דברים 8
Hebrew Bible OT and NT

1כל המצוה אשר אנכי מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם וירשתם את הארץ אשר נשבע יהוה לאבתיכם׃ 2וזכרת את כל הדרך אשר הליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענתך לנסתך לדעת את אשר בלבבך התשמר מצותו אם לא׃ 3ויענך וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבתיך למען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי יהוה יחיה האדם׃ 4שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה זה ארבעים שנה׃ 5וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך׃ 6ושמרת את מצות יהוה אלהיך ללכת בדרכיו וליראה אתו׃ 7כי יהוה אלהיך מביאך אל ארץ טובה ארץ נחלי מים עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר׃ 8ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש׃ 9ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת׃ 10ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך׃

11השמר לך פן תשכח את יהוה אלהיך לבלתי שמר מצותיו ומשפטיו וחקתיו אשר אנכי מצוך היום׃ 12פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת׃ 13ובקרך וצאנך ירבין וכסף וזהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה׃ 14ורם לבבך ושכחת את יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים׃ 15המוליכך במדבר הגדל והנורא נחש שרף ועקרב וצמאון אשר אין מים המוציא לך מים מצור החלמיש׃ 16המאכלך מן במדבר אשר לא ידעון אבתיך למען ענתך ולמען נסתך להיטבך באחריתך׃ 17ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה׃ 18וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה׃ 19והיה אם שכח תשכח את יהוה אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים ועבדתם והשתחוית להם העדתי בכם היום כי אבד תאבדון׃ 20כגוים אשר יהוה מאביד מפניכם כן תאבדון עקב לא תשמעון בקול יהוה אלהיכם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Deuteronomy 7
Top of Page
Top of Page