דברי הימים א 24
Hebrew Bible OT and NT

1ולבני אהרן מחלקותם בני אהרן נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר׃ 2וימת נדב ואביהוא לפני אביהם ובנים לא היו להם ויכהנו אלעזר ואיתמר׃ 3ויחלקם דויד וצדוק מן בני אלעזר ואחימלך מן בני איתמר לפקדתם בעבדתם׃ 4וימצאו בני אלעזר רבים לראשי הגברים מן בני איתמר ויחלקום לבני אלעזר ראשים לבית אבות ששה עשר ולבני איתמר לבית אבותם שמונה׃ 5ויחלקום בגורלות אלה עם אלה כי היו שרי קדש ושרי האלהים מבני אלעזר ובבני איתמר׃ 6ויכתבם שמעיה בן נתנאל הסופר מן הלוי לפני המלך והשרים וצדוק הכהן ואחימלך בן אביתר וראשי האבות לכהנים וללוים בית אב אחד אחז לאלעזר ואחז אחז לאיתמר׃

7ויצא הגורל הראשון ליהויריב לידעיה השני׃ 8לחרם השלישי לשערים הרבעי׃ 9למלכיה החמישי למימן הששי׃ 10להקוץ השבעי לאביה השמיני׃ 11לישוע התשעי לשכניהו העשרי׃ 12לאלישיב עשתי עשר ליקים שנים עשר׃ 13לחפה שלשה עשר לישבאב ארבעה עשר׃ 14לבלגה חמשה עשר לאמר ששה עשר׃ 15לחזיר שבעה עשר להפצץ שמונה עשר׃ 16לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים׃ 17ליכין אחד ועשרים לגמול שנים ועשרים׃ 18לדליהו שלשה ועשרים למעזיהו ארבעה ועשרים׃ 19אלה פקדתם לעבדתם לבוא לבית יהוה כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו יהוה אלהי ישראל׃

20ולבני לוי הנותרים לבני עמרם שובאל לבני שובאל יחדיהו׃ 21לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה׃ 22ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת׃ 23ובני יריהו אמריהו השני יחזיאל השלישי יקמעם הרביעי׃ 24בני עזיאל מיכה לבני מיכה שמור׃ 25אחי מיכה ישיה לבני ישיה זכריהו׃ 26בני מררי מחלי ומושי בני יעזיהו בנו׃ 27בני מררי ליעזיהו בנו ושהם וזכור ועברי׃ 28למחלי אלעזר ולא היה לו בנים׃ 29לקיש בני קיש ירחמאל׃ 30ובני מושי מחלי ועדר וירימות אלה בני הלוים לבית אבתיהם׃ 31ויפילו גם הם גורלות לעמת אחיהם בני אהרן לפני דויד המלך וצדוק ואחימלך וראשי האבות לכהנים וללוים אבות הראש לעמת אחיו הקטן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

1 Chronicles 23
Top of Page
Top of Page