1 Peter 1:12
New International Version
It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

New Living Translation
They were told that their messages were not for themselves, but for you. And now this Good News has been announced to you by those who preached in the power of the Holy Spirit sent from heaven. It is all so wonderful that even the angels are eagerly watching these things happen.

English Standard Version
It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in the things that have now been announced to you through those who preached the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look.

Berean Study Bible
It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, when they foretold the things now announced by those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Even angels long to look into these things.

New American Standard Bible
It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven-- things into which angels long to look.

King James Bible
Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

Holman Christian Standard Bible
It was revealed to them that they were not serving themselves but you. These things have now been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Angels desire to look into these things.

International Standard Version
It was revealed to them that they were not serving themselves but you in regard to the things that have now been announced to you by those who brought you the good news through the Holy Spirit sent from heaven. These are things that even the angels desire to look into.

NET Bible
They were shown that they were serving not themselves but you, in regard to the things now announced to you through those who proclaimed the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven--things angels long to catch a glimpse of.

Aramaic Bible in Plain English
And it was revealed to all those who were searching, because they were not inquiring for themselves, but for us they were prophesying of those things belonging to us, which now are revealed to you by those things in which we have evangelized you, by The Spirit of Holiness, who is sent from Heaven, into which things the Angels have also desired to gaze.

GOD'S WORD® Translation
God revealed to the prophets that the things they had spoken were not for their own benefit but for yours. What the prophets had spoken, the Holy Spirit, who was sent from heaven, has now made known to you by those who spread the Good News among you. These are things that even the angels want to look into.

Jubilee Bible 2000
Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did administer the things, which are now announced unto you by those that have preached the gospel unto you by the Holy Spirit sent down from heaven, which things the angels desire to look into.

King James 2000 Bible
Unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things, which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Spirit sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

American King James Version
To whom it was revealed, that not to themselves, but to us they did minister the things, which are now reported to you by them that have preached the gospel to you with the Holy Ghost sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

American Standard Version
To whom it was revealed, that not unto themselves, but unto you, did they minister these things, which now have been announced unto you through them that preached the gospel unto you by the Holy Spirit sent forth from heaven; which things angel desire to look into.

Douay-Rheims Bible
To whom it was revealed, that not to themselves, but to you they ministered those things which are now declared to you by them that have preached the gospel to you, the Holy Ghost being sent down from heaven, on whom the angels desire to look.

Darby Bible Translation
To whom it was revealed, that not to themselves but to you they ministered those things, which have now been announced to you by those who have declared to you the glad tidings by [the] Holy Spirit, sent from heaven, which angels desire to look into.

English Revised Version
To whom it was revealed, that not unto themselves, but unto you, did they minister these things, which now have been announced unto you through them that preached the gospel unto you by the Holy Ghost sent forth from heaven; which things angels desire to look into.

Webster's Bible Translation
To whom it was revealed, that not to themselves, but to us they ministered the things which are now reported to you by them that have preached the gospel to you, with the Holy Spirit sent down from heaven; which things the angels desire to look into.

Weymouth New Testament
To them it was revealed that they were serving not themselves but you, when they foretold the very things which have now been openly declared to you by those who, having been taught by the Holy Spirit which had been sent from Heaven, brought you the Good News. Angels long to stoop and look into these things.

World English Bible
To them it was revealed, that not to themselves, but to you, they ministered these things, which now have been announced to you through those who preached the Good News to you by the Holy Spirit sent out from heaven; which things angels desire to look into.

Young's Literal Translation
to whom it was revealed, that not to themselves, but to us they were ministering these, which now were told to you (through those who did proclaim good news to you,) in the Holy Spirit sent from heaven, to which things messengers do desire to bend looking.

1 Petrus 1:12 Afrikaans PWL
Aan hulle is openbaar sodat hulle nie hulleself nie, maar vir ons bedien het deur dié dinge wat nou aangekondig is deur dié wat die goeie nuus aan julle verkondig het in die Gees van Afsondering, wat vanaf die hemel gestuur is; hierdie dinge waarin ook die engele begeer om in te sien. wees volkome waaksaam en verwag die onverdiende guns wat julle deel word by die openbaring van Yeshua, Die Gesalfde Een,

1 Pjetrit 1:12 Albanian
Dhe atyre iu zbulua se ata i administronin jo për vete, po për ne, ato gjëra që po ju rrëfehen tani nga ata që ju kanë predikuar ungjillin, me anë të Frymës së Shenjtë të dërguar nga qielli; gjëra të cilat engjëjt dëshirojnë t'i vëzhgojnë.

ﺑﻄﺮﺱ ﺍﻻﻭﻝ 1:12 Arabic: Smith & Van Dyke
الذين أعلن لهم انهم ليس لانفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الامور التي أخبرتم بها انتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة ان تطّلع عليها

1 ՊԵՏՐՈՍ 1:12 Armenian (Western): NT
Անոնց յայտնուեցաւ թէ ո՛չ թէ իրե՛նց՝ հապա մեզի՛ կը սպասարկէին այն բաները, որոնք հիմա հաղորդուեցան ձեզի անո՛նց միջոցով՝ որ աւետարանեցին ձեզի երկինքէն ղրկուած Սուրբ Հոգիով: Այդ բաներո՛ւն է որ հրեշտակները կը ցանկան ակնկառոյց նայիլ:

1 S. Pierrisec. 1:12 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Eta reuelatu içan çaye, ez bere buruey, baina guri administratzen cerauzquigutela orain çuey denuntiatu içan çaizquiçuen gauçác çuey Euangelioa predicatu drauçueçatenez, cerutic igorririco Spiritu sainduaz, cein gaucén contemplatzeco desira baitute Aingueruéc.

Dyr Peeters A 1:12 Bavarian
Yn de Weissagn wurd goffnbart, däß dös, was s gakünddnd, nit für ien gmaint war, sundern für enk. Ietz habnd enk dös die verkünddt, wo enk de Guetmaer brungen habnd, durch n Heilign Geist von n Himml abher. Sogar non d Engln glustt drum, dös allss z seghn.

1 Петрово 1:12 Bulgarian
И откри им се, че не за себе си, а за вас, служеха те [в] това, което сега ви се извести чрез ония, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух изпратен от небесата; в което и [самите] ангели желаят да надникнат.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
他們蒙了啟示,知道所服事的這一切,不是為自己,而是為你們。如今,這些事藉著從天上派來的聖靈,通過那些向你們傳福音的人,傳講給了你們;對於這些事,天使們也渴望能詳細察看。

中文标准译本 (CSB Simplified)
他们蒙了启示,知道所服事的这一切,不是为自己,而是为你们。如今,这些事藉着从天上派来的圣灵,通过那些向你们传福音的人,传讲给了你们;对于这些事,天使们也渴望能详细察看。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
他們得了啟示,知道他們所傳講的一切事,不是為自己,乃是為你們。那靠著從天上差來的聖靈傳福音給你們的人,現在將這些事報給你們;天使也願意詳細察看這些事。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
他们得了启示,知道他们所传讲的一切事,不是为自己,乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人,现在将这些事报给你们;天使也愿意详细察看这些事。

彼 得 前 書 1:12 Chinese Bible: Union (Traditional)
他 們 得 了 啟 示 , 知 道 他 們 所 傳 講 ( 原 文 是 服 事 ) 的 一 切 事 , 不 是 為 自 己 , 乃 是 為 你 們 。 那 靠 著 從 天 上 差 來 的 聖 靈 傳 福 音 給 你 們 的 人 , 現 在 將 這 些 事 報 給 你 們 ; 天 使 也 願 意 詳 細 察 看 這 些 事 。

彼 得 前 書 1:12 Chinese Bible: Union (Simplified)
他 们 得 了 启 示 , 知 道 他 们 所 传 讲 ( 原 文 是 服 事 ) 的 一 切 事 , 不 是 为 自 己 , 乃 是 为 你 们 。 那 靠 着 从 天 上 差 来 的 圣 灵 传 福 音 给 你 们 的 人 , 现 在 将 这 些 事 报 给 你 们 ; 天 使 也 愿 意 详 细 察 看 这 些 事 。

Prva Petrova poslanica 1:12 Croatian Bible
bi im objavljeno da ne sebi nego vama poslužuju ono što vam sada u Duhu Svetom s neba poslanom navijestiše vaši blagovjesnici, a nada što se i anđeli žude nadviti.

První Petrův 1:12 Czech BKR
Kterýmž zjeveno jest, že ne sobě, ale nám tím přisluhovali, což jest vám nyní zvěstováno skrze ty, kteříž vám kázali evangelium, v Duchu svatém seslaném s nebe, na kteréžto věci žádostivi jsou andělé patřiti.

1 Peter 1:12 Danish
Og det blev dem aabenbaret, at det ikke var dem selv, men eder, de tjente med disse Ting, som nu ere blevne eder kundgjorte ved dem, der have forkyndt eder Evangeliet i den Helligaand, som blev sendt fra Himmelen, hvilke Ting Engle begære at skue ind i.

1 Petrus 1:12 Dutch Staten Vertaling
Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den Heilige Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te zien.

Nestle Greek New Testament 1904
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

Westcott and Hort 1881
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς [ἐν] πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

Greek Orthodox Church 1904
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

Tischendorf 8th Edition
ὅς ἀποκαλύπτω ὅτι οὐ ἑαυτοῦ ὑμεῖς δέ διακονέω αὐτός ὅς νῦν ἀναγγέλλω ὑμεῖς διά ὁ εὐαγγελίζω ὑμεῖς ἐν πνεῦμα ἅγιος ἀποστέλλω ἀπό οὐρανός εἰς ὅς ἐπιθυμέω ἄγγελος παρακύπτω

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ἡμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς ἡμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν πνεύματι ἁγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ' οὐρανοῦ εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις υμιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις υμιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας εν πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

Stephanus Textus Receptus 1550
οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις ημιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας εν πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις, ημιν δε διηκονουν αυτα, α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας εν Πνευματι Αγιω αποσταλεντι απ ουρανου, εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις υμιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας εν πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οις απεκαλυφθη οτι ουχ εαυτοις υμιν δε διηκονουν αυτα α νυν ανηγγελη υμιν δια των ευαγγελισαμενων υμας {VAR2: [εν] } πνευματι αγιω αποσταλεντι απ ουρανου εις α επιθυμουσιν αγγελοι παρακυψαι

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
hois apekalyphthē hoti ouch heautois hymin de diēkonoun auta, ha nyn anēngelē hymin dia tōn euangelisamenōn hymas en Pneumati Hagiō apostalenti ap’ ouranou, eis ha epithymousin angeloi parakypsai.

hois apekalyphthe hoti ouch heautois hymin de diekonoun auta, ha nyn anengele hymin dia ton euangelisamenon hymas en Pneumati Hagio apostalenti ap’ ouranou, eis ha epithymousin angeloi parakypsai.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
hois apekalyphthē hoti ouch heautois hymin de diēkonoun auta, ha nyn anēngelē hymin dia tōn euangelisamenōn hymas pneumati hagiō apostalenti ap' ouranou, eis ha epithymousin angeloi parakypsai.

hois apekalyphthe hoti ouch heautois hymin de diekonoun auta, ha nyn anengele hymin dia ton euangelisamenon hymas pneumati hagio apostalenti ap' ouranou, eis ha epithymousin angeloi parakypsai.

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:12 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
ois apekaluphthē oti ouch eautois umin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas en pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ois apekaluphthE oti ouch eautois umin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas en pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:12 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
ois apekaluphthē oti ouch eautois umin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas en pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ois apekaluphthE oti ouch eautois umin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas en pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:12 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
ois apekaluphthē oti ouch eautois ēmin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas en pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ois apekaluphthE oti ouch eautois Emin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas en pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:12 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
ois apekaluphthē oti ouch eautois ēmin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas en pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ois apekaluphthE oti ouch eautois Emin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas en pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:12 Westcott/Hort - Transliterated
ois apekaluphthē oti ouch eautois umin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ois apekaluphthE oti ouch eautois umin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 1:12 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
ois apekaluphthē oti ouch eautois umin de diēkonoun auta a nun anēngelē umin dia tōn euangelisamenōn umas {UBS4: [en] } pneumati agiō apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

ois apekaluphthE oti ouch eautois umin de diEkonoun auta a nun anEngelE umin dia tOn euangelisamenOn umas {UBS4: [en]} pneumati agiO apostalenti ap ouranou eis a epithumousin angeloi parakupsai

1 Péter 1:12 Hungarian: Karoli
A kiknek megjelentetett, hogy nem magoknak, hanem nékünk szolgáltak azokkal, a melyeket most hirdetnek néktek azok, a kik prédikálták néktek az evangyéliomot az egekbõl küldött Szent Lélek által; a mikbe angyalok vágyakoznak betekinteni.

De Petro 1 1:12 Esperanto
Kaj al ili malkasxigxis, ke ne al si mem, sed al vi, ili liveris tion, kio nun estas proklamita al vi de tiuj, kiuj predikis al vi la evangelion per la Spirito Sankta, elsendita el la cxielo; en kiujn aferojn angxeloj deziras enrigardi.

Toinen Pietarin kirje 1:12 Finnish: Bible (1776)
Joille se ilmoitettu oli, sillä ei he itseänsä sen kautta palvelleet, vaan meitä, jotka nyt teille niiden kautta julistetut ovat, jotka teille evankeliumia saarnanneet ovat Pyhän Hengen kautta, taivaasta lähetetyn, jota enkelit nähdä himoitsevat.

1 Pierre 1:12 French: Darby
et il leur fut revele que ce n'etait pas pour eux-memes, mais pour vous, qu'ils administraient ces choses, qui vous sont maintenant annoncees par ceux qui vous ont annonce la bonne nouvelle par l'Esprit Saint envoye du ciel, dans lesquelles des anges desirent de regarder de pres.

1 Pierre 1:12 French: Louis Segond (1910)
Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncées maintenant ceux qui vous ont prêché l'Evangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards.

1 Pierre 1:12 French: Martin (1744)
Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils administraient ces choses, lesquelles ceux qui vous ont prêché l'Evangile, par le Saint-Esprit envoyé du Ciel, vous ont maintenant annoncées, et dans lesquelles les Anges désirent de regarder jusqu'au fond.

1 Petrus 1:12 German: Modernized
welchen es offenbaret ist. Denn sie haben's nicht sich selbst, sondern uns dargetan, welches euch nun verkündiget ist durch die, so euch das Evangelium verkündiget haben, durch den Heiligen Geist vom Himmel gesandt, welches auch die Engel gelüstet zu schauen.

1 Petrus 1:12 German: Luther (1912)
welchen es offenbart ist. Denn sie haben's nicht sich selbst, sondern uns dargetan, was euch nun verkündigt ist durch die, so euch das Evangelium verkündigt haben durch den heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist; was auch die Engel gelüstet zu schauen.

1 Petrus 1:12 German: Textbibel (1899)
forschend nämlich, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christus', der in ihnen war, vorauszeugend die auf Christus gehenden Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten anzeigte -

1 Pietro 1:12 Italian: Riveduta Bible (1927)
E fu loro rivelato che non per se stessi ma per voi ministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per mezzo dello Spirito Santo mandato dal cielo; nelle quali cose gli angeli desiderano riguardare bene addentro.

1 Pietro 1:12 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ai quali fu rivelato, che non a sè stessi, ma a noi, ministravano quelle cose, le quali ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno evangelizzato per lo Spirito Santo, mandato dal cielo; nelle quali gli angeli desiderano riguardare addentro.

1 PET 1:12 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Maka kepada mereka itu sudah dinyatakan bahwa bukannya bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kamu, mereka itu sudah melayani di dalam segenap perkara, yang sekarang ini kamu diberitahu oleh orang yang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu dengan Rohulkudus yang disuruhkan datang dari surga; maka perkara itulah malaekat ingin hendak mengetahui.

1 Peter 1:12 Kabyle: NT
Ițțubeggen-asen-d belli mačči i nutni, meɛna i kunwi i d-xebbṛen ayagi. D ayen i wen-d-xebbṛen tura wid ițbecciṛen lexbaṛ n lxiṛ, s tezmert n Ṛṛuḥ iqedsen i d-ițțucegɛen seg igenni. Ula d lmalayekkat bɣant ad walint annect-agi.

베드로전서 1:12 Korean
이 섬긴 바가 자기를 위한 것이 아니요 너희를 위한 것임이 계시로 알게 되었으니 이것은 하늘로부터 보내신 성령을 힘입어 복음을 전하는 자들로 이제 너희에게 고한 것이요 천사들도 살펴 보기를 원하는 것이니라

I Petri 1:12 Latin: Vulgata Clementina
quibus revelatum est quia non sibimetipsis, vobis autem ministrabant ea quæ nunc nuntiata sunt vobis per eos qui evangelizaverunt vobis, Spiritu Sancto misso de cælo, in quem desiderant angeli prospicere.

Pētera 1 vēstule 1:12 Latvian New Testament
Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums kalpoja tas, ko jums pēc Svētā Gara atsūtīšanas no debesīm sniedza tie, kas jums sludināja evaņģēliju, kurā pat eņģeļi vēlas ieskatīties.

Pirmasis Petro laiðkas 1:12 Lithuanian
Jiems buvo apreikšta, kad jie ne sau, bet mums tarnavo tuo, kas dabar pranešta jums per tuos, kurie paskelbė Evangeliją Šventąja Dvasia, pasiųsta iš dangaus; į tai trokšta pažvelgti angelai.

1 Peter 1:12 Maori
I whakakitea mai nei ano ki a ratou, ehara i te mea mo ratou ake, engari mo tatou, nga mea i minitatia ra e ratou, kua korerotia nei hoki ki a koutou inaianei e te hunga i kauwhautia ai te rongopai ki a koutou, he meatanga na te Wairua Tapu i to noa mai nei i te rangi. Hiahia tonu nga anahera ki te matakitaki ki aua mea.

1 Peters 1:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
for det blev dem åpenbaret at de ikke tjente sig selv, men oss, med dette som nu er blitt kunngjort ved dem som har forkynt eder evangeliet ved den Hellige Ånd, som blev sendt fra himmelen - dette som englene attrår å skue inn i.

1 Pedro 1:12 Spanish: La Biblia de las Américas
A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.

1 Pedro 1:12 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el evangelio (les anunciaron las buenas nuevas) por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar.

1 Pedro 1:12 Spanish: Reina Valera Gómez
A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales desean mirar los ángeles.

1 Pedro 1:12 Spanish: Reina Valera 1909
A los cuales fué revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles.

1 Pedro 1:12 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
A los cuales fue revelado, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; en las cuales desean mirar los ángeles.

1 Pedro 1:12 Bíblia King James Atualizada Português
A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo enviado dos céus, assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. Encorajamento a uma vida santa

1 Pedro 1:12 Portugese Bible
Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho; para as quais coisas os anjos bem desejam atentar.   

1 Petru 1:12 Romanian: Cornilescu
Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfînt trimes din cer şi în cari chiar îngerii doresc să privească.

1-e Петра 1:12 Russian: Synodal Translation (1876)
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

1-e Петра 1:12 Russian koi8r
Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

1 Peter 1:12 Shuar New Testament
Tura nii pujuiniainkia T·runashtinian, antsu ti ukunam, ii pujajnia jui T·runatniun Yus nekaamtikiamiayi. N·naka Yusa shiir chichamen ujatmakarmia N· shuar nekaprutmarme. N· shuar Yusa Wakani, nayaimpinmaya akupkamu ana nuna nekatairijiai ujatmakurme. Maa, nu uwempratniun Tßjana nuna, nayaimpinmaya suntar nekaatai tusar wakeruiniawai, T·rasha tujintiainiawai.

1 Petrusbrevet 1:12 Swedish (1917)
Och det blev uppenbarat för dem att det icke var sig själva, utan eder, som de tjänade härmed. Om samma ting har nu en förkunnelse kommit till eder genom de män som i helig ande, nedsänd från himmelen, hava för eder predikat evangelium; och i de tingen åstunda jämväl änglar att skåda in.

1 Petro 1:12 Swahili NT
Mungu aliwafunulia kwamba wakati walipokuwa wanasema juu ya hayo mambo ambayo ninyi mmekwisha sikia sasa kutoka kwa wale wajumbe waliowatangazieni Habari Njema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu aliyetumwa kutoka mbinguni, hiyo kazi yao haikuwa kwa faida yao wenyewe, bali kwa ajili yenu. Hayo ndiyo mambo ambayo hata malaika wangependa kuyafahamu.

1 Pedro 1:12 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Na ipinahayag sa kanila, na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayo'y ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng evangelio sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit; na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel.

Širawt ta tazzarat iktab Butros 1:12 Tawallamat Tamajaq NT
Isannafalal Mǝššina y ǝnnǝbitan as isalan win d-ǝgrawan den, wǝrgeɣ ǝntanay a d-ǝkkan, kalar kawanay a d-ǝkkan, iwâr-tan a dawan-tan-agin. Isalan win ǝntanay a dawan-ǝmalan mǝssǝsǝɣra win sasaɣrinen Ǝlinjil ǝs tilalt n Infas wa Zǝddigan. Infas wa, ijǝnnawan a daɣ d-itawasagla. Ǝlinjil, angalosan da sidaranan wǝllen masnat-net.

1 เปโตร 1:12 Thai: from KJV
ก็ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณ์เหล่านั้นทราบว่า ที่เขาเหล่านั้นได้ปรนนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้น ไม่ใช่สำหรับเขาเอง แต่สำหรับเราทั้งหลาย บัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลาย ก็ได้กล่าวสิ่งเหล่านั้นแก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู

1 Petrus 1:12 Turkish
Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekleri gökten gönderilen Kutsal Ruhun gücüyle size Müjdeyi iletenler bildirdi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.

1 Петрово 1:12 Ukrainian: NT
котрим відкрито, що не самим собі, а нам служили вони (тим), що нині звістили вам ті, котрі благовіствували вам Духом сьвятим, посланим із неба, (і) на що бажають ангели дивитись.

1 Peter 1:12 Uma New Testament
Alata'ala mpo'uli' -raka nabi toera: napa to ralowa toe, bela hi hira' moto kadungkua-na. To ralowa toe, hi koi' -hana kadungkua-na. Pai' hewa toe lau, napa to ralowa nabi to owi toera, raparata-mi hante kanoto-noto-na hi koi', apa' ria-mi tauna to mpoparata-kokoi Kareba Lompe' hante baraka' Inoha' Tomoroli' to ngkai Alata'ala. Bangku' mala'eka-hawoe', doko' lia-ra-rawo mpewulihi' kalompea' to nirata-mi toe-e ompi'.

1 Phi-e-rô 1:12 Vietnamese (1934)
Các đấng ấy đã được tỏ cho rằng chẳng phải vì mình, bèn là vì anh em mà truyền ra những điều đó, là những điều hiện nay đã rao cho anh em, bởi những người nhờ Ðức Thánh Linh từ trên trời sai xuống, mà giảng Tin Lành cho anh em; các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.

1 Peter 1:11
Top of Page
Top of Page