1 Peter 5
Hebrew Bible OT and NT

1את הזקנים אשר בקרבכם אזהיר אנכי עמיתם הזקן ועד ענויי המשיח וגם חבר לכבוד העתיד להגלות׃ 2רעו את עדר האלהים אשר בידכם והשגיחו עליהם לא באנס כי אם בנדבה אף לא עקב בצע כי אם בנפש חפצה׃ 3גם לא כמתעמרים בנחלת יהוה כי אם בהיותכם מופת לצאן׃ 4והיה בהגלות שר הרעים תשאו עטרת הכבוד אשר לא תבל׃

5וכן גם אתם הנערים הכנעו לפני הזקנים וחגרו כלכם שפלות רוח בהכנע איש לרעהו כי אלהים ללצים יליץ ולענוים יתן חן׃

6השפילו נפשכם תחת יד אלהים החזקה למען ירומם אתכם בעתו׃ 7השליכו עליו כל יהבכם כי הוא ידאג לכם׃ 8התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃ 9ועמדתם נגדו חזקים באמונה ודעו כי ענוים כאלה באו גם על אחיכם אשר בעולם׃

10ואלהי כל החסד אשר קראנו לכבודו הנצחי במשיח ישוע אחרי ענותכם מעט הוא ישלים ויחזק ויגבר וייסד אתכם׃ 11לו הכבוד והעז לעולמי עולמים אמן׃

12ביד סלונוס האח הנאמן לכם כאשר אחשב כתבתי אליכם בדברים מעטים להזהיר אתכם ולהעיד כי חסד האלהים הזה אשר עמדתם בו אמת הוא׃ 13חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃ 14שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Peter 4
Top of Page
Top of Page