עזרא 10
Hebrew Bible OT and NT

1וכהתפלל עזרא וכהתודתו בכה ומתנפל לפני בית האלהים נקבצו אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים כי בכו העם הרבה בכה׃ 2ויען שכניה בן יחיאל מבני עולם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלהינו ונשב נשים נכריות מעמי הארץ ועתה יש מקוה לישראל על זאת׃ 3ועתה נכרת ברית לאלהינו להוציא כל נשים והנולד מהם בעצת אדני והחרדים במצות אלהינו וכתורה יעשה׃ 4קום כי עליך הדבר ואנחנו עמך חזק ועשה׃

5ויקם עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוים וכל ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו׃

6ויקם עזרא מלפני בית האלהים וילך אל לשכת יהוחנן בן אלישיב וילך שם לחם לא אכל ומים לא שתה כי מתאבל על מעל הגולה׃ 7ויעבירו קול ביהודה וירושלם לכל בני הגולה להקבץ ירושלם׃ 8וכל אשר לא יבוא לשלשת הימים כעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו והוא יבדל מקהל הגולה׃

9ויקבצו כל אנשי יהודה ובנימן ירושלם לשלשת הימים הוא חדש התשיעי בעשרים בחדש וישבו כל העם ברחוב בית האלהים מרעידים על הדבר ומהגשמים׃ 10ויקם עזרא הכהן ויאמר אלהם אתם מעלתם ותשיבו נשים נכריות להוסיף על אשמת ישראל׃ 11ועתה תנו תודה ליהוה אלהי אבתיכם ועשו רצונו והבדלו מעמי הארץ ומן הנשים הנכריות׃ 12ויענו כל הקהל ויאמרו קול גדול כן כדבריך עלינו לעשות׃ 13אבל העם רב והעת גשמים ואין כח לעמוד בחוץ והמלאכה לא ליום אחד ולא לשנים כי הרבינו לפשע בדבר הזה׃ 14יעמדו נא שרינו לכל הקהל וכל אשר בערינו ההשיב נשים נכריות יבא לעתים מזמנים ועמהם זקני עיר ועיר ושפטיה עד להשיב חרון אף אלהינו ממנו עד לדבר הזה׃ 15אך יונתן בן עשהאל ויחזיה בן תקוה עמדו על זאת ומשלם ושבתי הלוי עזרם׃

16ויעשו כן בני הגולה ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי האבות לבית אבתם וכלם בשמות וישבו ביום אחד לחדש העשירי לדריוש הדבר׃ 17ויכלו בכל אנשים ההשיבו נשים נכריות עד יום אחד לחדש הראשון׃

18וימצא מבני הכהנים אשר השיבו נשים נכריות מבני ישוע בן יוצדק ואחיו מעשיה ואליעזר ויריב וגדליה׃ 19ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם׃ 20ומבני אמר חנני וזבדיה׃ 21ומבני חרם מעשיה ואליה ושמעיה ויחיאל ועזיה׃ 22ומבני פשחור אליועיני מעשיה ישמעאל נתנאל יוזבד ואלעשה׃

23ומן הלוים יוזבד ושמעי וקליה הוא קליטא פתחיה יהודה ואליעזר׃

24ומן המשררים אלישיב ומן השערים שלם וטלם ואורי׃

25ומישראל מבני פרעש רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה׃ 26ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה׃ 27ומבני זתוא אליועני אלישיב מתניה וירמות וזבד ועזיזא׃ 28ומבני בבי יהוחנן חנניה זבי עתלי׃ 29ומבני בני משלם מלוך ועדיה ישוב ושאל ירמות׃ 30ומבני פחת מואב עדנא וכלל בניה מעשיה מתניה בצלאל ובנוי ומנשה׃ 31ובני חרם אליעזר ישיה מלכיה שמעיה שמעון׃ 32בנימן מלוך שמריה׃ 33מבני חשם מתני מתתה זבד אליפלט ירמי מנשה שמעי׃ 34מבני בני מעדי עמרם ואואל׃ 35בניה בדיה כלוהי׃ 36וניה מרמות אלישיב׃ 37מתניה מתני ויעשו׃ 38ובני ובנוי שמעי׃ 39ושלמיה ונתן ועדיה׃ 40מכנדבי ששי שרי׃ 41עזראל ושלמיהו שמריה׃ 42שלום אמריה יוסף׃ 43מבני נבו יעיאל מתתיה זבד זבינא ידו ויואל בניה׃ 44כל אלה נשאי נשים נכריות ויש מהם נשים וישימו בנים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Ezra 9
Top of Page
Top of Page