1 John 5:20
New International Version
We know also that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true. And we are in him who is true by being in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

New Living Translation
And we know that the Son of God has come, and he has given us understanding so that we can know the true God. And now we live in fellowship with the true God because we live in fellowship with his Son, Jesus Christ. He is the only true God, and he is eternal life.

English Standard Version
And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know him who is true; and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

Berean Study Bible
And we know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we may know Him who is true; and we are in Him who is true—in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

New American Standard Bible
And we know that the Son of God has come, and has given us understanding so that we may know Him who is true; and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.

King James Bible
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Holman Christian Standard Bible
And we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know the true One. We are in the true One--that is, in His Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

International Standard Version
We also know that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know the true God. We are in union with the one who is true, his Son Jesus the Messiah, who is the true God and eternal life.

NET Bible
And we know that the Son of God has come and has given us insight to know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This one is the true God and eternal life.

Aramaic Bible in Plain English
And we know that The Son of God has come and he has given us a mind to know The True One and to be in The True One- in his Son, Yeshua The Messiah. This One is The True God and The Life Eternal.

GOD'S WORD® Translation
We know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, his Son Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life.

Jubilee Bible 2000
But we know that the Son of God is come and has given us understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.

King James 2000 Bible
And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

American King James Version
And we know that the Son of God is come, and has given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

American Standard Version
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Douay-Rheims Bible
And we know that the Son of God is come: and he hath given us understanding that we may know the true God, and may be in his true Son. This is the true God and life eternal.

Darby Bible Translation
And we know that the Son of God has come, and has given us an understanding that we should know him that [is] true; and we are in him that [is] true, in his Son Jesus Christ. He is the true God and eternal life.

English Revised Version
And we know that the Son of God is come, and hath given us an understanding, that we know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Webster's Bible Translation
And we know that the Son of God hath come, and hath given us an understanding, that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Weymouth New Testament
And we know that the Son of God has come, and has given us understanding so that we know the true One, and are in union with the true One--that is, we are in union with His Son Jesus Christ. He is the true God and the Life of the Ages.

World English Bible
We know that the Son of God has come, and has given us an understanding, that we know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God, and eternal life.

Young's Literal Translation
and we have known that the Son of God is come, and hath given us a mind, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ; this one is the true God and the life age-during!

1 Johannes 5:20 Afrikaans PWL
Ons weet dat die Seun van God gekom het en aan ons begrip gegee het om te weet Wie die Waarheid is en ons is in die Waarheid, in Sy Seun, Yeshua, Die Gesalfde Een. Hy is die ware God en die Ewige Lewe.

1 Gjonit 5:20 Albanian
Por ne dimë se Biri i Perëndisë erdhi dhe na dha të kuptuarit, që ne të njohim atë që është i Vërteti; dhe ne jemi në të Vërtetin, në Birin e tij Jezu Krisht; ky është i vërteti Perëndi dhe jeta e përjetshme.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 5:20 Arabic: Smith & Van Dyke
ونعلم ان ابن الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق. ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الاله الحق والحياة الابدية.

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 5:20 Armenian (Western): NT
Նաեւ գիտենք թէ Աստուծոյ Որդին եկաւ, եւ ուշիմութիւն տուաւ մեզի՝ որպէսզի ճանչնանք Ճշմարիտը: Ու մենք այդ Ճշմարիտին մէջ ենք, անոր Որդիին՝ Յիսուս Քրիստոսի մէջ. ի՛նքն է ճշմարիտ Աստուածը եւ յաւիտենական կեանքը:

1 S. Ioannec. 5:20 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina badaquigu ecen Iaincoaren Semea ethorri içan dela, eta eman draucula adimendu eguiati denaren eçagutzeco: eta gara eguiatian, Iesus Christ haren Semean: haur da eguiazco Iaincoa, eta vicitze eternala.

Dyr Johanns A 5:20 Bavarian
Weiter wiss myr, däß dyr Sun Gottes kemmen ist und üns Einsicht gschenkt haat, dyrmit myr dönn waaren Got dyrkennend. Und mir seind in n waaren Got, in seinn Sun, yn n Iesenn Kristn. Er ist dyr waare Got, dös eebig Löbn.

1 Йоаново 5:20 Bulgarian
Знаем още, че Божият Син е дошъл и ни е дал разум да познаваме истинния [Бог]; и ние сме в истинния, [сиреч] в Сина Му Исуса Христа. Това е истинският Бог и вечен живот.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
我們也知道:神的兒子已經來了,並且把領悟的心賜給了我們,使我們能認識真實的那一位。我們在真實的那一位裡面,也就是在他的兒子耶穌基督裡面——這一位就是真神,就是永恆的生命。

中文标准译本 (CSB Simplified)
我们也知道:神的儿子已经来了,并且把领悟的心赐给了我们,使我们能认识真实的那一位。我们在真实的那一位里面,也就是在他的儿子耶稣基督里面——这一位就是真神,就是永恒的生命。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
我們也知道神的兒子已經來到,且將智慧賜給我們,使我們認識那位真實的;我們也在那位真實的裡面,就是在他兒子耶穌基督裡面。這是真神,也是永生。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
我们也知道神的儿子已经来到,且将智慧赐给我们,使我们认识那位真实的;我们也在那位真实的里面,就是在他儿子耶稣基督里面。这是真神,也是永生。

約 翰 一 書 5:20 Chinese Bible: Union (Traditional)
我 們 也 知 道 , 神 的 兒 子 已 經 來 到 , 且 將 智 慧 賜 給 我 們 , 使 我 們 認 識 那 位 真 實 的 , 我 們 也 在 那 位 真 實 的 裡 面 , 就 是 在 他 兒 子 耶 穌 基 督 裡 面 。 這 是 真 神 , 也 是 永 生 。

約 翰 一 書 5:20 Chinese Bible: Union (Simplified)
我 们 也 知 道 , 神 的 儿 子 已 经 来 到 , 且 将 智 慧 赐 给 我 们 , 使 我 们 认 识 那 位 真 实 的 , 我 们 也 在 那 位 真 实 的 里 面 , 就 是 在 他 儿 子 耶 稣 基 督 里 面 。 这 是 真 神 , 也 是 永 生 。

Prva Ivanova poslanica 5:20 Croatian Bible
Znamo: Sin je Božji došao i dao nam razum da poznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitom, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. On je Bog istiniti i Život vječni.

První Janův 5:20 Czech BKR
A vímeť, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl, abychom poznali Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest ten pravý Bůh a život věčný.

1 Johannes 5:20 Danish
Men vi vide, at Guds Søn er kommen, og han har givet os Forstand til at kende den sande; og vi ere i den sande, i hans Søn Jesus Kristus. Denne er den sande Gud og evigt Liv.

1 Johannes 5:20 Dutch Staten Vertaling
Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God, en het eeuwige Leven.

Nestle Greek New Testament 1904
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

Westcott and Hort 1881
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν / γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

RP Byzantine Majority Text 2005
Οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καί ἐσμεν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ χριστῷ. Οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεός, καὶ ζωὴ αἰώνιος.

Greek Orthodox Church 1904
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκομεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος.

Tischendorf 8th Edition
εἴδω δέ ὅτι ὁ υἱός ὁ θεός ἥκω καί δίδωμι ἡμᾶς διάνοια ἵνα γινώσκω ὁ ἀληθινός καί εἰμί ἐν ὁ ἀληθινός ἐν ὁ υἱός αὐτός Ἰησοῦς Χριστός οὗτος εἰμί ὁ ἀληθινός θεός καί ζωή αἰώνιος

Scrivener's Textus Receptus 1894
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἥκει, καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν· καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ, ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ. οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς Θεὸς, καὶ ἥ ζωὴ αἰώνιος.

Stephanus Textus Receptus 1550
οἴδαμεν δὲ ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ἥκει καὶ δέδωκεν ἡμῖν διάνοιαν ἵνα γινώσκωμεν τὸν ἀληθινόν καὶ ἐσμὲν ἐν τῷ ἀληθινῷ ἐν τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστῷ οὗτός ἐστιν ὁ ἀληθινὸς θεὸς καὶ ἥ ζωὴ αἶώνιος

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκομεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και ζωη αιωνιος

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκομεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και ζωη αιωνιος

Stephanus Textus Receptus 1550
οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και η ζωη αιωνιος

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
οιδαμεν δε οτι ο υιος του Θεου ηκει, και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον· και εσμεν εν τω αληθινω, εν τω υιω αυτου Ιησου Χριστω. ουτος εστιν ο αληθινος Θεος, και η ζωη αιωνιος.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα γινωσκωμεν τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και [η] ζωη [η] αιωνιος

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
οιδαμεν δε οτι ο υιος του θεου ηκει και δεδωκεν ημιν διανοιαν ινα {VAR1: γινωσκομεν } {VAR2: γινωσκωμεν } τον αληθινον και εσμεν εν τω αληθινω εν τω υιω αυτου ιησου χριστω ουτος εστιν ο αληθινος θεος και ζωη αιωνιος

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
oidamen de hoti ho Huios tou Theou hēkei, kai dedōken hēmin dianoian hina ginōskomen ton alēthinon; kai esmen en tō alēthinō, en tō Huiō autou Iēsou Christō. houtos estin ho alēthinos Theos kai zōē aiōnios.

oidamen de hoti ho Huios tou Theou hekei, kai dedoken hemin dianoian hina ginoskomen ton alethinon; kai esmen en to alethino, en to Huio autou Iesou Christo. houtos estin ho alethinos Theos kai zoe aionios.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
oidamen de hoti ho huios tou theou hēkei, kai dedōken hēmin dianoian hina ginōskomen ton alēthinon; kai esmen en tō alēthinō, en tō huiō autou Iēsou Christō. houtos estin ho alēthinos theos kai zōē aiōnios.

oidamen de hoti ho huios tou theou hekei, kai dedoken hemin dianoian hina ginoskomen ton alethinon; kai esmen en to alethino, en to huio autou Iesou Christo. houtos estin ho alethinos theos kai zoe aionios.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:20 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskomen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai zōē aiōnios

oidamen de oti o uios tou theou Ekei kai dedOken Emin dianoian ina ginOskomen ton alEthinon kai esmen en tO alEthinO en tO uiO autou iEsou christO outos estin o alEthinos theos kai zOE aiOnios

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:20 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskōmen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai [ē] zōē [ē] aiōnios

oidamen de oti o uios tou theou Ekei kai dedOken Emin dianoian ina ginOskOmen ton alEthinon kai esmen en tO alEthinO en tO uiO autou iEsou christO outos estin o alEthinos theos kai [E] zOE [E] aiOnios

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:20 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskōmen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai ē zōē aiōnios

oidamen de oti o uios tou theou Ekei kai dedOken Emin dianoian ina ginOskOmen ton alEthinon kai esmen en tO alEthinO en tO uiO autou iEsou christO outos estin o alEthinos theos kai E zOE aiOnios

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:20 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskōmen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai ē zōē aiōnios

oidamen de oti o uios tou theou Ekei kai dedOken Emin dianoian ina ginOskOmen ton alEthinon kai esmen en tO alEthinO en tO uiO autou iEsou christO outos estin o alEthinos theos kai E zOE aiOnios

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:20 Westcott/Hort - Transliterated
oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina ginōskomen ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai zōē aiōnios

oidamen de oti o uios tou theou Ekei kai dedOken Emin dianoian ina ginOskomen ton alEthinon kai esmen en tO alEthinO en tO uiO autou iEsou christO outos estin o alEthinos theos kai zOE aiOnios

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5:20 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
oidamen de oti o uios tou theou ēkei kai dedōken ēmin dianoian ina {WH: ginōskomen } {UBS4: ginōskōmen } ton alēthinon kai esmen en tō alēthinō en tō uiō autou iēsou christō outos estin o alēthinos theos kai zōē aiōnios

oidamen de oti o uios tou theou Ekei kai dedOken Emin dianoian ina {WH: ginOskomen} {UBS4: ginOskOmen} ton alEthinon kai esmen en tO alEthinO en tO uiO autou iEsou christO outos estin o alEthinos theos kai zOE aiOnios

1 János 5:20 Hungarian: Karoli
De tudjuk [azt is,] hogy az Isten Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az igazat, és [hogy] mi az igazban, az õ Fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet.

De Johano 1 5:20 Esperanto
Kaj ni scias, ke la Filo de Dio venis kaj al ni donis komprenon, por ke ni ekkonu la Verulon; kaj ni estas en la Verulo, en Lia Filo, Jesuo Kristo. Tiu estas la vera Dio, kaj la vivo eterna.

Toinen Johanneksen kirje 5:20 Finnish: Bible (1776)
Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä.

1 Jean 5:20 French: Darby
Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donne une intelligence afin que nous connaissions le Veritable, et nous sommes dans le Veritable, savoir dans son Fils Jesus Christ: lui est le Dieu veritable et la vie eternelle.

1 Jean 5:20 French: Louis Segond (1910)
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle.

1 Jean 5:20 French: Martin (1744)
Or nous savons que le Fils de Dieu est venu, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le Véritable; et nous sommes dans le Véritable, [savoir], en son Fils Jésus-Christ; il est le vrai Dieu, et la vie éternelle.

1 Johannes 5:20 German: Modernized
Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes kommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erkennen den Wahrhaftigen und sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesu Christo. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.

1 Johannes 5:20 German: Luther (1912)
Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn gegeben, daß wir erkennen den Wahrhaftigen; und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben.

1 Johannes 5:20 German: Textbibel (1899)
Wir wissen aber, daß der Sohn Gottes gekommen ist, und er hat uns Einsicht verliehen, daß wir den Wahrhaftigen erkennen, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne Jesus Christus; das ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben.

1 Giovanni 5:20 Italian: Riveduta Bible (1927)
ma sappiamo che il Figliuol di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere Colui che è il vero; e noi siamo in Colui che è il vero Dio, nel suo Figliuolo Gesù Cristo. Quello è il vero Dio e la vita eterna.

1 Giovanni 5:20 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma noi sappiamo che il Figliuol di Dio è venuto, e ci ha dato intendimento, acciocchè conosciamo colui che è il vero; e noi siamo nel vero, nel suo Figliuol Gesù Cristo; questo è il vero Dio, e la vita eterna.

1 YOH 5:20 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi kita mengetahui bahwa Anak Allah sudah tiba, lalu mengaruniakan kita akal supaya kita mengenal akan yang Benar; maka kita ini ada di dalam Yang Benar, yaitu di dalam Anak-Nya, Yesus Kristus. Maka inilah Tuhan yang sebenarnya, yaitu Allah, dan hidup yang kekal.

1 John 5:20 Kabyle: NT
Neẓra daɣen Mmi-s n Ṛebbi yusa-d ɣer ddunit yefka-yaɣ-d lefhama s wayes ara nissin Ṛebbi n țideț. Deg-s i neṭṭef s yisem n Mmi-s Ɛisa Lmasiḥ ; d nețța i d Ṛebbi n ṣṣeḥ, i ț-țudert yețdumun.

요한일서 5:20 Korean
또 아는 것은 하나님의 아들이 이르러 우리에게 지각을 주사 우리로 참된 자를 알게 하신 것과 또한 우리가 참된 자 곧 그의 아들 예수 그리스도 안에 있는 것이니 그는 참 하나님이시요 영생이시라

I Ioannis 5:20 Latin: Vulgata Clementina
Et scimus quoniam Filius Dei venit, et dedit nobis sensum ut cognoscamus verum Deum, et simus in vero Filio ejus. Hic est verus Deus, et vita æterna.

Jāņa 1 vēstule 5:20 Latvian New Testament
Un mēs zinām, ka Dieva Dēls ir atnācis un mums tādu saprašanu devis, ka mēs pazīstam īsto Dievu un esam Viņa patiesajā Dēlā. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.

Pirmasis Jono laiðkas 5:20 Lithuanian
Ir mes žinome, kad Dievo Sūnus atėjo ir suteikė mums supratimo, kad pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame­Jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šis yra tikrasis Dievas ir amžinasis gyvenimas.

1 John 5:20 Maori
Na e matau ana ano tatou kua tae mai te Tama a te Atua, kua homai e ia ki a tatou he matauranga, kia mohio ai tatou ki a ia, ki te mea pono; kei roto ano hoki tatou i a ia, i te mea pono, ara i tana Tama, i a Ihu Karaiti. Ko te Atua pono tenei, ko te ora tonu.

1 Johannes 5:20 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
men vi vet at Guds Sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den Sanne, og vi er i den Sanne, i hans Sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv.

1 Juan 5:20 Spanish: La Biblia de las Américas
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero; y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.

1 Juan 5:20 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a Aquél que es verdadero; y nosotros estamos en Aquél que es verdadero, en Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.

1 Juan 5:20 Spanish: Reina Valera Gómez
Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la vida eterna.

1 Juan 5:20 Spanish: Reina Valera 1909
Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.

1 Juan 5:20 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Pero sabemos que el Hijo de Dios es venido, y nos ha dado entendimiento; para conocer al que es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús, el Cristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna.

1 João 5:20 Bíblia King James Atualizada Português
Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o Verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o Verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.

1 João 5:20 Portugese Bible
Sabemos também que já veio o Filho de Deus, e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro; e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.   

1 Ioan 5:20 Romanian: Cornilescu
Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit, şi ne -a dat pricepere să cunoaştem pe Celce este adevărat. Şi noi sîntem în Celce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi viaţa vecinică.

1-e Иоанна 5:20 Russian: Synodal Translation (1876)
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей естьистинный Бог и жизнь вечная.

1-e Иоанна 5:20 Russian koi8r
Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная.

1 John 5:20 Shuar New Testament
Yusa Uchiri ju nunkanam taa nekas-Yus aa nuna paant jintintramji. Yusa Uchiri Jesukrφstujai tsaninkia wekaakur nekas-Yusa nujaisha tsaninkiar wekaaji. Nekas-Yus asa tuke iwiaaku ßtinia nuna nΘrenniuiti.

1 Johannesbrevet 5:20 Swedish (1917)
Och vi veta att Guds Son har kommit och givit oss förstånd, så att vi kunna känna den Sanne; och vi äro i den Sanne, i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv.

1 Yohana 5:20 Swahili NT
Twajua pia kwamba Mwana wa Mungu amekuja, akatupa elimu ili tumjue Mungu wa kweli; tuishi katika muungano na Mungu wa kweli--katika muungano na Mwanae, Yesu Kristo. Huyu ndiye Mungu wa kweli, na huu ndio uzima wa milele.

1 Juan 5:20 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 5:20 Tawallamat Tamajaq NT
Nǝssân as Barar ǝn Mǝššina osâ-du, amaran ǝnta a danaɣ-ikfan ǝgǝrri fǝl ad nǝssǝn Ǝmǝli wa n tidǝt, amaran nǝrtây d Ǝmǝli wa n tidǝt ǝs tarrayt ǝn Barar-net Ɣaysa Ǝlmǝsix. Ǝnta a imosan Ǝmǝli wa n tidǝt ihakkan tǝmǝddurt ta tǝɣlalat.

1 ยอห์น 5:20 Thai: from KJV
และเราทั้งหลายรู้ว่าพระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานความเข้าใจให้เรา เพื่อให้เรารู้จักพระองค์ผู้เที้ยงแท้ และเราทั้งหลายอยู่ในพระองค์ผู้เที่ยงแท้นั้น คืออยู่ในพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่แหละเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวิตนิรันดร์

1 Yuhanna 5:20 Turkish
Yine biliyoruz ki, Tanrının Oğlu gelmiş ve gerçek Olanı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olandayız, Onun Oğlu İsa Mesihteyiz. O gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.

1 Йоаново 5:20 Ukrainian: NT
Знаємо ж, що Син Божий прийшов, і дав нам розум, щоб пізнавали Бога правдивого; і ми в правдивому, в Синї Його Ісусї Христї.

1 John 5:20 Uma New Testament
To ta'inca-na: rata-imi Ana' Alata'ala hi dunia', pai' nanotohi-mi nono-ta, bona ta'inca-mi Alata'ala to makono. Hintuwu' -tamo hante Alata'ala to makono toei, apa' hintuwu' -tamo hante Yesus Kristus Ana' -na. Hi'a-mi Alata'ala to makono. Ngkai Hi'a-mi tarata katuwua' to lompe' duu' kahae-hae-na.

1 Giaêng 5:20 Vietnamese (1934)
Nhưng chúng ta biết Con Ðức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Ðấng chân thật, và chúng ta ở trong Ðấng chân thật, là ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Ðức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.

1 John 5:19
Top of Page
Top of Page