1 John 2:27
New International Version
As for you, the anointing you received from him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things and as that anointing is real, not counterfeit--just as it has taught you, remain in him.

New Living Translation
But you have received the Holy Spirit, and he lives within you, so you don't need anyone to teach you what is true. For the Spirit teaches you everything you need to know, and what he teaches is true--it is not a lie. So just as he has taught you, remain in fellowship with Christ.

English Standard Version
But the anointing that you received from him abides in you, and you have no need that anyone should teach you. But as his anointing teaches you about everything, and is true, and is no lie—just as it has taught you, abide in him.

Berean Study Bible
And as for you, the anointing you received from Him remains in you, and you do not need anyone to teach you. But just as His true and genuine anointing teaches you about all things, so remain in Him as you have been taught.

New American Standard Bible
As for you, the anointing which you received from Him abides in you, and you have no need for anyone to teach you; but as His anointing teaches you about all things, and is true and is not a lie, and just as it has taught you, you abide in Him.

King James Bible
But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you: but as the same anointing teacheth you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

Holman Christian Standard Bible
The anointing you received from Him remains in you, and you don't need anyone to teach you. Instead, His anointing teaches you about all things and is true and is not a lie; just as He has taught you, remain in Him.

International Standard Version
The anointing you received from God abides in you, and you do not need anyone to teach you this. Instead, because God's anointing teaches you about everything and is true and not a lie, abide in him, as he taught you to do.

NET Bible
Now as for you, the anointing that you received from him resides in you, and you have no need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you about all things, it is true and is not a lie. Just as it has taught you, you reside in him.

Aramaic Bible in Plain English
And if The Anointing will remain with you which you have received from him, you do not need anyone to teach you, but as The Anointing who is from God is teaching you about everything, and is true, and there is no falsehood in him, even as he has taught you, abide in him.

GOD'S WORD® Translation
The anointing you received from Christ lives in you. You don't need anyone to teach you something else. Instead, Christ's anointing teaches you about everything. His anointing is true and contains no lie. So live in Christ as he taught you to do.

Jubilee Bible 2000
But the anointing which ye have received of him abides in you, and ye do not need that anyone teach you; but as the same anointing teaches you of all things and is truth, and is no lie; and even as it has taught you, abide ye in him.

King James 2000 Bible
But the anointing which you have received of him abides in you, and you need not that any man teach you: but as the same anointing teaches you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it has taught you, you shall abide in him.

American King James Version
But the anointing which you have received of him stays in you, and you need not that any man teach you: but as the same anointing teaches you of all things, and is truth, and is no lie, and even as it has taught you, you shall abide in him.

American Standard Version
And as for you, the anointing which ye received of him abideth in you, and ye need not that any one teach you; but as his anointing teacheth you; concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, ye abide in him.

Douay-Rheims Bible
And as for you, let the unction, which you have received from him, abide in you. And you have no need that any man teach you; but as his unction teacheth you of all things, and is truth, and is no lie. And as it hath taught you, abide in him.

Darby Bible Translation
and *yourselves*, the unction which ye have received from him abides in you, and ye have not need that any one should teach you; but as the same unction teaches you as to all things, and is true and is not a lie, and even as it has taught you, ye shall abide in him.

English Revised Version
And as for you, the anointing which ye received of him abideth in you, and ye need not that any one teach you; but as his anointing teacheth you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, ye abide in him.

Webster's Bible Translation
But the anointing which ye have received from him abideth in you, and ye need not that any man should teach you: but as the same anointing teacheth you concerning all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, ye shall abide in him.

Weymouth New Testament
And as for you, the anointing which you received from Him remains within you, and there is no need for any one to teach you. But since His anointing gives you instruction in all things--and is true and is no falsehood--you are continuing in union with Him even as it has taught you to do.

World English Bible
As for you, the anointing which you received from him remains in you, and you don't need for anyone to teach you. But as his anointing teaches you concerning all things, and is true, and is no lie, and even as it taught you, you will remain in him.

Young's Literal Translation
and you, the anointing that ye did receive from him, in you it doth remain, and ye have no need that any one may teach you, but as the same anointing doth teach you concerning all, and is true, and is not a lie, and even as was taught you, ye shall remain in him.

1 Johannes 2:27 Afrikaans PWL
en ook vir julle: dat as julle bly in die Salwing wat julle van Hom ontvang het, julle niemand nodig het om julle te leer nie, maar soos die Salwing wat van God is julle aangaande alles leer en waar is en daar geen leuen in Hom is nie en soos Hy julle geleer het, so moet julle in Hom bly.

1 Gjonit 2:27 Albanian
Dhe, sa për ju, vajosja që keni marrë prej tij qëndron në ju dhe nuk keni nevojë që ndokush t'ju mësojë; por, duke qenë se vajosja e tij ju mëson çdo gjë dhe është e vërtetë e nuk është gënjeshtër, qëndroni në të ashtu sikurse ju mësoi.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 2:27 Arabic: Smith & Van Dyke
واما انتم فالمسحة التي اخذتموها منه ثابتة فيكم ولا حاجة بكم الى ان يعلّمكم احد بل كما تعلّمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا. كما علّمتكم تثبتون فيه

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2:27 Armenian (Western): NT
Այն օծութիւնը որ ստացաք իրմէ՝ կը բնակի ձեր մէջ. ուստի պէտք չկայ որ մէկը սորվեցնէ ձեզի: Իսկ քանի որ այդ նոյն օծութիւնը կը սորվեցնէ ձեզի ամէն բան, ու ճշմարիտ է եւ ո՛չ թէ սուտ, ի՛ր մէջ բնակեցէք՝ ի՛նչպէս ան սորվեցուց ձեզի:

1 S. Ioannec. 2:27 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Baina harenganic recebitu vkan duçuen vnctionea dago çuetan, eta eztuçue mengoaric nehorc iracats çaitzaten: baina vnctione berac gauça guciéz iracasten çaituzten beçala, eta eguiati da, eta ezta gueçurti: eta vnctioneac iracatsi çaituzten beçala, hartan egonen çarete.

Dyr Johanns A 2:27 Bavarian
In enk aber bleibt der Geist, mit dönn wo er enk gsalbt haat; und ös brauchtß enk von niemdd öbbs verzöln laassn. Sein Geist bringt enk allss bei, und allss ist d Waaret und nit glogn. Bleibtß in n Sun, wie s enk d Salbung durch iem gleert haat!

1 Йоаново 2:27 Bulgarian
а колкото за вас, помазанието, което приехте от Него, остава във вас, и нямате нужда да ви учи някой; затова, както Неговото помазание ви учи за всичко, и е истинско, а не лъжливо, пребъдвайте в Него, както ви е научило [да правите].

中文標準譯本 (CSB Traditional)
至於你們,你們從那一位所領受的恩膏住在你們裡面,這樣你們就不需要人來教導你們。其實,就像他的恩膏在一切事上所教導你們的——是真實的,不是虛假的——又像他曾經所教導的,你們要住在他裡面。

中文标准译本 (CSB Simplified)
至于你们,你们从那一位所领受的恩膏住在你们里面,这样你们就不需要人来教导你们。其实,就像他的恩膏在一切事上所教导你们的——是真实的,不是虚假的——又像他曾经所教导的,你们要住在他里面。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
你們從主所受的恩膏常存在你們心裡,並不用人教訓你們,自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的,不是假的。你們要按這恩膏的教訓住在主裡面。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
你们从主所受的恩膏常存在你们心里,并不用人教训你们,自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的,不是假的。你们要按这恩膏的教训住在主里面。

約 翰 一 書 2:27 Chinese Bible: Union (Traditional)
你 們 從 主 所 受 的 恩 膏 常 存 在 你 們 心 裡 , 並 不 用 人 教 訓 你 們 , 自 有 主 的 恩 膏 在 凡 事 上 教 訓 你 們 。 這 恩 膏 是 真 的 , 不 是 假 的 ; 你 們 要 按 這 恩 膏 的 教 訓 住 在 主 裡 面 。

約 翰 一 書 2:27 Chinese Bible: Union (Simplified)
你 们 从 主 所 受 的 恩 膏 常 存 在 你 们 心 里 , 并 不 用 人 教 训 你 们 , 自 有 主 的 恩 膏 在 凡 事 上 教 训 你 们 。 这 恩 膏 是 真 的 , 不 是 假 的 ; 你 们 要 按 这 恩 膏 的 教 训 住 在 主 里 面 。

Prva Ivanova poslanica 2:27 Croatian Bible
A vi - Pomazanje koje primiste od njega u vama ostaje i ne treba da vas itko poučava. Nego njegovo vas Pomazanje uči o svemu, a istinito je i nije laž, pa kao što vas je ono naučilo, ostanite u Njemu.

První Janův 2:27 Czech BKR
Ale pomazání to, kteréž jste vzali od něho, v vás zůstává, a aniž potřebujete, aby kdo učil vás, ale jakž pomazání to učí vás o všech věcech, a pravéť jest a neoklamavatelné, a jakž naučilo vás, tak v něm zůstávejte.

1 Johannes 2:27 Danish
Og den Salvelse, som I fik af ham, bliver i eder, og I have ikke nødig, at nogen skal lære eder; men saaledes som hans Salvelse lærer eder alt, er det ogsaa sandt og er ikke Løgn, og som den har lært eder, skulle I blive i ham.

1 Johannes 2:27 Dutch Staten Vertaling
En de zalving, die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven.

Nestle Greek New Testament 1904
καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

Westcott and Hort 1881
καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ' ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
καὶ ὑμεῖς τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ' ὡς τὸ αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

RP Byzantine Majority Text 2005
Καὶ ὑμεῖς, τὸ χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

Greek Orthodox Church 1904
καὶ ὑμεῖς, τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβατε ἀπ’ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς, ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

Tischendorf 8th Edition
καί ὑμεῖς ὁ χρῖσμα ὅς λαμβάνω ἀπό αὐτός μένω ἐν ὑμεῖς καί οὐ χρεία ἔχω ἵνα τὶς διδάσκω ὑμεῖς ἀλλά ὡς ὁ αὐτός χρῖσμα διδάσκω ὑμεῖς περί πᾶς καί ἀληθής εἰμί καί οὐ εἰμί ψεῦδος καί καθώς διδάσκω ὑμεῖς μένω ἐν αὐτός

Scrivener's Textus Receptus 1894
καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ’ αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς· ἀλλ’ ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές ἐστι, καὶ οὐκ ἔστι ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μενεῖτε ἐν αὐτῷ.

Stephanus Textus Receptus 1550
καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ ἐν ὑμῖν μένει καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς ἀλλ' ὡς τὸ αὐτὸ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων καὶ ἀληθές ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς μενεῖτε ἐν αὐτῷ

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ αυτου μενει εν υμιν και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υμας αλλ ως το αυτου χρισμα διδασκει υμας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ εστιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υμας μενετε εν αυτω

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ αυτου μενει εν υμιν και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υμας αλλ ως το αυτου χρισμα διδασκει υμας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ εστιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υμας μενετε εν αυτω

Stephanus Textus Receptus 1550
και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ αυτου εν υμιν μενει και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υμας αλλ ως το αυτο χρισμα διδασκει υμας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ εστιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υμας μενειτε εν αυτω

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ αυτου εν υμιν μενει, και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υμας· αλλ ως το αυτο χρισμα διδασκει υμας περι παντων, και αληθες εστι, και ουκ εστι ψευδος, και καθως εδιδαξεν υμας, μενειτε εν αυτω.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ αυτου εν υμιν μενει και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υμας αλλ ως το αυτο χρισμα διδασκει υμας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ εστιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υμας μενειτε εν αυτω

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
και υμεις το χρισμα ο ελαβετε απ αυτου μενει εν υμιν και ου χρειαν εχετε ινα τις διδασκη υμας αλλ ως το αυτου χρισμα διδασκει υμας περι παντων και αληθες εστιν και ουκ εστιν ψευδος και καθως εδιδαξεν υμας μενετε εν αυτω

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
kai hymeis to chrisma ho elabete ap’ autou menei en hymin, kai ou chreian echete hina tis didaskē hymas; all’ hōs to autou chrisma didaskei hymas peri pantōn, kai alēthes estin kai ouk estin pseudos, kai kathōs edidaxen hymas, menete en autō.

kai hymeis to chrisma ho elabete ap’ autou menei en hymin, kai ou chreian echete hina tis didaske hymas; all’ hos to autou chrisma didaskei hymas peri panton, kai alethes estin kai ouk estin pseudos, kai kathos edidaxen hymas, menete en auto.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
kai hymeis to chrisma ho elabete ap' autou menei en hymin, kai ou chreian echete hina tis didaskē hymas; all' hōs to autou chrisma didaskei hymas peri pantōn, kai alēthes estin kai ouk estin pseudos, kai kathōs edidaxen hymas, menete en autō.

kai hymeis to chrisma ho elabete ap' autou menei en hymin, kai ou chreian echete hina tis didaske hymas; all' hos to autou chrisma didaskei hymas peri panton, kai alethes estin kai ouk estin pseudos, kai kathos edidaxen hymas, menete en auto.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to autou chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas menete en autō

kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskE umas all Os to autou chrisma didaskei umas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos kai kathOs edidaxen umas menete en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
kai umeis to chrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to auto chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas meneite en autō

kai umeis to chrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou chreian echete ina tis didaskE umas all Os to auto chrisma didaskei umas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos kai kathOs edidaxen umas meneite en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
kai umeis to chrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to auto chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas meneite en autō

kai umeis to chrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou chreian echete ina tis didaskE umas all Os to auto chrisma didaskei umas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos kai kathOs edidaxen umas meneite en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
kai umeis to chrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to auto chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas meneite en autō

kai umeis to chrisma o elabete ap autou en umin menei kai ou chreian echete ina tis didaskE umas all Os to auto chrisma didaskei umas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos kai kathOs edidaxen umas meneite en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Westcott/Hort - Transliterated
kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to autou chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas menete en autō

kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskE umas all Os to autou chrisma didaskei umas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos kai kathOs edidaxen umas menete en autO

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:27 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskē umas all ōs to autou chrisma didaskei umas peri pantōn kai alēthes estin kai ouk estin pseudos kai kathōs edidaxen umas menete en autō

kai umeis to chrisma o elabete ap autou menei en umin kai ou chreian echete ina tis didaskE umas all Os to autou chrisma didaskei umas peri pantOn kai alEthes estin kai ouk estin pseudos kai kathOs edidaxen umas menete en autO

1 János 2:27 Hungarian: Karoli
És az a kenet, a melyet ti kaptatok tõle, bennetek marad, és [így] nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz [is] az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok õ benne.

De Johano 1 2:27 Esperanto
Pri vi, la sanktoleado, kiun vi ricevis de li, restas en vi, kaj vi ne havas bezonon, ke iu vin instruu; sed kiel lia sanktoleado vin instruas pri cxio kaj estas vera kaj ne estas mensogo, kaj kiel gxi vin instruis, vi restas en li.

Toinen Johanneksen kirje 2:27 Finnish: Bible (1776)
Ja se voide, jonka te häneltä saaneet olette, pysyy teissä, ja ette tarvitse, että joku teitä opettaa; vaan niinkuin se voide teitä kaikista opettaa, niin on se tosi ja ei valhe, ja niinkuin se teitä opetti, niin myös te hänessä pysykäät,

1 Jean 2:27 French: Darby
et, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne; mais comme la meme onction vous enseigne à l'egard de toutes choses, et qu'elle est vraie et n'est pas mensonge, -et selon qu'elle vous a enseignes, vous demeurerez en lui.

1 Jean 2:27 French: Louis Segond (1910)
Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.

1 Jean 2:27 French: Martin (1744)
Mais l'Onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne; mais comme la même Onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et n'est pas un mensonge, et selon qu'elle vous a enseignés, vous demeurerez en lui.

1 Johannes 2:27 German: Modernized
Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibet bei euch, und dürfet nicht, daß euch jemand lehre, sondern wie euch die Salbung allerlei lehret, so ist's wahr, und ist keine Lüge; und wie sie euch gelehret hat, so bleibet bei demselbigen.

1 Johannes 2:27 German: Luther (1912)
Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt bei euch, und ihr bedürfet nicht, daß euch jemand lehre; sondern wie euch die Salbung alles lehrt, so ist's wahr und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet bei ihm.

1 Johannes 2:27 German: Textbibel (1899)
und ihr habt nicht nötig, daß euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch belehrt über alles, und wahr ist, und ist keine Lüge, und wie sie euch gelehrt hat, so bleibet in ihm.

1 Giovanni 2:27 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ma quant’è a voi, l’unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno v’insegni; ma siccome l’unzione sua v’insegna ogni cosa, ed è verace, e non è menzogna, dimorate in lui, come essa vi ha insegnato.

1 Giovanni 2:27 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ma, quant’è a voi, l’unzione che avete ricevuta da lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno v’insegni; ma, come la stessa unzione v’insegna ogni cosa, ed essa è verace, e non è menzogna; dimorate in esso, come quella vi ha insegnato.

1 YOH 2:27 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Adapun kamu ini, maka karunia Roh yang telah kamu peroleh daripada-Nya itu tinggal di dalam kamu, dan tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi; melainkan karunia-Nya itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara, dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu, dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam Dia.

1 John 2:27 Kabyle: NT
Ma d kunwi, Ṛṛuḥ iqedsen i d-yesmar fell-awen Lmasiḥ yezga deg-wen, ur teḥwaǧem ara win ara kkun-islemden ; axaṭer d Ṛṛuḥ iqedsen i d-immaren fell-awen i kkun-isselmaden. Ayen i wen-yesselmad ț-țideț, ur yeskiddib ara. Sṭfet ihi di Lmasiḥ am akken i wen-t-isselmed Ṛṛuḥ iqedsen.

요한일서 2:27 Korean
너희는 주께 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라

I Ioannis 2:27 Latin: Vulgata Clementina
Et vos unctionem, quam accepistis ab eo, maneat in vobis. Et non necesse habetis ut aliquis doceat vos : sed sicut unctio ejus docet vos de omnibus, et verum est, et non est mendacium. Et sicut docuit vos : manete in eo.

Jāņa 1 vēstule 2:27 Latvian New Testament
Un jums lai paliek tas svaidījums, ko no Viņa saņēmāt. Un jums nevajag, lai jūs kāds mācītu; bet ka Viņa svaidījums māca jums visu, tas ir patiesi un nav meli. Un kā Viņš jūs mācījis, tā palieciet Viņā!

Pirmasis Jono laiðkas 2:27 Lithuanian
Bet patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats Jo patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jus pamokė, jūs Jame pasiliksite.

1 John 2:27 Maori
Otiia e mau ana ano i roto i a koutou tana whakawahinga kua riro na i a koutou: kahore hoki o koutou mea e whakaakona ai koutou e tetahi: ko tana whakawahinga ia e whakaako na i a koutou ki nga mea katoa, he pono tonu, kahore hoki he teka, kia r ite ra ki tana i whakaako ai i a koutou to koutou mau ki roto ki a ia.

1 Johannes 2:27 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Og I - den salvelse som I fikk av ham, den blir i eder, og I trenger ikke til at nogen skal lære eder; men som hans salvelse lærer eder alt, så er det og sannhet og ikke løgn; og bli i ham, således som den lærte eder!

1 Juan 2:27 Spanish: La Biblia de las Américas
Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de El permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe; pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en El.

1 Juan 2:27 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de El permanece en ustedes, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como Su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en El.

1 Juan 2:27 Spanish: Reina Valera Gómez
Pero la unción que vosotros habéis recibido de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe; sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en Él.

1 Juan 2:27 Spanish: Reina Valera 1909
Pero la unción que vosotros habéis recibido de él, mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe; mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, perseveraréis en él.

1 Juan 2:27 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Y la Unción que vosotros habéis recibido de él, permanece en vosotros; y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe; mas como la Unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, permaneced en él.

1 João 2:27 Bíblia King James Atualizada Português
Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobretudo o que precisais saber. Permanecei, pois, nele assim como Ele vos ensinou. Os verdadeiros filhos de Deus

1 João 2:27 Portugese Bible
E quanto a vós, a unção que dele recebestes fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine; mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ela, assim nele permanecei.   

1 Ioan 2:27 Romanian: Cornilescu
Cît despre voi, ungerea, pe care aţi primit -o dela El, rămîne în voi, şi n'aveţi trebuinţă să vă înveţe cineva; ci, după cum ungerea Lui vă învaţă despre toate lucrurile şi este adevărată, şi nu este o minciună, rămîneţi în El, după cum v'a învăţat ea.

1-e Иоанна 2:27 Russian: Synodal Translation (1876)
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему ононаучило вас, в том пребывайте.

1-e Иоанна 2:27 Russian koi8r
Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте.

1 John 2:27 Shuar New Testament
Atumniasha Jesukrφstu Yusa Shiir Wakanin suramsakrumin, nu Wakan tuke pujurtamkurmin shuar jintintramatin atsumatsrume. Antsu Yusa Wakani Ashφ jintintramprume. Ni jintintrammasha Imiß nekas asa Wßitchaiti. Tuma asamtai Nii jintintramna aintsarum Krφstujai tuke tsaninkrum pujustarum.

1 Johannesbrevet 2:27 Swedish (1917)
Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behöves icke att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder.

1 Yohana 2:27 Swahili NT
Lakini, kwa upande wenu ninyi, Kristo aliwamiminieni Roho wake. Na kama akiendelea kukaa ndani yenu, hamhitaji kufundishwa na mtu yeyote. Maana Roho wake anawafundisheni kila kitu na mafundisho yake ni ya kweli, si ya uongo. Basi shikeni mafundisho ya huyo Roho na kubaki katika muungano na Kristo.

1 Juan 2:27 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 2:27 Tawallamat Tamajaq NT
Amaran kawanay tarna n Infas wa Zǝddigan ta tǝgrawam ɣur Ǝlmǝsix, tah-iwan. Daɣ adi wǝr tǝddǝraram s ǝtǝwǝsǝsǝɣra fǝlas tarna tǝdi da a kawan-tǝsasaɣrit arat kul. Arat wa tǝsasaɣru tidǝt a imos, fǝlas wǝr tǝtǝggu bahu. Nǝmǝnnǝkat daɣ esǝm ǝn Ɣaysa s ǝmmǝk was kawan-isassaɣra Infas wa Zǝddigan.

1 ยอห์น 2:27 Thai: from KJV
แต่การเจิมซึ่งท่านทั้งหลายได้รับจากพระองค์นั้นดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่านทั้งหลาย เพราะว่าการเจิมนั้นได้สอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง และไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนั้นสอนท่านทั้งหลายแล้วอย่างใด ท่านจงตั้งมั่นคงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น

1 Yuhanna 2:27 Turkish
Size gelince, Ondan aldığınız mesh sizde kalır. Kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. Onun size her şeyi öğreten meshi gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesihte yaşayın.

1 Йоаново 2:27 Ukrainian: NT
Та помазаннє, котре ви прйняли від Нього, в вас пробував, і не потрібуєте, щоб хто учив вас; а як те саме помазавше навчає вас про все, і воно правдиве й не брехня, то яко ж воно навчало вас, пробувайте в тому.

1 John 2:27 Uma New Testament
Aga koi' ompi', nitarima-mi-koina Inoha' Tomoroli' to ngkai Kristus, pai' Inoha' toe tida hi rala nono-ni. Uma-pi mingki' ria to ntani' -na mpotudui' -koi, apa' Inoha' Tomoroli' toe-mi mpotudui' -koi butu nyala-na. Tudui' -na paka' to makono, uma ria to boa'. Jadi', hewa to oti-mi natudui' -kokoi, tida-mokoi hintuwu' hante Kristus.

1 Giaêng 2:27 Vietnamese (1934)
Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.

1 John 2:26
Top of Page
Top of Page