שמואל א 31
Hebrew Bible OT and NT

1ופלשתים נלחמים בישראל וינסו אנשי ישראל מפני פלשתים ויפלו חללים בהר הגלבע׃ 2וידבקו פלשתים את שאול ואת בניו ויכו פלשתים את יהונתן ואת אבינדב ואת מלכי שוע בני שאול׃ 3ותכבד המלחמה אל שאול וימצאהו המורים אנשים בקשת ויחל מאד מהמורים׃ 4ויאמר שאול לנשא כליו שלף חרבך ודקרני בה פן יבואו הערלים האלה ודקרני והתעללו בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ויקח שאול את החרב ויפל עליה׃ 5וירא נשא כליו כי מת שאול ויפל גם הוא על חרבו וימת עמו׃ 6וימת שאול ושלשת בניו ונשא כליו גם כל אנשיו ביום ההוא יחדו׃

7ויראו אנשי ישראל אשר בעבר העמק ואשר בעבר הירדן כי נסו אנשי ישראל וכי מתו שאול ובניו ויעזבו את הערים וינסו ויבאו פלשתים וישבו בהן׃

8ויהי ממחרת ויבאו פלשתים לפשט את החללים וימצאו את שאול ואת שלשת בניו נפלים בהר הגלבע׃ 9ויכרתו את ראשו ויפשיטו את כליו וישלחו בארץ פלשתים סביב לבשר בית עצביהם ואת העם׃ 10וישמו את כליו בית עשתרות ואת גויתו תקעו בחומת בית שן׃

11וישמעו אליו ישבי יביש גלעד את אשר עשו פלשתים לשאול׃ 12ויקומו כל איש חיל וילכו כל הלילה ויקחו את גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם׃ 13ויקחו את עצמתיהם ויקברו תחת האשל ביבשה ויצמו שבעת ימים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Samuel 30
Top of Page
Top of Page