1 John 2:18
New International Version
Dear children, this is the last hour; and as you have heard that the antichrist is coming, even now many antichrists have come. This is how we know it is the last hour.

New Living Translation
Dear children, the last hour is here. You have heard that the Antichrist is coming, and already many such antichrists have appeared. From this we know that the last hour has come.

English Standard Version
Children, it is the last hour, and as you have heard that antichrist is coming, so now many antichrists have come. Therefore we know that it is the last hour.

Berean Study Bible
Children, it is the last hour; and just as you have heard that the antichrist is coming, so now many antichrists have appeared. This is how we know it is the last hour.

New American Standard Bible
Children, it is the last hour; and just as you heard that antichrist is coming, even now many antichrists have appeared; from this we know that it is the last hour.

King James Bible
Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

Holman Christian Standard Bible
Children, it is the last hour. And as you have heard, "Antichrist is coming," even now many antichrists have come. We know from this that it is the last hour.

International Standard Version
Little children, it is the last hour. Just as you heard that an antichrist is coming, so now many antichrists have appeared. This is how we know it is the last hour.

NET Bible
Children, it is the last hour, and just as you heard that the antichrist is coming, so now many antichrists have appeared. We know from this that it is the last hour.

Aramaic Bible in Plain English
My children, it is an end time, and according to what you have heard that The False Messiah comes, already there have been many false messiahs, and by this we know that it is an end time.

GOD'S WORD® Translation
Children, it's the end of time. You've heard that an antichrist is coming. Certainly, many antichrists are already here. That's how we know it's the end of time.

Jubilee Bible 2000
Little children, it is the last hour, and as ye have heard that the antichrist comes, likewise there are also beginning to be many antichrists, by which we know that it is the last time.

King James 2000 Bible
Little children, it is the last time: and as you have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; by which we know that it is the last time.

American King James Version
Little children, it is the last time: and as you have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.

American Standard Version
Little children, it is the last hour: and as ye heard that antichrist cometh, even now have there arisen many antichrists; whereby we know that it is the last hour.

Douay-Rheims Bible
Little children, it is the last hour; and as you have heard that Antichrist cometh, even now there are become many Antichrists: whereby we know that it is the last hour.

Darby Bible Translation
Little children, it is [the] last hour, and, according as ye have heard that antichrist comes, even now there have come many antichrists, whence we know that it is [the] last hour.

English Revised Version
Little children, it is the last hour: and as ye heard that antichrist cometh, even now have there arisen many antichrists; whereby we know that it is the last hour.

Webster's Bible Translation
Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist cometh, even now are there many antichrists; by which we know that it is the last time.

Weymouth New Testament
Dear children, the last hour has come; and as you once heard that there was to be an anti-Christ, so even now many anti-Christs have appeared. By this we may know that the last hour has come.

World English Bible
Little children, these are the end times, and as you heard that the Antichrist is coming, even now many antichrists have arisen. By this we know that it is the final hour.

Young's Literal Translation
Little youths, it is the last hour; and even as ye heard that the antichrist doth come, even now antichrists have become many -- whence we know that it is the last hour;

1 Johannes 2:18 Afrikaans PWL
My kinders, dit is die laaste van tyd en soos julle gehoor het, kom die vals gesalfde en daar is nou reeds baie vals gesalfdes, waardeur ons weet dat dit die laaste van tyd is.

1 Gjonit 2:18 Albanian
Fëmijë, është ora e fundit. Dhe, sikurse e dëgjuat, antikrishti duhet të vijë, dhe tani janë shfaqur shumë antikrishtë; prej nga e dimë se është ora e fundit.

ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺍﻻﻭﻝ 2:18 Arabic: Smith & Van Dyke
ايها الاولاد هي الساعة الاخيرة. وكما سمعتم ان ضد المسيح يأتي قد صار الآن اضداد للمسيح كثيرون. من هنا نعلم انها الساعة الاخيرة

1 ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ 2:18 Armenian (Western): NT
Զաւակնե՛ր, վերջին ժամն է. եւ ինչպէս լսեցիք թէ Նեռը պիտի գայ, արդէ՛ն շատ նեռեր կան. ատկէ կը գիտնանք թէ վերջին ժամն է:

1 S. Ioannec. 2:18 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Haourtoác, azquen dembora da: eta nola ençun vkan baituçue ecen Antechrist ethorteco dela, oraindanic-ere Antechristac anhitz dirade: nondic baitaquigu ecen azquen demborá dela.

Dyr Johanns A 2:18 Bavarian
Meine Kinder, fümf vor zwölfe ist s! Ös habtß ghoert, däß dyr Widerkrist kimmt. Ietz aber kemmend s glei hauffenweis. Daa dran kenn myr, däß s bald gar werd.

1 Йоаново 2:18 Bulgarian
Дечица, последно време е; защото както сте чули, че иде Антихрист, и понеже сега има много антихристи, от това знаем, че е последно време.

中文標準譯本 (CSB Traditional)
孩子們哪,現在是末後的時期了。正如你們聽說過敵基督的要來,現在確實已經有許多敵基督的出現了;故此我們知道,現在是末後的時期了。

中文标准译本 (CSB Simplified)
孩子们哪,现在是末后的时期了。正如你们听说过敌基督的要来,现在确实已经有许多敌基督的出现了;故此我们知道,现在是末后的时期了。

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
小子們哪,如今是末時了。你們曾聽見說那敵基督的要來,現在已經有好些敵基督的出來了;從此,我們就知道如今是末時了。

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
小子们哪,如今是末时了。你们曾听见说那敌基督的要来,现在已经有好些敌基督的出来了;从此,我们就知道如今是末时了。

約 翰 一 書 2:18 Chinese Bible: Union (Traditional)
小 子 們 哪 , 如 今 是 末 時 了 。 你 們 曾 聽 見 說 , 那 敵 基 督 的 要 來 ; 現 在 已 經 有 好 些 敵 基 督 的 出 來 了 , 從 此 我 們 就 知 道 如 今 是 末 時 了 。

約 翰 一 書 2:18 Chinese Bible: Union (Simplified)
小 子 们 哪 , 如 今 是 末 时 了 。 你 们 曾 听 见 说 , 那 敌 基 督 的 要 来 ; 现 在 已 经 有 好 些 敌 基 督 的 出 来 了 , 从 此 我 们 就 知 道 如 今 是 末 时 了 。

Prva Ivanova poslanica 2:18 Croatian Bible
Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas.

První Janův 2:18 Czech BKR
Dítky, poslední hodina jest, a jakož jste slýchaly, že antikrist přijíti má, i nyníť antikristové jsou mnozí. Odkudž známe, že poslední hodina jest.

1 Johannes 2:18 Danish
Mine Børn! det er den sidste Time, og som I have hørt, at Antikrist kommer, saaledes ere nu mange Antikrister fremtraadte; deraf kende vi, at det er den sidste Time.

1 Johannes 2:18 Dutch Staten Vertaling
Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

Nestle Greek New Testament 1904
Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Westcott and Hort 1881
Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Westcott and Hort / [NA27 variants]
Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

RP Byzantine Majority Text 2005
Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν· καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Greek Orthodox Church 1904
Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Tischendorf 8th Edition
παιδίον ἔσχατος ὥρα εἰμί καί καθώς ἀκούω ὅτι ἀντίχριστος ἔρχομαι καί νῦν ἀντίχριστος πολύς γίνομαι ὅθεν γινώσκω ὅτι ἔσχατος ὥρα εἰμί

Scrivener's Textus Receptus 1894
Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

Stephanus Textus Receptus 1550
Παιδία ἐσχάτη ὥρα ἐστίν καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε οτι αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκομεν οτι εσχατη ωρα εστιν

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε οτι αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκομεν οτι εσχατη ωρα εστιν

Stephanus Textus Receptus 1550
παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε οτι ο αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκομεν οτι εσχατη ωρα εστιν

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
Παιδια, εσχατη ωρα εστι, και καθως ηκουσατε οτι ο αντιχριστος ερχεται, και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν· οθεν γινωσκομεν οτι εσχατη ωρα εστιν.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε οτι ο αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκομεν οτι εσχατη ωρα εστιν

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
παιδια εσχατη ωρα εστιν και καθως ηκουσατε οτι αντιχριστος ερχεται και νυν αντιχριστοι πολλοι γεγονασιν οθεν γινωσκομεν οτι εσχατη ωρα εστιν

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
Paidia, eschatē hōra estin, kai kathōs ēkousate hoti antichristos erchetai, kai nyn antichristoi polloi gegonasin; hothen ginōskomen hoti eschatē hōra estin.

Paidia, eschate hora estin, kai kathos ekousate hoti antichristos erchetai, kai nyn antichristoi polloi gegonasin; hothen ginoskomen hoti eschate hora estin.

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
Paidia, eschatē hōra estin, kai kathōs ēkousate hoti antichristos erchetai, kai nyn antichristoi polloi gegonasin; hothen ginōskomen hoti eschatē hōra estin.

Paidia, eschate hora estin, kai kathos ekousate hoti antichristos erchetai, kai nyn antichristoi polloi gegonasin; hothen ginoskomen hoti eschate hora estin.

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:18 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin

paidia eschatE Ora estin kai kathOs Ekousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginOskomen oti eschatE Ora estin

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:18 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin

paidia eschatE Ora estin kai kathOs Ekousate oti o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginOskomen oti eschatE Ora estin

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:18 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin

paidia eschatE Ora estin kai kathOs Ekousate oti o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginOskomen oti eschatE Ora estin

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:18 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin

paidia eschatE Ora estin kai kathOs Ekousate oti o antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginOskomen oti eschatE Ora estin

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:18 Westcott/Hort - Transliterated
paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin

paidia eschatE Ora estin kai kathOs Ekousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginOskomen oti eschatE Ora estin

ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 2:18 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
paidia eschatē ōra estin kai kathōs ēkousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginōskomen oti eschatē ōra estin

paidia eschatE Ora estin kai kathOs Ekousate oti antichristos erchetai kai nun antichristoi polloi gegonasin othen ginOskomen oti eschatE Ora estin

1 János 2:18 Hungarian: Karoli
Fiacskáim, itt az utolsó óra; és a mint hallottátok, hogy az antikrisztus eljõ, így most sok antikrisztus támadt; a honnan tudjuk, hogy itt az utolsó óra.

De Johano 1 2:18 Esperanto
Infanoj, jam estas la lasta horo; kaj kiel vi auxdis, ke antikristo venas, jam levigxis multe da antikristoj; per tio ni scias, ke estas la lasta horo.

Toinen Johanneksen kirje 2:18 Finnish: Bible (1776)
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin nyt myös monta antikristusta rupee olemaan; sillä me tunnemme, että viimeinen aika on.

1 Jean 2:18 French: Darby
Petits enfants, c'est la derniere heure; et comme vous avez entendu que l'antichrist vient, maintenant aussi il y a plusieurs antichrists, par quoi nous savons que c'est la derniere heure:

1 Jean 2:18 French: Louis Segond (1910)
Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists: par là nous connaissons que c'est la dernière heure.

1 Jean 2:18 French: Martin (1744)
Jeunes enfants, c'est ici le dernier temps; et comme vous avez entendu que l'Antechrist viendra, il y a même dès maintenant plusieurs Antechrists; et nous connaissons à cela que c'est le dernier temps.

1 Johannes 2:18 German: Modernized
Kinder, es ist die letzte Stunde; und wie ihr gehöret habt, daß der Widerchrist kommt, und nun sind viel Widerchristen worden; daher erkennen wir, daß die letzte Stunde ist.

1 Johannes 2:18 German: Luther (1912)
Kinder, es ist die letzte Stunde! Und wie ihr gehört habt, daß der Widerchrist kommt, so sind nun viele Widerchristen geworden; daher erkennen wir, daß die letzte Stunde ist.

1 Johannes 2:18 German: Textbibel (1899)
Kinder es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, daß der Antichrist kommt, so sind nunmehr viele Antichriste erschienen, daran wir erkennen, daß es die letzte Stunde ist.

1 Giovanni 2:18 Italian: Riveduta Bible (1927)
Figliuoletti, è l’ultima ora; e come avete udito che l’anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi; onde conosciamo che è l’ultima ora.

1 Giovanni 2:18 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
FANCIULLI, egli è l’ultimo tempo; e come avete inteso che l’anticristo verrà, fin da ora vi son molti anticristi; onde noi conosciamo ch’egli è l’ultimo tempo.

1 YOH 2:18 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Hai anak-anakku, akhir zaman telah sampai; dan sebagaimana yang sudah kamu dengar bahwa si Dajal akan datang kelak, maka sekarang ini pun ada banyak "Dajal"; dengan jalan itu kita mengetahui bahwa inilah akhir zaman.

1 John 2:18 Kabyle: NT
Ay arrac imeẓyanen, ț-țaswiɛt taneggarut ; am akken teslam belli aɛdaw n Lmasiḥ iteddu-d, atan tura aṭas n yeɛdawen n Lmasiḥ i d-ibanen ; s wakka ara neɛqel belli d lweqt aneggaru.

요한일서 2:18 Korean
아이들아 이것이 마지막 때라 적그리스도가 이르겠다 함을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 이러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라

I Ioannis 2:18 Latin: Vulgata Clementina
Filioli, novissima hora est : et sicut audistis quia antichristus venit, et nunc antichristi multi facti sunt ; unde scimus, quia novissima hora est.

Jāņa 1 vēstule 2:18 Latvian New Testament
Bērniņi, ir pēdējā stunda! Un nāk, kā jūs dzirdējāt, antikrists; un tagad jau daudzi antikristi radušies; no tā mēs zinām, ka ir pēdējā stunda.

Pirmasis Jono laiðkas 2:18 Lithuanian
Vaikeliai, tai paskutinė valanda. Kaip esate girdėję, kad ateis antikristas, tai jau dabar pasirodė daug antikristų. Iš to sprendžiame, jog tai paskutinė valanda.

1 John 2:18 Maori
E nga tamariki nonohi, ko te haora whakamutunga tenei: ka rite hoki ki ta koutou i rongo ai, e haere mai ana te anatikaraiti; na, kua tokomaha nei nga anatikaraiti; ma konei tatou ka matau ai ko te haora whakamutunga tenei.

1 Johannes 2:18 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.

1 Juan 2:18 Spanish: La Biblia de las Américas
Hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos; por eso sabemos que es la última hora.

1 Juan 2:18 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora.

1 Juan 2:18 Spanish: Reina Valera Gómez
Hijitos, ya es el último tiempo; y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente hay muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo.

1 Juan 2:18 Spanish: Reina Valera 1909
Hijitos, ya es el último tiempo: y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado á ser muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo.

1 Juan 2:18 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Hijitos, ya es la postrera hora; y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos; por lo cual sabemos que es el último tiempo.

1 João 2:18 Bíblia King James Atualizada Português
Filhinhos, esta é a hora derradeira e, assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora.

1 João 2:18 Portugese Bible
Filhinhos, esta é a última hora; e, conforme ouvistes que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado; por onde conhecemos que é a última hora.   

1 Ioan 2:18 Romanian: Cornilescu
Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină anticrist, să ştiţi că acum s'au ridicat mulţi anticrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.

1-e Иоанна 2:18 Russian: Synodal Translation (1876)
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время.

1-e Иоанна 2:18 Russian koi8r
Дети! последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаём из того, что последнее время.

1 John 2:18 Shuar New Testament
Uchir·, amuukatin tsawant jeatemayi. Atumsha Kristu nemasri Tßtin antukuitrume. Yamaikia Untsurφ Kristu nemasri wantinkiarmatai amuukatin tsawant jeatemayi.

1 Johannesbrevet 2:18 Swedish (1917)
Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

1 Yohana 2:18 Swahili NT
Watoto, mwisho u karibu! Mlikwisha sikia kwamba adui wa Kristo anakuja, na sasa adui wengi wa Kristo wamekwisha fika, na hivyo twajua kwamba mwisho u karibu.

1 Juan 2:18 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras.

Širawt ta tazzarat iktab Yaxya 2:18 Tawallamat Tamajaq NT
Bararan-in tilkamat n assaɣat tǝnta. Tǝslam as a d-asu awedan imosan azangaw n Ǝlmǝsix. Ǝmǝrǝdda aytedan aggotnen a d-osanen ǝmosnen izǝnga-net. Arat wa da a danaɣ-issosanan as tǝmastant tǝnda.

1 ยอห์น 2:18 Thai: from KJV
ลูกเล็กๆทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังมาว่า ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะมีมา บัดนี้ปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็มีมามากแล้ว ฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว

1 Yuhanna 2:18 Turkish
Çocuklar, bu son saattir. Mesih Karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz.

1 Йоаново 2:18 Ukrainian: NT
Дїти, остання година настала; і яко ж чули ви, що антихрист прийде, а тепер многі антихристи постали, то й звідтіля знаємо, що остання година.

1 John 2:18 Uma New Testament
Ana' -ana' -ku, neo' rata-mi kahudua dunia'. Pai' hewa to jau-mi ratudui' -kokoi, bate rata mpai' hadua to rahanga' Bali' Kristus. Wae wo'o, tempo toi wori' -ramo to mehupa' to jadi' bali' -na Kristus. Toe-mi pompetonoi-na kaneo' -na rata mpu'u-mi kahudua dunia'.

1 Giaêng 2:18 Vietnamese (1934)
Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Ðấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Ðấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.

1 John 2:17
Top of Page
Top of Page