 迦 前 書 2:13 Chinese Bible: Union (Simplified)
为 此 , 我 们 也 不 住 的 感 谢 神 , 因 你 们 听 见 我 们 所 传 神 的 道 就 领 受 了 ; 不 以 为 是 人 的 道 , 乃 以 为 是 神 的 道 。 这 道 实 在 是 神 的 , 并 且 运 行 在 你 们 信 主 的 人 心 中 。

Prva poslanica Solunjanima 2:13 Croatian Bible
Zato, eto, i mi bez prestanka zahvaljujemo Bogu što ste, kad od nas primiste riječ poruke Božje, primili ne riječ ljudsku, nego kakva uistinu jest, riječ Božju koja i djeluje u vama, vjernicima.

První Tesalonickým 2:13 Czech BKR
Protož i my díky činíme Bohu bez přestání, že přijavše slovo Boží, kteréž jste slyšeli od nás, přijali jste ne jako slovo lidské, ale jakož v pravdě jest, jako slovo Boží, kterýžto i dílo své působí v vás věřících.

1 Tessalonikerne 2:13 Danish
Og derfor takke ogsaa vi Gud uafladelig, fordi, da I modtoge Guds Ord, som I hørte af os, toge I ikke imod det som Menneskers Ord, men som Guds Ord (hvad det sandelig er), hvilket ogsaa viser sig virksomt i eder, som tro.

1 Thessalonicenzen 2:13 Dutch Staten Vertaling
Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

Nestle Greek New Testament 1904
Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.

Westcott and Hort 1881
Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ἐστὶν λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Καὶ διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθὼς ἀληθῶς ⇔ ἐστὶν λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.

Greek Orthodox Church 1904
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ, καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.

Tischendorf 8th Edition
καί διά οὗτος καί ἡμᾶς εὐχαριστέω ὁ θεός ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαμβάνω λόγος ἀκοή παρά ἡμᾶς ὁ θεός δέχομαι οὐ λόγος ἄνθρωπος ἀλλά καθώς εἰμί ἀληθῶς λόγος θεός ὅς καί ἐνεργέω ἐν ὑμεῖς ὁ πιστεύω

Scrivener's Textus Receptus 1894
Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ’ ἡμῶν, τοῦ Θεοῦ, ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν.

Stephanus Textus Receptus 1550
διὰ τοῦτο Καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ θεῷ ἀδιαλείπτως ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς λόγον θεοῦ ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως αληθως εστιν λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν

Stephanus Textus Receptus 1550
δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω Θεω αδιαλειπτως, οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων, του Θεου, εδεξασθε ου λογον ανθρωπων, αλλα καθως εστιν αληθως λογον Θεου, ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως εστιν αληθως λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και δια τουτο και ημεις ευχαριστουμεν τω θεω αδιαλειπτως οτι παραλαβοντες λογον ακοης παρ ημων του θεου εδεξασθε ου λογον ανθρωπων αλλα καθως {VAR1: αληθως εστιν } {VAR2: εστιν αληθως } λογον θεου ος και ενεργειται εν υμιν τοις πιστευουσιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Kai dia touto kai hēmeis eucharistoumen tō Theō adialeiptōs, hoti paralabontes logon akoēs par’ hēmōn tou Theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs alēthōs estin logon Theou, hos kai energeitai en hymin tois pisteuousin.

Kai dia touto kai hemeis eucharistoumen to Theo adialeiptos, hoti paralabontes logon akoes par’ hemon tou Theou edexasthe ou logon anthropon alla kathos alethos estin logon Theou, hos kai energeitai en hymin tois pisteuousin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Kai dia touto kai hēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs, hoti paralabontes logon akoēs par' hēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs alēthōs estin logon theou, hos kai energeitai en hymin tois pisteuousin.

Kai dia touto kai hemeis eucharistoumen to theo adialeiptos, hoti paralabontes logon akoes par' hemon tou theou edexasthe ou logon anthropon alla kathos alethos estin logon theou, hos kai energeitai en hymin tois pisteuousin.

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:13 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs estin alēthōs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

kai dia touto kai Emeis eucharistoumen tO theO adialeiptOs oti paralabontes logon akoEs par EmOn tou theou edexasthe ou logon anthrOpOn alla kathOs estin alEthOs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:13 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs estin alēthōs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

dia touto kai Emeis eucharistoumen tO theO adialeiptOs oti paralabontes logon akoEs par EmOn tou theou edexasthe ou logon anthrOpOn alla kathOs estin alEthOs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:13 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs estin alēthōs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

dia touto kai Emeis eucharistoumen tO theO adialeiptOs oti paralabontes logon akoEs par EmOn tou theou edexasthe ou logon anthrOpOn alla kathOs estin alEthOs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:13 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs estin alēthōs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

dia touto kai Emeis eucharistoumen tO theO adialeiptOs oti paralabontes logon akoEs par EmOn tou theou edexasthe ou logon anthrOpOn alla kathOs estin alEthOs logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:13 Westcott/Hort - Transliterated
kai dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs alēthōs estin logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

kai dia touto kai Emeis eucharistoumen tO theO adialeiptOs oti paralabontes logon akoEs par EmOn tou theou edexasthe ou logon anthrOpOn alla kathOs alEthOs estin logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 2:13 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai dia touto kai ēmeis eucharistoumen tō theō adialeiptōs oti paralabontes logon akoēs par ēmōn tou theou edexasthe ou logon anthrōpōn alla kathōs {WH: alēthōs estin } {UBS4: estin alēthōs } logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

kai dia touto kai Emeis eucharistoumen tO theO adialeiptOs oti paralabontes logon akoEs par EmOn tou theou edexasthe ou logon anthrOpOn alla kathOs {WH: alEthOs estin} {UBS4: estin alEthOs} logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin

1 Tesszalonika 2:13 Hungarian: Karoli
Ugyanazért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét (a minthogy valósággal az [is]), a mely munkálkodik is ti bennetek, a kik hisztek.

Al la tesalonikanoj 1 2:13 Esperanto
Pro cxi tio ankaux ni sencxese dankas Dion, ke ricevinte per nia parolo la vorton de Dio, vi akceptis ne la homan vorton, sed, kiel gxi vere estas, la Dian vorton, kiu ankaux energias en vi, kiuj kredas.

Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille 2:13 Finnish: Bible (1776)
Sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa, että kuin te saitte sen sanan Jumalasta, jonka te meiltä kuulitte, niin te sen otitte vastaan, ei niinkuin ihmisen sanan, vaan (niinkuin se totisesti on) kuin Jumalan sanan, joka myös teissä uskovaisissa vaikuttaa.

1 Thessaloniciens 2:13 French: Darby
Et c'est pourquoi aussi nous, nous rendons sans cesse graces à Dieu de ce que, ayant reçu de nous la parole de la predication qui est de Dieu, vous avez accepte, non la parole des hommes, mais (ainsi qu'elle l'est veritablement) la parole de Dieu, laquelle aussi opere en vous qui croyez.

1 Thessaloniciens 2:13 French: Louis Segond (1910)
C'est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez.

1 Thessaloniciens 2:13 French: Martin (1744)
C'est pourquoi nous rendons sans cesse grâces à Dieu, de ce que quand vous avez reçu de nous la parole de la prédication de Dieu, vous l'avez reçue non comme une parole des hommes, mais (ainsi qu'elle est véritablement) comme la parole de Dieu, laquelle aussi agit avec efficace en vous qui croyez.

1 Thessalonicher 2:13 German: Modernized
Darum auch wir ohne Unterlaß Gott danken, daß ihr, da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, nahmet ihr's auf nicht als Menschenwort, sondern (wie es denn wahrhaftig ist) als Gottes Wort; welcher auch wirket in euch, die ihr glaubet.

1 Thessalonicher 2:13 German: Luther (1912)
Darum danken auch wir ohne Unterlaß Gott, daß ihr, da ihr empfinget von uns das Wort göttlicher Predigt, es aufnahmt nicht als Menschenwort, sondern, wie es denn wahrhaftig ist, als Gottes Wort, welcher auch wirkt in euch, die ihr glaubet.

1 Thessalonicher 2:13 German: Textbibel (1899)
Und darum danken auch wir Gott ohne Unterlaß dafür, daß ihr das Gotteswort, das ihr von uns zu hören bekamet, aufgenommen habt nicht als Menschenwort, sondern als das was es in Wahrheit ist, Gottes Wort, wie es sich auch wirksam erweist in euch die ihr glaubet.

1 Tessalonicesi 2:13 Italian: Riveduta Bible (1927)
E per questa ragione anche noi rendiamo del continuo grazie a Dio: perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, cioè la parola di Dio, voi l’accettaste non come parola d’uomini, ma, quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete.

1 Tessalonicesi 2:13 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Perciò ancora, noi non restiamo di render grazie a Dio, di ciò che, avendo ricevuta da noi la parola della predicazione di Dio, voi l’avete raccolta, non come parola d’uomini; ma, siccome è veramente, come parola di Dio, la quale ancora opera efficacemente in voi che credete.

1 TES 2:13 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka itulah sebabnya kami ini pun mengucapkan syukur kepada Allah dengan tiada berkeputusan, sebab tatkala kamu sudah menerima firman Allah daripada pemberitaan kami, lalu kamu menyambut firman itu, bukannya seperti perkataan manusia, melainkan seperti sungguh perkataan Allah, yang bekerja di dalam kamu juga yang beriman.

1 Thessalonians 2:13 Kabyle: NT
S wakka nețḥemmid dayem Sidi Ṛebbi imi tqeblem awal-is i wen-d newwi. Tqeblem-t mačči am akken d awal n wemdan, meɛna tqeblem-t imi d awal n Sidi Ṛebbi. D awal-agi i gxeddmen deg-wen tura, kunwi s wid yumnen.

데살로니가전서 2:13 Korean
이러므로 우리가 하나님께 쉬지 않고 감사함은 너희가 우리에게 들은 바 하나님의 말씀을 받을 때에 사람의 말로 아니하고 하나님의 말씀으로 받음이니 진실로 그러하다 이 말씀이 또한 너희 믿는 자 속에서 역사하느니라 !

I Thessalonicenses 2:13 Latin: Vulgata Clementina
Ideo et nos gratias agimus Deo sine intermissione : quoniam cum accepissetis a nobis verbum auditus Dei, accepistis illud, non ut verbum hominum, sed (sicut est vere) verbum Dei, qui operatur in vobis, qui credidistis :

Tesaloniķiešiem 1 2:13 Latvian New Testament
Tāpēc mēs arī pateicamies Dievam bez mitēšanās, ka jūs Dieva vārdu, kuru no mums dzirdējāt, pieņēmāt ne kā cilvēku mācību, bet (kā tas patiesībā ir) kā Dieva vārdu, jo Viņš jūsos, kas esat ticīgi, darbojas,

Pirmasis laiðkas tesalonikieèiams 2:13 Lithuanian
Todėl ir mes be paliovos dėkojame Dievui, kad, priėmę Dievo žodį, kurį girdėjote iš mūsų, priėmėte jį ne kaip žmonių žodį, bet, kas jis iš tikro yra,­kaip Dievo žodį, kuris ir veikia jumyse, tikinčiuosiuose.

1 Thessalonians 2:13 Maori
Mo konei matou ka whakawhetai tonu nei ki te Atua, no te mea i to koutou tahuritanga ki te kupu a te Atua i rongo ra koutou ki a matou, ehara i te mea he tahuri no koutou ki te kupu tangata, engari ki te kupu a te Atua, ko ia pu na hoki ia e mah i na i roto i a koutou, i te hunga e whakapono na.

1 Tessalonikerne 2:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og derfor takker også vi Gud uavlatelig for at da I fikk det Guds ord vi forkynte, tok I imot det, ikke som et menneske-ord, men, som det i sannhet er, som et Guds ord, som og viser sig virksomt i eder som tror.

1 Tesalonicenses 2:13 Spanish: La Biblia de las Américas
Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis.

1 Tesalonicenses 2:13 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen.

1 Tesalonicenses 2:13 Spanish: Reina Valera Gómez
Por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como es en verdad, la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros los que creéis.

1 Tesalonicenses 2:13 Spanish: Reina Valera 1909
Por lo cual, también nosotros damos gracias á Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis.

1 Tesalonicenses 2:13 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido de nosotros la palabra para oír de Dios, la recibisteis no como palabra de hombres, sino (como a la verdad lo es) como palabra de Dios, la cual obra en vosotros los que creisteis.

1 Tessalonicenses 2:13 Bíblia King James Atualizada Português
Outro motivo ainda temos nós para, incessantemente, dar graças a Deus: é que, tendo vós recebido a Palavra que de nós ouvistes, que provém de Deus, acolhestes não como simples ensino de homens, mas sim como, em verdade é, a Palavra de Deus, a qual, com toda certeza, está operando eficazmente em vós, os que credes.

1 Tessalonicenses 2:13 Portugese Bible
Por isso nós também, sem cessar, damos graças a Deus, porquanto vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes, não como palavra de homens, mas (segundo ela é na verdade) como palavra de Deus, a qual também opera em vós que credes.   

1 Tesaloniceni 2:13 Romanian: Cornilescu
Deaceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu că, atunci cînd aţi primit Cuvîntul lui Dumnezeu, auzit dela noi, l-aţi primit nu ca pe cuvîntul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari credeţi.

1-е Фессалоникийцам 2:13 Russian: Synodal Translation (1876)
Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не какслово человеческое, но как слово Божие, – каково оно есть по истине, –которое и действует в вас, верующих.

1-е Фессалоникийцам 2:13 Russian koi8r
Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не [как] слово человеческое, но [как] слово Божие, --каково оно есть по истине, --которое и действует в вас, верующих.

1 Thessalonians 2:13 Shuar New Testament
Yus-Chicham ii Θtserma antukrum, aya aentsnumianchaiti Tφmiarme. Y·snumiaiti Tφmiarme. Nu tiniu asarum umirkamarme. Kame nekas Tßrume. Ii Θtserjinia nu nekas Yusa chichamente. Atum nu chicham umirka asakrumin, Atumφ Enentßin kakaram ajastinian amaawai, Yus-Chicham asa. Atum Yus-Chicham umirkaru asakrumin iisha tuke tsawant Yus Y·minkiaji.

1 Thessalonikerbreve 2:13 Swedish (1917)
Därför tacka vi ock oavlåtligen Gud för att I, när I undfingen det Guds ord som vi predikade, icke mottogen det såsom människoord, utan såsom Guds ord, vilket det förvisso är, ett ord som ock är verksamt i eder som tron.

1 Wathesalonike 2:13 Swahili NT
Tena tunayo sababu nyingine ya kumshukuru Mungu: tulipowaleteeni ujumbe wa Mungu, ninyi mliusikia mkaupokea, si kama vile ujumbe wa binadamu, bali kama ujumbe wa Mungu, na kweli ndivyo ulivyo. Maana Mungu anafanya kazi ndani yenu ninyi mnaoamini.

1 Mga Taga-Tesalonica 2:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Dios, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral, sa makatuwid baga'y ang salita ng Dios, ay inyong tinanggap na hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi, ayon sa katotohanan, na salita ng Dios, na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya.

Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Tesalonik 2:13 Tawallamat Tamajaq NT
Faw da nǝtigudǝy i Mǝššina fǝl ǝddǝlil n as tǝslam y awal-net wa dawan-nǝmal, tǝqbalam-tu, wǝr das-tǝgem iduf n as awal n aytedan, kalar tǝgam-as iduf n awa imos, a t-imosan awal ǝn Mǝššina a išɣalan daɣ wallan-nawan kawanay a sǝr-ǝs ǝzzǝgzannen.

1 เธสะโลนิกา 2:13 Thai: from KJV
เพราะเหตุนี้เราจึงขอบพระคุณพระเจ้าไม่หยุดหย่อน เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายได้รับพระวจนะของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยินจากเรา ท่านไม่ได้รับไว้อย่างเป็นคำของมนุษย์ แต่ได้รับไว้ตามความเป็นจริง คือเป็นพระวจนะของพระเจ้า ซึ่งกำลังทำงานอยู่ภายในท่านทั้งหลายที่เชื่อด้วย

1 Selanikiler 2:13 Turkish
Tanrıya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var: Tanrı sözünü bizden duyup kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi, Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür.

1 Солунци 2:13 Ukrainian: NT
Того ж то й дякуємо Богові без перестану, що ви, прийнявши слово проповідї Божої від нас, прийняли не яко слово чоловіче, а (яко ж справдї є,) слово Боже, котре й орудує в вас віруючих.

1 Thessalonians 2:13 Uma New Testament
Ria-pi hanyala to mpakeni-kai mpo'uli' tarima kasi oa' hi Alata'ala. Apa' kareba to ni'epe ngkai kai' nitarima hewa Lolita Alata'ala mpu'u, uma nitarima hewa lolita manusia' -wadi. Pai' bate wae mpu'u, kareba toe bate Lolita Alata'ala to mobago ncuu hi rala nono-ni to mepangala' hi Pue'.

1 Teâ-sa-loâ-ni-ca 2:13 Vietnamese (1934)
Bởi vậy, chúng tôi tạ ơn Ðức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Ðức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Ðức Chúa Trời, vì thật là lời Ðức Chúa Trời, cũng hành động trong anh em có lòng tin.

1 Thessalonians 2:12
Top of Page
Top of Page